O naszej gminie...

gminanarew

Gmina Narew położona jest w południowo-wschodniej części województwa podlaskiego w powiecie hajnowskim. Gmina graniczy od północy z gminą Michałowo, od wschodu z gminą Narewka, od zachodu z gminami Zabłudów i Bielsk Podlaski, zaś od południa z gminami Czyże i Hajnówka. Gmina Narew leży na szlaku drogowym Białystok - Białowieża, w obrębie Puszczy Białowieskiej.

Gmina Narew ma powierzchnię 242 km2, a na jej terenie utworzono 37 sołectw obejmujących 48 miejscowości znajdujących się w granicach Gminy. Gminę zamieszkuje obecnie około 3800 mieszkańców, zarejestrowanych jest też około 100 podmiotów gospodarczych. Głównym ośrodkiem oraz siedzibą władz gminy jest Narew. Jest to malownicza miejscowość położona nad rzeką Narew. Historia Narwi sięga już czasów średniowiecza i pełna jest odniesień do tradycji mieszczańskich. Obecnie Narew zamieszkuje około 1500 mieszkańców.


AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA:

Protokół Nr XXXIX/18

Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

XXXIX Sesja VII kadencji Rady Gminy Narew odbyła się 1 sierpnia 2018 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew przy ul. Mickiewicza 101.

Obrady XXXIX Sesji Rady Gminy Narew otworzyła o godz. 9.00 Przewodnicząca Rady Gminy Narew Aneta Leonowicz.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz powitała Wójta Gminy Narew Pana Andrzeja Pleskowicza, Sekretarza Pana Wojciecha Popławskiego, Skarbnik Panią Iwonę Nikonowicz, radnych. Radcę Prawnego Pana Jakuba Ławniczaka, kierowników i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych, sołtysów oraz mieszkańców gminy.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz na podstawie listy obecności poinformowała, że na ustawowy stan Rady – 15 radnych – obecnych jest 12 radnych i stwierdziła prawomocność obrad. Radni nieobecni usprawiedliwieni – Witold Bubnicki i Walenty Sadowski, radni nieobecni nieusprawiedliwieni – Michał Kozyrski. Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do oryginału protokołu.

Ad. 2. Ustalenie porządku dziennego.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz zapytała czy są wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że wpłynął wniosek od wójta o rozszerzenie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poddała pod głosowanie wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2018 – 2032. W głosowaniu jawnym głosowało 12 radnych. Za wprowadzeniem uchwały głosowało – 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Narew, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Narew oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Za wprowadzeniem uchwały głosowało – 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Wniosek o rozszerzenie porządku obrad stanowi załącznik Nr 2 do oryginału protokołu.

Rada zatwierdziła następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie XXXIX sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku dziennego.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Gminy Narew.
 4. Wnioski z posiedzeń Komisji.
 5. Informacje z realizacji wniosków z posiedzeń komisji.
 6. Informacja o realizacji uchwał podjętych przez Radę Gminy Narew w I półroczu 2018 roku.
 7. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Narew, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Narew oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków;
  • w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży oraz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Narew;
  • w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o uznanie lasów za ochronne;
  • w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych;
  • w sprawie zmian w budżecie gminy Narew na 2018 rok;
  • w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2018 – 2032;
 8. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Narew w okresie międzysesyjnym.
 9. Interpelacje i zapytania radnych. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 10. Wolne wnioski, informacje.
 11. Zamknięcie obrad XXXIX Sesji Rady Gminy Narew.

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Gminy Narew.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poinformowała, że protokół z XXXVIII sesji Rady Gminy Narew był wyłożony do wglądu w biurze Rady i dzisiaj znajduje się na stoliku protokolanta. Jeżeli do końca sesji nie zostaną zgłoszone uwagi protokół zostanie przyjęty.

Uwag nie wniesiono.

Ad. 4. Wnioski z posiedzeń Komisji.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poprosiła o zabranie głosu Przewodniczącą Komisji Rozwoju Panią Halinę Turbaczewską.

Radna Halina Turbaczewska przedstawiła protokół z posiedzenia komisji Nr 31/18 z dnia 30 lipca 2018r., który stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poprosiła o zabranie głosu Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów Zenaida Iwaniuk.

Radna Zenaida Iwaniuk przedstawiła protokół Nr 33/18 z dnia 25 lipca 2018r., który stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

Ad. 5 Informacje z realizacji wniosków z posiedzeń komisji.

Sekretarz Wojciech Popławski udzielił wyjaśnień. Jeżeli chodzi o parkowanie samochodów wzdłuż drogi do urzędu to znak zakazu stoi i wójt skierował pismo do starostwa odnośnie tej sytuacji.

Wójt Andrzej Pleskowicz dodał, że jest to bardzo uciążliwe dla mieszkańców bloków. Kierowcy kończący zmianę o 22 zachowują się głośno i zostawiają na trawniku śmieci. W świetle prawa jeżeli zabronimy parkowania tam samochodów to mogą przenieść się na drugą stronę. Będzie trzeba przygotować projekt stałej organizacji ruchu. Nawiązując do protokołu komisji rewizyjnej wójt wyjaśnił również, iż w Gramotnym prace rozpoczęto, Doratynka – czekamy na wykonawcę, który zajmował się już tym, Łosinka – częściowo została uporządkowana.

Radna Halina Turbaczewska czy do dokończenie świetlicy wiejskiej w Doratynce może zrobić ktoś inny, ponieważ wykonawca który tam robił ma dużo pracy.

Radny Roman Ostapczuk poruszył temat uprzątnięcia placu za świetlicą wiejską w Łosince. Usunięto zadrzewienia, a krzaki zostały.

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, że w najbliższym czasie zostanie to uprzątnięte.

Ad.6 Informacja o realizacji uchwał podjętych przez Radę Gminy Narew w I półroczu 2018 roku.

Sekretarz Wojciech Popławski przedstawił realizacje podjętych uchwał w I półroczu 2018r. Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy Narew podjętych w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku stanowi załącznik Nr 5 do uchwały.

Ad. 7. Podjęcie uchwał.

- w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Narew, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Narew oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków;

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz zapytała czy są uwagi do projektu uchwały.

Radny Roman Ostapczuk zapytał czy zostały uwzględnione prośby mieszkańców z Krzywca o przeniesienie przystanków w inne miejsce.

Sołtys wsi Krzywiec Krystyna Chodakowska dodała, że sprawa została już wyjaśniona.

Sekretarz Wojciech Popławski po krótce wyjaśnił projekt uchwały.

Sołtys wsi Chrabostówka Ewa Poroc w nawiązaniu do uchwały zapytała czy przystanek w Chrabostówce dla dzieci dojeżdżających do szkoły można przenieść z drogi powiatowej do wsi.

Sekretarz Wojciech Popławski powiedział, że przystanek będzie ulokowany w miejscowości. Przystanek jest również na drodze powiatowej i jest na wykazie przystanków na podstawie uchwały Rady Powiatu. Autobus na każdym przystanku musi się zatrzymać i będą to linie regularne i jeżeli będą miejsca to mieszkańcy będą mogli korzystać.

Wójt Andrzej Pleskowicz dodał, że w tej chwili będzie 5 kursów. Dochodzą dzieci z Podborowiska, Soc oraz z Kamienia.
Sołtys wsi Chrabostówka Ewa Poroc odparł, że jedzie przez Chrabostówkę pusty autobus z Kutowej, a dzieci z Chrabostówki muszą iść na przystanek przy drodze powiatowej.

Radny Roman Ostapczuk zapytał, czy został zmieniony zapis w uchwale odnośnie przystanku w Kowele, który mówi że przystanek znajduje się na końcu wsi, a w rzeczywistości stoi koło świetlicy wiejskiej.

Sekretarz Wojciech Popławski wyjaśnił, że powiat ustawia przystanki na drogach powiatowych.

Radny Roman Ostapczuk odpowiedział, że ta droga została przejęta przez gminę.

Sekretarz Wojciech Popławski wyjaśnił, że zapis zostanie zmieniony.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poddał pod głosowanie zmianę do uchwały. W załączniku do uchwały został dodany punkt 16 i 17 przystanek przy świetlicy wiejskiej w Kowele oraz przystanek w Nowinach

W głosowaniu jawnym głosowało 12 radnych. Za zmianą do uchwały głosowało – 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały po zmianach.

W głosowaniu jawnym głosowało 12 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XXXIX/197/18 Rady Gminy Narew z dnia 1 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Narew, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Narew oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

- w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży oraz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Narew;

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz zapytała czy są uwagi do projektu uchwały.

Uwag nie wniesiono.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 12 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XXXIX/198/18 Rady Gminy Narew z dnia 1 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży oraz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Narew stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

- w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o uznanie lasów za ochronne;

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz zapytała czy są uwagi do projektu uchwały.

Sekretarz Wojciech Popławski wyjaśnił uchwałę.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 12 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 10 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 2.

Uchwała Nr XXXIX/199/18 Rady Gminy Narew z dnia 1 sierpnia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o uznanie lasów za ochronne stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.

- w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych;

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz zapytała czy są uwagi do projektu uchwały.

Uwag nie wniesiono.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 12 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XXXIX/200/18 Rady Gminy Narew z dnia 1 sierpnia 2018 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.

- w sprawie zmian w budżecie gminy Narew na 2018 rok;

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz zapytała czy są uwagi do projektu uchwały.

Uwag nie wniesiono.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 12 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XXXIX/201/18 Rady Gminy Narew z dnia 1 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Narew na 2018 rok stanowi załącznik Nr 10do protokołu.

- w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2018 – 2032;

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz zapytała czy są uwagi do projektu uchwały.

Skarbnik Iwona Nikonowicz wyjaśniła, że została uwzględniona inwestycja w Socach.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 12 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XXXIX/202/18 Rady Gminy Narew z dnia 1 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2018 – 2032 stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.

Ad. 8 Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poprosiła Wójta o zabranie głosu.

Wójt Andrzej Pleskowicz przedstawił następujące informacje:

 • wykonano drogę do lądowiska oraz wspólnoty mieszkaniowej;
 • rozstrzygnięto przetarg na wykonanie asfaltu od ulicy Mickiewicza do hydroforni;
 • zakończenie prac remontowych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym, zostało odebrane i zapłacone krycie dachu, malowanie oraz wykonanie podłogi; firma z Krakowa będzie montowała sprzęt;
 • zakończono remont łazienek w szkole;
 • trwa remont kuchni szkolnej;
 • w dniu dzisiejszym zostanie zakończony remont ulic Leśnej, Łąkowej i Polnej;
 • wykonano instalacje elektryczną w OSP Trześcianka; OSP Trześcianka złożyła wniosek o dofinansowanie do Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej;
 • zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie tynku w budynku OSP Trześcianka;
 • wystąpiły trudności z zakupem wozu strażackiego, aby Komendant Powiatowej Straży Pożarnej nadał numery operacyjne należy wykonać badanie w Józefowie, których koszt wynosi 40 tys. zł;
 • temat przebudowy ulicy w Socach, odbyło się zebranie wiejskie w tej sprawie;
 • temat kładki– wystąpił z pismem do biura projektowego;
 • dowożenie dzieci do szkoły – będzie 5 tras;
 • wpływają środki za zajęcie pasa drogowego w trakcie przebudowy drogi Nowosady – Zabłudów;
 • temat dzikich wysypisk – należy uporządkować;
 • sprzedany budynek po byłym ośrodku zdrowia w Łosince za kwotę 124 540 zł z przeznaczeniem na dom opieki;
 • sprzedano działkę w Rybakach z przeznaczeniem na pole biwakowe za kwotę 13 450 zł.

Realizacja zadań funduszu sołeckiego:

 • Ancuty – dożwirowano drogę, została tylko kwestia kosmetyczna;
 • Białki – dożwirowano drogi;
 • Janowo – wykonano;
 • Krzywiec- dowóz kruszywa łamanego;
 • Narew – Gnilica – 31 tys. zł jest to wkład na przebudowę ulicy;
 • Nowiny – wykonano;
 • Przybudki – częściowo wykonano;
 • Puchły – wykonano;
 • Ogrodniki – remont świetlicy wykonany, wójt podziękował sołtysowi za zaangażowanie;
 • Tyniewicze Duże – wykonano;
 • Gramotne – częściowo wykonane;
 • Makówka – zakupiono 2 okna.

Ponadto wójt poinformował również, że dowóz kruszywa wygrały 3 firmy. Firma z Bielska Podlaskiego jest gotowa, aby dowozić kruszywo.

Radny Roman Ostapczuk zapytał dlaczego będą dowożone dzieci z miejscowości Kamień.

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, że rodzina z Narwi wyprowadziła się do Kamienia i dlatego dzieci będą dowożone do naszej szkoły.

Sołtys wsi Gorodczyno Jan Selwestruk zapytał kiedy będzie realizowany fundusz sołecki w Gorodczynie.

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, że ten wykonawca, który będzie remontował świetlicę w Ogrodnikach, również wygrał zapytanie ofertowe na malowanie w świetlicy w Kowele i Gorodczynie. Skończy remont w Kowele i rozpocznie w Gorodczynie.

Radna Tamara Leszczyńska poruszyła temat remontu drogi przy Zespole Szkolno – przedszkolnym. Czy droga wykonana jest dokładnie?

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, że przebudowa była z własnego materiału. Trelinka była z odzysku i nie sposób było ułożyć równo.

Ad. 7. Interpelacje i zapytania radnych. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

W tym punkcie porządku obrad głos zabrali:

Radna Halina Turbaczewska zapytała dlaczego firma z Hajnówki wozi żwir ze żwirowni w Doratynce.

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, że firma wozi żwir z prywatnej działki.

Radna Halina Turbaczewska zgłasza sprawę odkrzaczenia rowów.

Radna Joanna Szafrańska wnosi o uporządkowanie i podcięcie drzew w parku.

Radny Roman Ostapczuk ponawia prośbę o zabranie słupków z pasa drogowego w miejscowościach ujętych scaleniem.

Prosi również o odbieranie przedmiotów gabarytowych od mieszkańców oraz wykoszenie poboczy.

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, że odnośnie odbioru gabarytów to należy poinformować urząd kilka dni wcześniej o takich odpadach.

Radna Tamara Leszczyńska poruszyła temat funduszu sołeckiego we wsi Białki mianowicie zakupienie bojlera.

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, że rozmawiał z pracownikami Wodociągów Podlaskich i należy zrobić mapki, inwentaryzację powykonawczą. Wójt poruszył również temat funduszu sołeckiego we wsi Trześcianka zostało ogłoszone zapytanie ofertowe na doposażenie placu zabaw i wykonanie przystanków. Oferent niestety przekroczył kwotę zagwarantowaną w budżecie. Należy przygotować różne pozwolenia i uzgodnienia.

Radna Tamara Leszczyńska zapytała kiedy kończy się umowa na odbiór odpadów. Czy w kolejnej umowie nie można zawrzeć również odbiór odpadów gabarytowych?

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, że jest to ujęte w umowie, ale mieszkaniec musi dowieźć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów.

Radna Halina Turbaczewska zapytała czy jest możliwość zabezpieczenia PSZOK, bo wchodzą tam osoby postronne.

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił temat wniosków producentów rolnych na oszacowanie szkód spowodowanych suszą.

Ad. 8. Wolne wnioski, informacje.

W tym punkcie porządku obrad głos zabrali:

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz odczytała pismo od Dyrektor GBP z wyjaśnieniami do protokołu kontroli komisji rewizyjnej. Pismo stanowi załącznik Nr 12 do protokołu.

Wójt Andrzej Pleskowicz udzielił wyjaśnień odnośnie ubezpieczenia.

Radny Roman Ostapczuk prosi o przerwanie tego tematu oraz wyraził swoje zastrzeżenia.

Radna Joanna Szafrańska wypowiedziała się w tej kwestii twierdząc, że Dyrektor GBP oczywiście ma prawo złożyć wyjaśnienia do protokołu kontroli komisji rewizyjnej, ale w piśmie ma zastrzeżenia do jej osoby.

Radca prawny Jakub Ławniczak dodał, że nie ma sesji na której nie jest poruszany ten temat. Kwestia tego typu powinna być poruszana na komisjach.

Radna Halina Turbczewska zapytała kiedy rozpocznie się remont ulicy Gnilica?

Sołtys wsi Makówka Maria Skokin zapytała czy jest możliwość dowozu dzieci z Makówki do szkoły.

Sekretarz Wojciech Popławski wyjaśnił, że w wykazie nie były ujęte dzieci z Makówki, ale jest klauzula mówiąca o tym, że liczba dzieci i przystanków są możliwe do zmiany w trakcie realizacji umowy.

Kierownik GOPS Elżbieta Lewicka przekazała informację odnośnie pomocy żywnościowej.

Ad. 11 Zamknięcie obrad XXXIX sesji Rady Gminy Narew.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz zamknęła obrady XXXIX sesji Rady Gminy Narew o godz. 10.40.

Lista obecności sołtysów stanowi załącznik Nr 13 do oryginału protokołu.

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik Nr 14 do oryginału protokołu.

 

Protokolant

Magdalena Snarska

Przewodnicząca Rady

Aneta Leonowicz

 

 Załączniki:

Załącznik Nr 2 - Wniosek o rozszerzenie porządku obrad
Załącznik Nr 3 - Protokół nr 31/18 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy w dniu 30 lipca 2018
Załącznik Nr 4 - Protokół nr 33/18 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 25 lipca 2018
Załącznik Nr 5 - Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy Narew podjętych w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018
Załącznik Nr 6 - Uchwała Nr XXXIX/197/18 Rady Gminy Narew z dnia 1 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Narew, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Narew oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Załącznik Nr 7 - Uchwała Nr XXXIX/198/18 Rady Gminy Narew z dnia 1 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży oraz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Narew
Załącznik Nr 8 - Uchwała Nr XXXIX/199/18 Rady Gminy Narew z dnia 1 sierpnia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o uznanie lasów za ochronne
Załącznik Nr 9 - Uchwała Nr XXXIX/200/18 Rady Gminy Narew z dnia 1 sierpnia 2018 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych
Załącznik Nr 10 - Uchwała Nr XXXIX/201/18 Rady Gminy Narew z dnia 1 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Narew na 2018 rok
Załącznik Nr 11 - Uchwała Nr XXXIX/202/18 Rady Gminy Narew z dnia 1 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2018 – 2032
Załącznik Nr 12 - Pismo Dyrektor GBP z wyjaśnieniami do protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej