O naszej gminie...

gminanarew

Gmina Narew położona jest w południowo-wschodniej części województwa podlaskiego w powiecie hajnowskim. Gmina graniczy od północy z gminą Michałowo, od wschodu z gminą Narewka, od zachodu z gminami Zabłudów i Bielsk Podlaski, zaś od południa z gminami Czyże i Hajnówka. Gmina Narew leży na szlaku drogowym Białystok - Białowieża, w obrębie Puszczy Białowieskiej.

Gmina Narew ma powierzchnię 242 km2, a na jej terenie utworzono 37 sołectw obejmujących 48 miejscowości znajdujących się w granicach Gminy. Gminę zamieszkuje obecnie około 3800 mieszkańców, zarejestrowanych jest też około 100 podmiotów gospodarczych. Głównym ośrodkiem oraz siedzibą władz gminy jest Narew. Jest to malownicza miejscowość położona nad rzeką Narew. Historia Narwi sięga już czasów średniowiecza i pełna jest odniesień do tradycji mieszczańskich. Obecnie Narew zamieszkuje około 1500 mieszkańców.


AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA:

Protokół Nr XXXVII/18

 

Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

XXXVII Sesja VII kadencji Rady Gminy Narew odbyła się 25 maja 2018 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew przy ul. Mickiewicza 101.

Obrady XXXVII Sesji Rady Gminy Narew otworzyła o godz. 9.00 Przewodnicząca Rady Gminy Narew Aneta Leonowicz.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz powitała Wójta Gminy Narew, Pana Andrzeja Pleskowicza, Sekretarza, Pana Wojciecha Popławskiego, Skarbnik, Panią Iwonę Nikonowicz, radnych, Radną Powiatową, Panią Agnieszkę Jarmocik, kierowników i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych, przedstawiciela z Koła Łowieckiego „Łabędź”, Panią Marię Grzywińską oraz z Nadleśnictwa Bielsk, Pana Dawida Kowalczuka, sołtysów oraz mieszkańców gminy.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz na podstawie listy obecności poinformowała, że na ustawowy stan Rady – 15 radnych – obecnych jest 13 radnych i stwierdziła prawomocność obrad. Radni nieobecni usprawiedliwieni – Natalia Siemienowicz i Michał Kozyrski. Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do oryginału protokołu.

Ad. 2. Ustalenie porządku dziennego.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz zapytała czy są wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.

Rada zatwierdziła następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie XXXVII sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku dziennego.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Gminy Narew.
 4. Wnioski z posiedzeń Komisji.
 5. Informacja z realizacji wniosków z posiedzeń komisji.
 6. Wystąpienie zaproszonych gości w sprawie szacowania szkód łowieckich
 7. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Narew;
  • w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Narew na lata 2018 – 2022;
  • w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew;
  • w sprawie zmian w budżecie Gminy Narew na 2018 rok;
 8. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Narew w okresie międzysesyjnym.
 9. Sprawozdanie Wójta Gminy o stanie realizacji zadań z funduszu sołeckiego za 2017 rok.
 10. Interpelacje i zapytania radnych. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 11. Wolne wnioski, informacje.
 12. Zamknięcie obrad XXXVII Sesji Rady Gminy Narew.

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Gminy Narew.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poinformowała, że protokół z XXXVI sesji Rady Gminy Narew był wyłożony do wglądu w biurze Rady i dzisiaj znajduje się na stoliku protokolanta. Jeżeli do końca sesji nie zostaną zgłoszone uwagi protokół zostanie przyjęty.

Uwag nie wniesiono.

Ad. 4. Wnioski z posiedzeń Komisji.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poprosiła o zabranie głosu Przewodniczącą Komisji Rozwoju Panią Halinę Turbaczewską.

Radna Halina Turbaczewska przedstawiła protokół z posiedzenia komisji Nr 29/18 z dnia 16 maja 2018r., który stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poprosiła o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana Witolda Bubnickiego.

Radny Witold Bubnicki odczytał protokół kontroli Nr 2/2018 z dnia 14 maja 2018r., który stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

Radna Joanna Szafrańska odczytała protokół z posiedzenia komisji Nr 41/18 z dnia 18 maja 2018r., który stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poprosiła o zabranie głosu Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów Zenaida Iwaniuk.

Radna Zenaida Iwaniuk przedstawiła protokół Nr 31/18 z dnia 22 maja 2018r., który stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz wróciła do pkt 2 i powiedziała, że zaszło nieporozumienie. Wpłynął wniosek od wójta w sprawie rozszerzenia porządku obrad o uchwałę.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poddała pod glosowanie rozszerzenie porządku obrad o uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2018 – 2032. W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za wprowadzeniem zmiany w porządku obrad głosowało – 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Wniosek o rozszerzenie porządku obrad stanowi załącznik Nr 6 do oryginału protokołu.

Ad. 5. Informacja z realizacji wniosków z posiedzeń komisji.

Sekretarz Wojciech Popławski wyjaśnił odnośnie zakupu rolety do świetlicy wiejskiej w Łosince. Będzie to zależało czy znajdziemy w budżecie środki. Uporządkowanie basenu w Łosince – wyjaśnień udzielono na poprzedniej sesji. Odnośnie ogrodzenia koło GBP w Narwi Wójt poczynił działania w celu usunięcia. W sprawie pracy radnych w komisji wyjaśnień udzieli radca prawny.

Radca prawny Jakub Ławniczak powiedział, że dotarła do niego informacja dotycząca wynagrodzenia radnego za pracę w komisji.

Radny Roman Ostapczuk wyjaśnił, że jedna z radnych nie należy do żadnej komisji i uważa, że bezprawnie pobiera wynagrodzenie.

Radca prawny Jakub Ławniczak zapytuje czy za posiedzenie komisji czy ogólnie za uczestnictwo w obradach.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz dodała, że uchwała nie jest podjęta w taki sposób, jak poprzednio, że dodatkowo wypłacano dietę za posiedzenie komisji.

Radny Roman Ostapczuk zapytuje radcę czy nie widzi nieścisłości w tym, że radny należący do komisji ma potrąconą dietę za nieobecność , a radny, który w ogóle nie należy do komisji nie ma potrącenia

Radca prawny Jakub Ławniczak odparł, że nie, bo takie są uchwalone zasady.

Radny Roman Ostapczuk stwierdził, że w tym przypadku wszyscy mogą nie należeć do komisji, a diety będą wypłacane.

Radca prawny Jakub Ławniczak stwierdził, że wszelkie zasady wypłaty diety są opisane w uchwale.

Radny Roman Ostapczuk odparł, że to radca prawny przyczynił się do zmiany tejże uchwały.

Radca prawny Jakub Ławniczak wyjaśnił, że wysokość wynagrodzenia radnego może być zróżnicowana pod względem wykonywania funkcji. To, że ktoś przychodzi lub nie na komisję nie wpływa na podstawową dietę.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz skierowała pytanie do radcy prawnego. Jeżeli ktoś zasiada bądź nie zasiada w komisji to i tak ma podstawową dietę wypłaconą i nie powinna być potrącona jeżeli ktoś nie uczestniczył w komisji.

Radca prawny Jakub Ławniczak odparł, że jeżeli ktoś jest nieobecny to treść uchwały mówi o potrąceniu.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz dodała, że radnemu chodzi o to, że jeżeli radny nie należy do żadnej komisji i pobiera taką samą stawkę jaką mają inni radni.

Radca prawny Jakub Ławniczak wyjaśnił, że wysokość miesięcznej diety radnego bez względu na pełnioną funkcję z uchwały wynika, ze ulega obniżeniu o 25% za pierwszą usprawiedliwioną nieobecność, 75% za pierwszą nieobecność nieusprawiedliwioną.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz powiedziała, że radnemu chodzi o wprowadzenie zapisu gdy radny nie należy do żadnej komisji to powinien mieć niższą dietę.

Radna Joanna Szafrańska dodała, że w ustawie o samorządzie gminnym jest zapis, że radny musi brać udział w posiedzeniu.

Radca prawny Jakub Ławniczak odparł, że nie ma takiego przepisu. Radny bierze udział jeżeli należy do komisji. Nie ma ustawowego obowiązku do bycia w komisji. Jeżeli radny nie należy do żadnej komisji to obniżenie diety ma wówczas zastosowanie, gdy jest nieobecny na sesji.

Radna Joanna Szafrańska dodała, że komisja rewizyjna ma plan pracy i o tym, czy zwoła komisję przed sesją decyduje przewodniczący komisji.

Radna Wiera Dudzicz nawiązała do wyjaśnień sekretarza odnośnie stawu w Łosince.

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, że spotka się z mieszkańcami i razem zadecydują co z tym stawem zrobić - czy zasypać czy pogłębić i ogrodzić.

Ad. 6. Wystąpienie zaproszonych gości w sprawie szacowania szkód łowieckich.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poprosiła o zabranie głosu przedstawiciela z Nadleśnictwa Bielsk Pana Dawida Kowalczuka.

Dawid Kowalczuk wyjaśnił proces szacowania szkód łowieckich w świetle znowelizowanej ustawy Prawo łowieckie. Kiedyś szacowaniem szkód zajmowały się koła łowieckie, teraz w świetle tej ustawy urząd gminy ma przyjmować wnioski, a przedstawiciel gminy czyli sołtys musi brać udział w komisji do szacowania szkód. W Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań jest wzór protokołu z szacowania. Po złożeniu wniosku przez mieszkańca pracownik urzędu powinien to zweryfikować i pisemnie w ciągu 3 dni od złożenia wniosku powiadomić sołtysa. Jeżeli sołtys nie wstawi się na szacowaniu to nie może się szacowanie odbyć. Protokół sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Istnieje możliwość odwołania jeżeli mieszkaniec nie zgadza się z wysokością kwoty odszkodowania. Organem odwoławczym jest Nadleśnictwo. Następnie Nadleśniczy wydaje decyzję informując o wysokości odszkodowania. Do 3 miesięcy istnieje możliwość odwołania się od decyzji Nadleśniczego do sądu.

Protokół oględzin powinien zawierać:

 • imiona i nazwiska osób biorących udział w oględzinach;
 • datę sporządzenia protokołu oraz datę dokonania oględzin;
 • dane podlegające ustaleniu;
 • szkic sytuacyjny uszkodzonej uprawy;
 • czytelne podpisy osób biorących udział w oględzinach;
 • informacje o wnoszeniu lub niewnoszeniu przez członków zespołu zastrzeżeń do protokołu (zastrzeżenia z uzasadnieniem).

Protokół sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdego członka zespołu.

Odszkodowanie nie przysługuje:

 • osobom, którym przydzielono grunty stanowiące własność Skarbu Państwa jako deputaty rolne na gruntach leśnych;
 • posiadaczom uszkodzonych upraw lub płodów rolnych, którzy nie dokonali ich sprzętu w terminie 14 dni od dnia zakończenia okresu zbioru tego gatunku roślin w danym regionie, określonego przez sejmik województwa w drodze uchwały;
 • posiadaczom uszkodzonych upraw lub plonów rolnych, którzy nie wyrazili zgody na budowę przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego urządzeń lub wykonywanie zabiegów zapobiegających szkodom;
 • za szkody nieprzekraczające wartości 100 kg żyta w przeliczeniu na 1 hektar uprawy;
 • za szkody powstałe w płodach złożonych w sterty, stogi i kopce, w bezpośrednim sąsiedztwie lasu;
 • za szkody w uprawach rolnych założonych z rażącym naruszeniem zasad agrotechnicznych;
 • za szkody, powstałe na nieruchomościach, w odniesieniu do których właściciel albo użytkownik wieczysty złożył oświadczenie o zakazie wykonywania polowania, do dnia następującego po dniu:
  1. w którym oświadczenie o zakazie wykonywania polowania zostało cofnięte albo
  2. w którym organ właściwy do wydzierżawienia obwodu łowieckiego albo minister właściwy do spraw środowiska lub dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego dowiedział się o wygaśnięciu zakazu wykonywania polowania albo
  3. zawiadomienia o cofnięciu oświadczenia o zakazie wykonywania polowania organu właściwego do wydzierżawienia obwodu łowieckiego albo ministra właściwego do spraw środowiska.

Sołtys wsi Odrynki Anna Kryszeń zapytuje czy jeżeli szkodę wyrządzą zwierzęta chronione to wniosek również składa się do gminy.

Dawid Kowalczuk wyjaśnił, że wówczas wnioski składa się do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Pani Maria Grzywińska – przedstawiciel z koła łowieckiego „Łabędź” dodała, że łoś jest na liście zwierząt łownych i jest pod ochroną.

Radna Tamara Leszczyńska zwraca się z prośbą, aby w urzędzie gminy były przygotowane dokumenty potrzebne do szacowania.

Radny Roman Ostapczuk powiedział, że większość rolników ma ubezpieczenia gdzie podana jest suma i w związku z tym czy może być brana cena szacunku z tego ubezpieczenia

Dawid Kowalczuk wyjaśnił, że nie mogą być brane te ceny. Musi to być cena rynkowa lub skupu.

Sekretarz Wojciech Popławski powiedział, że urząd ma 3 dni na powiadomienie sołtysa i osób szacujących, ale poczta funkcjonuje jak funkcjonuje. Wygodniejszą formą byłoby zgłaszać telefonicznie, ale jak udowodnić, że zgłoszenie wykonano. Również mailowo wysłane zgłoszenie byłoby zabezpieczeniem dla urzędu.

Ad. 7. Podjęcie uchwał.

- w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Narew;

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz zapytała czy są uwagi do projektu uchwały.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XXXVII/186/18 Rady Gminy Narew z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie rozpatrzenie skargi na Wójta Gminy Narew stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Narew na 2018 rok;

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poprosiła skarbnik o zabranie głosu.

Skarbnik Iwona Nikonowicz wyjaśniła zmiany i wydatki ujęte w projekcie uchwały. Dodała, że nowych inwestycji nie możemy pokryć wolnymi środkami, ponieważ nie mamy wolnych środków. Wolne środki mamy zaangażowane na pokrycie bieżącego deficytu.

Radny Adam Ostaszewski zgłosił wniosek o dokończenie drogi w Tyniewiczach.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poddała pod głosowanie wniosek radnego.

W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za wnioskiem głosowało – 12 radnych, przeciw – 1, wstrzymało się – 0.

Radna Halina Turbaczewska zgłosiła wniosek o dokończenie ulicy Gnilica w Narwi.

W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za wnioskiem głosowało – 11 radnych, przeciw – 2, wstrzymało się – 0.

Radny Piotr Paweł Lewczuk zgłosił wniosek o dokończenie drogi w Krzywcu.

W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za wnioskiem głosowało – 9 radnych, przeciw – 1, wstrzymało się – 3.

Radna Tamara Leszczyńska zapytuje czy z odśnieżania zostały wolne środki.

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, że z ubiegłego roku środki zostały przesunięte na remont drogę w Socach.

Radny Roman Ostapczuk zgłosił wniosek, aby Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrole realizacji funduszu sołeckiego w Gorodzisku.

Radna Joanna Szafrańska powiedziała, że komisja w planie ma ujęte kontrolowanie realizacji funduszy sołeckich.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz odczytała projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 1 .

Uchwała Nr XXXVII/187/18 Rady Gminy Narew z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Narew na 2018 rok stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.

- w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Narew na lata 2018 – 2022;

Radca prawny Jakub Ławniczak wyjaśnił, że sprawdzając projekt uchwały, negatywnie go zaopiniował i uważa, że jeżeli rada podejmie tę uchwałę w takim brzemieniu to zostanie unieważniona przez wojewodę.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 0 radnych, przeciw – 9, wstrzymało się – 4.

Uchwała nie podjęta.

- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew;

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz zapytała czy są uwagi do uchwały.

Uwag nie wniesiono.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XXXVII/188/18 Rady Gminy Narew z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.

- w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2018 – 2032;

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz zapytała czy są uwagi do uchwały.

Uwag nie wniesiono.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 1.

Uchwała Nr XXXVII/189/18 Rady Gminy Narew z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2018 – 2032 stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.

Ad. 6 Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poprosiła Wójta o zabranie głosu.

Wójt Andrzej Pleskowicz przedstawił następujące informacje:

 • został rozstrzygnięty przetarg na roboty drogowe z zakresu funduszu sołeckiego, termin realizacji do 31 sierpnia w następujących sołectwach: Gorędy, Kutowa, Lachy, Narew – Osiedle, Odrynki, Saki, Istok, Radźki, Gorodczyno, Kotłówka i Waśki;
 • do 31 września realizacja funduszów sołeckich w Ancutach, Białkach, Tyniewiczach Dużych, Łopuchówce, Waniewie;
 • 1 czerwca zostanie rozstrzygnięty przetarg na asfaltowanie dróg z funduszów sołeckich, mieszkańcy z Krzywca wycofali się i zmienili wniosek;
 • zapytanie ofertowe rozstrzygnięte na malowanie w świetlicy wiejskiej w Kowele;
 • jesteśmy w trakcie realizacji inwestycji w szkole polegające na remoncie sali gimnastycznej;
 • postępują prace na ulicach: Polnej, Leśnej i Łąkowej; ta sama firma będzie remontować ulice: Dąbrowskiego, Kowalską i Cichą;
 • rozstrzygnięty przetarg na dowóz kruszywa na drogę do lądowiska;
 • remont kuchni w szkole – Dyrektor prowadzi rozmowy z wykonawcami i najniższa oferta wynosi około 80 tys. zł;
 • będzie nabór na termomodernizację budynków i będziemy składać na szkołę i NOK, ponieważ urząd został już ocieplony;
 • zakup wozu strażackiego – nie otrzymaliśmy środków na zakup nowego wozu,
 • gościliśmy w GBP Młodzieżowy chór z Moskwy;

Obrady opuścił radny Witold Bubnicki.

Radna Joanna Szafrańska powiedziała, że gmina posiada trylinkę i wójt obiecał utwardzić nią drogę w Trześciance.

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, że zasugerował temat, ale jeden z mieszkańców nie chciał naprawy tej drogi. Dodał, że tej trylinki nie wystarczy na utwardzenie drogi.

Ad. 9. Sprawozdanie Wójta Gminy o stanie realizacji zadań z funduszu sołeckiego za 2017 rok.

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, że niemal wszystkie zadania z funduszu sołeckiego zostały zrealizowane. Drogi dojazdowe do pól w Odrynkach zostanie zrealizowane we własnym zakresie.

Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.

Ad. 10. Interpelacje i zapytania radnych. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

W tym punkcie porządku obrad głos zabrali:

Radny Roman Ostapczuk poruszył temat remontu świetlicy wiejskiej w Gorodzisku. Pracownicy gospodarki komunalnej układają terakotę i jeżdżą samochodem Star, który bardzo dużo pali. Radny stawia następujące zapytania czy komisja rewizyjna skontroluje realizacje zadania z funduszu sołeckiego i czy wójt wyciągnie konsekwencję. Kto poniesie konsekwencję za skucie połowy podłogi w tejże świetlicy i wyrzucenie gruzu do śmietnika. Następnie radny powiedział, że chciałby, aby zostały sprzątnięte słupki graniczne, ponieważ inspektor poustawiał w obrębie Koweły bezprawnie. Zapytuje również o drogę Usnarszczyzna – Rzepiska.

Wójt Andrzej Pleskowicz ustosunkował się do zapytania o drogę wyjaśniając, że należy tak naprawić drogę, aby był dojazd.

Ad. 11. Wolne wnioski, informacje.

W tym punkcie porządku obrad głos zabrali:

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz odczytała pismo od rodziców klas III z prośba o możliwość powtórzenia przez dzieci klasy.

Dyrektor ZSP Jerzy Ostapczuk ustosunkował się do pisma rodziców. Wyjaśnił, że były spotkania z rodzicami i padła propozycja pozostawienia dzieci na kolejny rok w III klasie. Na pierwszym spotkaniu chętnych było około 17 – stu. Składając arkusz organizacyjny na rok szkolny 2018/2019 nie miał żadnych podstaw do utworzenia takiego oddziału, ponieważ utworzenie takiego oddziału może nastąpić po klasyfikacyjnej radzie pedagogicznej, która odbędzie się w granicach 15 czerwca. Rada Pedagogiczna rozpatruje wniosek rodzica poparty opinią wychowawcy i wówczas rada może nie promować lub promować ucznia. W piśmie rodzice powołują się na art. 44 ustawy o systemie oświaty, który mówi, że „uczeń klasy I – III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym do klasy programowo wyższej.” Są również wyjątki: „W wyjątkowych przypadkach uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy ucznia klas I – III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii od rodziców lub odwrotnie.” Rodzice zostali poinformowani o możliwościach na płaszczyznach jakich możemy się poruszać jeżeli chodzi o niepromowanie takich uczniów. Został złożony wniosek przez rodziców 9 maja podpisany przez siedmioro rodziców, którzy zostali poinformowani, że muszą złożyć wniosek również indywidualnie. Każde dziecko na radzie pedagogicznej musi być rozpatrywane indywidualnie. Dyrektor wyjaśnił, że na dzień dzisiejszy wpłyną tylko jeden wniosek z prośbą o niepromowanie ucznia i został uzasadniony względami zdrowotnymi. Dodał, że ci rodzice zwrócili się również z prośbą o umożliwienie przeniesienia dziecka do innej szkoły z oddziałami integracyjnymi. Dyrektor powiedział, że nie neguje iż coś takiego może powstać i na dzień dzisiejszy nie może odpowiedzieć ile będzie osób, czy uzyskamy zgodę organu prowadzącego na utworzenie oddziału, który na przykład będzie liczył 4 osoby. Dodał, również, że jeden z rodziców, który podpisał pismo złożone do rady jest pozbawione władzy rodzicielskiej. Wówczas zostają 3 osoby i podejrzewa, że przy takiej liczbie uczniów po przygotowaniu aneksu do arkusza organizacyjnego, gdzie będziemy rozmawiać czy klasę liczącą 3 osoby mamy dołączyć do przyszłej klasy II.

Wójt Andrzej Pleskowicz dodał, zwracając się do dyrektora, aby poruszył temat dodatkowych godzin.

Dyrektor ZSP Jerzy Ostapczuk wyjaśnił, że wyczerpującej odpowiedzi udzieli po radzie pedagogicznej.

Radna Joanna Szafrańska zapytuje gdzie jest wywożona ziemia z remontowanych ulic Łąkowej, Leśnej i Polnej. W poprzednich latach dowożone było tam kruszywo łamane i chciałaby się dowiedzieć co się z tym dzieje.

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, że kruszywo zostało zebrane i składowane na dwóch posesjach. Przedsiębiorca poprosił czy swoim sprzętem mógłby wywieść humus – piach i podsypać celem zatrzymania osuwania się drogi gminnej w obrębie geodezyjnym Waniewo.

Radna Halina Turbaczewska zapytuje kiedy zostanie dokończony chodnik na ulicy Ogrodowej.

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, że nie są to duże koszty, ale zostanie to zrobione w późniejszym terminie.

Radna Anna Jakoniuk przedstawiła pismo, które otrzymała od Zarządu Dróg Powiatowych.

Sołtys wsi Gorodzisko Dariusz Kurasz przedstawił zdjęcia przedstawiające wykonanie remontu w świetlicy wiejskiej w Gorodzisku.

Obrady opuścił radny Piotr Paweł Lewczuk.

Radna Tamara Leszczyńska powiedziała, że mieszkańcy Soc zapraszają na zebranie wiejskie.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz zapytuje o zakup rolety do świetlicy wiejskiej w Łosince.

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, że razem z Panią Dyrektor GBP znajdą wspólne rozwiązanie.

Dyrektor GBP Anna Andrzejuk – Sawicka dodała, że roleta musi być antywłamaniowa.

Ad. 12 Zamknięcie obrad XXXVII sesji Rady Gminy Narew.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz zamknęła obrady XXXVII sesji Rady Gminy Narew o godz. 12.30.

Lista obecności sołtysów stanowi załącznik Nr 12 do oryginału protokołu.

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik Nr 13 do oryginału protokołu.

 

Protokolant

Magdalena Snarska

Przewodnicząca Rady

Aneta Leonowicz

 

 Załączniki:

Załącznik nr 2 - Protokół nr 29/18 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy z dnia 16 maja 2018
Załącznik nr 3 - Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli Narwiańskiego Ośrodka Kultury nr 2/18 z dnia 14 maja 2018r.
Załącznik nr 4 - Protokół nr 41/18 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 14 maja 2018
Załącznik nr 5 - Protokół nr 31/18 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 21 maja 2018
Załącznik nr 6 - Wniosek o rozszerzenie porządku obrad
Załącznik nr 7 - Uchwała nr XXXVII/186/18 z dnia 25 maja 2018r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Narew
Załącznik nr 8 - Uchwała nr XXXVII/187/18 z dnia 25 maja 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Narew na 2018 rok
Załącznik nr 9 - Uchwała nr XXXVII/188/18 z dnia 25 maja 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Narew
Załącznik nr 10 - Uchwała nr XXXVII/188/18 z dnia 25 maja 2018r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2018- 2032
Załącznik nr 11 - Zestawienie - raport z wykonania Funduszu Sołeckiego na 2017 rok