Informuję, że zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 321/22 z dnia 13 stycznia 2022r. w dniu 21 stycznia 2022r. (piątek) o  godz. 10.00 w świetlicy wiejskiej w Iwankach odbędą się konsultacje z mieszkańcami zamieszkującymi miejscowość Rohozy w sprawie zmiany rodzaju miejscowości.

Konsultację polegać będą na udzieleniu odpowiedzi przez mieszkańców zamieszkujących na terenie miejscowości Rohozy poprzez postawienie znaku „X” w jednej z rubryk:

  • Tak
  • Nie
  • Wstrzymuję się od głosu

na postawione w ankiecie pytanie jak niżej:

Czy jest Pani/Pan za zmianą rodzaju miejscowości Rohozy z „części wsi Iwanki” na „wieś”?

Ankiety konsultacyjne dostarczy i po udzieleniu odpowiedzi odbierze bezpośrednio od zainteresowanych w tym samym dniu komisja konsultacyjna powołana Zarządzeniem Nr 321/22 Wójta Gminy Narew z dnia 13 stycznia 2022r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Rohozy gm. Narew dotyczących zmiany rodzaju miejscowości, określenia terminu przeprowadzenia konsultacji, powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji oraz ustalenia wzoru protokołu z przeprowadzonych konsultacji.

Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013, poz. 200) ustalony został Wykaz urzędowych nazw miejscowości i ich części, w którym dla miejscowości Rohozy określono rodzaj jako „część wsi Iwanki”. Zgodnie z § 6 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2021r. poz. 1368) nie prowadzi się numeracji porządkowej dotyczącej części miejscowości. Ww. rozporządzenie weszło w życie 31 lipca 2021r. Zgodnie z § 5 ust. 3 obowiązującego do dnia 31 lipca 2021r. Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012r. poz. 125) „3. Dla każdej wsi lub części wsi stanowiącej miejscowość (…), tworzy się jeden ciągły zbiór numerów porządkowych (…).” Zgodnie z powyższym w miejscowości Rohozy obiektom nadawane były numery porządkowe oraz były dokonywane zameldowania osób pod danymi adresami. W celu dostosowania stanu faktycznego do przepisów rozporządzenia z dnia 21 lipca 2021r należałoby przenieść dotychczas prowadzoną numerację porządkową dla miejscowości Rohozy do wsi Iwanki i dokonać przemeldowania mieszkańców do wsi Iwanki, co wiązałoby się ze zmianą wielu dokumentów urzędowych lub zmienić urzędowy rodzaj miejscowości Rohozy z „części wsi Iwanki” na „wieś”. Zmiana rodzaju miejscowości jest rozwiązaniem rozsądnym i zasadnym.

Szczegółowych informacji dot. konsultacji  udzielają:

Joanna Majewska – Sekretarz Gminy Narew, tel. 85 681 67 28

Lilla Chilimoniuk – Kierownik USC w Narwi, tel. 85 681 67 50

Wójt Gminy

Andrzej Pleskowicz

Zarządzenie Nr 321/21 Wójta Gminy Narew