Wójt Gminy Narew ogłasza konsultacje dotyczące projektu programu współpracy Gminy Narew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwanymi w dalszej treści programu „Organizacjami” na lata 2022-2024, zwanego dalej „Programem”.

  1. Podstawa prawna:

Konsultacje prowadzone są w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2011 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1057 z późn. zm.), oraz uchwały
Nr XXXVI/213/10 Rady Gminy Narew z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji.

  1. Forma, termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.

Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez składaWięcej informacjinie uwag i wniosków na „Formularzu zgłaszania uwag i wniosków do projektu Programu Współpracy Gminy Narew
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2022-2024”, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia:

  • drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  • pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy Narew, 17-210 Narew, ul. A. Mickiewicza 101 lub
  • składać osobiście do sekretariatu Urzędu Gminy Narew (pokój nr 16) w godzinach pracy urzędu.

Upoważnionym do kontaktu jest pracownik Urzędu Gminy Narew Wojciech Popławski,
tel. 85 6816743.

Konsultacje rozpoczynają się 6 stycznia 2022 r. i trwają do dnia 19 stycznia 2022 r.

Wnioski, opinie i propozycje zmian Programu powinny wpłynąć do Urzędu w wyznaczonym terminie.

Andrzej Pleskowicz

Wójt Gminy Narew

Więcej informacji