SKŁADANIA DEKLARACJI DO CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW (CEEB)

Uprzejmie informuję, że art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. a i c ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 554) nałożył na właścicieli budynków mieszkalnych i użytkowych wyposażonych w źródła ciepła (piece grzewcze, pompy, paliwa gazowe itd.) o mocy nie większej niż 1 MW obowiązek składania deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw w budynkach i lokalach mieszkalnych oraz lokalach i budynkach niemieszkalnych. Wobec tego od 1 lipca 2021 r. ww. właściciele (posiadacze) nieruchomości są zobowiązani do złożenia ww. deklaracji. W przypadku nowopowstałych obiektów jest to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw. W przypadku budynków już istniejących właściciele (posiadacze) nieruchomości będą mieli 12 miesięcy.

Deklarację do CEEB można złożyć online poprzez portal ZONE: www.zone.gunb.gov.pl.  Deklarację źródeł ciepła i paliw stałych mogą złożyć przez Internet jedynie osoby, które posiadają profil zaufany albo e-dowód (preferowana forma załatwienia sprawy).

Poniżej zamieszczone druki deklaracji dostępne będą również w  Urzędzie Gminy Narew, pok. nr 12 i pok. nr 23.

Przedmiotową deklarację po jej uprzednim wypełnieniu należy dostarczyć osobiście bądź drogą pocztową do Urzędu Gminy Narew.

Formularz A- Deklaracja - budynki i lokale mieszkalne

Formularz B -Deklaracja - budynki i lokale niemieszkalne

Ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2127) utworzono Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków (dalej zwaną CEEB) i nałożono nowe obowiązki na właścicieli lub zarządzających budynkami lub lokalami.

Za jej stworzenie, wdrożenie i prowadzenie odpowiedzialny jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego https://www.gunb.gov.pl/aktualnosc/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-ceeb, który opracował materiały informacyjne dot. nowego obowiązku składania deklaracji.

W związku z powyższym  nałożono nowe obowiązki m.in:

  1. Na właścicieli lub zarządców budynków lub lokali – złożenia deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw:
  • w terminie 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw (art. 27 g. ust 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.),
  • nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia komunikatu, o którym mowa w art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 28 października 2020 r. w odniesieniu do źródła ciepła lub źródła spalania paliw, eksploatowanych w dniu ogłoszenia komunikatu (art. 15 ust 1  ustawy z dnia 28 października 2020 r.),
  1. Na wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast – wprowadzenia danych i informacji z deklaracji do CEEB:
  • w terminie 30 dni od dnia otrzymania deklaracji w postaci pisemnej dot. pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw (art. 27 g. ust 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.),
  • w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania deklaracji w postaci pisemnej dot. źródła ciepła lub źródła spalania paliw, eksploatowanych w dniu ogłoszenia ww. komunikatu (art. 15 ust 2  ustawy z dnia 28 października 2020 r.).

Materiały informacyjne dotyczące nowego obowiązku składania deklaracji zawarte są w ulotce poniżej.

Ulotka – CEEB dla właścicieli i zarządców