Informacja o możliwości udziału mieszkańców w debacie nad raportem o stanie gminy za 2020 rok

Zgodnie z art. 28aa ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm), Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. (art. 28aa ust. 1 i 2)

Rada gminy rozpatruje  raport  podczas  sesji, na której  podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie  udzielenia lub nieudzielenia  absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności.  Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. (art. 28aa ust. 4)

W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. (art. 28aa ust. 6)

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w  debacie składa do przewodniczącego rady gminy pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. (art. 28aa ust. 7)

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby. (art. 28aa ust. 8)

Sesja odbędzie się dnia 30 czerwca o godzinie 9:00.

 RAPORT DO POBRANIA