Narew, dn. 4 września 2017 r.

Or.271.24.2017

Gmina Narew informuje, że w związku z prowadzonym postepowaniem na podstawie zarządzenia Nr 263/14 Wójta Gminy Narew z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Narew Regulaminu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty równowartości 30 000 euro w sprawie wyłonienia wykonawcy na realizację zadania:

„Wykonanie, dostawa i montaż wiaty przystankowej w Ancutach, gm. Narew.”

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie, dostawa i montaż wiaty przystankowej w Ancutach, gm. Narew.

2. Zakres zamówienia:

Wykonanie, dostawę i montaż 1 wiaty przystankowej o wymiarach:

- długość wiaty przy gruncie ok. 2,4-2,5 m, - wysokość min. 2,1 m, - długość daszku ok. 2,7-2,8 m, - szerokość ścianki bocznej z gablotą ok. 1,4 m

wg następujących parametrów:

  1. wiata wykonana z profili stalowych, ocynkowanych, lakierowanych,
  2. pokrycie dachowe wykonane z poliwęglanu komorowego, przyciemnionego,
  3. siedziska w postaci ławki drewnianej,
  4. przeszklenie ścian z szyb hartowanych o grubości 8 mm,
  5. posadowienia – fundamenty prefabrykowane, punktowe.

Wraz z ofertą należy przedłożyć kartę katalogową produktu, ważne certyfikaty lub atesty.

3. Sposób sporządzenia oferty:

Wykonawca powinien sporządzić ofertę na formularzu ofertowym (załącznik do zapytania). Oferta powinna posiadać:

  1. datę sporządzania;
  2. adres lub siedzibę wykonawcy, nr telefonu, numer NIP;
  3. być podpisana czytelnie przez dostawcę.

Cenę w ofercie podajemy następująco: cyfry, słownie - jako wartość brutto.

4. Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę z adnotacją: „Zapytanie ofertowe nr Or.271.24.2017 do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Wykonanie, dostawa i montaż wiaty przystankowej w Ancutach, gm. Narew.”, należy złożyć do dnia 12 września 2017 r. do godziny 15.00 na załączonym formularzu oferty cenowej w Urzędzie Gminy Narew, 17-210 Narew, ul. A. Mickiewicza 101. pok. nr 16 (umieszczoną w zabezpieczonej kopercie i opisaną w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, wymieniona adnotacja, albo przesłać faxem na nr: 85 873 35 35

5. Kryteria oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

NAJNIŻSZA CENA: 100%.

6. Termin realizacji zamówienia: do 30 września 2017r.

W razie pytań proszę kontaktować się z p. Sławomirem Poskrobko – inspektorem Referatu Gospodarki Komunalnej, tel. 85 6816741 lub z p. Wojciechem Popławskim – sekretarzem gminy, tel. 85 6816743.

 

Do pobrania:

Wzór formularza oferty cenowej