Narew, dnia 4 września 2017 r.

Or.271.31.2017

Gmina Narew informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem na podstawie zarządzenia Nr 263/14 Wójta Gminy Narew z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Narew Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w sprawie wyłonienia wykonawcy na realizację zadania:

Dostawa węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2017/2018
na potrzeby Gminy Narew

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

1. Przedmiotem zamówienia jest: sprzedaż i dostawa węgla kamiennego energetycznego sukcesywnie partiami wg potrzeb Zamawiającego w okresie grzewczym 2017/2018 na podstawie zamówień w dniach i godzinach pracy Zamawiającego we wskazane przez niego miejsca na terenie Gminy Narew, w ilościach każdorazowo określonych przez Zamawiającego.

Przedmiotem zamówienia jest „Sprzedaż węgla (orzech) z dowozem i rozładunkiem na miejsce wskazane przez Zamawiającego: kotłownia osiedlowa UG Narew ul. Mickiewicza 105. o następujących parametrach:

- granulacja: 50-100mm,
- wartość opałowa – pow. 25 MJ/kg,
- zawartość popiołu - do 8%,
- zawartość siarki - 0,6-1,0%,
- wilgotność nie wyższej niż 10%.

Wielkość zamówienia kształtuje się na poziomie około 180 ton w okresie od 1 listopada 2017 roku do 30 kwietnia 2018 roku (tj. w sezonie grzewczym jesień - zima 2017/2018). Zamówienia będą składane telefonicznie, przesyłane faxem lub mailem (wybór należy do Wykonawcy) każdorazowo zawierając ilość zamawianego węgla. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć we własnym zakresie niezbędne narzędzia, urządzenia, materiały oraz środki transportowe potrzebne do prawidłowej realizacji dostaw objętych zakresem przedmiotowym niniejszego postępowania. Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody powstałe w wyniku prowadzonej działalności.

Ze względu na ograniczoną nośność drogi dojazdowej – dostawa powinna być realizowana samochodami o ładowności do 20 ton.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianych dostaw w zależności od warunków atmosferycznych, a Wykonawca nie będzie wnosił z tego tytułu roszczeń.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.12.10 – węgiel kamienny.

3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 1.11.2017 r. do 30.04.2018 r.

4. Kryteria oceny ofert:

  1. cena - 90%
  2. wartość opałowa – 10%.

Kryterium: „cena brutto”:

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wpisanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 90 punktów, przy założeniu, że 1% = 1 pkt. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

Faktyczna ilość punktów (C) zostanie obliczona według następującego wzoru:

wegiel wzor
gdzie:

Cmin – cena brutto oferty najtańszej
Co – cena brutto oferty ocenianej

Oferta, w której Wykonawca zaoferował najniższą cenę uzyska 90 punktów, przy założeniu, że 1% = 1 pkt.

Kryterium: „wartość opałowa”:

Wykonawca może zaproponować wartość opałową, w następujących wysokościach: pow. 25 MJ/kg do 30 MJ/kg, 30 MJ/kg do 35 MJ/kg, pow. 35 MJ/kg.
Faktyczna ilość punktów (W) zostanie obliczona następująco:

  1. pow. 25 MJ/kg do 30 MJ/kg 4 pkt,
  2. pow. 30 MJ/kg do 35 MJ/kg 6 pkt,
  3. pow. 35 MJ/kg 10 pkt,

W tym kryterium można maksymalnie uzyskać 10 punktów, przy założeniu, że 1% = 1 pkt.

UWAGA: w przypadku błędnego wypełnienia oferty w zakresie wartości opałowej, tj. braku wskazania lub wskazania kilku, bądź wskazania innego niż opisane w druku oferty wartości opałowej, oferta otrzyma 1 pkt, a wartość opałowa zostanie przyjęta jako 25 MJ/kg do 30 MJ/kg.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów (P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

P = C + W

gdzie:

C – ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena brutto”
W – ilość punktów uzyskanych w kryterium „wartość opałowa”

Jeśli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.

5. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:

Ofertę cenową należy złożyć w terminie do 12.09.2017 r. w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie Urzędu Gminy Narew, ul. A. Mickiewicza 101 pok. nr 16 do godziny 12.00 w kopercie z napisem:

Zapytanie ofertowe nr Or.271.31.2017
„Zakup i dostawa węgla kamiennego w sezonie grzewczym 20167/2018
na potrzeby Gminy Narew
”Nie otwierać przed dniem 12.09.2017 r. godz. 12.30."

Oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.

Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.

Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

6. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte w dniu 12.09.2017 r. w siedzibie Zamawiającego, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew, ul. A. Mickiewicza 101, o godzinie 12.30.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

  1. podjęcia dalszych negocjacji w celu zawarcia umowy;
  2. rezygnacji z wyboru oferty bez podania przyczyn.

 

Do pobrania:

Wzór formularza oferty cenowej