GK.6220.1.2017

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 11 sierpnia 2017 roku

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1405/

informuję

że dnia 11 sierpnia 2017 roku została wydana decyzja Wójta Gminy Narew, znak GK.6220.1.2017 nie stwierdzająca potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na:

wydobywaniu kruszywa naturalnego - piasku - ze złoża Waniewo IV, położonego na części działki nr 729/2, na gruntach miejscowości Waniewo, gm. Narew, pow. hajnowski, woj. podlaskie, w ilości mniejszej niż 20 000 m3 rocznie.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie internetowej Gminy Narew oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Narew i Sołectwa Waniewo.

Od niniejszej decyzji służy stronom postępowania odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Wójta Gminy Narew w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

Wójt Gminy Narew
mgr Andrzej Pleskowicz