POPŻ 2014-2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2021.

Cel Programu to udzielenie wsparcia osobom poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek żywnościowych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  informuje, iż od dnia 10.06.2022 do dnia 31.07.2022 roku przyjmuje wnioski na pomoc żywnościową z POPŻ 2014-2022 - Podprogram 2021. Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Narwi ul. Mickiewicza 101, 17-210 Narew w godzinach pracy tj. poniedziałek – piątek od 7:30 do 15:30.

Wytyczne Programu przewidują, że pomocą żywnościową  w ramach POPŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, tj. osoby bezdomne, bezrobotne, niepełnosprawne, migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe, oraz pozostałe grupy odbiorców, których dochód nie przekracza 220 % kryterium dochodowego  tj.: dla osoby samotnie gospodarującej –  1 707, 20 zł

dla osoby w rodzinie –1 320, 00 zł  zł na osobę.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 85 681 67 42, 85 681 67 52 lub 606 372 322.

plakat popz202