STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w dniach od 1 - 15 września 2022 roku można składać wnioski o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia szkolne), a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października 2022 roku. Wnioski o przyznanie świadczenia pomocy materialnej można pobierać i złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Narwi pokój nr 8 lub 9.

Prawo do pomocy materialnej przysługuje uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z dochodów na osobę w rodzinie (600 zł netto), w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, rodzina jest niepełna. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Wszelkie informacje dotyczące stypendiów można uzyskać pod telefonem:

85 681 67 52 lub 42

 Wniosek

Oświadczenie