O naszej gminie...

gminanarew

Gmina Narew położona jest w południowo-wschodniej części województwa podlaskiego w powiecie hajnowskim. Gmina graniczy od północy z gminą Michałowo, od wschodu z gminą Narewka, od zachodu z gminami Zabłudów i Bielsk Podlaski, zaś od południa z gminami Czyże i Hajnówka. Gmina Narew leży na szlaku drogowym Białystok - Białowieża, w obrębie Puszczy Białowieskiej.

Gmina Narew ma powierzchnię 242 km2, a na jej terenie utworzono 37 sołectw obejmujących 48 miejscowości znajdujących się w granicach Gminy. Gminę zamieszkuje obecnie około 3800 mieszkańców, zarejestrowanych jest też około 100 podmiotów gospodarczych. Głównym ośrodkiem oraz siedzibą władz gminy jest Narew. Jest to malownicza miejscowość położona nad rzeką Narew. Historia Narwi sięga już czasów średniowiecza i pełna jest odniesień do tradycji mieszczańskich. Obecnie Narew zamieszkuje około 1500 mieszkańców.


AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA:

Protokół Nr XXXI/17

Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

XXXI Sesja VII kadencji Rady Gminy Narew odbyła się 13 listopada 2017 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew przy ul. Mickiewicza 101.

Obrady XXXI Sesji Rady Gminy Narew otworzyła o godz. 9.00 Przewodnicząca Rady Gminy Narew Walentyna Timofiejuk.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk powitała Wójta Gminy Narew Pana Andrzeja Pleskowicza, Skarbnik Panią Iwonę Nikonowicz, radnych, Radną Powiatową Panią Agnieszkę Jarmocik, kierowników i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych, sołtysów oraz mieszkańców gminy.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk na podstawie listy obecności poinformowała, że na ustawowy stan Rady – 15 radnych – obecnych jest 12 radnych i stwierdziła prawomocność obrad. Radni nieobecni nieusprawiedliwieni – Michał Kozyrski i, Adam Ostaszewski, radna nieobecna usprawiedliwiona – Anna Jakoniuk. Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do oryginału protokołu.

Ad. 2. Ustalenie porządku dziennego.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk zapytała czy są wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poinformowała, że od Wójta wpłynął wniosek o rozszerzenie porządku obrad oraz wniosek o wycofanie uchwały. Przewodnicząca odczytała wnioski o rozszerzenie porządku obrad oraz o wycofanie z porządku obrad uchwały, które stanowią załącznik Nr 2 i załącznik Nr 3 do protokołu.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie zmianę porządku obrad. W głosowaniu jawnym głosowało 12 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Rada zatwierdziła następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie XXXI sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku dziennego.
 3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Gminy Narew.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 5. Wnioski z posiedzeń Komisji.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi w roku szkolnym 2016/2017.
 7. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Narwi, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Narwi, wchodzaca w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Narwi;
  • w sprawie zmian w budżecie gminy Narew na 2017 rok;
  • w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2017 – 2032;
  • w sprawie odrzucenia wniosku Sołectwa Doratynka dotyczącego podziału środków funduszu sołeckiego na 2018 rok.
 8. Informacja Przewodniczącej Rady, Wójta oraz Wojewody Podlaskiego o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 9. Interpelacje i zapytania radnych. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 10. Wolne wnioski, informacje.
 11. Zamknięcie obrad XXX Sesji Rady Gminy Narew.

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Gminy Narew.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poinformowała, że protokół z XXX sesji Rady Gminy Narew był wyłożony do wglądu w biurze Rady i dzisiaj znajduje się na stoliku protokolanta. Jeżeli do końca sesji nie zostaną zgłoszone uwagi protokół zostanie przyjęty.

Uwag nie wniesiono.

Ad. 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poprosiła o zabranie głosu Wójta Gminy Narew Andrzeja Pleskowicza.

Wójt Andrzej Pleskowicz poinformował o realizacji funduszy sołeckich.

 • Ancuty – przystanek niebawem zostanie dowieziony;
 • Chrabostówka – rozpoczęto prace związane z wymianą podwalin w świetlicy wiejskiej;
 • Gorodczyno – sołtys zgłosił, że zaplanowane prace zostały już wykonane;
 • Gorodzisko – należy uzgodnić z sołtysem zakup materiałów i wykonanie;
 • Janowo – prace zostały wykonane, za pozostałe środki zostanął zakupione krzesła do świetlicy wiejskiej;
 • Krzywiec – została wykonana część drogi poprzez wyłożenie masy bitumicznej;
 • Lachy – prace wewnątrz świetlicy zmierzają ku końcowi;
 • Makówka – prace zostały wykonane;
 • Narew Gnilica – częściowo zostało dowiezione kruszywo łamane;
 • Trześcianka i Łosinka –sprzęt na plac zabaw jest drogi, a na stronie internetowej można zakupić sprzęt z atestem taniej;
 • Łopuchówka, Tyniewicze Małe i Duże – droga została wykonana;
 • Rybaki – droga została wykonana;
 • Koweła – wykonano sufit;
 • Iwanki – zostały środki i mieszkańcy mają wskazać na co zostaną przeznaczone;
 • Soce – fundusz sołecki zrealizowany, a odnośnie inwestycji to wstępnie została odebrana I część zadania – przebudowa drogi w Socach z usterkami. Usterki mają zostać naprawione przez wykonawcę.

Ponadto wójt poinformował o rozstrzygnięciu przetargu na wymianę stolarki okiennej w sali gimnastycznej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym. Wygrała firma z Elbląga. Został odrzucony wniosek o dofinasowanie kolektorów słonecznych i fotowoltaiki z powodów merytorycznych. Wójt dodał, że pismo od marszałka zostało przesłane do firmy, która pisała wniosek.

Następnie wójt poinformował, że został ogłoszony kolejny przetarg na przebudowę drogi Rybaki – Gramotne współfinansowana przez Lasy Państwowe.

Złożono wniosek do wojewody na przebudowę dróg gminnych, wstępnie wniosek został rozpatrzony pozytywnie.

Radna Tamara Leszczyńska pyta na jakie drogi wniosek został złożony.

Wójt Andrzej Pleskowicz odparł, że na ulice w Narwi - Kowalska, Cicha i Dąbrowskiego.

Następnie wójt podziękował radnemu wojewódzkiemu Panu Mikołajowi Janowskiemu oraz duchownemu parafi prawosławnej w Trześciance za zaangażowanie i zabieganie o remont drogi w Trześciance.

Kolejno wójt wyjaśnił temat drogi Koweła – Usnarszczyzna.

Ad. 5. Wnioski z posiedzeń Komisji.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poprosiła o zabranie głosu Przewodniczącą Komisji Rozwoju Panią Halinę Turbaczewską.

Radna Halina Turbaczewska przedstawiła protokół z posiedzenia komisji Nr 24/17 z dnia 8 listopada 2017r., który stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

Wójt Andrzej Pleskowicz w uzupełnieniu do protokołu powiedział, że stan techniczny II części drogi w Socach jest tragiczny.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poprosiła o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana Witolda Bubnickiego.

Radny Witold Bubnicki przedstawił protokół z posiedzenia komisji Nr 37/17 z dnia 8 listopada 2017r, który stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.

Wójt w odniesieniu do protokołu komisji wyjaśnił, że pracownicy obsługujący kotłownie w filiach biblioteki mają obowiązek zmniejszania ogrzewania w dni wolne.

Radny Witold Bubnicki dodał, że ogrzewanie nie jest zmniejszane w te dni i rozmawiał o tym z pracownikiem urzędu, który nic nie wie na ten temat.

Radna Joanna Szafrańska dodała, że jak był generalny remont świetlicy w Trześciance nikt nie pomyślał, aby kupić piec dobry i oszczędny.

Radny Roman Ostapczuk dodał, że należy uporządkować temat biblioteki i OSP.

Wójt Andrzej Pleskowicz odniósł się do protokołu Komisji Rewizyjnej, wyjaśnił plan zagospodarowania przestrzennego i potrzebę jego zmiany.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poprosiła o zabranie głosu Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów Panią Zenaidę Iwaniuk.

Radna Zenaida Iwaniuk przedstawiła protokół z posiedzenia komisji Nr 26/17 z dnia 9 listopada 2017r., który stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

Radny Roman Ostapczuk odniósł się do protokołu i finansowania wymiany instalacji oświetlenia ulicznego.

Wójt Andrzej Pleskowicz odniósł się do tematu dofinansowania OSP Trześcianka.

Radny Roman Ostapczuk w imieniu komisji wnosi o jak najszybsze załatwienie tematu ogrzewania boksu garażowego w OSP Trześcianka.

Ad. 6 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi w roku szkolnym 2016/2017.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk powiedziała, że informacja została przekazana radnym i czy są do niej pytania.

Pytań nie było.

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Narwi w roku szkolnym 2016/2017 stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

Ad. 7. Podjęcie uchwał.

- w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Narwi, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Narwi, wchodzaca w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Narwi;

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk odczytała projekt uchwały. Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 12 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XXXI/154/17 Rady Gminy Narew z dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Narwi, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Narwi, wchodzaca w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi stanowi załącznik Nr 8 do oryginału protokołu.

- w sprawie zmian w budżecie gminy Narew na 2017 rok

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk o zabranie głosu poprosiła Skarbnik Iwonę Nikonowicz.

Skarbnik Iwona Nikonowicz wyjaśniła zmiany po stronie dochodów i wydatków.

Radna Tamara Leszczyńska poruszyła temat podwyżek i spłaconej pożyczki.

Skarbnik Iwona Nikonowicz wyjaśniła, że zostało uwzględnione zakończenie spłaty pożyczki.

Wójt Andrzej Pleskowicz dodał, że ze względu na liczne inwestycje należy się wstrzymać z podwyżkami.

Skarbnik Iwona Nikonowicz wyjaśniła, że nikt nie dostał podwyżki.

Radna Tamara Leszczyńska prosi o przedstawienie wykonanych inwestycji w 2017 roku.

Wójt Andrzej Pleskowicz pokrótce przestawił co zostało wykonane.

Radna Joanna Szafrańska stwierdziła, że komisja rewizyjna powinna skontrolować inwestycje przebudowy drogi w Socach.

Wójt Andrzej Pleskowicz stwierdził, że inwestycje wykonano zgodnie ze sztuką budowlaną i dokumentacją.

Radny Roman Ostapczuk odniósł się do podwyżek dla pracowników oraz przekazania środków na dowożenie uczniów do szkoły. Dlaczego musimy dołożyć środki na ten cel?

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, że umowa z dotychczasowym przewoźnikiem kończy się z końcem czerwca 2018 roku i zostanie ogłoszony nowy przetarg. Odniósł się również do ustawienia przystanków autobusowych.

Radny Roman Ostapczuk stwierdził, że przystanek w Kowele według podjętej uchwały miał być ustawiony w innym miejscu, a został przeniesiony w inne.

Radna Tamara Leszczyńska wnioskuje o przeprowadzenie kontroli przez Komisje Rewizyjną inwestycji polegającej na przebudowie drogi w Socach.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk odczytała projekt uchwały. Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 12 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 1 radnych, przeciw – 9, wstrzymało się – 2

Uchwała nie podjęta.

- w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2017 – 2032;

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk powiedziała, że w związku z nie podjęciem poprzedniej uchwały, która jest powiązana z WPF rada nie będzie głosować nad tą uchwałą.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie wniosek radnej Tamary Leszczyńskiej, a mianowicie przeprowadzenie kontroli inwestycji przebudowy drogi w Socach przez komisję rewizyjną. W głosowaniu jawnym głosowało 12 radnych. Za przeprowadzenie kontroli głosowało – 11 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 1.

Wniosek radnej Tamary Leszczyńskiej został uwzględniony.

- w sprawie odrzucenia wniosku Sołectwa Doratynka dotyczącego podziału środków funduszu sołeckiego na 2018 rok.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk zapytała czy są pytania do uchwały.

Wójt Andrzej Pleskowicz ustosunkował się do uchwały.

Radna Halina Turbaczewska dodała, że komisja rozwoju była w świetlicy wiejskiej w Doratynce i stwierdziła, że połowa świetlicy jest nie zrobiona.

Radca prawny Jakub Ławniczak wyjaśnił, że ta uchwała dotyczy oceny wniosku, który został złożony przez sołectwo i odrzucony przez wójta. Dodał, że wniosek faktycznie jest rozpatrywany po terminie, ale to wynika z terminów pracy rady. Radca prawny stwierdził również, że jedną z przesłanek jest oszacowanie przez mieszkańców sołectwa wydatku na zaplanowaną inwestycję.

Radna Joanna Szafrańska dodała, że to odnosiłoby się do wszystkich uchwał zebrań sołeckich.

Radca prawny Jakub Ławniczak dodał, że dlatego ustawodawca przewidział możliwość kontroli wniosków przez wójta.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk odczytała projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu jawnym głosowało 12 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 5 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 7.

Uchwała Nr XXXI/155/17 Rady Gminy Narew z dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie odrzucenia wniosku Sołectwa Doratynka dotyczącego podziału środków funduszu sołeckiego na 2018 rok stanowi załącznik Nr 9 do oryginału protokołu.

Ad. 8. Informacja Przewodniczącej Rady, Wójta oraz Wojewody Podlaskiego o złożonych oświadczeniach majątkowych.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk przedstawiła informację o złożonych oświadczeniach majątkowych.

Informacja stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.

Ad. 9. Interpelacje i zapytania radnych. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

W tym punkcie porządku obrad głos zabrali:

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk odczytała odpowiedź na interpelację z ostatniej sesji złożoną ustnie przez radną Anetę Leonowicz.

Odpowiedź na interpelację stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.

Radna Aneta Leonowicz odniosła się do interpelacji.

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił kwestię funduszu sołeckiego w sołectwie Narew – Osiedle.

Radna Aneta Leonowicz stwierdziła, że wójt nie ma prawa przesunąć środków z funduszu sołeckiego na inny cel. Radna zwróciła się z pytaniem do radcy prawnego czy wójt może w ten sposób postąpić. Radna zwracając się do wójta zapytuje czy gmina może oświetlać prywatne posesje.

Radca prawny Jakub Ławniczak odpowiedział na pytanie skierowane do niego. Stwierdził, że wykonawcą budżetu jest wójt i odpowiada za jego wykonanie. Ustawa o funduszu sołeckim w jakimś stopniu odbiega od tej zasady, to sołectwo decyduje o przeznaczeniu środków, wójt zgodnie z wnioskami wykonuje zadania. Od tego są procedury odrzucenia wniosku np. błędnie sformułowany lub błędnie oszacowany. Natomiast jeżeli wniosek nie jest odrzucony wójt powinien realizować zadanie.

Radna Joanna Szafrańska odczytała interpelację, którą złożyła do Wójta Gminy Narew.

Radny Roman Ostapczuk złożył wniosek o zatrudnienie osoby do pisania wniosków o dofinansowanie.

Przewdonicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie wniosek. W głosowaniu jawnym głosowało 12 radnych. Za zgłoszonym wnioskiem głosowało 11 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 1.

Ad. 10. Wolne wnioski, informacje.

W tym punkcie porządku obrad głos zabrali:

Radna Tamara Leszczyńska odczytała podanie mieszkańców wsi Puchły w sprawie naprawy oświetlenia ulicznego.

Nastepnie radna poruszyła temat przeciekającego dachu w Sali gimanstycznej w ZSP Narew.

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, że został rozstrzygnięty przetarg na remont i położenie instalacji elektrycznej w szkolnej kuchni.

Skarbnik Iwona Nikonowicz udzieliła wyjaśnień odnośnie wynagrodzeń.

Sołtys wsi Łosinka Alina Chodakowska zapytuje dlaczego w Łosince został przeniesiony przystanek.

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, że rozmowy i negocjacje z Voyager prowadzone były przez Dyrektora ZSP i Sekretarza.

Sołtys wsi Odrynki Anna Kryszeń zapytuje o termin realizacji zadania z funduszu sołeckiego we wsi Odrynki.

Wójt Andrzej Pleskowicz odparł, że nie wcześniej niż po 20 listopada br.

Radny Witold Bubnicki apeluje do radnych o odstąpienia od sprzedaży budynku po byłym ośrodku zdrowia w Łosince i przeznaczenie go na mieszkania socjalne.

Radna Joanna Szafrańska dodała, że utrzymanie lokali socjalnych należy do zadań własnych gminy.

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, że jest osoba zainteresowana kupnem tego budynku celem przeznaczenia na dom pomocy społecznej.

Radna Tamara Leszczyńska zapytuje o pojemność baków olejowych w Łosince i Trześciance.

Sekretarz Wojciech Popławski odparł, że skieruje to pytanie do Pana Sławomira Poskrobko.

Sołtys wsi Narew – Piaski Henryk Smoktunowicz zwrócił się z pytaniem dotyczącym realizacji przebudowy dróg w Narwi.

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, że jest zrobiona kompletna dokumentacja ze wszystkimi uzgodnieniami i pozwoleniami. W dniu dzisiejszym ma być informacja czy dostaniemy dofinansowanie na te ulice.

Obrady opuścił radny Piotr Paweł Lewczuk. Na ustawowy stan Rady – 15 radnych – obecnych jest 11 radnych.

Radny Roman Ostapczuk poruszył temat koszenia poboczy. Zwrócił się z prośbą o naprawę mostku.

Mieszkanka wsi Narew poruszyła temat realizacji zadania z funduszu sołeckiego we wsi Narew – Gnilica, mianowicie na zebraniu sołeckim mieszkańcy przeznaczyli środki na sporządzenie dokumentacji na przebudowę ulic Polna, Łąkowa i Leśna, a pozostałe środki przeznacza się na zakup kruszywa łamanego na ulicę Gnilica, Leśną, Polną i Łąkową oraz wykonanie odwodnienia na ulicach Leśna, Polna i Łąkowa. Mieszkanka stwierdziła, że do dnia dzisiejszego nie dowieziono kruszywa.

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, że po wykonaniu dokumentacji zostały środki i na dodatkowym zebraniu wiejskim mieszkańcy przegłosowali i postanowili przeznaczyć środki na przygotowanie podbudowy na ulicy Gnilica.

Mieszkanka wsi Narew stwierdza, że na pierwszym zebraniu podjęto decyzję o przeznaczeniu pozostałych środków po wykonaniu dokumentacji.

Wójt Andrzej Pleskowicz odparł, że zebranie zostało zwołane na wniosek mieszkańców ulicy Gnilica.

Mieszkanka wsi Narew dodała, że nie wie jaką większością głosów zmieniono zadanie skoro po zebraniu sołtys chodził po mieszkaniach i zbierał podpisy na liście obecności.

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, że został zaproszony na zebranie i powiedział, że gmina podporządkuje się do wniosku zmiany zadania.

Mieszkanka wsi Narew zwracając się do wójta powiedziała, że na sesji 8 sierpnia br. wójt publicznie powiedział, że mieszkanka ma niezalegalizowany garaż.

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, że otrzymał telefon od osoby, która powiedziała, że w wykazie garaż widnieje jako nieopodatkowany. Dodał, że przejeżdżając widział tam dwa samochody i poprosił pracownicę o zbadanie tej sprawy. Pracownica wysłała pismo do osoby, która faktycznie jest właścicielem tego budynku.

Mieszkanka wsi Narew odparła, że żadne pismo nie zostało wysłane, a właściciel był osobiście w urzędzie.

Wójt Andrzej Pleskowicz odparł, że zapyta pracownika jak zostało to wyjaśnione.

Mieszkaniec wsi Narew zapytał jakim prawem wójt podaje do publicznej wiadomości czy ktoś płaci podatek czy nie.

Mieszkanka wsi Narew powiedziała, że oczekuje przeprosin za publiczne oskarżenia.

Wójt Andrzej Pleskowicz odparł, że najpierw zasięgnie informacji od pracownika w jaki sposób zostało to wyjaśnione.

Mieszkanka wsi Narew dodała, że oczekuje przeprosin na kolejnej sesji.

Radna Joanna Szafrańska powiedziała, że po rozpatrzeniu wniosku sołtysa wsi Doratynka Komisja Rewizyjna sugerowała wprowadzenie, aby sołtysi byli obecni przy odbiorze robót realizowanych z funduszu sołeckiego.

Radca prawny Jakub Ławniczak wyjaśnił, że ustawa nie reguluje takiej formy, ale dobrą praktyką byłoby aby urząd współpracował z sołectwem.

Radna Aneta Leonowicz zgłosiła problem parkowania wzdłuż ulicy obok bloków.

Sołtys wsi Tyniewicze Duże Irena Pietryszyk poruszyła temat wyrównania drogi w sołectwie.

Ad. 11. Zamknięcie obrad XXXI sesji Rady Gminy Narew.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk zamknęła obrady XXXI sesji Rady Gminy Narew o godz. 12.30.

Lista obecności sołtysów stanowi załącznik Nr 12 do oryginału protokołu.

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik Nr 13 do oryginału protokołu.

 

Protokolant

Magdalena Snarska

Przewodnicząca Rady

Walentyna Timofiejuk

 

 Załączniki:

Załącznik nr 2 - wniosek o zmianę porządku obrad na sesji Rady Gminy Narew
Załącznik nr 3 - wniosek o zmianę porządku obrad na sesji Rady Gminy Narew
Załącznik nr 4 - protokół nr 24/17 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy w dniu 8 listopada 2017r.
Załącznik nr 5 - protokół nr 37/17 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 8 listopada 2017r.
Załącznik nr 6 - protokół nr 26/17 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 9 listopada 2017r.
Załącznik nr 7 - informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi w roku szkolnym 2016/2017
Załącznik nr 8 - uchwała Rady Gminy Narew nr XXX/151/17 z dnia 09 października 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Narwi, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Narwi, wchodzącą w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi.
Załącznik nr 9 - uchwała Rady Gminy Narew nr XXX/151/17 z dnia 09 października 2017r. w sprawieodrzucenia wniosku Sołectwa Doratynka dotyczącego podziału środków finansowych funduszu sołeckiego na 2018 rok
Załącznik nr 10 - informacja Przewodniczącego Rady Gminy Narew o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2016 rok
Załącznik nr 11 - odpowiedź na interpelację radnej Rady Gminy Narew