O naszej gminie...

gminanarew

Gmina Narew położona jest w południowo-wschodniej części województwa podlaskiego w powiecie hajnowskim. Gmina graniczy od północy z gminą Michałowo, od wschodu z gminą Narewka, od zachodu z gminami Zabłudów i Bielsk Podlaski, zaś od południa z gminami Czyże i Hajnówka. Gmina Narew leży na szlaku drogowym Białystok - Białowieża, w obrębie Puszczy Białowieskiej.

Gmina Narew ma powierzchnię 242 km2, a na jej terenie utworzono 37 sołectw obejmujących 48 miejscowości znajdujących się w granicach Gminy. Gminę zamieszkuje obecnie około 3800 mieszkańców, zarejestrowanych jest też około 100 podmiotów gospodarczych. Głównym ośrodkiem oraz siedzibą władz gminy jest Narew. Jest to malownicza miejscowość położona nad rzeką Narew. Historia Narwi sięga już czasów średniowiecza i pełna jest odniesień do tradycji mieszczańskich. Obecnie Narew zamieszkuje około 1500 mieszkańców.


AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA:

 

Protokół Nr XXX/17

Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

XXX Sesja VII kadencji Rady Gminy Narew odbyła się 09 października 2017 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew przy ul. Mickiewicza 101.

Obrady XXX Sesji Rady Gminy Narew otworzyła o godz. 9.00 Przewodnicząca Rady Gminy Narew Walentyna Timofiejuk.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk powitała Wójta Gminy Narew Pana Andrzeja Pleskowicza, Skarbnik Panią Iwonę Nikonowicz, radnych, Radną Powiatową Panią Agnieszkę Jarmocik, kierowników i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych, Przedstawicieli z Wodociągów Podlaskich Prezesa Stanisława Fiederowicza i Zygmunta Klejbuk, sołtysów oraz mieszkańców gminy.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk na podstawie listy obecności poinformowała, że na ustawowy stan Rady – 15 radnych – obecnych jest 13 radnych i stwierdziła prawomocność obrad. Radni nieobecni nieusprawiedliwieni – Michał Kozyrski i Adam Ostaszewski. Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do oryginału protokołu.

Ad. 2. Ustalenie porządku dziennego.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk zapytała czy są wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.

Rada zatwierdziła następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie XXX sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku dziennego.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji i XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Narew.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 5. Wnioski z posiedzeń Komisji.
 6. Wręczenie nagród.
 7. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017r.
 8. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew;
  • w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków;
  • w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków;
  • w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Narew;
  • w sprawie zmian w budżecie gminy Narew na 2017 rok;
  • w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2017 – 2032.
 9. Interpelacje i zapytania radnych. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 10. Wolne wnioski, informacje.
 11. Zamknięcie obrad XXX Sesji Rady Gminy Narew.

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji i XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Narew.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poinformowała, że protokoły z XXVIII sesji i XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Narew były wyłożone do wglądu w biurze Rady i dzisiaj znajdują się na stoliku protokolanta. Jeżeli do końca sesji nie zostaną zgłoszone uwagi, protokoły zostaną przyjęte.

Uwag nie wniesiono.

Ad. 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poprosiła o zabranie głosu Wójta Gminy Narew Andrzeja Pleskowicza.

Wójt Andrzej Pleskowicz przedstawił informacje o realizacji inwestycji i realizacji funduszów sołeckich:

 • została wykonana elewacja urzędu gminy;
 • trwa przebudowa odcinka drogi w miejscowości Soce;
 • inwestycja przebudowy drogi Rybaki – Gramotne wstrzymana, ponieważ nie można wyłonić wykonawcy. Materiały do wykonania są droższe w porównaniu do roku ubiegłego;
 • w szkole został wyłoniony wykonawca do przerobienia instalacji w kuchni;
 • Ancuty – został rozstrzygnięty przetarg. Firma, która wygrała przetarg znajduje się koło Poznania i w najbliższym czasie dostarczy przystanek.
 • Białki – fundusz sołecki został zrealizowany;
 • Chrabostówka – zostały zakupione podwaliny, a nie wyłoniono na wykonanie wykonawcy. Jeżeli po wykonaniu podwalin zostaną środki to zostanie wykonana wymiana oświetlenia.
 • Doratynka – na remont świetlicy poprzez oszalowanie ścian zewnętrznych został wyłoniony wykonawca. Wójt wnioskuje do rady o dołożenie środków około 4 tys. zł i dokończenie szczytu ściany.

Radny Witold Bubnicki zapytuje czy kolejne dwie ściany zostaną zrobione z funduszu sołeckiego w przyszłym roku.

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, że we wniosku złożonym przez sołectwo ujęte są inne prace;

 • Gorędy – zostało wykonane;
 • Gorodczyno – zrealizowane;
 • Gorodzisko – wymienione okna w świetlicy, zostały zakupione i dostarczone materiały na wykonanie sufitu w świetlicy;
 • Janowo – zakupiono i dostarczono materiały na wykonanie sufitu;
 • Krzywiec – został wyłoniony wykonawcę, ale warunki atmosferyczne nie pozwalają na wykonanie remontu drogi. Ta sama sytuacja w sołectwie Tyniewicze Małe i Duże oraz Łopuchówka;
 • Kutowa –wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. Zakupiono blachę na pokrycie dachowe i pracownicy gospodarki komunalnej wykonali dach.
 • Lachy – wyłoniono wykonawcę i niebawem zostanie dokończony remont świetlicy wiejskiej;
 • Makówka – w trakcie realizacji funduszu sołeckiego.
 • Narew – Gnilica – w ramach funduszu sołeckiego została wykonana dokumentacja na przebudowę ulic.
 • Narew – Osiedle – remont ulicy Konwaliowej zakończony. Ze względu na to, iż koszt znacznie przekroczył remont drogi, nie jest możliwa realizacja drugiego zadania, mianowicie doświetlenie kortu przy NOK.
 • Narew – Piaski – została wykonana dokumentacja. Został złożony wniosek na dofinansowanie ulic: Dąbrowskiego, Kowalskiej i Cichej;
 • Nowiny – fundusz sołecki został zrealizowany;
 • Odrynki – w świetlicy wiejskiej zostało zrealizowane przykrycie dachu, faktura nie została jeszcze wystawiona. Zostanie wykonany remont dróg dojazdowych do łąk.
 • Przybudki – zostało zrealizowane;
 • Puchły – zrealizowane;
 • Saki – został rozstrzygnięty przetarg na dowiezienie kruszywa łamanego;
 • Waniewo – zrealizowane;
 • Istok – zrealizowane;
 • Ogrodniki – zrealizowane;
 • Radźki – zrealizowane;
 • Gradoczno – zrealizowane;
 • Trześcianka – podobnie jak w Łosince rozstrzygnięty został przetarg na wykonanie ogrodzenia. Jeżeli zostaną środki to zakupiony zostanie sprzęt na plac zabaw dla dzieci.
 • Waśki – częściowo prace zostały wykonane we własnym zakresie;
 • Rybaki – będzie wykonane, gdy poprawią się warunki atmosferyczne;
 • Koweła – zakupiono elementy na wykonanie sufitu. Jak zostaną środki to przeznaczy się na stolarkę okienną i drzwiową;
 • Iwanki – zrealizowane;
 • Soce – zrealizowane;

Wójt wyjaśnił również, że dwa fundusze sołeckie na 2018 rok są nierealne do zrealizowania. Wyjaśnił realizację funduszu sołeckiego w Socach.

Ponadto wójt poinformował o:

 • imprezie kulturalnej w Narwi nad rzeką „I tam żywuć ludzi” zorganizowaną przez Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce
 • wizycie brązowego medalisty Igrzysk Olimpijskich Pana Wojciecha Nowickiego;
 • rozstrzygniętym konkursie na „Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim”, w którym I miejsce zajęła Pani Tamara Leszczyńska;

Ad. 5. Wnioski z posiedzeń Komisji.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poprosiła o zabranie głosu Przewodniczącą Komisji Rozwoju Panią Halinę Turbaczewską.

Radna Halina Turbaczewska przedstawiła protokół z posiedzenia komisji Nr 23/17 z dnia 4 października 2017r., który stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poprosiła o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana Witolda Bubnickiego.

Radny Witold Bubnicki przedstawił protokół kontroli Nr 4/17 z dnia 18 września 2017r, który stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

Radny Witold Bubnicki przedstawił protokół kontroli Nr 5/17 z dnia 28 września 2017r., który stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

Wójt Andrzej Pleskowicz odniósł się do protokołu kontroli w zakresie inwestycji w szkole. Zostanie ogłoszony przetarg na wymianę okien w sali gimnastycznej. Poinformował również o wymianie podłogi i grzejników w sali.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poprosiła o zabranie głosu Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów Panią Zenaidę Iwaniuk.

Radna Zenaida Iwaniuk przedstawiła protokół z posiedzenia komisji Nr 25/17 z dnia 3 października 2017r. Protokół stanowi załącznik Nr 5 do protokołu. Radna wyjaśniła, dlaczego na komisji wstrzymała się nad zmianami w budżecie. Przed sporządzeniem i podpisaniem protokołu podjęłam inną decyzję i w protokole radna ujęła, że głosuje „za” zmianami w budżecie. Dodała, że w projekcie uchwały ujęte są naprawy dróg gminnych i po przemyśleniu postanowiła zmienić decyzję.

Wójt Andrzej Pleskowicz nawiązując do protokołu komisji w sprawie ponownego przekazania budynku świetlicy wiejskiej w Łosince na rzecz gminy wyjaśnił, że należy wstrzymać się z decyzją, ponieważ ponowi wniosek o dofinansowanie dobudowy biblioteki.

Radny Roman Ostapczuk dodał, że również należałoby uporządkować sprawę OSP w Łosince.

Ad. 6 Wręczenie nagród.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk wraz z Wójtem Andrzejem Pleskowiczem wręczyła nagrody mieszkańcom, którzy brali udział w konkursie na „Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim” oraz w konkursie „Przedsiębiorczy Sołtys”.

„Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim”

 • I miejsce otrzymała Pani Tamara Leszczyńska.
 • II miejsce Otrzymała Pani Zofia Klimiuk.
 • Wyróżnienie otrzymali Państwo Wiera i Mikołaj Michalczuk.

„Przedsiębiorczy Sołtys”

 • Sołtys wsi Gradoczno Pani Maria Nikitiuk oraz Sołtys wsi Łopuchówka Pan Mikołaj Wawrzeniuk.

Ad. 7 Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017r.

Informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017r. przedstawiła Skarbnik Iwona Nikonowicz. Skarbnik dodała, że opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu za I półrocze jeszcze nie dotarła.

Ad. 8. Podjęcie uchwał.

- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew;

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk o zabranie głosu poprosiła Wójta Andrzeja Pleskowicza.

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, o którą działkę chodzi.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk odczytała projekt uchwały. Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XXX/149/17 Rady Gminy Narew z dnia 9 października 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew stanowi załącznik Nr 6 do oryginału protokołu.

- w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków;

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk o zabranie głosu poprosiła Prezesa Wodociągów Podlaskich Pana Stanisława Fiedorowicza.

Prezes Stanisław Fiederowicz poinformował, że zostały zamontowane 2 agregaty prądotwórcze. Wyjaśnił również, że gmina nie ma strat na oczyszczalni ścieków i wodociągach. Wodociągi Podlaskie zaproponowały na dany rok stawki na tym samym poziomie, ale należy brać pod uwagę podwyżkę w kolejnym roku.

Radna Wiera Dudzicz zapytuje czy Wodociągi Podlaskie byłyby zainteresowane przejęciem oczyszczalni ścieków w Narwi.

Prezes Stanisław Fiederowicz odparł, że jeżeli taka wola byłaby mieszkańców gminy to jak najbardziej.

Radny Roman Ostapczuk zapytuje o cenę wody w innych gminach.

Prezes Stanisław Fiederowicz zaprosił na stronę internetową wodociągów, gdzie można zapoznać się z cenami za wodę w innych gminach.

Radny Witold Bubnicki zapytuje czy wodociągi mają wpływ na twardość wody.

Wyjaśnień udzielił pracownik Wodociągów Podlaskich Pan Zygmunt Klejbuk, który stwierdził, że wodociągi nie maja wpływu na twardość wody. Stacje dostosowane są do usuwania żelaza i manganu. Pan Zygmunt Klejbuk omówił koszty kanalizacji oraz czego nie należy wrzucać do studzienek kanalizacyjnych. Poruszył również remont oczyszczalni ścieków w Łosince

Radna Tamara Leszczyńska przedstawiła zdjęcie remontu drogi w Socach i w związku z tym zapytuje, kto w razie awarii wodociągu poniesie koszty, bo niestety trzeba będzie rozebrać ulicę.

Pan Zygmunt Klejbuk wyjaśnił, że koszty będą ponoszone przez wodociągi. Następnie każda złotówka będzie rozliczana na odpowiednie konto gminy. Dodał, że wodociąg robiony w latach 80, 90 nie był inwentaryzowany. W tym przypadku prace należałoby zacząć od robót ziemnych czyli od położenia na nowo w pasie chodnika wodociągu.

Wójt Andrzej Pleskowicz dodał, że projektant zaprojektował drogę w liniach ograniczających inwestycję. Nadmienił, że cała sieć wodociągowa i kanalizacyjna w miejscowości Narew usytuowana jest w drodze.

Radny Roman Ostapczuk poruszył temat kalkulacji i wyceny kosztów ponoszonych za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.

Radna Wiera Dudzicz dodała, że Wodociągi Podlaskie przygotowały dokładną kalkulację, a z urzędu radni nie dostali kalkulacji do ścieków w Narwi, ponieważ nie ma nie ma osoby, która by się tym zajęła i dlatego Komisja Budżetu i Finansów była przeciwna tej uchwale.

Prezes Stanisław Fiederowicz wyjaśnił, że nie zawsze da się wyliczyć.

Wójt Andrzej Pleskowicz dodał również, że cena za m³ w Narwi nie zostanie obniżona pomimo zwiększenia ścieków.

Prezes Stanisław Fiederowicz odnośnie ustalania cen wyjaśnił, że prawo obowiązujące w Polsce obciążyło radnych w sprawie ustalenia taryf. Procedura jest następująca: wodociągi przedstawiają swoją kalkulację i rada ma 72 dni, aby zapoznać się z taryfami. Bez względu czy rada zatwierdzi taryfy to i tak ceny będą obowiązywały te przedstawione przez wodociągi. Kolejno wodociągi mają tydzień na ogłoszenie taryf jeżeli rada nie podejmie uchwały.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk odczytała projekt uchwały. Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 8 radnych, przeciw – 4, wstrzymało się – 1.

Uchwała Nr XXX/150/17 Rady Gminy Narew z dnia 9 października 2017 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stanowi załącznik Nr 7 do oryginału protokołu.

- w sprawie ustalenia dopłaty do taryf za zbiorowe odprowadzenie ścieków;

Radna Wiera Dudziczzapytała, czy w związku z tym, iż w uchwale mowa jest o dopłacie dla wszystkich grup odbiorców, oznacza to, że dla Łosinki również i jaka jest możliwość realizowania tejże uchwały.

Prezes Stanisław Fiederowicz stwierdził, że w Łosince nie było takiej dopłaty.

Radny Roman Ostapczuk dodał, że chciałby, aby wyrównać stawki i mieszkańcy w Narwi mieli taką samą opłatę jak w Łosince. Radny zwracając się do radnych prosi o niegłosowanie tej uchwały ponieważ dyskryminuje to mieszkańców w Łosince. Prosi również o głosowanie imienne.

Radna Joanna Szafrańska stwierdziła, że ta sprawa jest poruszana co roku. Taka była decyzja rady.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk odczytała projekt uchwały. Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 3 radnych, przeciw – 7, wstrzymało się – 3.

Informacja o głosowaniu imiennym stanowi załącznik Nr 8 do oryginału protokołu.

Uchwała nie podjęta.

- w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Narew;

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poprosiła o zabranie głosu przez Radnego Witolda Bubnickiego.

W zastępstwie protokół Nr 36/17 z dnia 18 września 2017r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odczytała Radna Joanna Szafrańska.

Protokół z posiedzenia komisji stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.

Radny Roman Ostapczuk zwracając się do komisji rewizyjnej stwierdził, że komisja rewizyjna może rozpatrywać skargę wówczas, gdy zleci to rada.

Radna Joanna Szafrańska odparła, że Rada Gminy kontroluje działalność Wójta i w tym celu powołuje komisję rewizyjną. Komisja Rewizyjna jest organem, który rozpatruje skargi.

Radny Roman Ostapczuk dodał, że plan pracy komisji rewizyjnej zatwierdza rada.

Radny Witold Bubnicki odparł, że co innego jest kontrola, a co innego posiedzenie komisji.

Radna Joanna Szafrańska dodała, że rada zatwierdza skargę w formie uchwały. W plan pracy komisji wchodzą kontrole zatwierdzane uchwałą.

Wójt Andrzej Pleskowicz dodał, że będzie musiał odpowiedzieć na zarzuty i zapytania. Kwestia przekazania skargi do starostwa wyjaśni z sekretarzem i radcą prawnym, czy starostwo jest władne do rozpatrzenia skargi.

Radna Joanna Szafrańska odniosła się do tematu drogi w miejscowości Trześcianka, której dotyczy skarga.

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, że nie ma dnia, aby nie było telefonów z prośbą o naprawę drogi.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk odczytała projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 4 radny, przeciw – 3, wstrzymało się – 6.

Uchwała Nr XXX/151/17 Rady Gminy Narew z dnia 9 października 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Narew stanowi załącznik Nr 10 do oryginału protokołu.

Obrady opuściła radna Natalia Siemienowicz. Na ustawowy stan Rady – 15 radnych – obecnych jest 12 radnych.

- w sprawie zmian w budżecie gminy Narew na 2017 rok;

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poprosiła o zabranie głosu Skarbnik Iwonę Nikonowicz.

Skarbnik Iwona Nikonowicz omówiła wszystkie zmiany w budżecie po stronie dochodów i wydatków.

Radny Witold Bubnicki zapytuje o kwotę dofinansowania 3393 zł dla GBP w Narwi. Radny stwierdził, że takie wydatki typu szkolenie pracowników z BHP powinny być ujęte w planowanym budżecie.

Radny Roman Ostapczuk poruszył temat internetu szerokopasmowego. Czy jest możliwość doprowadzenia do ZSP i NOK.

Wyjaśnień udzielił Wójt Andrzej Pleskowicz.

Dyrektor ZSP Jerzy Ostapczuk odnośnie internetu szerokopasmowego powiedział, że szkoła przystępuje do projektu „Ogólnopolska Sieć Edukacyjna” i do końca 2019 roku będzie to zrealizowane.

Radny Roman Ostapczuk poruszył temat drogi do wsi Usnarszczyzna.

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił.

Radna Tamara Leszczyńska zapytuje dlaczego do drogi w Socach dołożono 5 tys. zł.

Skarbnik Iwona Nikonowicz wyjaśniła, że w planie budżetu była kwota niższa, po przetargu zarządzeniem z czerwca dokonano zmian i przekazano na ten cel 35 tys. zł co daje razem 535 tys. zł. W tej kwocie ma się zamknąć remont drogi i opłata inspektora nadzoru.

Wójt Andrzej Pleskowicz dodał, że miał wybór, albo unieważnić przetarg, albo przesunąć środki z odśnieżania, aby wykonać zadanie.

Radna Joanna Szafrańska zapytuje, dlaczego parametry drogi zostały zmienione.

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, że parametry zostały zmienione za zgodą projektanta i inspektora nadzoru. Wójt wyjaśnił również, dlaczego gmina odstąpiła od przełożenia bruku.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk odczytała nowy projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu jawnym głosowało 12 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 7 radnych, przeciw – 1, wstrzymało się – 4.

Uchwała Nr XXX/152/17 Rady Gminy Narew z dnia 9 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Narew na 2017 rok stanowi załącznik Nr 11 do oryginału protokołu.

- w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2017 – 2032.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poprosiła o zabranie głosu Skarbnik Iwonę Nikonowicz.

Skarbnik Iwona Nikonowicz wyjaśniła zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk odczytała projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu jawnym głosowało 12 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 7 radnych, przeciw – 1, wstrzymało się – 4.

Uchwała Nr XXX/153/17 Rady Gminy Narew z dnia 9 października 2017 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2017 - 2032 stanowi załącznik Nr 12 do oryginału protokołu.

Ad. 9. Interpelacje i zapytania radnych. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

W tym punkcie porządku obrad głos zabrali:

Radna Aneta Leonowicz składa ustną interpelację i prosi o pisemną odpowiedź. Dlaczego i na jakiej podstawie prawnej wójt zrezygnował z wykonania i zamontowania oświetlenia kortu przy Narwiańskim Ośrodku Kultury w Narwi realizowanego z funduszu sołeckiego sołectwa Narew – Osiedle? Radna dodała, że osobą odpowiedzialną za realizację i nadzór nad realizacją funduszy sołeckich jest wójt.

Wójt Andrzej Pleskowicz pokrótce wyjaśnił, że oświetlenie kortu jest nieuzasadnione. Dodał, że pierwsze wykonanie pierwszego zadania, a mianowicie wylanie asfaltu na ulicy Konwaliowej znacznie przekroczyło środki z funduszu sołeckiego, oświetlenie nie zostało zrealizowane.

Ad. 10. Wolne wnioski, informacje.

W tym punkcie porządku obrad głos zabrali:

Radna Wiera Dudzicz zapytuje czy zmiana głosowania w protokole jest dopuszczalna pod kątem prawnym. Dodała, że jeżeli przewodnicząca komisji chciała inaczej zagłosować mogła przed sesją poinformować o tym członków komisji i zrobić to formalnie.

Radna Joanna Szafrańska odparła, że nie jest to dopuszczalne i komisja powinna wyjaśnić to sobie.

Radna Wiera Dudzicz odparła, że po zamknięciu posiedzenia komisji zmiana głosowania to jest fałszowanie dokumentu.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk dodała, że nie ma obowiązku głosowania na sesji takiego samego jak na posiedzeniu komisji.

Radny Roman Ostapczuk dodał, że w protokole powinno być zapisane zgodnie tak jak było głosowane na posiedzeniu komisji.

Radna Joanna Szafrańska stwierdziła, że komisja przedstawia swoje stanowisko radzie, a protokół jest odzwierciedleniem posiedzenia, dyskusji radnych. Protokół ma odnosić się do tematu posiedzenia.

Sołtys wsi Ogrodniki Michał Szelengowicz kieruje pytanie do wójta – kiedy można się spodziewać wycinki drzew przy drodze?

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, iż w przeciągu tygodnia zajmie się tym tematem.

Radna Joanna Szafrańska zapytuje o drogę Saki – Ancuty.

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił.

Sołtys wsi Saki Jan Oksiejczuk dodał, że ta droga nie była nigdy robiona.

Radna Joanna Szafrańska ponownie porusza temat ustawienia koszy na przystankach autobusowych we wsi Trześcianka. Radna wspomniała o funduszu sołeckim w Trześciance. Strażacy z OSP Trześcianka są przeciwny przekazywaniu funduszu sołeckiego na straż.

Radna Joanna Szafrańska prosi o przygotowanie kalkulacji na wywóz i opróżnianie koszy na przystankach.

Radna powiatowa Agnieszka Jarmocik przekazała informacje o przekazanie uchwałą Rady Powiatu drogi powiatowej Narew – Bielsk Podlaski do urzędu marszałkowskiego, do sieci dróg wojewódzkich. Dodała, że otrzymała odpowiedź z Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich odnośnie tej drogi. Radna prosi o wsparcie ze strony urzędu na remont drogi.
Sołtys wsi Gorodczyno Jan Selwestruk poruszył temat wsi Koźliki i drogi prowadzącej na kolonie wsi, która jest nieprzejezdna.

Wójt Andrzej Pleskowicz odparł, że razem z sołtysem pojedzie do Nadleśnictwa celem porozmawiania o naprawie tej drogi.

Sołtys wsi Gorodczyno Jan Selwestruk wnosi o postawienie koszy w świetlicy wiejskiej.

Radna Joanna Szafrańska prosi o przygotowanie uchwały odnośnie kontroli przeprowadzanych przez Komisję Rewizyjną odnośnie funduszy sołeckich.

Radna Tamara Leszczyńska zgłosiła brak oświetlenia we wsi Soce. Zgłoszone było dla inspektora Sławomira Poskrobko i nie zostało to zrobione. Zgłosiła do Zarządu Dróg Powiatowych naprawę drogi powiatowej we wsi Puchły jak również odkrzaczenie poboczy.

Radny Roman Ostapczuk zapytuje czy zostanie złożony wniosek o dofinansowanie remontu sal gimnastycznych.

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, że został złożony w bieżącym roku wniosek na dofinansowanie kompleksowego remontu Sali gimnastycznej.

Radna Tamara Leszczyńska zwróciła się do Kierownik GOPS z pytaniem czy gmina dokłada środki dla osoby samotnej przebywającej w domu opieki.

Kierownik GOPS Elżbieta Lewicka wyjaśniła, że gmina ma obowiązek zapewnienia miejsca w domu pomocy społecznej jeżeli osoba tego wymaga i nie ma innej możliwości. Gmina na dany moment opłaca dom pomocy społecznej za dwie osoby w kwocie 2500 zł za każdą osobę. Do domu opieki tzn. parafialne gmina nie może dokładać, bo to są prywatne.

Ad. 11. Zamknięcie obrad XXX sesji Rady Gminy Narew.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk zamknęła obrady XXX sesji Rady Gminy Narew o godz. 12.45.

Lista obecności sołtysów stanowi załącznik Nr 13 do oryginału protokołu.

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik Nr 14 do oryginału protokołu.

 

Protokolant

Magdalena Snarska

Przewodnicząca Rady

Walentyna Timofiejuk

 

 Załączniki:

Załącznik nr 2 Protokół nr 23/17 z posiedzenia Komisji Rozwoju w dniu 4 października 2017r.
Załącznik nr 3 Protokół nr 4/17 z kontroli Komisji Rewizyjnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w dniu 18 września 2017r.
Załącznik nr 4 Protokół nr 5/17 z kontroli Komisji Rewizyjnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w dniu 28 września 2017r.
Załącznik nr 5 Protokół nr 25/17 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 3 października 2017r.
Załącznik nr 6 Uchwała Rady Gminy Narew nr XXX/149/17 z dnia 09 października 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew
Załącznik nr 7 Uchwała Rady Gminy Narew nr XXX/150/17 z dnia 09 października 2017r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Załącznik nr 8 Lista głosowania radnych Gminy Narew na XXX Sesji VII kadencji Rady Gminy Narew w dniu 9 października 2017r. uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków
Załącznik nr 9 Protokół nr 36/17 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 18 września 2017r.
Załącznik nr 10 Uchwała Rady Gminy Narew nr XXX/151/17 z dnia 09 października 2017r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Narew
Załącznik nr 11 Uchwała Rady Gminy Narew nr XXX/152/17 z dnia 09 października 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy Narew na 2017 rok
Załącznik nr 12 Uchwała Rady Gminy Narew nr XXX/153/17 z dnia 09 października 2017r. w sprawie zmian w Wieloletnie] Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2017- 2032