O naszej gminie...

gminanarew

Gmina Narew położona jest w południowo-wschodniej części województwa podlaskiego w powiecie hajnowskim. Gmina graniczy od północy z gminą Michałowo, od wschodu z gminą Narewka, od zachodu z gminami Zabłudów i Bielsk Podlaski, zaś od południa z gminami Czyże i Hajnówka. Gmina Narew leży na szlaku drogowym Białystok - Białowieża, w obrębie Puszczy Białowieskiej.

Gmina Narew ma powierzchnię 242 km2, a na jej terenie utworzono 37 sołectw obejmujących 48 miejscowości znajdujących się w granicach Gminy. Gminę zamieszkuje obecnie około 3800 mieszkańców, zarejestrowanych jest też około 100 podmiotów gospodarczych. Głównym ośrodkiem oraz siedzibą władz gminy jest Narew. Jest to malownicza miejscowość położona nad rzeką Narew. Historia Narwi sięga już czasów średniowiecza i pełna jest odniesień do tradycji mieszczańskich. Obecnie Narew zamieszkuje około 1500 mieszkańców.


AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA:

 

Protokół Nr XXIX/17

Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

XXIX Sesja nadzwyczajną VII kadencji Rady Gminy Narew odbyła się 25 sierpnia 2017 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew przy ul. Mickiewicza 101.

Obrady XXIX Sesji Rady Gminy Narew otworzyła o godz. 14.00 Przewodnicząca Rady Gminy Narew Walentyna Timofiejuk.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk powitała Sekretarza Pana Wojciecha Popławskiego, koleżanki i kolegów radnych oraz przedstawiciela Wodociągów Podlaskich Pana Mikołaja Janowskiego.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk na podstawie listy obecności poinformowała, że na ustawowy stan Rady – 15 radnych – obecnych jest 12 radnych i stwierdziła prawomocność obrad. Radni nieobecni nieusprawiedliwieni – Michał Kozyrski i Adam Ostaszewski, radna nieobecna usprawiedliwiona – Aneta Leonowicz. Radny Piotr Paweł Lewczuk doszedł w trakcie obrad. Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

Przewodnicząca odczytała wniosek Wójta Gminy Narew o zwołanie sesji nadzwyczajnej. Wniosek stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad. 2. Ustalenie porządku dziennego.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poinformowała, że porządek obrad wszystkim radnym był znany.

Rada zatwierdziła następujący porządek obrad:

  1. Otwarcie XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Ustalenie porządku dziennego.
  3. Podjęcie uchwał:
    • w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Narew.
  4. Zamknięcie obrad XXIX Sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Narew.

Ad. 3. Podjęcie uchwał.

- w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Narew.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poprosiła Sekretarza Pana Wojciecha Popławskiego o zabranie głosu.

Sekretarz Wojciech Popławski wyjaśnił, że bez tej uchwały przewoźnik, który dowozi dzieci do szkoły, nie mógłby zatrzymać się na wyznaczonych przystankach. Przewoźnik zwrócił się do gminy, aby w konkretnych miejscach ustawić przystanki. Dodał, że ciągłe zmiany w końcu będą nieczytelne dla mieszkańców i dlatego przygotowana jest uchwała ze wszystkimi ujętymi przystankami. Sekretarz wyjaśnił również, że regulamin do uchwały nie zmienił się. Są to przystanki, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Narew, ale przewoźnik będzie również zatrzymywał się na przystankach, których właścicielem lub zarządzającym jest Samorządowe Województwo Podlaskie lub Powiat Hajnowski. Sekretarz wyjaśnił również, że będzie oszczędność jeżeli chodzi o czas dojazdu, ponieważ trasę, którą dzieci dowoził pracownik szkoły przejął Voyager.

Radna Zenaida Iwaniuk zapytuje o liczbę dzieci dojeżdżających do szkoły.

Sekretarz Wojciech Popławski powiedział, że dzieci dojeżdżających jest 115. W porównaniu z rokiem poprzednim to liczba dzieci wzrosła o 10 osób.

Radna Wiera Dudzicz zapytuje, o które skrzyżowanie dróg chodzi w miejscowości Łosinka.

Sekretarz Wojciech Popławski wskazał na mapie, o które drogi chodzi.

Radny Roman Ostapczuk również zapytuje o skrzyżowanie dróg w miejscowości Koweła.

Sekretarz Wojciech Popławski wskazał na mapie.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk ogłosiła przerwę o 14:11.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk wznowiła ponownie obrady o 14:21.

Sekretarz Wojciech Popławski przedstawił na wydruku położenie przystanków.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk dodała, że Kierownik Voyager i Dyrektor ZSP przejechali trasy i uzgodnili wszystko. Podjęcie uchwały jest potrzebne przewoźnikowi do uzyskania zezwolenia i ustalenia cen biletów.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk odczytała nowy projekt uchwały. Następnie poddała pod głosowanie uchwałę. W głosowaniu jawnym głosowało 12 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 10, przeciw – 0, wstrzymało się – 2.

Uchwała Nr XXIX/148/16 Rady Gminy Narew z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Narew stanowi załącznik Nr 3 do oryginału protokołu.

Ad. 4. Zamknięcie obrad XXIX sesji Rady Gminy Narew.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk zamknęła obrady XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Narew o godz. 14.30.

 

Protokolant

Magdalena Snarska

Przewodnicząca Rady

Walentyna Timofiejuk

 

 Załączniki:

Załącznik nr 2 - Wniosek Wójta Gminy Narew o zwołanie sesji nadzwyczajnej.
Załącznik nr 3 - Uchwała Nr XXIX/148/16 Rady Gminy Narew z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Narew.