O naszej gminie...

gminanarew

Gmina Narew położona jest w południowo-wschodniej części województwa podlaskiego w powiecie hajnowskim. Gmina graniczy od północy z gminą Michałowo, od wschodu z gminą Narewka, od zachodu z gminami Zabłudów i Bielsk Podlaski, zaś od południa z gminami Czyże i Hajnówka. Gmina Narew leży na szlaku drogowym Białystok - Białowieża, w obrębie Puszczy Białowieskiej.

Gmina Narew ma powierzchnię 242 km2, a na jej terenie utworzono 37 sołectw obejmujących 48 miejscowości znajdujących się w granicach Gminy. Gminę zamieszkuje obecnie około 3800 mieszkańców, zarejestrowanych jest też około 100 podmiotów gospodarczych. Głównym ośrodkiem oraz siedzibą władz gminy jest Narew. Jest to malownicza miejscowość położona nad rzeką Narew. Historia Narwi sięga już czasów średniowiecza i pełna jest odniesień do tradycji mieszczańskich. Obecnie Narew zamieszkuje około 1500 mieszkańców.


AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA:

Protokół Nr XXXII/17

Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

XXXII Sesja VII kadencji Rady Gminy Narew odbyła się 29 grudnia 2017 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew przy ul. Mickiewicza 101.

Obrady XXXII Sesji Rady Gminy Narew otworzyła o godz. 9.00 Przewodnicząca Rady Gminy Narew Walentyna Timofiejuk.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk powitała Wójta Gminy Narew Pana Andrzeja Pleskowicza, Skarbnik Panią Iwonę Nikonowicz, radnych, Radną Powiatową Panią Agnieszkę Jarmocik, Dzielnicowego Gminy Narew Andrzeja Grygoruka radcę prawnego Pana Jakuba Ławniczaka, kierowników i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych, sołtysów oraz mieszkańców gminy.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk na podstawie listy obecności poinformowała, że na ustawowy stan Rady – 15 radnych – obecnych jest 14 radnych i stwierdziła prawomocność obrad. Radna nieobecna usprawiedliwiona – Anna Jakoniuk. Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do oryginału protokołu.

Ad. 2. Ustalenie porządku dziennego.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk zapytała czy są wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poinformowała, że od Wójta wpłynął wniosek o rozszerzenie porządku obrad oraz wniosek o wycofanie uchwały. Przewodnicząca odczytała wnioski o rozszerzenie porządku obrad. Radny Roman Ostapczuk powiedział, że w związku ze złożonym przez niego pisma o odwołanie przewodniczącej rady, a nie jest to ujęte w porządku obrad, składa oficjalny wniosek o odwołanie przewodniczącej i przeprowadzenie głosowania.

Radca prawny Jakub Ławniczak wyjaśnił, że jest to kolejny wniosek, który przewodnicząca podda pod głosowanie.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie pierwszy wniosek wójta. Za było – 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Wniosek stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk odczytała drugi wniosek złożony przez radnego Romana Ostapczuka o odwołanie radnej z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Narew. Wraz z tym wnioskiem porządek obrad zostanie rozszerzony o 3 uchwały, tj. uchwała w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w sprawie odwołania radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Narew, uchwała w sprawie stwierdzenia odwołania radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Narew oraz uchwała w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Narew.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie drugi wniosek. Za wprowadzeniem wniosku do porządku obrad głosowało – 10 radnych, przeciw – 4, wstrzymało się – 0. Wniosek stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk odczytała trzeci wniosek złożony przez wójta o wycofanie z porządku obrad uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/55/15 Rady Gminy Narew z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew, który stanowi załącznik Nr 4 do protokołu,

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, że chodzi o nieruchomość znajdującą się w Łosince. Są prowadzone rozmowy z potencjalnym kupcem, który chce przekształcić budynek na dom pomocy społecznej.

Radny Witold Bubnicki przedstawił uzasadnienie do uchwały. Radny wyjaśnił, że obok jego miejsca zamieszkania są budynki gminne (garaż i stajnia) i oświadcza, że jest jej przedstawicielem. Prace prowadzone w tych budynkach zostały wstrzymane, ponieważ wspólnota wygrała sprawę w sądzie i jeżeli kiedykolwiek będzie coś tam robione to wspólnota będzie blokować.

Wójt Andrzej Pleskowicz w nawiązaniu do wypowiedzi radnego powiedział, że należy rozgraniczyć temat mieszkań socjalnych i komunalnych. Mieszkania socjalne to są takie, które udostępnia się na krótki okres w przypadkach skrajnych. W przypadku mieszkań komunalnych wójt powiedział, że zabiegają już o nie dwie osoby, które odsiadują wyroki karne.
Radca prawny Jakub Ławniczak wyjaśnił, że jest to uchwała uchylająca wcześniejszą uchwałę w sprawie sprzedaży.
Wójt Andrzej Pleskowicz zwrócił się z prośbą do radnych o wycofanie tej uchwały z porządku obrad. Dodał, że jest szansa na sprzedaż tego budynku.

Radna Joanna Szafrańska dodała, że rada zdecydowała o sprzedaży tego budynku spodziewając się zysku.

Radna Wiera Dudzicz poprosiła, aby sołtys wsi Łosinki wypowiedział się w tej sprawie.

Sołtys wsi Łosinka Alina Chodakowska wyjaśniła, że mieszkańcy również nie wyrażają zgody na zrobienie tam mieszkań, aby mogły zamieszkać tam osoby z kryminalną przeszłością. Wieś wyraża zgodę na przekształcenie budynku w dom opieki np. dom starców.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie wniosek wójta o wycofanie uchwały. Za wycofaniem głosowało – 7 radnych, przeciw – 6, wstrzymało się – 1.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk stwierdziła, że uchwała została wycofana z porządku obrad.

Rada zatwierdziła następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie XXXII sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku dziennego.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Gminy Narew.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie Narew za 2017 rok.
 6. Wręczenie upominków Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi.
 7. Wnioski z posiedzeń Komisji.
 8. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających roku 2017;
  • w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Narew, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Narew oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków;
  • w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów z obszaru gminy Narew;
  • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów z obszaru gminy Narew;
  • w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Narew;
  • w sprawie zmian w budżecie gminy Narew na 2017 rok;
  • w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2017 – 2032;
  • w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Narew na 2018 rok;
  • w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2018 – 2032;
  • w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w sprawie odwołania radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Narew;
  • w sprawie stwierdzenia odwołania radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Narew;
  • w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Narew.
 9. Interpelacje i zapytania radnych. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 10. Wolne wnioski, informacje.
 11. Zamknięcie obrad XXXII Sesji Rady Gminy Narew.

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Gminy Narew.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poinformowała, że protokoły z XXXI sesji Rady Gminy Narew był wyłożony do wglądu w biurze Rady i dzisiaj znajduje się na stoliku protokolanta. Jeżeli do końca sesji nie zostaną zgłoszone uwagi protokół zostanie przyjęty.

Uwag nie wniesiono.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poinformowała, że wpłynął list od Wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Stanisława Tyszki. List stanowi załącznik Nr 5 do protokołu. Wiceprzewodnicząca Rady Natalia Siemienowicz odczytała list.

Ad. 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poprosiła o zabranie głosu Wójta Gminy Narew Andrzeja Pleskowicza.

Wójt Andrzej Pleskowicz przedstawił następujące informacje:

 • została zakończona wymiana okien w sali gimnastycznej w szkole;
 • w dniu dzisiejszym zostanie rozstrzygnięty przetarg na wymianę podłogi w sali gimnastycznej w szkole;
 • po nowym roku zostanie ogłoszony przetarg na wymianę dachu w sali gimnastycznej;
 • w dniu dzisiejszym będzie odbiór przebudowy drogi Rybaki – Gramotne;
 • realizacja inwestycji funduszy sołeckich zakończona;
 • w dniu dzisiejszym zostaną zakupione sprzęty na plac zabaw do Łosinki i Trześcianki, wójt dodał, że zabawki zostały zakupione przez internet, ale trzeba było wycofać się z zakupu ponieważ zabawki nie mają atestu. W dniu dzisiejszym pracownik gminy zamówi w Białymstoku;
 • wójt poinformował, że protest firmy, która pisała wniosek na fotowoltaikę i solary został odrzucony;
 • wójt poinformował również o przesunięciu 10 tys. zł na oświetlenie kortu przy Narwiańskim Ośrodku Kultury – przygotowana jest uchwała;
 • w sołectwie wsi Odrynki nie została zmieniona inwestycja funduszu sołeckiego, zostało dowiezione kruszywo na drogi wskazane we wniosku w związku z tym nie można wypłacić wykonawcy za przykrycie dachowe świetlicy, dodał że będzie rozmawiał z wykonawcą aby odstąpił.

Radna Halina Turbaczewska pyta o kruszywo dowiezione na ulicę Gnilica, czy to już wszystko.

Wójt Andrzej Pleskowicz odparł, że tak.

Sołtys wsi Odrynki Anna Kryszeń również zapytuje o dowiezienie kruszywa na drogi wskazane we wniosku na fundusz sołecki.

Wójt Andrzej Pleskowicz odparł, że niebawem zostanie dowiezione kruszywo.

Ad. 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie Narew za 2017 rok.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poprosiła o zabranie głosu dzielnicowego st. sierż. Andrzeja Grygoruka.

Dzielnicowy st. sierż. Andrzej Grygoruk przedstawił informację, która stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

Ad. 6. Wręczenie upominków Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi.

Na sesję zaproszeni zostali Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi z terenu Gminy Narew, którzy w tym roku zostali wyróżnieni przez Oddział Rejonowy PCK w Hajnówce. Gmina Narew ufundowała tym osobom upominki, które wręczyli przybyłym Wójt Gminy oraz Przewodnicząca Rady Gminy Narew.

Ad. 7. Wnioski z posiedzeń Komisji.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poprosiła o zabranie głosu Przewodniczącą Komisji Rozwoju Panią Halinę Turbaczewską.

Radna Halina Turbaczewska przedstawiła protokół z posiedzenia komisji Nr 25/17 z dnia 18 grudnia 2017r., który stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poprosiła o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana Witolda Bubnickiego.

W zastępstwie protokół kontroli Nr 6/2017 z dnia 20 listopada 2017r. odczytała radna Joanna Szafrańska. Protokół z kontroli Nr 6/2017 stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.

Wójt Andrzej Pleskowicz ustosunkował się do protokołu komisji rewizyjnej. Stwierdził, że droga była mierzona wielokrotnie i jest 905 metrów, a nie 900. Na drogę jest 5 – letnia gwarancja i w razie jakichkolwiek uchybień będzie naprawiona. Droga Trześcianka – Soce w wyniku prac została rozbita, ale pracownicy gospodarki komunalnej naprawią drogę.

Radny Witold Bubnicki przedstawił protokół z kontroli Nr 7/17 z dnia 29.11.2017r i 5.12.17r. który stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.

Wójt Andrzej Pleskowicz ustosunkował się do protokołu kontroli. Odniósł się do budowy boksu garażowego w OSP Trześcianka.

Radny Roman Ostapczuk dodał, że otrzymał od strażaków z Trześcianki listę wykonanych robót.

Radna Halina Turbaczewska zapytuje o koszt budowy garażu w Trześciance.

Radny Witold Bubnicki odpowiedział, że 59 900 zł.

Wójt Andrzej Pleskowicz dodał, że pierwotny kosztorys opiewał na 180 tys. zł. Wyjaśnił również, że sterownik został zamontowany przy piecu i pracownicy są poinformowani o zmniejszeniu temperatury w dni zamknięcia świetlic.

Radna Joanna Szafrańska odczytała protokół z posiedzenia komisji Nr 38/17 z dnia 12.12.2017r., który stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poprosiła o zabranie głosu Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów Panią Zenaidę Iwaniuk.

Radna Zenaida Iwaniuk przedstawiła protokół z posiedzenia komisji Nr 26/17 z dnia 9 listopada 2017r., który stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.

Radny Roman Ostapczuk ustosunkował się do protokołu i stwierdził, że radna Aneta Leonowicz uczestniczyła w komisji nie po to, aby dofinansować oświetlenie kortu, a w sprawie uchwalenia uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających. Radny poruszył również temat dowożenia dzieci do szkoły.

Dyrektor ZSP Jerzy Ostapczuk również ustosunkował się do protokołu i wyjaśnił kwotę ujętą w planie budżetu ZSP oraz dowożenie dzieci do szkoły.

Ad. 8. Podjęcie uchwał.

- w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających roku 2017;

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk odczytała projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 1.

Uchwała Nr XXXII/156/17 Rady Gminy Narew z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających roku 2017 stanowi załącznik Nr 12 do oryginału protokołu.

- w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Narew, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Narew oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków;

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk o zabranie głosu poprosiła Sekretarza Wojciecha Popławskiego.

Sekretarz Wojciech Popławski wyjaśnił cel podjęcia uchwały. Powodem jest rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody, które zakwestionowało załącznik Nr 2 do uchwały podjętej 25 sierpnia br. Sekretarz wyjaśnił również temat lokalizacji przystanków na drogach gminnych i powiatowych.

Radny Roman Ostapczuk powiedział, że na sesji nadzwyczajnej była zmiana lokalizacji przystanków. Dodał, że przystanek we wsi Koweła ustawiony był na końcu wsi i w projekcie dzisiejszej uchwały nie ma zmiany lokalizacji tego przystanku, czy to oznacza, że zostanie w tym samym miejscu.

Sekretarz Wojciech Popławski wyjaśnił, że w uchwale ten przystanek nie został ujęty z uwagi na to, że będzie znajdował się na drodze powiatowej we wsi.

Radny Roman Ostapczuk stwierdził, że nie będzie na drodze powiatowej, bo działka na której znajduje się świetlica wiejska należy do gminy. Od 1 stycznia gmina będzie właścicielem tej drogi ponieważ przejmuję ją od powiatu.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk odczytała projekt uchwały. Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XXXII/157/17 Rady Gminy Narew z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Narew, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Narew oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków stanowi załącznik Nr 13 do protokołu.

- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew;

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk o zabranie głosu poprosiła Wójta Andrzeja Pleskowicza.

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, o którą działkę chodzi.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk odczytała projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XXXII/158/17 Rady Gminy Narew z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew stanowi załącznik Nr 14 do protokołu.

- w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów z obszaru gminy Narew;

Wójt Andrzej Pleskowicz ustosunkował się do uchwały. Wyjaśnił, dla której działki nastąpi zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk odczytała projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XXXII/159/17 Rady Gminy Narew z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów z obszaru gminy Narew stanowi załącznik Nr 15 do oryginału protokołu.

- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów z obszaru gminy Narew;

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, że wnioskodawcą jest firma (...).

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk odczytała projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XXXII/160/17 Rady Gminy Narew z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów z obszaru gminy Narew stanowi załącznik Nr 16 do oryginału protokołu.

- w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Narew;

Radca prawny Jakub Ławniczak wyjaśnił projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk odczytała projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 8 radnych, przeciw – 2, wstrzymało się – 4.

Uchwała Nr XXXII/161/17 Rady Gminy Narew z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Narew stanowi załącznik Nr 17 do oryginału protokołu.

- w sprawie zmian w budżecie gminy Narew na 2017 rok;

Skarbnik Iwona Nikonowicz wyjaśniła zmiany po stronie dochodów i wydatków.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk odczytała projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 2.

Uchwała Nr XXXII/162/17 Rady Gminy Narew z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Narew na 2017 rok stanowi załącznik Nr 18 do oryginału protokołu.

- w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2017 – 2032;

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk odczytała projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 1.

Uchwała Nr XXXII/163/17 Rady Gminy Narew z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2017 – 2032 stanowi załącznik Nr 19 do oryginału protokołu.

- w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Narew na 2018 rok;

Skarbnik Iwona Nikonowicz wyjaśniła jakie zmiany naniesiono po konsultacjach z radnymi na posiedzeniach komisji.

Radny Roman Ostapczuk odniósł się do zmian odnośnie boksu garażowego w ISP Trześcianka. Stwierdził, że konieczna jest wymiana pieca.

Skarbnik Iwona Nikonowicz wyjaśniła na co zostaną wydatkowane środki przeznaczone dla OSP Trześcianka. Nastepnie poinformowała o dotacji dla Narwiańskiego Ośrodka Kultury, która zostaje na poziomie 345 tys. zł, a dla Gminnej Biblioteki Publicznej 311 452 zł. Kolejno skarbnik przedstawiła dalsze zmiany do projektu budżetu na 2018 rok.

Radna Tamara Leszczyńska odniosła się do funduszów sołeckich we wsi Soce, Doratynka i Koźliki, które nie zostały ujęte. Poruszyła temat drogi do lotniska oraz zapytuje o koszt kruszywa za tone.

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, że sprawę dowozu kruszywa bada Prokuratura Rejonowa i Komenda Powiatowa Policji, która otrzymała całą dokumentację.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk odczytała projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 5 radnych, przeciw – 8, wstrzymało się – 1.

Uchwała nie podjęta.

W związku z nie podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Narew na 2018 rok nie podejmuje się uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2018 – 2032.

- w sprawie stwierdzenia odwołania radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Narew.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk zgłosiła ustną rezygnację z funkcji Przewodniczącego Rady z dniem dzisiejszym.

Radca prawny Jakub Ławniczak wyjaśnił, że w tej chwili powinna być podjęta uchwała w sprawie przyjęcia rezygnacji. Uchwała jest podjęta zwykłą większością głosów i nie jest procedowana w takim samym trybie jak uchwała o odwołanie czy powołanie.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie złożoną rezygnację z dniem dzisiejszym. W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za przyjęciem rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady głosowało 10 radnych, przeciw – 4, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XXXII/164/17 Rady Gminy Narew z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Przewodniczącej Rady Gminy Narew stanowi załącznik Nr 20 do protokołu.

Radny Roman Ostapczuk w związku z takim tokiem sprawy wycofuje złożony wniosek o odwołanie Przewodniczącego Rady.

Radca prawny Jakub Ławniczak powiedział, że należy wybrać komisję skrutacyjną najlepiej spoza radnych, do przeprowadzenia wyborów nowego przewodniczącego. Nowy kandydat powinien być zgłoszony na wniosek 1/4 ustawowego składu rady. Głosowanie odbywa się w sposób tajny, na kartach do głosowania poprzez zaznaczenie kandydatury. Radca prawny dodał, że nie jest wymagane późniejsze głosowanie nad uchwałą, jeżeli kandydat otrzyma wymaganą większość głosów przyjmuje się, że uchwała została przyjęta większością głosów.

Radny Roman Ostapczuk zgłosił kandydaturę Anety Leonowicz, która wyraziła zgodę. Do zgłoszenia kandydatury dołączyli radni: Wiera Dudzicz, Tamara Leszczyńska, Joanna Szafrańska, Adam Ostaszewski, Walenty Sadowski.

Radny Witold Bubnicki zgłosił kandydaturę Romana Ostapczuka, który nie wyraził zgody.

Radni wybrali Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

 1. Sekretarz Wojciech Popławski.
 2. Radca prawny Jakub Ławniczak.
 3. Podinspektor Magdalena Snarska.

Wiceprzewodnicząca Rady Natalia Siemienowicz poddała pod głosowanie wybór Komisji Skrutacyjnej. W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

- w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Narew.

Komisja Skrutacyjna przygotowała karty do głosowania.

Następnie przeprowadzono głosowanie tajne w ten sposób, że wyczytywany przez Komisję Skrutacyjną radny odbierał kartę do głosowania, oddawał głos i wrzucał kartę do urny.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Sekretarz Wojciech Popławski odczytał Protokół z przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Narew w dniu 29 grudnia 2017r., który stanowi załącznik do uchwały Rady Gminy Narew z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Narew.

Wiceprzewodnicząca Natalia Siemienowicz odczytała uchwałę w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Narew.

Uchwała Nr XXXII/165/17 Rady Gminy Narew z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Narew stanowi załącznik Nr 21 do protokołu.

Wójt Andrzej Pleskowicz podziękował byłej Przewodniczącej Rady Walentynie Timofiejuk za trzyletnią współpracę.

Ad. 9. Interpelacje i zapytania radnych. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

Dalsze obrady prowadziła nowo wybrana Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz.

W tym punkcie porządku obrad głos zabrali:

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz odczytała odpowiedź na interpelację z ostatniej sesji złożoną przez radną Joannę Szafrańską.

Odpowiedź na interpelację stanowi załącznik Nr 22 do protokołu.

Wójt Andrzej Pleskowicz odniósł się do interpelacji. Stwierdził, że konflikt trwa nadal i tak jak było ujęte w uzasadnieniu do uchwały o odwołaniu przewodniczącej sprawa zostanie skierowana do sądu celem ugody i jeżeli nie dojdzie do ugody dyrektor GBP zmuszona będzie zwrócić te środki do budżetu.

Wójt opuścił obrady.

Radna Halina Turbaczewska opuściła obrady. Na ustawowy stan rady 15 obecnych jest 13 radnych.

Radna Joanna Szafrańska odczytała powtórną interpelację, która stanowi załącznik Nr 23 do protokołu.

Radna Tamara Leszczyńska zwracając się do skarbnik zapytuje ile w 2017 roku pobrano zaliczek.

Skarbnik Iwona Nikonowicz wyjaśniła, że w tej chwili nie odpowie ponieważ musi sprawdzić.

Ad. 10. Wolne wnioski, informacje.

W tym punkcie porządku obrad głos zabrali:

Dyrektor GBP Anna Andrzejuk – Sawicka stwierdziła, że biblioteka nadal jest tematem spornym i chciałaby odczytać fragment z protokołu Nr 5/15 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów. Pani dyrektor poprosiła wiceprzewodniczącą rady Natalię Siemienowicz o odczytanie fragmentu protokołu.

Dyrektor GBP Anna Andrzejuk – Sawicka stwierdziła, że miała w budżecie zaoszczędzone 25 tys. zł na ewentualne koszta sądowe w związku z prowadzoną sprawą. Dodała, że Komisja Rewizyjna cały czas ma pretensje i opisuje to w protokołach. Do każdego protokołu pisze sprostowania, które nie są czytane.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz odczytała następujące pisma: od mieszkańców wsi Waniewo dotyczące naprawy drogi, od mieszkanki wsi Trześcianka również w sprawie naprawy drogi.

Sekretarz Wojciech Popławski wyjaśnił, że odnośnie naprawy dróg odpowiedzialny jest za to inspektor Sławomir Poskrobko.

Mieszkanka wsi Narew wypowiedziała się w sprawie skargi uznanej za zasadną na sesji w dniu 9 października 2017r. Mieszkanka zwróciła się z pismem pytając czy w związku z uznaniem skargi za zasadną zostały wyciągnięte konsekwencje wobec pracownika, stwierdziła że nie uzyskała konkretnej odpowiedzi. Następnie mieszkanka powiedziała, iż w związku z naprawą drogi wojewódzkiej w Trześciance w porozumieniu z duchownym prawosławnym w Trześciance chciała, aby zerwany asfalt został wykorzystany na drogę o której mowa w odczytanym przez przewodniczącą rady piśmie. Mieszkanka konsultowała się również w tej sprawie z wójtem, który stwierdził iż właściciel mieszkający przy tej drodze nie wyraża zgody na naprawę jej. Mieszkanka zwracając się do radnych zapytuje co jeszcze może w tej sprawie zrobić, aby droga została naprawiona, bo tak naprawdę to chodzi o jedną wywrotkę żwiru.

Radca prawny Jakub Ławniczak wyjaśnił tok rozpatrywania skargi.

Radna Joanna Szafrańska powiedziała, że do komisji rewizyjnej wpłynęło pismo odnośnie przeprowadzenia kontroli wykorzystania funduszu sołeckiego w Krzywcu. Radna podziękowała radnej Tamarze Leszczyńskiej za sponsorowanie zabawy andrzejkowej dla dzieci w Filii Biblioteki w Trześciance.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz odczytała pismo od sołtysa wsi Makówka w sprawie ustawienia lamp ulicznych przy wyjeździe na drogę wojewódzką w stronę Makówki.

Ad. 11. Zamknięcie obrad XXXII sesji Rady Gminy Narew.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz zamknęła obrady XXXII sesji Rady Gminy Narew o godz. 13.30.

Lista obecności sołtysów stanowi załącznik Nr 24 do oryginału protokołu.

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik Nr 25 do oryginału protokołu.

 

Protokolant

Magdalena Snarska

Przewodnicząca Rady

Walentyna Timofiejuk

 

Przewodnicząca Rady

Aneta Leonowicz

 

 Załączniki:

Załącznik nr 2 wniosek Wójta Gminy Narew o rozszerzenie porządku obrad na sesji Rady Gminy Narew
Załącznik nr 3 wniosek o odwołanie radnej z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Narew
Załącznik nr 4 wniosek Wójta Gminy Narew o wycofanie uchwały z porządku obrad Rady Gminy Narew
Załącznik nr 5 list od Wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Stanisława Tyszki
Załącznik nr 6 informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie Narew za 2017 rok
Załącznik nr 7 protokół Nr 25/17 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy z dnia 18 grudnia 2017 roku
Załącznik nr 8 protokół kontroli Nr 6/2017 Komisji Rewizyjnej z dnia 20 listopada 2017 roku
Załącznik nr 9 protokół kontroli Nr 7/2017 Komisji Rewizyjnej z dni 29 listopada i 5 grudnia 2017 roku
Załącznik nr 10 protokół Nr 38/17 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 12 grudnia 2017 roku
Załącznik nr 11 protokół Nr 26/17 z posiedzenia Komisji Budżetu z dnia 9 listopada 2017 roku
Załącznik nr 12 Uchwała Nr XXXII/156/17 Rady Gminy Narew z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających roku 2017
Załącznik nr 13 Uchwała Nr XXXII/157/17 Rady Gminy Narew z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Narew, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Narew oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Załącznik nr 14 Uchwała Nr XXXII/158/17 Rady Gminy Narew z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew
Załącznik nr 15 Uchwała Nr XXXII/159/17 Rady Gminy Narew z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów z obszaru gminy Narew
Załącznik nr 16 Uchwała Nr XXXII/160/17 Rady Gminy Narew z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów z obszaru gminy Narew
Załącznik nr 17 Uchwała Nr XXXII/161/17 Rady Gminy Narew z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Narew
Załącznik nr 18 Uchwała Nr XXXII/162/17 Rady Gminy Narew z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Narew na 2017 rok
Załącznik nr 19 Uchwała Nr XXXII/163/17 Rady Gminy Narew z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2017 – 2032
Załącznik nr 20 Uchwała Nr XXXII/164/17 Rady Gminy Narew z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Przewodniczącej Rady Gminy Narew
Załącznik nr 21 Uchwała Nr XXXII/165/17 Rady Gminy Narew z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Narew
Załącznik nr 22 odpowiedź na interpelację złożoną przez radną Joannę Szafrańską
Załącznik nr 23 powtórna interpelacja złożona przez radną Joannę Szafrańską