Zakup nowoczesnych samochodów i umundurowania, organizacja szkoleń – to efekt projektu „Wspólnie chronimy Puszczę Białowieską”, realizowanego przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska. 27 listopada 2015 roku w Hajnowskim Domu Kultury odbyła się konferencja podsumowująca projekt.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 priorytet 2.1. Ochrona środowiska w obszarze przygranicznym. Głównym beneficjentem projektu było Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Puszcza Białowieska natomiast partnerami gminy: Hajnówka, Dubicze Cerkiewne, Kleszczele, Czyże, Narew, Narewka, Czeremcha, Bielsk Podlaski, Orla, miasto Hajnówka, zaś po stronie białoruskiej: Brzeski Obwodowy Zarząd Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych oraz Grodzieński Obwodowy Zarząd Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych.

Wspólnie chronimy Puszczę Białowieską

Wszystkich uczestników konferencji przywitał Prezes Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska, burmistrz miasta Hajnówka Jerzy Sirak. Wśród zaproszonych gości znaleźli się Konsul Republiki Białoruś w Białymstoku Nikałaj Kamyszyk, przedstawicielka Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Anna Szewczyk, przedstawicielka Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013 Jolanta Pasternakiewicz, członkowie Euroregionu Puszcza Białowieska – przedstawiciele samorządów od strony polskiej oraz z Białorusi, radni sejmiku województwa podlaskiego – Włodzimierz Pietroczuk i Henryk Łukaszewicz, przedstawiciele Euroregionów – m.in. Tatry, Niemen, Bug, przedstawiciele służb mundurowych, inspekcji i straży, nadleśnictw oraz jednostek organizacyjnych.

Transgraniczny projekt „Wspólnie chronimy Puszczę Białowieską” zostanie zakończony w 2015r., jego celem było podniesienie bezpieczeństwa na obszarze Euroregionu Puszcza Białowieska. W ramach tego dokonano szeregu przedsięwzięć, m.in.:

po stronie polskiej:

  • zakupu 10 średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych – sprzęt trafił do Ochotniczych Straży Pożarnej gminie Bielsk Podlaski, Czeremcha, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka, Kleszczele, Narew, Narewka i Orla;
  • zakupu 3 samochodów dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce tj. średni samochód ratownictwa technicznego, średni samochód ratowniczo – gaśniczy oraz ciężki samochód gaśniczy – cysterna;

po stronie białoruskiej:

  • 8 samochodów ratowniczo – gaśniczych
  • w grudniu zostanie zakupione 7 lekkich pojazdów strażackich.

Ponadto zorganizowane zostały szkolenia z obsługi zakupionego sprzętu – wzięło w nich udział 56. strażaków w tym 14. z Białorusi oraz szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy, w których uczestniczyło 100. strażaków z terenu powiatu hajnowskiego i bielskiego. Zakupiono także 108 kompletów pełnego umundurowania strażackiego oraz odbyły się ćwiczenia z udziałem wszystkich zakupionych samochodów. Projekt jest w 90% współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś- Ukraina 2007 - 2013. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi ponad 4 mln EUR.

Wspólnie chrońmy Puszczę Białowieską

W trakcie konferencji zaprezentowane zostały także inne projekty o charakterze transgranicznym realizowane na obszarze euroregionu. Uczestnicy zapoznali się z dotychczasowymi osiągnięciami samorządów. Głos zabrali: przedstawicielka Starostwa Powiatowego Danuta Rola nt. projektu „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej dla współpracy polsko – białoruskiej”, przedstawiciele Urzędu Miasta Hajnówka: Paweł Denisiuk nt. projektu „Rozbudowa transgranicznego systemu oczyszczania ścieków zlewni rzeki Bug” i Barbara Dmitruk nt. projektu „Zintegrowany projekt wsparcia sektora turystycznego pogranicza polsko – białoruskiego, ponadto dyrektor SP ZOZ w Hajnówce Grzegorz Tomaszuk opowiedział o przedsięwzięciu „Rozwój współpracy transgranicznej w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób przenoszonych przez kleszcze w rejonach endemicznego ich występowania na pograniczu polsko-białoruskim”, zaś przedstawiciel Urzędu Gminy Czeremcha Ireneusz Leoniuk - o projekcie „Poprawa transgranicznego systemu ochrony środowiska gminy Czeremcha i Wysokie poprzez rozbudowę infrastruktury kanalizacyjnej”.

W dalszej części konferencji głos zabrali zaproszeni goście:

- Prezes Federacji Euroregionów RP i Prezes Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr”Czesław Fiedorowicz  nt. roli polskich euroregionów na rzecz współpracy transgranicznej oraz perspektywie finansowej na lata 2014-2020 na granicy polsko-niemieckiej

- Anna Szewczyk - przedstawicielka Departamentu Certyfikacji i Desygnacji Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju - o przyszłym Programie Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA 2014-2020;

-- Dyrektor Biura Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy „Olza” – polska strona Euroregionu Śląsk Cieszyński Bogdan Kasperek - o roli euroregionów w Programie Współpracy Transgranicznej Polska - Czechy 2014-2020;

- Dyrektor Biura Stowarzyszenia „Region Beskidy” Marcin Filip o roli euroregionów w Programie Współpracy Transgranicznej Polska - Słowacja 2014-2020;

- przedstawicielka Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug Marta Michalska – nt. tzw. projektu parasolowego realizowanego w trójstronnej współpracy polsko-białorusko-ukraińskiej.

Wspólnie chrońmy Puszczę Białowieską

Projekt „Wspólnie chronimy Puszczę Białowieską” zbliża się do końca realizacji. Dzięki wytrwałości i zaangażowaniu lokalnych samorządów w ramach Euroregionu Puszcza Białowieska, Stowarzyszeniu Samorządów Euroregionu „Puszcza Białowieska”, Powiatowej Straży Pożarnej, Wojewódzkiej Straży Pożarnej oraz dobrosąsiedzkiej współpracy z białoruskimi partnerami został poczyniony kolejny krok ku modernizacji technicznej regionu, która ma na celu poprawę jakości poziomu bezpieczeństwa mieszkańców regionu.

Opracowanie materiału:
Starostwo Powiatowe w Hajnówce