1 października 2010 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbyła się XXXVI sesja Rady Gminy Narew V kadencji. Obrady otworzył Przewodniczący Rady Gminy Eugeniusz Dudzicz. Po zatwierdzeniu porządku obrad Wójt Gminy Narew Jakub Sadowski przedstawił Radzie informacje z działalności w okresie międzysesyjnym.

XXXVI sesja Rady Gminy Narew 

Podczas sesji podjęte zostały następujące uchwały:

  • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok,
  • w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
  • w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Narew,
  • w sprawie ustalenia regulaminu szczegółowych zasad konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
  • w sprawie herbu, flagi i pieczęci Gminy Narew.

 

Podczas sesji przedstawione zostały informacje Wójta, Przewodniczącego Rady, Wojewody Podlaskiego i Urzędu Skarbowego w Hajnówce na temat złożonych oświadczeń majątkowych za 2009 rok. Po udzieleniu odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych przewodniczący dokonał zamknięcia obrad XXXVI sesji Rady Gminy Narew V kadencji.