30 września 2009 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbyła się XXVII sesja Rady Gminy Narew V kadencji. Obrady otworzył Przewodniczący Rady Gminy Eugeniusz Dudzicz. Po zatwierdzeniu porządku obrad tradycyjnie już Wójt Gminy Narew Jakub Sadowski przedstawił radzie informacje z działalności w okresie międzysesyjnym.

XXVII sesja Rady Gminy Narew

Podczas sesji podjęte zostały następujące uchwały:

  • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok,
  • w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Narew,
  • w sprawie miejscowego planu i zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów z obszaru gminy Narew, dotyczących wsi: Narew, Łosinka i Ancuty,
  • w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 

Przedstawiona została też informacja Przewodniczącego Rady i Wójta o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2008 rok. Po udzieleniu odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych Przewodniczący Rady Gminy Narew dokonał zamknięcia obrad XXVII sesji Rady Gminy Narew.