27 sierpnia 2009 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbyła się XXV sesja Rady Gminy Narew V kadencji. Obrady otworzył Przewodniczący Rady Gminy Eugeniusz Dudzicz. Po zatwierdzeniu porządku obrad tradycyjnie już Wójt Gminy Narew Jakub Sadowski przedstawił radzie informacje z działalności w okresie międzysesyjnym.

XXV sesja Rady Gminy Narew 

Po wystąpieniu Wójta nastąpiło uroczyste rozstrzygnięcie gminnego konkursu na najestetyczniej urządzoną posesję, zagrodę i wieś. Prezentacji zgłoszonych do konkursu gospodarstw dokonał członek komisji konkursowej oceniającej posesje Piotr Ostaszewski.

XXV sesja Rady Gminy Narew 

Następnie Wójt Gminy, Przewodniczący Rady Gminy oraz komisja konkursowa dokonali uroczystego wręczenia nagród oraz pamiątkowych dyplomów laureatom tegorocznego konkursu. Tytuł mistrza i pierwsze miejsce w konkursie uzyskały w tym roku gospodarstwa pani Nadziei Michalczuk z Trześcianki oraz pani Zenaida Iwaniuk z Narwi.

XXV sesja Rady Gminy Narew 

W dalszej części sesji głos zabrała skarbnik gminy Halina Niesteruk, prezentując informacje z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2009 roku. Dyrektor Narwiańskiego Ośrodka Kultury Tamara Juszkiewicz oraz dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Anna Andrzejuk-Sawicka przedstawiły informacje z działalności jednostek kultury w gminie. Natomiast informacje o promocji gminy w I półroczu zaprezentował pracownik urzędu gminy Andrzej Rusaczyk.

Podczas sesji podjęte zostały następujące uchwały:

  • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok,
  • w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Narew,
  • w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów z obszaru gminy Narew, dotyczących wsi: Saki, Koźliki, Puchły i Narew.

 

Uchwały dotyczące studium uwarunkowań oraz planu zagospodarowania przestrzennego zostały szczegółowo omówione przez architekta panią Joannę Jasiewicz. Po udzieleniu odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych Przewodniczący Rady Gminy Narew dokonał zamknięcia obrad XXV sesji Rady Gminy Narew.

Gminny Konkurs Posesji 2009