29 października 2007 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbyło się spotkanie konsultacyjne "Koncepcji zagospodarowania wodnego szlaku turystycznego rzeką Narew na terenie Gminy Narew". Projekt ten realizuje w porozumieniu z Gminą Narew Lokalna Grupa Działania "Puszcza Białowieska". Wprowadzenia do tematyki spotkania dokonał Wójt Gminy Narew Jakub Sadowski, który dokonał omówienia zadnienia koncepcji zagospodarowania szlaku wodnego rzeką Narew, rolę Lokalnej Grupy Działania Puszcza Białowieska, możliwości realizacji małych inwestycji na tym terenie oraz kwestie własnościowe.

Koncepcja szlaku wodnego na NarwiKoncepcja szlaku wodnego na Narwi

Wykonawcy koncepcji, Państwo Jasiewicz, zaprezentowali i omówili propozycję zagospodarowania rzeki Narew, skupiając się głównie na terenach, których właścicielem jest Gmina Narew, tj. w Rybakach oraz w Narwi. Poruszono problem braku infrastruktury technicznej do organizacji spływów kajakowych, które mogłyby stanowić doskonały produkt turystyczny w gminie. Ponadto powiedziano o potrzebie promocji terenu, zaprezentowania charakterystycznych miejsc, obiektów architektury wiejskiej oraz sakralnej, a także charakterystycznych detali architektonicznych.

Koncepcja szlaku wodnego na NarwiKoncepcja szlaku wodnego na Narwi 

Zaprezentowano przykłady zagospodarowania terenów w Narwi oraz w Rybakach oraz propozycje projektów małej infrastruktury (wiat, wież widokowych). Przeprowadzono także dyskusję na temat różnych rozwiązań oraz możliwości sfinansowania zaproponowanych pomysłów. Prezes LGD Puszcza Białowieska Mirosław Stepaniuk przedstawił możliwości finansowania w ramach II etapu Programu Leader+ w latach 2009-2015. Wywiązała się również dyskusja dotycząca ujęcia w koncepcji nieuwzględnionych gospodarstw agroturystycznych oraz na temat oznakowania szlaku i postawienia tablic informacyjnych na terenie Gminy Narew.

 

Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Kraina Żubra – Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w Regionie Puszczy Białowieskiej w oparciu o walory przyrodnicze i kulturowe” finansowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”, Działanie 2.7 „Pilotażowy Program Leader+”.

logo UElogo leaderlogo LGDnarew herb