Koźliki są dawną wsią starostwa bielskiego, a powstanie ich datuje się na rok 1576. Jest to najdalej na zachód usytuowana miejscowość Gminy Narew, położona nad brzegiem rzeki Narew. Koźliki są typową wsią rolniczą, którą zamieszkuje około 40 osób.

Koźliki 

W tej malowniczo położonej wsi, na nadrzecznej skarpie wśród drzew stoi stara, drewniana cerkiewka filialna p.w. Św. Mikołaja Cudotwórcy, pochodząca z XVIII wieku. Cerkiew, która znajduje się w Koźlikach wzniesiono na planie wydłużonego ośmioboku (bez wyodrębnionego ołtarza) w Wieżance (parafia Łosinka) w XVIII wieku. W roku 1792 przeniesiono ją do Klejnik, gdzie przez ponad pół wieku pełniła funkcję świątyni parafialnej. Jednocześnie dokonano drobnych przeróbek. Drewniana konstrukcja zrębowa przykryta została (zapewne drewnianym) kopertowym dachem. Od zachodu wznosiła się czworoboczna wieża – dzwonnica przykryta podobnym dachem i niedużą kopułą. Od zachodu przylegał do niej przedsionek o konstrukcji dwuspadzistej (jednokalenicowej).

Cerkiew w Koźlikach

Wraz z budową w 1864r. większej świątyni parafialnej cerkiew przeniesiono do wsi Koźliki i ulokowano nad brzegiem rzeki Narew. W II połowie XX wieku rzeka zmieniła swój bieg zagrażając istnieniu świątyni. Zmusiło to miejscowego proboszcza ks. prot. Aleksandra Wysockiego i okolicznych mieszkańców do przeprowadzenia prac zabezpieczających (wzmocnienia brzegu i fundamentów kaplicy). Kolejny generalny remont przeprowadzono w latach 2013-16. W jego ramach dokonano częściowej wymiany ścian i całości wewnętrznego oszalowania. Wymieniono ponadto poszycie, uporządkowano teren wokół świątyni i ogrodzenie. Wiele prac włożono w fundamenty. Zabezpieczono je od wilgoci i wzmocniono. Całą świątynię podniesiono o 70 centymetrów w górę względem podłoża.

Cerkiew w Koźlikach

Koźliki są jedną z niewielu miejscowości na Podlasiu, gdzie pomimo złego stanu badań wykopaliskowych przeprowadzanych w naszym regionie, odkryto jeden z najważniejszych zabytków archeologicznych Doliny Górnej Narwi - cmentarzysko wczesnośredniowieczne. Początki badań archeologiczno-historycznych na terenie Podlasia sięgają połowy XIX wieku. Wtedy to właśnie w Koźlikach odkryto cztery kurhany z okresu wczesnego średniowiecza a także osadę z okresu neolitu lub wczesnej epoki brązu, osadę z wczesnego średniowiecza i cmentarzysko z okresu nowożytnego. Podczas tychże badań na stanowisku znaleziono ludzkie kości i grot włóczni. Nieco później, bo w roku 1911 w 2 kurhanach odkryto 7 szkieletów ludzkich oraz fragmenty naczyń z wczesnego średniowiecza. Dalsze badania, przeprowadzane w 1996 roku przyniosły kolejne znaleziska, a mianowicie odkryto jamy osadnicze z kilku faz osadniczych i 21 grobów szkieletowych z XV-XVII w. Stanowisko archeologiczne w Koźlikach znajduje się nad rzeką Narew, a właściwie nad jej odnogą, dawniej zwaną rzeką Stupnicką.

Koźliki 

Koźliki, ze względu na swoje położenie nad rzeką, walory przyrodnicze są miejscem wyjątkowym i na pewno wartym zwiedzenia. Tradycyjna wiejska zabudowa, zagrody leżące dosłownie nad brzegiem rzeki, brukowana ulica, piękny krajobraz przyciągają ludzi zarówno z okolicznych miejscowości jak i z odległych miast, a nawet zza granicy. Warto tu zajrzeć, gdyż wsi tak uroczych i o takich walorach turystycznych i przyrodniczych, a zarazem nie skażonych tłumami wczasowiczów  jest w Polsce już niewiele.

W Koźlikach można podziwiać i nabyć wyroby z wikliny i słomy robione przez Olgę i Aleksego Oniszczuków.

WIRTUALNY SPACER PO KOŹLIKACH

 

GALERIA ZDJĘĆ