Protokół Nr III/10

 

Ad. 1. Otwarcie III Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

III Sesja VI kadencji Rady Gminy Narew odbyła się 22 grudnia 2010 roku w dużej Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew przy ul. Mickiewicza 101.

Przewodniczący Rady Ewa Urbanowicz o godz. 11.00 otworzyła obrady III Sesji Rady Gminy Narew.

Przewodniczący Rady Ewa Urbanowicz powitała radnych, Wójta Gminy Narew Pana Andrzeja Pleskowicza, pracowników urzędu gminy, kierowników i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych, sołtysów oraz wszystkich zebranych.

Następnie Przewodniczący Rady Ewa Urbanowicz na podstawie listy obecności poinformowała, że na ustawowy stan Rady – 15 radnych – obecnych jest 14 radnych i stwierdziła prawomocność obrad. Nieobecny radny: Jerzy Sakowski (przybył pod koniec obrad Rady). Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do oryginału protokołu.

 

Ad. 2. Ustalenie porządku dziennego.

Przewodniczący Rady Ewa Urbanowicz zapytała, czy są uwagi i wnioski do zaproponowanego porządku obrad.

Radny Dawid Kuczewski powiedział: „Tak. Składam wniosek o uzupełnienie składu komisji Rozwoju Gminy.”

Przewodniczący Rady Ewa Urbanowicz poddała pod głosowanie proponowaną zmianę porządku obrad. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Za przyjęciem zmiany głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Przewodniczący Rady Ewa Urbanowicz przeczytała wniosek Wójta o zmianę porządku obrad. Wniosek stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.

Przewodniczący Rady Ewa Urbanowicz poddała pod głosowanie proponowaną przez Wójta zmianę porządku obrad. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Za przyjęciem zmiany głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymał się – 1.

Rada zatwierdziła następujący porządek obrad:

1.      Otwarcie III Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Ustalenie porządku dziennego.

3.      Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Gminy.

4.      Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

5.      Podjęcie uchwał:

-        w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok;

-        w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Narew;

-        w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Waśki na lata 2010-2017,

-         w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

-         w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny;

-         w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2011-2018;

-        w sprawie uchwalenia budżetu gminy Narew na rok 2011;

-        w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Narew.

6.      Interpelacje i zapytania radnych.

7.      Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

8.      Wolne wnioski, informacje.

9.      Zamknięcie obrad III Sesji Rady Gminy Narew.

 

Ad. 3. Przyjęcie protokołu.

Przewodniczący Rady Ewa Urbanowicz poinformowała, że protokół z II Sesji Rady Gminy był wyłożony do wglądu w biurze rady i dzisiaj jest wyłożony na stoliku protokolanta. Jeżeli do końca Sesji nie zostaną zgłoszone uwagi do protokołu, będzie to oznaczało, że protokół został przyjęty bez uwag.

Uwag do końca Sesji nie wniesiono.

 

Ad. 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

            WójtAndrzej Pleskowicz powiedział: „Podpisaliśmy umowę z Marszałkiem Województwa na dofinansowanie rozbudowy, przebudowy i remontu świetlicy wiejskiej w Trześciance. Na to pieniądze są już zagwarantowane. Zadeklarowaliśmy dla Starosty Powiatu Hajnowskiego, że dofinansujemy przebudowę dróg w miejscowościach Koweła, Nowiny i Odrynki oraz przeznaczymy 40 tys. zł na remont drogi do Tyniewicz. To nie jest to, co chciałem uzyskać od Starostwa, ale z racji tego, że Starostwo oszczędza na dokumentacji technicznej, a dwukrotna emulsja nie wymaga pozwolenia na budowę, decyzji środowiskowej itp., to Starostwo zaproponowało taki sposób rozwiązania remontu tych dróg, a my nie możemy się wycofać, ponieważ inne gminy czekają, aż zrezygnujemy i przejmą te pieniążki.

            Poprzednia Rada zakupiła były sklep w miejscowości Waśki na potrzeby świetlicy wiejskiej. Okazuje się, że ten budynek jest w fatalnym stanie technicznym. Musimy tam dołożyć, żeby chociaż nie zawalił się dach. Musimy wyłożyć swoje pieniądze. Z racji tego, że jest jeszcze możliwość, chociaż szanse są małe, ponieważ jest osiem milionów w skali województwa, dofinansowania tego typu inwestycji, to złożymy wniosek o dofinansowanie. Szanse nie są duże, ale kto nie składa ten na pewno nie dostanie. Samorząd nie poniesie żadnych kosztów. W tym miejscu podziękowania dla Pana Mirosława Kozłowa i dla Pani Ewy Urbanowicz za pomoc. Obmiar, kosztorys i dokumentacja techniczna zostały zrobione społecznie. Złożymy wniosek, a jaki efekt będzie, to zobaczymy. Są to trzy najważniejsze decyzje inwestycyjne, które zostały podjęte od poprzedniej sesji do dnia dzisiejszego.

Robiliśmy rozeznanie odnośnie środków unijnych. W 2011 roku nie ma żadnego programu na drogi. Prawdopodobnie będą schetynówki, do których nabory będą we wrześniu. Przygotujemy oczywiście dokumentację. Są to środki z budżetu państwa, a nie unijne. W 2011 roku będzie również program unijny. Przygotujemy się do niego, mówię tu szczególnie o ulicy Mickiewicza, Białowieskiej oraz Żeromskiego. Wykonanie tego to koszt około 4mln zł. Na dzień dzisiejszy mamy tyle na roczne inwestycje. Pochłonęłyby cztery lata te trzy ulice nie robiąc nic w terenie. Przygotujemy się do tego bardzo poważnie. Składany był raz wniosek i był oceniony w rankingu na 59 miejscu, a 26 wniosków zostało ocenionych pozytywnie. Musimy poszukać dodatkowych punktów, zrobić wszystko, żebyśmy dostali te pieniądze.”

 

Ad. 5. Podjęcie uchwał:

 

-        w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

            Przewodniczący Rady Ewa Urbanowicz przeczytała nowy projekt uchwały, który stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

Przewodniczący Rady Ewa Urbanowicz zapytała, czy są pytania lub uwagi do projektu uchwały. Pytań i uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Ewa Urbanowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały wraz ze zmianami.

W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr III/5/10 Rady Gminy Narew z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

 

-        w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Narew.

Przewodniczący Rady Ewa Urbanowicz powiedziała: „Poinformuję z jakich części składa się wynagrodzenie Wójta. Wynagrodzenie Wójta składa się z wynagrodzenia zasadniczego, z dodatku funkcyjnego, z dodatku specjalnego w wysokości procentowej od kwoty łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego oraz z dodatku stażowego. Jeżeli chodzi o wynagrodzenie zasadnicze, to wartością minimalną jest 4200zł brutto, a wartością maksymalną 5900zł brutto. Poprzedni Wójt miał 5000zł brutto. Dodatek funkcyjny może wynosić 1900zł brutto. Poprzedni Wójt miał 1700zł brutto. Dodatek specjalny może być od 20% do 40%. Poprzedni Wójt miał 2010zł, czyli 30%. Dodatek stażowy jest uzależniony od wysługi lat, czyli jest to kwestia indywidualna. Proszę o Państwa propozycje odnośnie wynagrodzenia zasadniczego, czyli od 4200zł do 5900zł brutto.”

Radny Dawid Kuczewski powiedział: „Zgłaszam propozycję, aby zacząć od najniższej kwoty. W miarę upływu czasu, jeżeli Wójt się sprawdzi, możemy zawsze to podnieść.”

Przewodniczący Rady Ewa Urbanowicz powiedziała: „Czyli 4200zł?”

Radny Dawid Kuczewski powiedział: „Tak.”

Przewodniczący Rady Ewa Urbanowicz powiedziała: „Czy są jakieś inne propozycje? Składam propozycję 4500zł.”

Przewodniczący Rady Ewa Urbanowicz poddała pod głosowanie propozycję 4200zł. W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za głosowało 10 radnych, przeciw – 4, wstrzymało się – 0.

Przewodniczący Rady Ewa Urbanowicz poddała pod głosowanie propozycję 4500zł. W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za głosowało 4 radnych, przeciw – 8, wstrzymało się – 2.

Przewodniczący Rady Ewa Urbanowicz powiedziała: „Czyli kwota wynagrodzenia zasadniczego to 4200zł.”

Przewodniczący Rady Ewa Urbanowicz powiedziała: „Dodatek funkcyjny maksymalnie może być 1900zł. Proszę o propozycje.”

Radny Mirosław Kozłow powiedział: „1000zł.”

Radny Dawid Kuczewski powiedział: „Ja zaproponuję 500zł.”

Przewodniczący Rady Ewa Urbanowicz powiedziała: „Nie może być. Od tysiąca złotych.”

Radny Piotr Ostaszewski powiedział: „1300zł.”

Przewodniczący Rady Ewa Urbanowicz poddała pod głosowanie propozycję 1000zł. W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za głosowało 8 radnych, przeciw – 5, wstrzymał się – 1.

Przewodniczący Rady Ewa Urbanowicz poddała pod głosowanie propozycję 1300zł. W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za głosowało 6 radnych, przeciw – 8, wstrzymało się – 0.

Przewodniczący Rady Ewa Urbanowicz powiedziała: „Czyli kwota dodatku funkcyjnego to 1000zł.”

Przewodniczący Rady Ewa Urbanowicz powiedziała: „Przechodzimy do dodatku specjalnego. Może on być od 20% do 40%. Proszę o podawanie propozycji.”

Radny Dawid Kuczewski powiedział: „20%.”

Radny Piotr Ostaszewski powiedział: „25%.”

Radny Mirosław Kozłow powiedział: „30%.”

Przewodniczący Rady Ewa Urbanowicz poddała pod głosowanie propozycję 20%. W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za głosowało 5 radnych, przeciw – 9, wstrzymało się – 0.

Przewodniczący Rady Ewa Urbanowicz poddała pod głosowanie propozycję 25%. W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za głosowało 5 radnych, przeciw – 6, wstrzymało się – 3.

Przewodniczący Rady Ewa Urbanowicz poddała pod głosowanie propozycję 30%. W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za głosowało 5 radnych, przeciw – 7, wstrzymało się – 2.

Przewodniczący Rady Ewa Urbanowicz poddała pod głosowanie propozycję 20%. W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za głosowało 5 radnych.

Przewodniczący Rady Ewa Urbanowicz poddała pod głosowanie propozycję 25%. W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za głosowało 4 radnych.

Przewodniczący Rady Ewa Urbanowicz poddała pod głosowanie propozycję 30%. W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za głosowało 5 radnych.

Przewodniczący Rady Ewa Urbanowicz poddała ponownie pod głosowanie propozycję 20%. W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za głosowało 6 radnych.

Przewodniczący Rady Ewa Urbanowicz poddała ponownie pod głosowanie propozycję 30%. W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za głosowało 8 radnych.

Przewodniczący Rady Ewa Urbanowicz powiedziała: „Czyli dodatek specjalny zostaje w wysokości 30%.”

Przewodniczący Rady Ewa Urbanowicz przeczytała projekt uchwały z przyjętymi stawkami.

Przewodniczący Rady Ewa Urbanowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr III/6/10 Rady Gminy Narew z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Narew stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.

 

-        w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Waśki na lata 2010-2017.

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Jest to związane z wnioskiem o dofinansowanie remontu budynku na świetlicę wiejską. Jest to niezbędny dokument, który musimy załączyć do wniosku do Urzędu Marszałkowskiego.”

Radny Mirosław Kozłow powiedział: „Proszę powiedzieć, Panie Wójcie, jak to się będzie przedstawiało finansowo.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Jeżeli zainwestujemy 15-17tys. zł swoich środków to dostaniemy jeszcze około 30 tys. zł. Niczym nie ryzykujemy, ponieważ przedmiar, kosztorys inwestorski i dokumentacja techniczna zostały zrobione nieodpłatnie. Szanse są małe, ponieważ jest osiem milionów na całe województwo podlaskie na tego tupu inwestycje, ale jak nie złożymy to na pewno nie dostaniemy, a tak mamy szansę.”

Radna Bożena Pogorzelska powiedziała: „W uchwale jest napisane, że załącznik do uchwały został przyjęty uchwałą Zebrania Wiejskiego Wsi Waśki. Chciałabym to zobaczyć, albo chociaż proszę nam opowiedzieć.”

Przewodniczący Rady Ewa Urbanowicz powiedziała: „Byłam uczestnikiem tego zebrania. Zebrało się dziewiętnastu mieszkańców wsi.”

Radna Bożena Pogorzelska powiedziała: „Ale, co uchwalili oczywiście mnie interesuje, jakie były projekty, czy na siedem lat, czy w ciągu jednego roku?”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „To nie zobowiązuje nas w stu procentach. Jest to ogólny plan w jakim kierunku powinny iść inwestycje.”

Radny Mirosław Kozłow powiedział: „Trzeba zabezpieczyć budynek, żeby nie popadł w ruinę.”

Radny Jan Ochrymiuk zapytał: „Na czyim gruncie stoi ten budynek?”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Kupiliśmy go razem z gruntem o powierzchni około 9 arów.”

Przewodniczący Rady Ewa Urbanowicz powiedziała: „Plan Odnowy Miejscowości Waśki na lata 2010-2020 ma 28 stron. Jeżeli Państwo sobie życzą, to mogę przeczytać. Generalnie chodzi o to, że będzie to projekt dofinansowany i musiał powstać taki plan w jakim kierunku będzie zmierzał rozwój wsi. Na wczorajsze spotkanie przybyło dziewiętnastu mieszkańców wsi Waśki. Ludzie ocenili ten plan bardzo pozytywnie i zadeklarowali, że chcieliby, aby w tym kierunku rozwijała się wieś. Sprawa tam jest o tyle poważna, że nie ma miejsca, gdzie można byłoby przeprowadzić zebranie wiejskie, ponieważ nie ma świetlicy. Czy zrobić przerwę, aby każdy z mógł się zapoznać.”

Przewodniczący Rady Ewa Urbanowicz przeczytała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Ewa Urbanowicz powiedziała: „Wszyscy Państwo otrzymali projekt uchwały z zapisem, że Plan Odnowy Miejscowości Waśki będzie na lata 2010-2017, a zaszła formalna poprawka, że będzie na lata 2010-2020. Proponuję przegłosować, czy wszyscy Państwo są za tym, aby zmienić formalnie ten okres.”

W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za poprawką do uchwały głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Przewodniczący Rady Ewa Urbanowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr III/7/10 Rady Gminy Narew z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Waśki na lata 2010-2020 stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

 

-        w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Przewodniczący Rady Ewa Urbanowicz powiedziała: „Prosimy o gruntowne wyjaśnienie, czego dotyczy ta zmiana i jakie to ma konsekwencje dla mieszkańców.”

Sekretarz Gminy Mariusz Żukowski powiedział: „Jest to pierwsza sytuacja od kilkunastu lat. Generalnie wiadomo, że sprawy podatkowe powinny być już dawno uchwalone i przed samym końcem roku nie powinno się już do tego wracać. Chcę przypomnieć i poinformować, że u nas obowiązują stawki podatku z lat poprzednich. Jest zasada, że jeżeli rada nie podjęła nowej uchwały, np. w sprawie podatku od nieruchomości, to obowiązują stawki z poprzedniego roku. Uchwała jest z 2008 roku. Nie zmieniamy stawek. Zmieniamy zapis dotyczący tych budynków, które są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, czyli u nas są to ZOZ-y, czyli budynki w Narwi i w Łosince. W ostatniej chwili, czyli 18 grudnia, dostaliśmy pismo z RIO, w którym jest napisane, żeby dostosować się do ustawy. Zmienił się zapis. Na początku brzmiał on następująco „budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,90 od 1 m 2 powierzchni użytkowej” Jest to stary zapis wzięty z ustawy i przeniesiony do uchwały. Natomiast teraz będzie brzmiał: „związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 3,90 od 1 m2 powierzchni użytkowej”. To jest ta zmiana. Jest to kosmetyka formalna. Nie wprowadza ona w naszej gminie żadnych zmian finansowych ani obciążeń. Być może w innych gminach będzie to miało swoje znaczenie praktyczne w podatkach. Następna uchwała ściśle się z tym wiąże, ponieważ wszelkie jednostki, osoby prawne, podmioty gospodarcze płacą podatki w ten sposób, że składają deklaracje, muszą się samo opodatkować. O ile w stosunku do osób fizycznych są decyzje wymiarowe, osoby prawne same się opodatkowują. W związku z tym, że mienił się zapis, to również w deklaracji trzeba dokonać poprawki.”

Przewodniczący Rady Ewa Urbanowicz zapytała, czy są pytania lub uwagi do projektu uchwały. Pytań i uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Ewa Urbanowicz przeczytała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Ewa Urbanowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr III/8/10 Rady Gminy Narew z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

 

-        w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.

Przewodniczący Rady Ewa Urbanowicz przeczytała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Ewa Urbanowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr III/9/10 Rady Gminy Narew z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.

 

-        w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2011-2018.

Przewodniczący Rady Ewa Urbanowicz przeczytała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Ewa Urbanowicz przeczytała Uchwałę NR II-00311-15/10 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, która stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.

Przewodniczący Rady Ewa Urbanowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr III/10/10 Rady Gminy Narew z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2011-2018 stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.

 

-        w sprawie uchwalenia budżetu gminy Narew na rok 2011.

Przewodniczący Rady Ewa Urbanowicz powiedziała: „Był to temat omawiany na wszystkich komisjach.”

Przewodniczący Rady Ewa Urbanowicz przeczytała opinię Komisji Budżetu i Finansów, opinię Komisji Rewizyjnej oraz opinię Komisji Rozwoju Gminy. Opnie stanowią załączniki Nr 11 - Nr 13 do protokołu.

Przewodniczący Rady Ewa Urbanowicz przeczytała Uchwałę NR II-00310-15/10 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, która stanowi załącznik Nr 14 do protokołu.

Radna Bożena Pogorzelska powiedziała: „Chciałabym poprosić o nieczytanie całej uchwały, dlatego że chodzi o to, żeby radni zrozumieli tylko, o co chodzi, natomiast to nam przedłuża i nikt nie zapamięta tych paragrafów. Mamy tutaj wszystko ładnie napisane, mamy prawników, którzy to prowadzą. Prosimy tylko o treść uchwały i to nad czym głosujemy.”

Przewodniczący Rady Ewa Urbanowicz zapytała radcę prawnego Eugenię Ostapczuk: „Czy jest to formalnie dozwolone, że nie czytamy uchwał?”

Radca prawny Eugenia Ostapczuk powiedziała: „Treść uchwały powinna być przedstawiona.”

Sekretarz Gminy Mariusz Żukowski powiedział: „Oczywiście pokrótce treść uchwały należy odczytać, natomiast można bez dzienników ustaw.”

Przewodniczący Rady Ewa Urbanowicz przeczytała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Ewa Urbanowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr III/11/10 Rady Gminy Narew z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Narew na rok 2011 stanowi załącznik Nr 15 do protokołu.

 

        w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Narew.

Przewodniczący Rady Ewa Urbanowicz poprosiła Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gminy Dawida Kuczewskiego o przedstawienie obecnego składu komisji.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy Dawid Kuczewski powiedział: „Obecnie w Komisji Rozwoju jest trzech członków: Dawid Kuczewski, Mirosław Kozłow i Sławomir Chodakowski. Zostali radni, którzy nie są w żadnej komisji, można ich włączyć do składu komisji, jeżeli wyrażą na to zgodę.”

Przewodniczący Rady Ewa Urbanowicz zapytała, czy radni nie będący w składzie żadnej komisji wyrażają zgodę na bycie członkiem Komisji Rozwoju Gminy.

Radna Bożena Pogorzelska i radny Piotr Ostaszewski wyrazili zgodę.

Przewodniczący Rady Ewa Urbanowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr III/12/10 Rady Gminy Narew z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Narew stanowi załącznik Nr 16 do protokołu.

 

Ad. 6. Interpelacje i zapytania radnych.

Radny Dawid Kuczewski powiedział: „Czy można byłoby posypać piaskiem lub żwirem główne skrzyżowania zwłaszcza przy rynku. Kiedyś takie coś było. Przy przystankach także.”

Radny Piotr Ostaszewski powiedział: „Mieszkańcy zgłaszają, że światło, które zostało wymienione ma stare czujniki, które nie są zgodne z projektem. Żeby ktoś zainteresował się tym, żeby wstawić czujniki zgodne z projektem.”

 

Ad. 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

            Wójt Andrzej Pleskowicz odpowiedział na interpelację Dawida Kuczewskiego: „Oczywiście, że można i w miarę naszych możliwości robimy to. Piasek musi być suchy. Przyjrzymy się, jak to zapewnić na przyszły rok. Co jest w naszej mocy w tej chwili, to będzie robione. W tym roku też było posypywane. Zimę mamy taką, jaką mamy: co drugi dzień są opady śniegu i tego po prostu nie widać. Sypiemy, po opadach śniegu ściągamy na pobocze i znowu trzeba sypać. Nie jest zakupiona sól. Może większy efekt byłby, gdyby była sól. Robimy, co w naszej mocy.”

            Wójt Andrzej Pleskowicz odpowiedział na interpelację Piotra Ostaszewskiego: „Sprawdzę to szybko. Sołtysom chcę powiedzieć odnośnie czasu zapalania się lamp. Jechała ekipa od wykonawcy, żeby przeszkolić Stanisława Korobkiewicza i energetyków, ale mieli wypadek samochodowy i nie dojechali. Proponuję, żeby jeszcze ten stan został taki jak jest do Świąt Bożego Narodzenia Kościoła Prawosławnego, ponieważ przyjeżdżają rodziny, będzie kolędowanie. Potem, jak sugerował sołtys Waniewa Pan Jarmocik, nie jest wskazane, żeby przez całą noc światło było zapalone. ”

 

Ad. 8. Wolne wnioski, informacje.

Przybył radny Jerzy Sakowski.

Sołtys wsi Nowiny Ludmiła Bańkowska powiedziała: „Nie ma u nas światła na ulicy już dwa dni.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Dzisiaj będziemy dzwonić w tej sprawie.”

Sołtys wsi Waniewo Witalis Jarmocik powiedział: „Chciałbym zwrócić się do Wysokiej Rady i do Wójta korzystając, że jest nasz radny powiatowy. U nas na koniec listopada było tak, że z wioski nie można było wyjechać, a to wszystko dlatego, że u nas są dwie żwirownie, w tym jedna prywatna. Wszędzie drogi remontują, a u nas psują. Przyjdzie wiosna, odpuści śnieg, znowu u nas będzie ten sam problem. Chciałbym zwrócić się do radnego powiatowego, ponieważ jedna droga jest gminna, a druga powiatowa, kilometr, żeby jakoś powiat zrobił z tą drogą porządek.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Ona jest w planie na 2012 rok. Rozmawiałem z Mirosławem Jarmocikiem i Józefem Kurianowiczem, którzy zadeklarowali, że chętnie podstawią swój sprzęt, żeby przygotować ją pod budowę. Skoro w 2011 roku zaplanowana jest droga Koweła – Nowiny, to w 2012 zrobimy część dróg powiatowych za rzeką, potem wrócimy do Kotłówki i Łopuchówki, tak żeby było na przemian, potem Podborowisko i Soce.”

Sołtys wsi Waniewo Witalis Jarmocik powiedział: „Jak to jest, że powiatowa droga, a taki garb jest. Prosimy. Nie chcemy luksusów.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Deklaruję, że swojej strony, że mimo że jest to droga powiatowa, to w okresie wiosennym nasza równiarka zrobi z tym porządek.”

Radna Bożena Pogorzelska powiedziała: „A powiat powie, że Pan psuje drogi.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Rozmawiałem dzisiaj z Panią Krystyną Miszczuk. Są pewne sprawy, jak na przykład bajorko we wsi Łopuchówka, że będą rozwiązane na bieżąco. Nie będzie aż tak źle. Doktor Kuczyński jest wsparciem. W tej chwili są podziękowania ze strony mieszkańców wsi Rohozy-Iwanki i Koźliki, że nasz sprzęt nie podnosi na drogach powiatowych pługów, tylko odśnieża. To jest kwestia tysiąca lub dwóch tysięcy złotych na paliwo, a jest to ogromna przysługa dla naszych podatników. W tej sprawie też porozmawiamy z Powiatem.”

Radny powiatowy Stefan Kuczyński powiedział: „W odpowiedzi na apel Pana Sołtysa. Dawno już mówiłem i na poprzedniej radzie i teraz też powtarzam: u mnie drzwi są otwarte od godz. 8 do 15 w Ośrodku Zdrowia. Zawsze możemy porozmawiać. Za ubiegłą kadencję miałem cztery osoby z taką interwencją u mnie, gdzie można spokojnie usiąść i porozmawiać. Natomiast parę innych interwencji było takich jak Pana Sołtysa. Wstaje publicznie, nie wiem, czy Pan Sołtys chce się popisać? Przyjmuję to, z tym, że pierwszy raz słyszę o takim problemie. Teraz postaram się Panu pomóc. Natomiast uważam, że takie rzeczy powinno się spokojnie roztrząsać, usiąść i porozmawiać.”

Przewodniczący Rady Ewa Urbanowicz powiedziała: „Ta sesja jest taką, na której dużo mówimy o budżecie. Mam pytanie do Pana Wójta odnośnie sprzedaży nieruchomości gminnych, działek itd. Proszę nam powiedzieć, kto w tej chwili decyduje o sprzedaży nieruchomości gminy, czy Wójt jednoosobowo, czy radni wyrażają swoją opinię.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Na tę chwilę decyduje Wójt jednoosobowo, ale chciałbym wrócić, z tytułu różnych zastrzeżeń ze strony naszych podatników, do tego co było przed kilkoma kadencjami, żeby o sprzedaży działek decydowała Rada Gminy. I tak jak Pani Skarbnik wspomniała, że te pieniądze muszą pójść na inwestycje z konkretnym wskazaniem celu.”

Skarbnik Gminy Halina Niesteruk powiedziała: „Tak się nie da. Zaplanujemy inwestycję, a działki nie sprzedamy. Z drugiej strony sprzedamy działkę, a inwestycja będzie za dwa lub trzy lata i co robić z tymi pieniędzmi. To nie są znaczone pieniądze. Budżet jest jednoroczny, potem to idzie w nadwyżkę, tylko alkoholowe pieniądze są znaczone.”

Radny Roman Paszko powiedział: „Mieszkańcy danej wsi, w której zostanie sprzedany grunt, ewentualnie budynek, chcą mieć, że tak powiem, zysk z tego jakiś chodnik, czy coś takiego.”

Skarbnik Gminy Halina Niesteruk powiedziała: „A my ich nie oświetlamy, innych rzeczy nie robimy? Budżet gminy ma być robiony ogólnie, a nie szczególnie. Bardzo często jest tak, że podatki z danej wioski nie wystarczają na jej oświetlenie.”

Radny Roman Paszko powiedział: „Był ostatnio przypadek w Kotłówce. Jeżeli się sprzedaje grunty za 300tys. zł, a wioska nie dostaje ani złotówki z tego, to jest trochę dziwne, bo nawet 10% ze sprzedaży przeznaczyć na poprawę drogi.”

Skarbnik Gminy Halina Niesteruk powiedziała: „Ale to nie były grunta wioski, to były grunta gminy, także to idzie do budżetu gminy.”

Sekretarz Gminy Mariusz Żukowski powiedział: „Ale to jest Państwa decyzja.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „W związku z licznymi uwagami jestem za tym, żeby o sprzedaży działek decydowała Rada Gminy. A odnośnie przeznaczenia tych działek będziemy rozmawiać.”

Przewodniczący Rady Ewa Urbanowicz powiedziała: „Składam wniosek formalny, aby na kolejnej sesji podjąć uchwałę w tej sprawie.”

Sekretarz Gminy Mariusz Żukowski powiedział: „Opowiem Państwu jaki jest stan prawny. W art. 18 ustawy o samorządzie gminnym jest napisane, co należy do wyłącznej kompetencji rady gminy. Jest tam napisane, że rada gminy uchwala zasady, na jakich są zbywane nieruchomości gminy. Mamy uchwałę, która ustala na jakich zasadach. Można się z nią zapoznać. Musicie Państwo ustalić do czego dążymy, czy Państwo chcecie mieć głos decydujący, czy głos doradczy, bo trzeba to rozróżnić. Wójt może brać pod uwagę waszą opinię, ale decydować sam. Może być sytuacja taka, że skasujemy tamtą uchwałę. Na dzień dzisiejszy obowiązuje tamta uchwała i Wójta ma prawo i obowiązek sprzedawać, jeżeli jest to zaplanowane w budżecie, a Państwa sugestie przyjmować, dopóki nie jest ta uchwała uchylona. Jest to też dobra wola Wójta, żeby brać pod uwagę opinię.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Bywają wydatki nie przewidziane. Posłużę się przykładem: Pani Dyrektor Biblioteki napisała wniosek, dostała dofinansowanie, a to nie było ujęte. Trzeba około 20tys. zł na wsparcie, na wkład własny. Również dzisiaj zasugerowany mi został przez naszego pracownika bardzo dobry pomysł, aby wzorem Gminy Białowieża został zrobiony w „Pronarze” pług do wozu strażackiego. Im więcej wyjazdów w celu poprawienia porządku publicznego, tym większe jest dofinansowanie ze strony Wojewódzkiej Straży Pożarnej. Będzie wykorzystany samochód, będzie droga odśnieżana, będą większe pieniążki. A w stosunku do ubiegłego roku, kiedy płaciliśmy 150zł za godzinę przy odśnieżaniu, to korzyść niewspółmierna. Ze sprzedaży działek środki będą szły na konkretne cele, które usprawnią funkcjonowanie samorządu.”

Przewodniczący Rady Ewa Urbanowicz powiedziała: „Wrócę do swojej wcześniejszej wypowiedzi. Chodzi mi, by uniknąć takich sytuacji, że np. zostaje sprzedana szkoła, świetlica wiejska bez wiedzy i zgody radnych. Chcemy uniknąć takich sytuacji. Uważam, że takie kwestie powinny być dyskutowane na sesji. Rada Gminy powinna mieć głos w tej sprawie. Chciałabym wiedzieć, jak to formalnie można zmienić, żeby przywrócić głos Radzie Gminy w tej kwestii.”

Sekretarz Gminy Mariusz Żukowski powiedział: „Trzeba przyjrzeć się tej uchwale i ją ewentualnie zmodyfikować, popracować nad nią. Można ją uchylić, można zmienić.”

Radca prawny Eugenia Ostapczuk powiedziała: „Może na następną sesję przygotujemy w ogóle temat tej uchwały i zastanowimy się, co można zrobić, bo czy tak do końca uchylić, to też nie jestem przekonana, ponieważ jest obowiązek ustawowy. Natomiast pozostaje kwestia elastyczności zapisu. Muszę przypomnieć sobie uchwałę, poczytać przepisy i wtedy Państwu powiemy, co można zrobić. Na dzień dzisiejszy nic nie stoi na przeszkodzie, aby Wójt na sesji Rady udzielił informacji, co zamierza sprzedać, jakie ma plany, jakie nieruchomości mogą być sprzedane i Państwo mogą wyrazić swój pogląd, ale na dzień dzisiejszy nie w sposób wiążący.”

Przewodniczący Rady Ewa Urbanowicz powiedziała: „No właśnie, o to chodzi, że to nie jest w sposób wiążący. Generalnie spotkania z wyborcami pokazały pewien problem, że nieruchomości były sprzedawane bez wiedzy mieszkańców określonej miejscowości, bez wiedzy i zgody radnych.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Pan Adam Ostaszewski zgłosił problem, że jest przeznaczona do sprzedaży działka w miejscowości Tyniewicze i tam dla sporej grupy mieszkańców trzeba wytyczyć drogę. Wstrzymaliśmy się ze sprzedażą. Jest taka możliwość, że nie psując tej działki wytyczymy drogę zagumienną w kierunku sklepu. Bardzo dobrze, że temat został poruszony i na przykładzie miejscowości Tyniewicze przerobiliśmy ten temat z korzyścią dla mieszkańców, żeby nie było kłótni i sporów w stosunku do Samorządu.”

Sołtys wsi Ogrodniki Mirosław Szelengowicz powiedział: „Dzisiaj jest sesja wysokiej rangi, sesja budżetowa, program działania na przyszłe lata. Martwi nas to, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Morał taki mi się nasunął, że krawiec kraje tak, jak mu materiału staje. Rozmawialiśmy z sołtysami z naszych okolic przed sesją i mamy wątpliwości, czekamy na odpowiedź, kiedy zostaną dokończone inwestycje drogowe z naszego terenu, a były planowane w tamtych latach na te lata kolejne. To dotyczy dróg powiatowych: Białki i Puchły. Nie mamy orientacji kiedy to będzie. Z Panem Kuczyńskim bym się nie zgodził w tej kwestii, ze w gabinecie Pan może przyjmować i udzielać odpowiedzi. Radny powinien być łącznikiem między gminą a starostwem i tu na sesji głosy powinien odbierać i przekazywać dalej i odwrotnie. Prywatne sprawy mogą być poruszane w cztery oczy, ale są sprawy, które publicznie powinny być naświetlane i podane do publicznej wiadomości. A propos starostwa: w jaki sposób ma być rozwiązana sprawa punktu laboratoryjnego zgłaszana na spotkaniach wyborczych. Mam pytanie do Wójta. Była mowa o projektach długofalowych jak remonty świetlic itd. Jak będzie wyglądała sytuacja drobnych wsi, gdzie są świetlice. Czy drobne remonty będą realizowane z marszu, czy będzie harmonogram ustalony, bo tych świetlic na wsiach jest wiele: dach trzeba pokryć, okna wymienić itd.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Myślę, że będą one realizowane z marszu, w miarę sprzedaży działek, ze środków rzędu kilku tysięcy złotych, z tym, że musimy rozważyć, czy zlecać dla naszych rzemieślników, czy też wykorzystać naszą brygadę gospodarki komunalnej. Jest to bardzo ważne, jeżeli chodzi o finanse. W obliczu napraw dróg, które mamy, podejrzewam, że trzeba będzie jednak wystąpić z zapytaniem o cenę do naszych rzemieślników przedstawiając krótki kosztorys, co należy zrobić, jak i dlaczego. Jeżeli będzie możliwość, żeby nasi ludzie zrobili to własnym sumptem, to zwłaszcza przekrycia i zabezpieczenia przed niszczeniem.”

Sołtys wsi Ogrodniki Mirosław Szelengowicz powiedział: „Jeszcze odnośnie dróg gminnych chcielibyśmy, my sołtysi, abyśmy po ustaleniu zasad i kolejności działania przez Radę otrzymali takie informacje dotyczące naszych wsi, czy w naszych miejscowościach będzie cokolwiek planowane i wykonane.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Mamy ogromny problem, ponieważ kończą się nam zasoby żwiru. Uważam, że posypywanie piaskiem, czy czymś innym to odwrotne działanie. Przyjrzymy się temu, aby zaradzić temu problemowi. Żeby dobrze zrobić drogę żwirową gminną trzeba zrobić posypkę minimum trzydziestu centymetrów. Będziemy koncentrować się na tym, żeby zrobić jakiś odcinek raz, ale konkretnie, żeby służyło to przez jakiś okres czasu. W tej chwili u Stanisława Korobkiewicza około dwudziestu dróg z ubiegłego roku jest nieruszonych z różnych względów. Raz jeszcze powtórzę: sprzęt, sprzęt i jeszcze raz sprzęt. Nie znaczy to, że nie będziemy nic robić. Będziemy robić wszystko, żeby przynajmniej te drogi najbardziej zdewastowane doprowadzić w miarę do przejezdności.”

Sołtys wsi Ogrodniki Mirosław Szelengowicz powiedział: „Czy uzgadniał Wójt z firmami odbierającymi odpady odnośnie przedmiotów takich jak telewizory prali itd.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „W tej chwili mamy kontrolę z NIK-u. Podejmowaliśmy uchwały odnośnie ochrony środowiska, które z różnych względów, przede wszystkim finansowych, nie były realizowane. W tej chwili będziemy mieli protokół pokontrolny z zakresem ogromnych obowiązków bardzo finansochłonnych. Przede wszystkim będzie rekontrola w niedługim czasie. Przytoczę Państwu przykład: rekultywacja, zlikwidowanie dzikich wysypisk śmieci. Są one w starych wyrobiskach żwirowych. Należy niemalże wszystko wybrać, wywieźć na wysypisko, nawieźć piach i zasadzić las. To nas czeka i tego nie unikniemy. Będzie to bardzo finansochłonne. Będę rozmawiał z radnymi, jak rozwiązać ten problem. Spada ten obowiązek przede wszystkim na mnie, ale i na samorząd.”

Sołtys wsi Ogrodniki Mirosław Szelengowicz złożył wszystkim życzenia świąteczne.

Radny powiatowy Stefan Kuczyński powiedział: „Może Pan Mirek Szelengowicz mnie źle zrozumiał. Ja do tej pory reagowałem na każdy sygnał. Natomiast chciałem powiedzieć, że taka nagła interwencja jak dzisiaj Pana Sołtysa nie jest potrzebna, ponieważ jest środek zimy. Tej drogi nie będziemy teraz robili. Musimy zaczekać, aż woda wsiąknie gdzieś w maju i wtedy formować koronę drogi i coś z nią robić. Po drugie ten odcinek drogi zawsze będzie wyglądał jak poligon wojskowy, dlatego że ta droga żwirowa nie wytrzymuje obciążenia sprzętem, jaki po niej jeździ. Obiecuję, że na pewno będę interweniował w Powiatowym Zarządzie Dróg.”

Pan Walenty Kotowicz powiedział: „Chciałem zapytać w sprawie tegorocznego podatku lokalnego. Chodzi mi o to, że ten podatek naliczony jest, według mnie, nie tak bardzo sprawiedliwie. Uchwałą Rady Gminy zatwierdza się plan przestrzennego zagospodarowania, który wyłącza tereny spod produkcji rolnej, a podatek nalicza się według ceny kwintala zboża. I to jest dość wysokie. To jest jedna sprawa. Druga sprawa. Nie rolnicy płacą dwa podatki, rolnicy płacą tylko jeden podatek lokalny. Na przykład za posesję zabudowaną ileś groszy od metra kwadratowego się płaci, rolnik nie płaci. Za budynek gospodarczy rolnik w ogóle nie płaci, poza rolnikami płaci się 5zł od metra kwadratowego. Będę bronił tego, mam prawo. Jest artykuł 32 Konstytucji, który mówi, że według prawa są wszyscy równi. Pytałem w kampanii wyborczej kandydatów na Wójta. Jakoś nikt na to nie odpowiedział. Może tu odpowiedź na ten temat otrzymam.”

Sekretarz Gminy Mariusz Żukowski powiedział: „Sprawa podatków to jest trudna sprawa. Dzisiaj mieliśmy drobny wycinek tego. Dlaczego tak Państwu tłumaczyliśmy? Ogólna zasada jest taka, że podatki uchwalamy przed rokiem podatkowym, żeby do pierwszego stycznia wszystko było zamknięte, a tutaj jest taki przypadek, że trochę wejdziemy w styczeń. Odnosząc się do tego, co Pan mówi. Czeka nas w gminie potężne oblężenie mieszkańców. Spodziewamy się tego, ponieważ w roku 2009 i w 2010 było przeklasyfikowanie gruntów w całej gminie. Za to jest odpowiedzialny Powiat i Starosta. Podatki wymierzamy na podstawie danych z ewidencji gruntów. Do nas przychodzą z Hajnówki zmiany z ewidencji gruntów. Mamy ustawy i musimy stosować taką stawkę, a nie inną. Nie ma innej możliwości. Wójt, jeżeli nie zastosuje odpowiedniej stawki i nie wymierzy podatku, to jest nie tylko naruszenie dyscypliny finansów publicznych, bo rezygnuje z dochodów należnych, ale można mu również postawić zarzut prokuratorski, że działa na szkodę interesu publicznego, bo przecież pozbywa się swoich dochodów. Manewr Wójta jest bardzo niewielki. W zasadzie tylko to, że może przedstawić w pewnym momencie odpowiednią uchwałę o stawkach. To jest to, co Państwo możecie zrobić: uchwalić stawki. Natomiast wszystko inne wynika z przepisów prawa. Dlaczego czeka nas oblężenie? Dlatego, że właśnie w poprzednich latach było przeklasyfikowanie. Starostwo organizowało różne zebrania, były komisje. Do nas przyszło kilka tysięcy takich zmian. Musieliśmy teraz nawet drobną umowę zlecenia dać, żeby to wszystko wprowadzić, bo nie jesteśmy w stanie tego wprowadzić i wyślemy to przy wymiarze w tym roku i będą w niektórych przypadkach stawki wyższe, bo zmieniła się klasyfikacja gruntów. Polega to na tym, że wcześniej był to grunt rolny, teraz będzie to np. grunt budowlany i już nie płaci się podatku rolnego, tylko wchodzi podatek od nieruchomości, który jest dużo wyższy. Nie mieliśmy na to żadnego wpływu. Stąd się to wszystko bierze.”

Pan Walenty Kotowicz powiedział: „Nie ma pretensji do ustalania wysokości podatków. To musi być, oczywista rzecz, ale mam o to, że tu uchwała Rady Gminy jest wyższa od Konstytucji. No jeżeli rolnik nie płaci za budynek gospodarczy, a pozostali płacą, to jest równy według prawa?”

Radny Jerzy Sakowski powiedział: „To jest tak jak ZUS i KRUS. Jakie płaci się podatki zusowskie, a jakie krusowskie? Tu jest to samo.”

Pan Walenty Kotowicz powiedział: „To nie jest to samo. Korzystamy wszyscy z tej samej ulicy, z tego samego światła, a podatki nie są równe. I nich Pan nie mówi, że to jest to samo. Konstytucja jest chyba najwyższym prawem w Polsce, żadne prawo nie jest wyższe. I ja tego domagam się. Artykuł 32 punkt pierwszy – wszyscy są równi według prawa. A jeżeli to jest prawo uchwała Rady Gminy, to znaczy, że my nie jesteśmy równi.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „To nie jest uchwała Rady Gminy. Pan Sekretarz wyjaśnił, że weszło to z zewnątrz, ustawą nałożono na Starostwo Powiatowe w Hajnówce obowiązek przekwalifikowania. Byliśmy wszyscy rolnikami. W tej chwili okazuje się, że żeby być rolnikiem, to trzeba mieć jakiś areał ziemi. I to zostało przekwalifikowane pod tym kątem i stąd te stawki.”

Pan Walenty Kotowicz powiedział: „To trzeba wziąć ekspertyzę, czy ustawa jest zgodna z Konstytucją. Proszę bardzo. To nie jest śmieszne, że ktoś broni swoich praw. Jeżeli to nie pójdzie, to my się składamy i robimy sami ekspertyzę i zobaczymy, kto ma rację. A na pewno mam rację, bo tak to głosi Konstytucja.”

Pan Walenty Kotowicz powiedział: „Myślę, że dla Pana Kotowicza chodzi o to, że tak jak u nas w Chrabostówce jest Pani emerytka, która nie ma ziemi i płaci składkę ponad 200 zł, kiedy rolnik, gdy ma 30-40 hektarów płaci około pięćdziesiąt złotych. Dlaczego, ktoś, kto ma dużo zabudowań na podwórku płaci tylko tyle, a inny kto ma tylko stodołę i chlew płaci 200zł. Ludzie mają pretensje. Nie zostały przesłane dzierżawy dziełek i tak to jest.”

Radny Jerzy Sakowski powiedział: „Rozmawialiśmy wcześniej, że Wójt zrobi plan brakującego oświetlenia. Czy to prawda, że brakuje pieniążków, że to nie może dojść do skutku?”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Jest już dokumentacja. Wymieniamy oświetlenie, ale zgłaszają nasi mieszkańcy wnioski o przedłużenia: małe uliczki itd. Stoją słupy, jest kwestia lamp. O ile znajdziemy środki w budżecie, to będziemy realizować. Jest ten temat w Narwi, w Trześciance. Na część tego jest opracowywana dokumentacja. Także te wszystkie uwagi będą zbierane i realizacja tego będzie zależała od możliwości finansowych.”

Radna Bożena Pogorzelska powiedziała: „Odnośnie dzisiejszego zaproszenia na komisje. W związku z tym, że byłam nieobecna, dzwoniłam do Pani, do Pana Sekretarza, że mnie nie będzie, bo będę w Warszawie. Czuję się odsunięta, że mnie nie powiadomiono, o tym, że mam dzisiaj przyjść. Dowiedziałam się swoim kanałem. To jest dla mnie przykre, bo jeżeli kogoś nie ma, to proszę zadzwonić, podałam meila, żeby zawsze być kiedy trzeba, bo ja zawsze będę, jeżeli będę mogła.”

Przewodniczący Rady Ewa Urbanowicz powiedziała: „Rozumiem, że Pani Asia Majewska zajmuje się obsługą. Na przyszłość prosiłabym, żeby z odpowiednim wyprzedzeniem informacje docierały.”

Inspektor Joanna Majewska powiedziała: „Pani Bożena została zawiadomiona dzisiaj radno. Jest uchwała powołująca składy komisji. Państwa nie było w składach komisji, więc dlatego zawiadomienia nie zostały wysłane i dlatego dzisiaj był telefon grzecznościowy.”

Lista obecności sołtysów stanowi załącznik Nr 17 do oryginału protokołu.

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik Nr 18 do oryginału protokołu.

 

Ad. 9. Zamknięcie obrad III Sesji Rady Gminy Narew.

            Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Ewa Urbanowicz zamknęła obrady o godz. 12.45.

 

Protokolant:

Joanna Majewska

Przewodniczący obrad:

Ewa Urbanowicz

 

Załączniki:

  • Załącznik nr 2 - Wniosek o zmianę porządku obrad.

  • Załącznik nr 9 - Uchwała Nr II-00311-15/10 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2011-2018.

  • Załącznik nr 11 - Opinia Komisji Budżetu i Finansów w sprawie projektu budżetu gminy na 2011 rok.

  • Załącznik nr 12 - Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie projektu budżetu gminy na 2011 rok.

  • Załącznik nr 13 - Opinia Komisji Rozwoju Gminy w sprawie projektu budżetu gminy na 2011 rok.

  • Załącznik nr 14 - Uchwała Nr II-00310-15/10 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Gminy Narew na 2011r. oraz o możliwości sfinansowania przewidzianego w projekcie budżetu deficytu.