Do danych jednostkowych uzyskanych od respondentów w trakcie badań mają dostęp jedynie pracownicy statystyki publicznej, wyłącznie w celu dokonania zestawień, opracowań i analiz. Udostępnianie danych odbiorcom i publikowanie ich możliwe jest dopiero po zagregowaniu danych jednostkowych, czyli pogrupowaniu ich według określonych kategorii, np.: według wieku, grup społeczno-zawodowych (emeryci, pracujący) lub danego przekroju terytorialnego (powiaty, województwa) i usunięciu cech identyfikacyjnych.

Informacje o prowadzonych badaniach ankietowych znajdują się na stronie https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/.

W marcu 2024 r. przeprowadzane są następujące badania ankietowe w gospodarstwach domowych:

  • Badanie budżetów gospodarstw domowych
  • Badanie aktywności ekonomicznej ludności
  • Kondycja gospodarstw domowych (4-13.03)

marzec 2024