Wójt Gminy Narew zawiadamia, że zgodnie z uchwałą nr LVI/331/23 z dnia 22 listopada 2023r., w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty:

od dnia 1 stycznia 2024 r. należna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych wynosi 30,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość (odpady zbierane w sposób selektywny bez kompostownika).

Podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi 90,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, co stanowi trzykrotność stawki podstawowej.

Wysokość częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym wynosi 5,00 zł od obowiązującej stawki opłaty podstawowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny od jednego mieszkańca.

Właściciele nieruchomości otrzymają stosowne zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel  nieruchomości  nie jest obowiązany do  złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Informuje się, że wszyscy mieszkańcy mają obowiązek segregowania odpadów powstających w gospodarstwach domowych.