W okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2024r., będzie można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego, który ma na celu zniwelować koszty energii, gazu i żywności, dla mniej zamożnych gospodarstw domowych.

Aby uzyskać prawo do dodatku osłonowego należy złożyć wniosek o przyznanie ww dodatku, osobiście w Urzędzie Gminy Narew w godz. od 7.30 do 15.30 w pok. Nr 12, lub internetowo przez ePUAP,  jednak taki wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.

Podstawą obliczenia dochodu gospodarstwa domowego będzie rok 2022.

Dodatek osłonowy przysługuje:

  1. osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,
  2. osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria, dodatek będzie przyznany
w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.

Dodatek osłonowy ma być wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Dodatek osłonowy w 2024 roku będzie wynosił:

  1.    228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
  2.    343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
  3.    486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
  4.    657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Podwyższony dodatek osłonowy (opalanie domu węglem lub paliwami węglopochodnymi w przypadku zgłoszenia do CEEB) w 2024 roku będzie wynosił:

  1.    286 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
  2.    429 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
  3.    607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
  4.    822,25zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego na rok 2024