W związku z Zarządzeniem nr 257/21 Wójta Gminy Narew z dnia 11 maja 2021 r. dotyczącym realizacji projektu pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Narew” realizowanego w ramach umowy nr UDA-RPPD.05.01.00-20-0867/20-00 niniejszym zapraszamy do składania wniosków o przyznanie grantu.

            Przyjmowanie wniosków nastąpi od 14.05.2021 r. od godz. 8:00 i potrwa nie krócej niż 30 dni kalendarzowych tj. do dnia 14.06.2021 r. do godz. 15:30. Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Narew ul. Mickiewicza 101 17-210 Narew.

            Wybór Grantobiorców zostanie przeprowadzony na podstawie wyników oceny formalnej i merytorycznej.

            Proszę pamiętać o załącznikach, które trzeba dodać do wniosku:

  1. Dokument potwierdzający prawo do nieruchomości (kopia aktu własności, odpisu z księgo wieczystej/numer elektronicznej księgi wieczystej lub inny dokument poświadczający prawo do dysponowania budynkiem). W przypadku  współwłasności  zgoda  pozostałych  właścicieli  na udział w projekcie;
  2. W przypadku instalacji fotowoltaicznych: kopia faktury za prąd za rok 2018 r.

W przypadku gospodarstw rolnych posiadających 1 licznik dodatkowo wymagane jest oświadczenie o szacowanym zużyciu prądu w 2018 obliczonym wg. wzoru: Powierzchnia użytkowa domu w m2 x średnie statystyczne zużycie energii elektrycznej wg GUS: 24,75 kWh/m2 = ………..kWh)

W przypadku nowych budynków wymagana jest dokumentacja techniczna sporządzona przez projektanta z uprawnieniami/audytora energetycznego zawierająca obliczenia zapotrzebowania budynku na energię elektryczną (w kWh).

Pliki do pobrania: