Załącznik

do zarządzenia Nr 235/21

Wójta Gminy Narew

z dnia 18 lutego 2021 r.

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY NAREW

o zwołaniu zebrania wiejskiego sołectwa Kutowa

w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Kutowa

 

Zaprasza się mieszkańców sołectwa Kutowa na zebranie wiejskie w dniu 28 lutego 2021 r. na godzinę 12.00. w Kutowej 2 w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa, zgodnie z Zarządzeniem Nr 235/21 Wójta Gminy Narew z dnia 18 lutego2021 r.

Proponowany porządek zebrania:

1)   otwarcie zebrania;

2)   wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta;

3)   stwierdzenie prawomocności zebrania wiejskiego i przyjęcie proponowanego porządku;

4)   wybór komisji skrutacyjnej;

5)   dokonanie wyboru sołtysa:

  1. a) przyjęcie przez komisję skrutacyjną zgłoszeń kandydatów na sołtysa,
  2. b) przeprowadzenie tajnego głosowania,
  3. c) sporządzenie protokołu i ogłoszenie wyników wyborów.

6)    wolne wnioski i zapytania.

Andrzej Pleskowicz

Wójt Gminy Narew

Zarządzenie Nr 235/21 Wójta Gminy Narew