Załącznik

do zarządzenia Nr 228/21

Wójta Gminy Narew

z dnia 4 lutego 2021 r.

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY NAREW

o zwołaniu zebrania wiejskiego sołectwa Soce

w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Soce

Zaprasza się mieszkańców sołectwa Soce na zebranie wiejskie w dniu 14 lutego 2021 r. na godzinę 13.00. w Socach (w świetlicy wiejskiej w Socach) w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa, zgodnie z Zarządzeniem Nr 228/21 Wójta Gminy Narew z dnia 4 lutego
2021 r.

Proponowany porządek zebrania:

 • otwarcie zebrania;
 • wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta;
 • stwierdzenie prawomocności zebrania wiejskiego i przyjęcie proponowanego porządku;
 • wybór komisji skrutacyjnej;
 • dokonanie wyboru sołtysa:
  1. przyjęcie przez komisję skrutacyjną zgłoszeń kandydatów na sołtysa,
  2. przeprowadzenie tajnego głosowania,
  3. sporządzenie protokołu i ogłoszenie wyników wyborów
 • wolne wnioski i zapytania.

Andrzej Pleskowicz

Wójt Gminy Narew

 

Zarządzenie Nr 228/21 Wójta Gminy Narew