Wójt Gminy Narew
na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(tj.Dz. U. z 2010 r Nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami)
ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie  upowszechniania
kultury fizycznej i sportu

dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U.z 2010 r Nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami) prowadzących działalność statutową w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz posiadające siedzibę na terenie Gminy Narew.

w formie wspierania zadań.

I.Rodzaj i formy realizacji zadania.

1. Zadanie jest realizowane w okresie od 1 marca 2014 roku do 15 grudnia 2014 roku w formie wspierania przedsiąwzięć z zakresu sportu kwalifikowanego, szkolnego, wiejskiego, osób niepełnosprawnych, masowego, dzieci i młodzieży, organizacji zajęć sportowych wszystkim grupom społecznym, zawodów, udziału drużyn lekkoatletycznych, piłkarskich, tenisa stołowego oraz sportowców z terenu gminy Narew w zawodach, turniejach ,  rozgrywkach ligowych.

2.Wspieranie zadań następuje poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji z przeznaczeniem na:

a) zakup sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji zadania,
b) pokrycie kosztów przejazdów na mecze, zawody, rozgrywki,
c) wyżywienia zawodników biorących udział w zawodach, meczach, rozgrywkach,
d) pokrycia kosztów bezpośrednio związanych z organizacją rozgrywek na terenie Gminy Narew.

 

II.Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

1.Dotacja celowa w kwocie 75.000,00 PLN na wszystkie oferty – przeznaczona jest na dofinansowanie w/w przedsięwzięć.

2.Kwota dotacji może ulec zmianie w przypadkach:

a) gdy złożone ofery nie uzyskają akceptacji Komisji Konkursowej,
b) stwierdzenia, że zadanie może być realizowane mniejszym kosztem,
c) konieczności zmiany budżetu gminy w części przeznaczonej na realizację zadania, z ważnych dla gminy przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

 

III.Zasady przyznawania dotacji.

1.Zlecenie zadania i udzielenie dofinansowania następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

2.Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie; w takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.

3.Dotacje na realizację zadań publicznych nie mogą być wykorzystane na:

a) koszty stałe podmiotów, w tym na wynagrodzenia osobowe i utrzymanie biura,
b) podatki, opłaty skarbowe,
c) zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji,
d) nabycie lub dzierżawy nieruchomości,
e) prace remontowe i budowlane,
f) zadania inwestycyjne,
g) działalność gospodarczą i polityczną.

 

IV.Zleceniobiorcy są zobowiązani do:

1.Korekty kosztorysu projektu oraz harmonogramu realizacji zadania w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana.

2.Wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy.

3.Sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminie okreśłonym w umowie.

4.Organizacja realizująca projekt zobowiązana jest do informowania o źródle finansowania poprzez umieszczanie informacji - „Projekt współfinansowany przez Gminę Narew” na wszystkich materiałach wykorzystywanych w związku z zadaniem m.innymi na plakatach, ulotkach, publikacjach, itd.

 

V.Termin i warunki realizacji zadania.

1.Zadanie winno być wykonane w terminie od 01.03.2014 r. do 15.12.2014 r.

2.Zadanie winno być realizowane z największą starannością, zgodnie z warunkami określonymi w umowie.

3.W przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z umową, środki finansowe podlegaja zwrotowi na rzecz Urzędu Gminy Narew.

 

VI.Termin i warunki składania ofert.

Oferty składa się według wzoru określonego rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.( Dz. U. z 2011 Nr 6, poz. 25) w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, w Urzędzie Gminy Narew, ul. A. Mickiewicza 101, Sekretariat – pokój Nr 16- w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 roku” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 lutego 2014 roku w dniach i godzinach pracy Urzędu Gminy.

1.Wnioski niekompletne pod względem formalnym i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

2.Dosotosowany do specyfiki ogłoszonego konkursu wzór oferty udostępniany jest na stanowisku pracy – pokój Nr 1 w Urzędzie Gminy.

3.W przypadku realizowania kilku przedsięwzięć oferent składa odrębne oferty na każdą z form.

4.W przypadku organizowania imprez sportowych oferent składa oświadczenie o przestrzeganiu warunków wynikającyh z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w zakresie rekreacji ruchowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889).

5.Do ofery należy dołączyć kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przpypadku podmiotów nie będących stowarzyszeniami inny dokument stanowiący o podstawie działalności.

 

VII. Termin, kryteria  i tryb dokonywania wyboru ofert.

1.Oferty rozpatrzone zostaną do dnia 28 lutego 2014 roku z uwględnieniem:

a) zgodności celu projektu z priorytetami ustalonymi przez Radę Gminy Narew w Uchwale XXXVII/267/14 Rady Gminy Narew z dnia 17 stycznia 2014 r.,
b) możliwości technicznych i kadrowych organizacji do realizacji zadania,
c) kosztów realizacji zadania,
d) dotychczasowej współpracy z samorządem gminy,
e) popularności i zainteresowania publiczności,
f) zaangażowania w realizacji projektu środków własnych i innych żródeł finansowania.

2. Decyzję o wyborze oferty i o udzieleniu dotacji podejmie Wójt Gminy Narew, a podmioty składające ofertę zostaną powiadomione o podjętej decyzji.

3. Od decyzji Wójta Gminy w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwołania.

4. Wykaz podmiotów, wysokość przyznanej dotacji i jej przeznaczenie zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Narew oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy Narew
Andrzej Pleskowicz

 

Zarządzenie Nr 240/14 Wójta Gminy Narew z dnia 10 lutego 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych należących do Gminy Narew.