Projekt zakładał rozbudowę i modernizację istniejącego PSZOK w miejscowości Narew.  

Modernizacja polegała na zbudowaniu hali o konstrukcji stalowej o wymiarach 35m x 10m z posadzką betonową do magazynowania odpadów, budowie ogrodzenia, zakupie wózka paletowego z wagą oraz kontenerów i pojemników na odpady komunalne.

Głównym celem projektu było zwiększenie udziału odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny na terenie gminy Narew od 2021 roku (pierwszy pełny rok po zakończeniu realizacji inwestycji).

Cele szczegółowe przedsięwzięcia to:

1: Zapewnienie mieszkańcom gminy swobodnego dostępu do punktu zbierania odpadów

2: Polepszenie stanu ekologicznego terenów objętych zasięgiem działania projektu

3: Podniesienie standardu życia mieszkańców gminy

4: Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców.

Zadaniem zmodernizowanego PSZOK stało się;

  • spełnienie standardów, norm oraz przepisów prawa krajowego i UE,
  • zwiększenie recyklingu i odzysku odpadów,
  • stworzenie możliwości nieodpłatnego pozbywania się problemowych odpadów,
  • poprawa czystości na obszarze gminy,
  • zapewnienie bezpieczeństwa środowiska (eliminacja „dzikich wysypisk” i nielegalnego spalania odpadów w domach).

Koszty kwalifikowane: 702 108,87 zł,

Dofinansowanie 80,00%: 561 687,09 zł

Wkład własny: 140 421,78 zł

DZIĘKUJEMY!

GALERIA ZDJĘĆ