W roku 2006 liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Gminie Narew wynosiła 130 osób. W roku 2009 ilość osób bezrobotnych wzrosła do 190, a w roku 2012 osiągnęła liczbę 201 osób.

Liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych w Gminie Narew w latach 2006-2012
(źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce, dane na koniec każdego roku)

 Rok  2006  2007 2008 2009 2010  2011  2012
 Liczba bezrobotnych ogółem  130 115 123  190 189  186  201
 - kobiet  58 58 57 75 81  74  88
 - mężczyzn  72 43 66 115 108  112  113

Według danych zebranych i opracowanych podczas Narodowego Spisu Powszechnego w 2002 roku, liczba aktywnych zawodowo mieszkańców w Gminie Narew (od 15 roku życia w górę) wynosiła 2194 osoby, z czego 1973 osoby pracujące oraz 221 bezrobotnych. Określono także ludność gminy bierną zawodowo – osoby w wieku 15 lat i więcej, które nie zostały sklasyfikowane jako pracujący lub bezrobotni. Liczba mieszkańców biernych zawodowo wynosiła 1667 osób, co stanowi prawie 43% ogółu ludności od 15 roku życia w górę. Współczynnik aktywności zawodowej mieszkańców Gminy Narew wynosił około 57% (udział osób aktywnych zawodowo – pracujących i bezrobotnych – w liczbie ludności ogółem). Wskaźnik zatrudnienia wynosił natomiast około 51% (udział osób pracujących w liczbie ludności ogółem). Stopa bezrobocia zaś wahała się na poziomie 10% (udział osób bezrobotnych w liczbie ludności aktywnej zawodowo).

 

Stopa bezrobocia w powiecie hajnowskim w latach 2003-2012 na tle województwa oraz kraju
(źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce, dane na koniec każdego roku)

 Rok  2003  2004  2005  2006 2007 2008  2009 2010  2011  2012*
 Stopa bezrobocia
w powiecie hajnowskim
 9,7  11,4  11,9  10,1  7,4  8,2  11,1  10,4  11,9  12,3
 Stopa bezrobocia
w województwie podlaskim
 14,5  15,9  15,5  13,3  10,4  9,8  12,6  13,2  14,1  14,2
 Stopa bezrobocia
w Polsce
 18,0  19,1  17,6  14,9  11,2  9,5  11,9  12,3  12,5  12,9

*) dane z listopada 2012 r.

Biorąc pod uwagę jedynie stopę bezrobocia można stwierdzić, że w powiecie hajnowskim, w tym też w Gminie Narew jest ona niższa na tle kraju i województwa podlaskiego. Jednak należy wziąć dodatkowo pod uwagę osoby bierne zawodowo, nie zarejestrowane lub nie poszukujące pracy – bezrobocie ukryte.