W latach 1998 – 2001 nastąpił wzrost liczby podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie Gminy Narew. Zgodnie z danymi GUS w 1998 roku zarejestrowane były w Gminie Narew 183 podmioty gospodarcze, podczas w roku 2001 odnotowano 257 zarejestrowanych podmiotów gospodarczych - wzrost o ponad 40%. Natomiast w latach kolejnych liczba podmiotów gospodarczych zaczęła spadać osiągając w roku 2013 liczbę 175.

Ilość zarejestrowanych w Gminie Narew podmiotów gospodarczych w latach 2004 – 2013 przedstawia tabela (źódło: Bank Danych Lokalnych GUS):

 Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
 Liczba podmiotów gospodarczych 218 216 209 206 204 171 163 167 174 175

 

Rodzaje podmiotów gospodarczych w 2011 roku przedstawia tabela (źródło: GUS):

Rodzaje podmiotów gospodarczych Liczba podmiotów
 Sektor publiczny
 Sektor publiczny ogółem  9
 Państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego ogółem  6
 Sektor prywatny
 Sektor prywatny ogółem  158
 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą  113
 Spółki handlowe  10
 Spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego  2
 Spółdzielnie  7
 Stowarzyszenia i organizacje społeczne  13