29 lutego 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbyła się XIV sesja Rady Gminy Narew VII kadencji. Obrady otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy Walentyna Timofiejuk. Po zatwierdzeniu porządku Wójt Gminy Narew Andrzej Pleskowicz przedstawił informacje z działalności w okresie międzysesyjnym.

XIV sesja Rady Gminy Narew 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rozwoju Gminy przedstawili wnioski z posiedzeń poszczególnych komisji, jakie odbyły się w okresie międzysesyjnym.

Podczas sesji podjęte zostały następujące uchwały:

  • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok (za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0),
  • w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Narew (za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0),
  • w sprawie powołania Skarbnika Gminy Narew (za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0),
  • w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Narew (za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0).

XIV sesja Rady Gminy Narew 

Na nowego Skarbnika Gminy Narew została powołana Pani Iwona Nikonowicz. Rada Gminy Narew nie podjęła uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie Gminy Narew na 2017 rok (za podjęciem uchwały głosowało 6 radnych, przeciw – 8, wstrzymało się – 0). Oznacza to, że w 2017 roku, podobnie jak w roku bieżącym, w gminie Narew nadal będzie funkcjonował fundusz sołecki.

XIV sesja Rady Gminy Narew 

Na zakończenie udzielono odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Narew dokonała zamknięcia obrad XIV sesji Rady Gminy Narew VII kadencji.

NAGRANIE AUDIO XIV SESJI RADY GMINY NAREW
(Czas trwania: 2:59:20, Typ pliku: MP3, Rozmiar: 240MB)