Rada Gminy ze swojego grona może powoływać stałe lub czasowe komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy.

Do zadań komisji stałych należy:

 • Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą.
 • Przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy.
 • Opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę Gminy lub inne komisje.

Opinie i wnioski komisji uchwalane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu komisji. Komisje podlegają Radzie Gminy, przedkładają jej plan pracy oraz sprawozdania z działalności. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć radni nie będący jej członkami. Mogą oni zabierać głos w dyskusji i składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu.

Rada Gminy Narew powołała cztery komisje stałe: Komisję Rewizyjną, Komisję Budżetu i Finansów, Komisję Rozwoju Gminy oraz Komisję.

 

Komisje stałe VIII kadencji Rady Gminy Narew na lata 2018-2023:

KOMISJA REWIZYJNA:

 • Marcin Szymaniuk - Przewodniczący
 • Anna Podgórska
 • Tomasz Wojciechowski

KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW:

 • Paulina Monach - Przewodnicząca
 • Maria Skokin
 • Michał Mateusz Szelengowicz
 • Anna Kryszeń
 • Jan Gryniewicki
 • Zenaida Iwaniuk

KOMISJA ROZWOJU GMINY:

 • Eugeniusz Selwestruk - Przewodniczący
 • Anna Jakoniuk
 • Sylwia Sawicka-Andrzejuk
 • Lucyna Chodakowska
 • Aneta Leonowicz
 • Agnieszka Marzanna Filipiuk

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI:

 • Eugeniusz Selwestruk - Przewodniczący
 • Paulina Monach
 • Marcin Szymaniuk

 


Komisje stałe VII kadencji Rady Gminy Narew w latach 2014-2018:

Komisja Rewizyjna: Witold Andrzej Bubnicki (przewodniczący), Joanna Krystyna Szafrańska (zastępca przewodniczącego), Piotr Paweł Lewczuk, Adam Ostaszewski.
Komisja Budżetu i Finansów: Zenaida Iwaniuk (przewodnicząca w latach 2014-2017), Roman Ostapczuk (przewodniczący w latach 2017-2018), Wiera Dudzicz, Tamara Leszczyńska, Michał Kozyrski.
Komisja Rozwoju Gminy: Halina Turbaczewska (przewodnicząca), Natalia Siemienowicz, Walenty Sadowski, Aneta Leonowicz, Anna Jakoniuk.

 

Komisje stałe VI kadencji Rady Gminy Narew w latach 2010-2014:

Komisja Rewizyjna: Anna Lidia Wawrzeniuk (przewodnicząca), Joanna Krystyna Szafrańska, Sławomir Chodakowski, Mirosław Aleksander Gromotowicz.
Komisja Budżetu i Finansów: Mirosław Predko (przewodniczący), Adam Ostaszewski, Piotr Benedyczuk, Jan Ochrymiuk.
Komisja Rozwoju Gminy: Dawid Kuczewski (przewodniczący), Bożena Zofia Pogorzelska, Mirosław Kozłow, Piotr Ostaszewski.

 

Komisje stałe V kadencji Rady Gminy Narew w latach 2006-2010:

Komisja Rewizyjna: Krystyna Pawluczuk (przewodnicząca), Włodzimierz Dudzicz, Mirosław Szelengowicz, Jarosław Kołnier.
Komisja Budżetu i Finansów: Jan Kononiuk (przewodniczący), Andrzej Ostaszewski, Leszek Gołowaczyk, Jerzy Sakowski, Walentyna Timofiejuk.
Komisja Rozwoju Gminy: Piotr Ostaszewski (przewodniczący), Jarosław Kiryłowicz, Eugeniusz Gryniewicki, Joanna Krystyna Szafrańska, Jan Selwestruk.