Do właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania Gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Do wyłącznej właściwości Gady Gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania Gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

Do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy (zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym):

 1. Uchwalanie Statutu Gminy.
 2. Ustalenie wynagrodzenia Wójta, stanowienie o kierunkach jego działalności, przyjmowanie sprawozdań z jego działalności.
 3. Powoływanie i odwoływanie Skarbnika Gminy, który jest głównym księgowym budżetu oraz Sekretarza Gminy – na wniosek Wójta.
 4. Uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu, podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium wójtowi z tego tytułu.
 5. Uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 6. Uchwalanie programów gospodarczych.
 7. Ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki.
 8. Podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat określonych w ustawach.
 9. Podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

  a) Określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad zarząd może dokonywać tych czynności za zgodą Rady Gminy,
  b) Emitowania obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Wójta,
  c) Zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
  d) Ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta w roku budżetowym,
  e) Zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę Gminy,
  f) Tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni, rozwiązywania i występowania z nich,
  g) Określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta,
  h) Tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
  i) Ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Wójta w roku budżetowym.

 10. Określanie wysokości sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
 11. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej.
 12. Podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku.
 13. Podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych.
 14. Podejmowanie uchwał w sprawach: herbu Gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników.
 15. Nadawanie honorowego obywatelstwa Gminy.
 16. Podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów.
 17. Stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady Gminy.

 

Ustawowy skład Rady Gminy Narew wynosi 15 radnych.

 

Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz przez Wójta w zakresie, w jakim wykonuje on uchwały Rady. Wójt i komisje Rady pozostają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności.

Do wewnętrznych organów Rady należą:

 • Przewodniczący
 • Wiceprzewodniczący
 • Komisja Rewizyjna
 • komisje stałe, wymienione w Statucie
 • doraźne komisje do określonych zadań

Obsługę Rady i jej organów zapewnia Biuro Rady. Na stanowisku obsługi Rady Gminy założono następujące rejestry:

 • Rejestr uchwał
 • Rejestr zapytań i interpelacji radnych
 • Rejestr wniosków komisji stałych
 • Rejestr przepisów gminnych