Protokół Nr XXVI/13

 

Ad. 1. Otwarcie XXVI Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

XXVI Sesja VI kadencji Rady Gminy Narew odbyła się 23 stycznia 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew przy ul. Mickiewicza 101.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz o godzinie 9.00 otworzyła obrady XXVI Sesji Rady Gminy Narew.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz powitała Wójta Gminy Narew Pana Andrzeja Pleskowicza, Panią Skarbnik, Pana Sekretarza, dyrektorów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, radnego powiatowego Pana Stefana Kuczyńskiego, radnych, sołtysów oraz wszystkich zebranych.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz na podstawie listy obecności poinformowała, że na ustawowy stan Rady – 15 radnych – obecnych jest 14 radnych i stwierdziła prawomocność obrad. Radny nieobecny usprawiedliwiony Adam Ostaszewski. Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do oryginału protokołu.

 

Ad. 2. Ustalenie porządku dziennego.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz zapytała, czy są uwagi do zaproponowanego porządku obrad.

Uwag nie zgłoszono.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poddała pod głosowanie porządek obrad. W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za przyjęciem porządku głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Rada przyjęła następujący porządek obrad:

 
1. Otwarcie XXVI Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku dziennego.
3. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych o możliwościach pozyskiwania środków zewnętrznych w roku 2013, w których niezbędne jest wygenerowanie wkładu własnego.
6. Podjęcie uchwał:
 

- w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Narew,

- w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,

- w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Narew,

- w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,

- w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,

- w sprawie określenia terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Narew,

- w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

- w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok,

- w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2013 – 2024

- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew,

- w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Narew na 2013 rok.

- w sprawie nadania Statutów sołectwom (37 uchwał dla wszystkich sołectw),

7. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rozwoju Gminy oraz planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2013 rok.
8. Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Gminy Narew za 2012 rok.
9. Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy Narew na 2013 rok.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
12. Wolne wnioski, informacje.
13. Zamknięcie obrad XXVI Sesji Rady Gminy Narew.

 

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Gminy.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poinformowała, że protokół z XXV Sesji Rady Gminy był wyłożony do wglądu w biurze rady i dzisiaj jest wyłożony na stoliku protokolanta. Jeżeli do końca sesji nie zostaną zgłoszone uwagi do protokołu, będzie to oznaczało, że protokół został przyjęty bez uwag.

Uwag do końca sesji nie wniesiono.

 

Ad. 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poprosiła o zabranie głosu Wójta Gminy Narew Andrzeja Pleskowicza.

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Poza bieżącą działalnością związaną z administracją kontynuujemy zadania, które rozpoczęliśmy w ubiegłym roku. Dotyczy to zwłaszcza miejscowości Saki, kwestia przejęcia tej drogi. Zadanie, które spoczywało na Zarządzie Dróg Powiatowych oraz Starostwie Powiatowym w Hajnówce jest już zakończone. Myślę, że w przeciągu maksymalnie dwóch tygodni zakończy się proces komunalizacji, czyli przejęcia tej drogi powiatowej, na której centralnie rosną dwadzieścia dwa wiązy i te drzewa będziemy się starać wyciąć. Będzie to opał do naszej szkoły.

Wczoraj wróciłem z Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi. Złożony jest tam wniosek na małą infrastrukturę nad rzeką Narew. Jak mówiliśmy Państwu wcześniej, ten wniosek jest na pierwszym miejscu. Jutro Wójt Gminy Turośń Kościelna, który jest prezesem tego związku jedzie do Warszawy na podpisanie umowy na realizację tego zadania, czyli zakończyło się to pozytywnie.

Napływają bardzo miłe wieści ze szkoły. W ubiegłym roku jednorazowy dodatek wyrównawczy, z którego środki w stu procentach są z pieniędzy podatników, wynosił 130 tys. zł. W tym roku ten jednorazowy dodatek wyrównawczy nie funkcjonuje, nie istnieje. Posunięcia dyrekcji szkoły, tutaj ukłon w stronę wszystkich trzech dyrektorów, po prostu nie płacimy tego dodatku. Było wiele kontrowersji w kwestii moich poczynań względem szkoły, łączenia podstawówki i gimnazjum. Są już pierwsze efekty, a zapewniam Państwa, że będziemy szli w tym kierunku, podkreślam nikogo nie krzywdząc, że koszty funkcjonowania szkoły będą systematycznie i w miarę możliwości obniżane.”

 

Ad. 5. Informacja dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych o możliwościach pozyskiwania środków zewnętrznych w roku 2013, w których niezbędne jest wygenerowanie wkładu własnego.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poprosiła o zabranie głosu Pana Jerzego Ostapczuka – Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Narwi.

Dyrektor Jerzy Ostapczuk powiedział: „Projekty, które wdrożyliśmy w ubiegłym roku nie wymagały od nas żadnego wkładu własnego. Na rok 2013 nie planujemy wprowadzać innowacji. Jeżeli chodzi o możliwość realizowania projektów na dodatkowe zajęcia, to będzie się to odbywało tak, jeżeli będzie taka możliwość, że skorzystamy z takich środków pomocowych i nie będzie to wymagało absolutnie żadnego wkładu z naszej strony.”

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poprosiła o zabranie głosu Panią Agatę Smoktunowicz – Dyrektora Narwiańskiego Ośrodka Kultury w Narwi.

Dyrektor Agata Smoktunowicz powiedziała: „Jeżeli chodzi o projekty na 2013 rok, to głównym i myślę, że jedynym do wdrożenia w tym roku byłby Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zatytułowany „Rozwój infrastruktury kultury. Infrastruktura domów kultury.” Wnioski trzeba składać do 31 marca 2013 roku. W ramach tego Programu można ubiegać się o dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych: robót budowlanych, w tym rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, remontu wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych realizowanych wyłącznie w już istniejących obiektach budowlanych oraz zakupu wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej, zadań dotyczących budowy, rozbudowy, przebudowy obiektów budowlanych wraz z zakupami niezbędnych urządzeń budowlanych współfinansowanych w ramach programów europejskich. Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 30 tys. zł w przypadku zadań określonych w § 1, czyli zadań realizowanych w ciągu jednego roku. Jeżeli projekt będzie rozłożony na kilka lat, to minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 200 tys. zł. Dofinansowanie jest 75%, czyli 75% środków jest dofinansowanych jest przez Ministerstwo. Była rozmowa podczas komisji rewizyjnej o zakupie sceny na imprezy kulturalne i jeżeli chodzi o ten projekt można też złożyć projekt na kupno tej sceny. Koszt sceny to jest 100 tys. zł, 75% to jest dofinansowanie z tego projektu. Możemy złożyć wniosek na przebudowę, rozbudowę i modernizację kortu tenisowego, który jest przy Narwiańskim Ośrodku Kultury. Można też złożyć wniosek w ramach tego projektu na plac postojowy. W tej chwili jest to plac postojowy. Naprawdę jest to boisko do siatkówki. Na ogrodzenie i modernizację tego terenu wokół ośrodka kultury. Minimalny wkład własny, jeżeli będziemy składać dofinansowanie na minimum 30 tys. zł, to wkład własny to jest 25 tys. zł. Są też programy w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, to jest rozwój turystyki, ale tu wkład własny to jest minimum 500 tys. zł. Myślę, że zacznijmy od czegoś mniejszego.”

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poprosiła o zabranie głosu Panią Annę Andrzejuk-Sawicką – Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi.

Dyrektor Anna Andrzejuk-Sawicka powiedziała: „Pozyskać pieniądze biblioteka może z wielu źródeł, np. z Fundacji Wspomagania Wsi na „Pożyteczne ferie”. Wnioski składa się pod koniec roku na przyszły rok kalendarzowy. W tamtym roku nie korzystaliśmy z tego, z tego względu, że był budżet bardzo skromny, a wymagany był wkład własny. Co prawda nieduży, bo nieduże pieniądze można było pozyskać. Dlatego z tego projektu zrezygnowaliśmy. Maksymalnie dwa tysiące można było dostać. Możemy dostać również pieniądze z Ministerstwa Kultury na zakup książek oraz na infrastrukturę bibliotek, rozbudowę i przebudowę. To jest podobny projekt jak mówiła Pani Dyrektor NOK-u. Z Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” z małych projektów możemy otrzymać 25 tys. zł dofinansowania, z tym, że wymagany jest wkład własny. Oni dofinansowują 70% inwestycji. Z takiego programu korzystaliśmy robiąc remont naszej sali w bibliotece w Narwi oraz kupując stoliki i krzesełka do filii bibliotecznych w Łosince i Trześciance. Poza tym możemy skorzystać jeszcze z dotacji Stowarzyszenia Euroregionu Puszcza Białowieska. Pozyskiwaliśmy stamtąd pieniądze na różnego rodzaju warsztaty. Są to nieduże środki, w granicach czterech tysięcy. Zrealizowaliśmy w sumie cztery projekty. Jeden był na mniejszą wartość 2 400 zł, a na pozostałe trzy dostaliśmy po cztery tysiące. To było w poprzednich latach, ale cały czas jest możliwość korzystania u nich. Ponadto możemy skorzystać jeszcze z fundacji Kronenberga na: innowacje w edukacji, edukacja ekonomiczna, dziedzictwo kulturowe i tradycyjne, twórczość artystyczna dzieci i młodzieży, priorytety opieki zdrowotnej, polityka społeczna i nauka przedsiębiorczości. Wnioski powinny być składane pomiędzy 20 lutego, a 20 marca tego roku. Jest to godny przejrzenia projekt. W chwili obecnej mamy napisany wniosek na utworzenie punktów informacji turystycznej i promocji Gminy Narew do Lokalnej Grupy Działania z małych projektów, czyli możemy stamtąd uzyskać 25 tys. zł.”

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poprosiła o zabranie głosu Panią Elżbietę Lewicką – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi.

Kierownik Elżbieta Lewicka powiedziała: „GOPS jak co roku od 2005 roku realizuje ustawę o ustanowieniu wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W ubiegłym roku został złożony wniosek z udziałem własnym 54 tys. zł przy całkowitym koszcie 135 tys. zł. Jednocześnie wystąpiliśmy z prośbą o zmniejszenie udziału własnego. Przy udziale własnym 27 tys. zł możemy otrzymać 108 tys. zł na całość programu. W tym jest dożywianie dla dzieci plus w tym roku wystąpiliśmy o dodatkowe środki na doposażenie stołówki szkolnej.”

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poprosiła o zabranie głosu Wójta Gminy Narew Andrzeja Pleskowicza.

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Musimy zrealizować te wnioski, które zostały złożone, czyli wniosek na gospodarkę wodno-ściekową, trzy wodociągi oraz 57 oczyszczalni przydomowych, wóz strażacki oraz małą infrastrukturę nad rzeką Narew. Ponadto złożyliście Państwo propozycję budżetową na kilka dokumentacji. Jutro jest spotkanie z członkami Euroregionu Puszcza Białowieska. Jest prawdopodobnie możliwość złożenia wniosków o sfinansowanie tychże dokumentacji. To, co sugerowałem na sesji roboczej, że jedyną drogą, która się kwalifikuje u nas do „schetynówki” jest ulica Ogrodowa, z tym że musi być ona zrobiona standardowo, podobnie jak ulica Białowieska, czy Żeromskiego. Przypominam, że od tego roku weszło dofinansowanie „schetynówek” w kwocie 50%. To takie realne rzeczy, o które możemy się ubiegać.”

 

Ad. 6. Podjęcie uchwał:

 • w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Narew.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz zapytała czy są pytania do projektu uchwały.

Radny Mirosław Kozłow zapytał: „W rozdziale trzecim właściciel nieruchomości ma obowiązek zamówić u przedsiębiorcy pojemnik. Czy ogłaszając przetarg będzie ujęte, że firmy mają zapewnić pojemniki, czy każdy z osobna będzie to musiał załatwić we własnym zakresie?”

Inspektor Katarzyna Kurianowicz powiedziała: „Na dzień dzisiejszy każdy mieszkaniec, każdy właściciel nieruchomości sam musi sobie zapewnić taki pojemnik. Dzisiaj ma być trzecie czytanie w Sejmie i te zmiany mają być, że my będziemy to mogli zgłosić dla firmy, ale to nie jest jeszcze zatwierdzone.”

Radny Mirosław Kozłow zapytał: „Czyli to jest odgórnie narzucone?”

Inspektor Katarzyna Kurianowicz powiedziała: „Tak. To wynika z ustawy, że każdy właściciel musi sam sobie zapewnić pojemnik na dzień dzisiejszy. Jak będą zmiany sejmowe, to wtedy będziemy zmieniać.”

Radny Jan Ochrymiuk powiedział: „Jak wygra firma z Warszawy, to do Warszawy po pojemniki pojedziemy.”

Radny Roman Paszko powiedział: „Rozdział drugi, paragraf drugi, punkt ósmy: Uprzątnięcie przez właścicieli nieruchomości, niezwłocznie po opadach: błota, śniegu, lodu z powierzchni chodników (od granicy nieruchomości do krawędzi chodnika) służących do użytku publicznego.” Kiedy obowiązkiem gminy jest uprzątnięcie? W przypadku, kiedy chodnik bezpośrednio nie przylega do nieruchomości, tylko jest oddzielony pasem zieleni, nie ważne, czy to jest metr, czy 10 metrów, to właściciel tej nieruchomości jest zwolniony z obowiązku sprzątnięcia chodnika. Tak stanowi prawo.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „To jest kwestia interpretacji tegoż prawa i kwestia tego pasa zieleni. Radny słusznie tu zauważył. Generalnie jest to powszechną debatą naszego społeczeństwa, bo część mieszkańców sprząta ten śnieg, ale nasz sprzęt, czy też sprzęt Zarządu Dróg Powiatowych, ewentualnie Wojewódzkiego Zarządu Dróg Wojewódzkich po każdym odśnieżaniu narzuca na chodnik. To jest kwestia nie do rozwiązania, ponieważ mieszkaniec mówi, że uprzątnął śnieg z chodnika, ale nie będzie sprzątał śniegu z jezdni. Z kolei ten śnieg z jezdni musi być na chodnik ponownie. Tu jest kwestia indywidualnego podejścia. Nikt tu nikogo nie będzie karał za niesprzątnięcie, czy też sprzątnięcie. Jest tak jak jest. Nie rozwiążemy tego.”

Radny Roman Paszko powiedział: „Tutaj regulamin nakłada na nas obowiązek.”

Radna Joanna Szafrańska powiedziała: „Podejmujemy, a nie będziemy tego egzekwować. Martwy punkt będzie.”

Radny Jerzy Sakowski powiedział: „Albo to wykreślić, albo głosować nad tym.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Tak jak radny zauważył jest tu kwestia tego odcinka zieleni. Do dyspozycji Państwa poddaję to.”

Kierownik Stanisław Korobkiewicz powiedział: „Tylko na ulicy Białowieskiej jest pas zieleni. Około stu metrów.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Poddaję to pod dyskusję i niech Państwo zadecydują o tym.”

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz zapytała: „Czyli jest wniosek, żeby ten punkt ósmy wykreślić?”

Radna Joanna Szafrańska powiedziała: „Nie, absolutnie.”

Kierownik Stanisław Korobkiewicz powiedział: „Co da wykreślenie, jak to jest w ustawie zapisane?”

Radny Jerzy Sakowski powiedział: „To może zastąpić właściciela przez gminę.”

Kierownik Stanisław Korobkiewicz zapytał: „To ustawę Państwo zmieniacie?”

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz zapytała: „Czy są jakieś propozycje odnośnie tego zapisu?”

Radna Anna Wawrzeniuk powiedziała: „Myślę, że to nie jest aż takie zauważalne. Jeżeli właścicielem nieruchomości jest na przykład gmina, to gmina obowiązuje się, żeby uprzątnąć dany teren. Natomiast jeżeli właścicielem nieruchomości jest każdy z nas, no to my.”

Kierownik Stanisław Korobkiewicz powiedział: „Tak jest. Ma Pani rację.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Jest to przepis martwy. Jeżeli właściciel nieruchomości ma osiemdziesiąt lat, trudno od niego wymagać, żeby on sprzątał na okrągło śnieg, czy lód.”

Radna Joanna Szafrańska powiedziała: „Ale mają emerytury, mają renty i można zatrudnić. To, co się robi jest nie do przyjęcia.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Ma Pani rację, tylko kwestia wielkości tej emerytury.”

Radna Joanna Szafrańska powiedziała: „Mają dzieci. To powinno być w jakiś sposób egzekwowane.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „To jest kwestia postaw obywatelskich.”

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz zapytała: „Czy są jakieś propozycje odnośnie zapisów w regulaminie?”

Propozycji nie zgłoszono.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz przeczytała projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 7 radnych, przeciw – 1, wstrzymało się – 6.

Uchwała Nr XXVI/156/13 Rady Gminy Narew z dnia 23 stycznia 2013 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Narew stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.

 

 • w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz zapytała czy są pytania do projektu uchwały. Pytań nie zadano.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz przeczytała projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 1.

Uchwała Nr XXVI/157/13 Rady Gminy Narew z dnia 23 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

 

 • w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Narew.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz zapytała czy są pytania do projektu uchwały.

Radna Bożena Pogorzelska powiedziała: „Chciałabym, żeby Pani od gospodarki śmieciami przedstawiła to, dlatego żeby wszyscy usłyszeli. My słyszeliśmy dlaczego są te górne stawki, natomiast sołtysi nie, żeby każdy mieszkaniec mniej więcej wiedział.”

Inspektor Katarzyna Kurianowicz powiedziała: „Uchwała o górnych stawkach jest po to, że jeżeli mieszkaniec nie złoży deklaracji, którą ma obowiązek złożyć, wtedy my z urzędu wszczynamy postępowanie i te stawki nie będą naliczane od osoby, tak jak będzie w uchwale następnej, tylko właśnie od górnych stawek. Czyli, kto nie złoży deklaracji, to stawka będzie określona właśnie z tych górnych stawek.”

Sołtys wsi Przybudki Paweł Lewczuk powiedział: „Mam pytanie, żeby Pani wytłumaczyła, ile będzie mieszkaniec płacił miesięcznie.”

Inspektor Katarzyna Kurianowicz powiedziała: „To będzie dalej. To będzie następna uchwała.”

Sołtys wsi Przybudki Paweł Lewczuk powiedział: „Górne są 25 zł/m3.”

Inspektor Katarzyna Kurianowicz powiedziała: „Tak, górna będzie za metr sześcienny.”

Sołtys wsi Przybudki Paweł Lewczuk zapytał: „A ile będziemy płacić? Zwykły mieszkaniec. My jako sołtysi chcemy wiedzieć.”

Inspektor Katarzyna Kurianowicz powiedziała: „To zaraz będzie. Tłumaczę po co są górne stawki, a od mieszkańca będzie dalej.”

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz powiedziała: „Wszyscy będą zobligowani do składania deklaracji. Jeżeli ktoś nie złoży tej deklaracji, to wtedy będą obowiązywały górne stawki.”

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz zapytała, czy są jeszcze pytania. Pytań nie zadano.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz przeczytała projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz powiedziała: „Mam pytanie odnośnie deklaracji. Rozumiem, że każdy mieszkaniec Będzie musiał pilnować, żeby w terminie złożyć tę deklarację. Rozumiem, że jeżeli ktoś nie złoży takiej deklaracji w terminie, to wtedy będą obowiązywały górne stawki.”

Inspektor Katarzyna Kurianowicz powiedziała: „Będziemy wszczynać postępowanie. Wzywać najpierw do złożenia deklaracji. Jeżeli ktoś już po wezwaniu nie złoży tej deklaracji, wtedy wszczynam postępowanie, wydaję decyzję i naliczam z górnych stawek.”

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz powiedziała: „Czyli jakieś pisma informacyjne będą?”

Inspektor Katarzyna Kurianowicz powiedziała: „Będzie kampania informacyjna.”

Sołtys wsi Przybudki Paweł Lewczuk powiedział: „Czyli my znamy górne stawki, ale chodzi mi o to, ile zapłaci Pan Kowalski?”

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz powiedziała: „To będzie następna uchwała.”

Inspektor Katarzyna Kurianowicz powiedziała: „W następnej uchwale będzie, jaka będzie stawka od każdego mieszkańca.”

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały.W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 7 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 7.

Uchwała Nr XXVI/158/13 Rady Gminy Narew z dnia 23 stycznia 2013 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Narew stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

 

 • w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz zapytała czy są pytania do projektu uchwały.

Radny Jerzy Sakowski powiedział: „Chciałem prosić o zmianę. W § 1 punkt 2 na kwotę 8 zł, a punkt 3 na kwotę 4 zł.”

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz powiedziała: „W tej chwili propozycja jest taka, by właśnie to, o co pytał Pan sołtys, by ustalić stawkę na jednego mieszkańca dla nieruchomości zamieszkałych w wysokości 16 zł za odpady komunalne niesegregowane, a 7 zł za odpady segregowane, za miesiąc. Pan Sakowski proponuje, żeby za odpady niesegregowane 8 zł, a segregowane 4 zł.”

Radny Mirosław Kozłow powiedział: „Mam pytanie do Pana Sakowskiego, czym taka stawka jest podyktowana według Pana?”

Radny Jerzy Sakowski powiedział: „Takie jest moje zdanie i tak powinno być na razie robione, dopóki będzie przetarg. Wtedy będzie można ustalić faktyczną kwotę. W tej chwili uważam, że kwota jest za duża.”

Radny Dawid Kuczewski powiedział: „Również przychylam się do tej propozycji, żeby zmienić stawkę. 16 zł, tak jak Pani, która zajmuje się gospodarką śmieciową powiedziała, że nie da się tego obliczyć. Ktoś po prostu rzucił stawkę 16 zł w naszym powiecie. Inne gminy to kopiują, bo ktoś rzucił pierwszy, inni to kopiują bez żadnych obliczeń. Wszyscy będą taką stawkę rzucać. Będzie przetarg, gminy dają 16 zł i firmy na pewno nie zejdą poniżej tych 16 zł. Myślę, że będzie jak najbardziej słusznie obniżyć stawkę, a przetarg pokaże.”

Radny Mirosław Predko zapytał: „To jest za metr sześcienny?”

Inspektor Katarzyna Kurianowicz powiedziała: „Nie. Tutaj ilość nie ma znaczenia, tu jest od osoby.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Nie ma prawa być wydana ani złotówka na inny cel niż gospodarka śmieciowa, jeżeli chodzi o tę całą stawkę. Jeżeli po przetargu będzie taka sytuacja, że można obniżyć, to obniżymy. Jeżeli będzie taka sytuacja, że tych pieniędzy zbraknie, bo nie możemy wziąć z innego paragrafu, będziemy musieli tą stawkę podnieść. Co zrobił urząd gminy z pracownikami w kwestii obniżenia tej stawki do minimum. Jesteśmy w przeddzień podpisania umowy z firmą z Kielc w kwestii odbioru elektrośmieci, tych wielkogabarytowych. Czekaliśmy troszeczkę, zwlekaliśmy, zanim nie wyjaśniliśmy tematu, dlaczego firma, która chce przyjeżdżać i odbierać od nas, dlaczego jeszcze chce nam zapłacić parę groszy.”

Radna Joanna Szafrańska zapytała: „A to nie jest wtedy przetarg?”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Wówczas nie będzie to ujęte w przetargu. Jeżeli podpiszemy umowę. Następna sprawa, to czekam na odpowiedź od pani dyrektor Urzędu Marszałkowskiego w kwestii wykorzystania popiołu oraz szlamów do rekultywacji wysypiska. Jeżeli otrzymamy pozytywną opinię, to również pomniejszy tę stawkę. Także tutaj nie siedzimy z założonymi rękami i robimy wszystko, żeby nasi mieszkańcy byli jak najmniej obciążeni tą opłatą. Teraz kwestia przyjęcia gruzu. Oczywiście też będę zabiegał o to, żeby gruz przyjąć na wysypisko nieodpłatnie. Być może będzie taka sytuacja jaką mieliśmy w ubiegłym roku, kiedy pojawiła się kruszarka i ten gruz, 250 ton, za nieduże pieniądze skruszono. Dołożyliśmy 250 ton pospółki żwirowej i wykorzystaliśmy to na podbudowę dróg. To jest bardzo dobry materiał na podbudowę dróg. Reasumując to wszystko: elektrośmieci, lodówki, myszki, komputery, itd., żużel, popiół oraz gruz. Zrobimy wszystko, żeby odciążyć i nie ujmować tego w specyfikacji.”

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz powiedziała: „Widzę po tych komisjach, które się spotkały, jest taka uwaga ze strony radnych, że jak uchwalimy stawki z górnej półki, które zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, to taka firma która przystępuje do przetargu będzie znała stawki. Jest taka obawa, czy to nie jest pokazywanie, że nas stać na zapłacenie takich stawek i po prostu chcielibyśmy przedyskutować zasadność obniżenia tych stawek. Gdyby wszystkie gminy obniżyły te stawki do jakiegoś poziomu, a nie wchodziły w te górne stawki, to myślę, że dla tych firm byłby to też taki sygnał, że po prostu nas stać na tyle. Jeżeli my uchwalimy najwyższe stawki, czy z górnego pułapu, to wtedy wiadomo, że trudno będzie się z nich wycofać, bo firmy tak ustalą przetargi, żeby te stawki po prostu obowiązywały.”

Radna Anna Wawrzeniuk zapytała: „Generalnie w obecnej chwili taka średnia płaca na kwartał, to według moich rachunków, jest to 30 zł na trzy miesiące na gospodarstwo. U mnie zamieszkuje pięć osób, czyli wychodzi na to, że ja płacę od osoby w obecnej chwili 2 zł za odpady niesegregowane, a teraz zaproponowano nam stawkę 16 zł. Rodzi się pytanie, co za tę pozostałą sumę. Jeżeli teraz firma odbiera od nas śmieci niesegregowane, jak zagospodarowuje gmina tę pozostałą kwotę i na co ona zostaje wydana i czy ona musi być w takiej wysokości?”

Kierownik Stanisław Korobkiewicz powiedział: „Wszyscy zapomnieli na tej sali i z władz i z sołtysów i z radnych, że mamy ogrom dzikich wysypisk. Nikt o tym nie mówi. Likwidacja dzikich wysypisk wchodzi w koszt tej gospodarki śmieciowej, a to są potężne pieniądze. Możemy uchwalić 4 zł, czy 3,5 zł, czy 2 zł. Nam to życie zweryfikuje przetargiem, a następnie likwidacją dzikich wysypisk. Mamy protokół z NIK-u o likwidacji tego. Chcę to uczciwie wszystkim powiedzieć, że ta sprawa nie ucieknie gdzieś poza gminę, będziemy musieli to robić. Koszty są ogromne. Proszę sobie wyobrazić, tutaj siedzi Pan leśniczy, jak to zebrać z tych lasków przy Hajdukowszczyźnie, przy Usnarszczyźnie, wszędzie, w Odrynkach, w Przybudkach. Wszystko to trzeba wywieźć, zważyć, zapłacić podatek do Urzędu Marszałkowskiego, potężne kwoty. Mogę powiedzieć ile za każdą frakcję trzeba odprowadzić i zrobić potem kalkulację do stawki na sesję.”

Radny Jerzy Sakowski powiedział: „Teraz ja się wypowiem, bo to jest bardzo fajny temat. Z tego wyraźnie wynika, że my teraz, skoro wchodzi ta nowa ustawa o gospodarce odpadami, my będziemy pokrywać za to, że przez wiele lat tolerowano przez urzędników gminy te dzikie wysypiska, nic nie robiono, żeby do tego nie dopuścić i jakoś żeby to prędzej zostało usunięte i nie było tych wysypisk. Nie zostało praktycznie żadne zlikwidowane może tylko zmienione w Narwi z tego, co pamiętam. Więc teraz nas wszystkich chce się obarczyć, wszystkich podatników, tą właśnie opłatą i zwiększeniami. Jak Pani Anna Wawrzeniuk powiedziała, że 2 zł, to teraz powiem, że na pięć osób będzie Pani płacić miesięcznie według nowych stawek 80zł, a nie 2 zł miesięcznie.”

Radna Anna Wawrzeniuk powiedziała: „No chyba, że będę segregować śmieci. No, ale porównanie.”

Radny Jerzy Sakowski powiedział: „Jeżeli segregować, to będzie 35 zł.”

Radna Anna Wawrzeniuk powiedziała: „Rozumiem tę sytuację, która jest u nas w gminie i właściwie na terenie całej Polski, że mamy te dzikie wysypiska i musimy się z tym uporać. Od tego nie można odejść, bo ustawa wchodzi w życie i trzeba to zrobić. Tylko czy faktycznie ta pozostała kwota, którą firma weźmie za wywóz mojego pojemnika, pojemnika z jednego gospodarstwa, czy ta suma, która zostanie czy nie jest aż tak zawyżona? Czy można troszeczkę zejść, żeby obniżyć koszty dla obywatela gminy i może jakoś inaczej, bo ta stawka jest po prostu za wysoka.”

Radny Dawid Kuczewski powiedział: „Chciałem tylko przypomnieć, że dyskutujemy o wirtualnych kwotach. Ciągle nie wiemy, ile to będzie po przetargu, więc nie wiem o co tu spór. Myślę, że po prostu obniżmy. Jeżeli przetarg rzeczywiści pokaże, że musimy podnieść, to nie będziemy mieli wyboru, ale nie ma co na siłę pompować tutaj jakichś sztucznych kwot.”

Radny Jan Ochrymiuk powiedział: „Jak mamy jeden pojemnik teraz i to nie pełny u mnie, jak postawię pięć, to chyba będę kupować śmieci, żeby dopełnić te pojemniki i zdać.”

Sołtys wsi Przybudki Paweł Lewczuk powiedział: „Co mamy jako sołtysi powiedzieć dla mieszkańców. Te stawki 7 zł czy 16 zł, bo mieszkańcy nas wysłali na zebranie, żebyśmy powiedzieli dla nich ile to będzie kosztowało, a u was nie ma zgody, wy nie wiecie. Wiem, że do końca stycznia ma być ustalone, stawki śmieciowe mają być ustalone. My jesteśmy tylko przedstawicielami. Wy jesteście przedstawicielami gminy, a my jesteśmy przedstawicielami wsi, czyli naszych mieszkańców i ja chcę coś powiedzieć dla mieszkańca, ile będzie płacił za śmieci.”

Radna Anna Wawrzeniuk powiedziała: „Zgadza się, ale Pan nas źle zrozumiał. To nie tak, że nie ma zgody, tylko chcemy wybrać jak najbardziej korzystną stawkę.”

Sołtys wsi Przybudki Paweł Lewczuk powiedział: „Ale wy nie wybieracie, wy się kłócicie. Myślę, że słysząc wasze wypowiedzi, to wyjadę z niczym.”

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz powiedziała: „Proszę o uwagę. Na tę chwilę są dwie propozycje: stawka 16 zł za odpady niesegregowane i 7 zł za odpady segregowane oraz stawka 8 zł za odpady niesegregowane i 4 zł za odpady segregowane. Czy mają Państwo jakieś inne propozycje.”

Radna Bożena Pogorzelska powiedziała: „Wczoraj siedziałam na Internecie i odnośnie gospodarki śmieciowej przerzuciłam kilka stron i popatrzyłam jak to rozwiązali inni. Ceny są różne od 5 zł do 25 zł z tym, że to dotyczy większych miast, taki górne stawki, natomiast niższe dotyczą tych mniejszych. Przeliczyłam sobie ile ja płacę w tej chwili za wywóz śmieci. Brutto wychodzi mi 6,50 zł na osobę niesegregowane, z tym że zawsze przyjeżdża śmieciarka i zabiera, czy jest pełny śmietnik, czy niepełny. Dodatkowe worki stoją więc zabierają, nigdy mi jeszcze nie dopisali, że mam coś tam w nadmiarze. Tak to wygląda u mnie w gospodarstwie. Natomiast te śmieci duże wywożę osobiście na przyczepie na wysypisko gminne. Także te 16 zł też mi się wydaje, że jest po prostu z księżyca wzięte. Tutaj się zastanówmy.”

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poddała pod głosowanie propozycje stawek 16 zł za odpady niesegregowane i 7 zł za odpady segregowane. W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za nie głosował żaden radny, przeciw – 11, wstrzymało się – 3.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poddała pod głosowanie propozycje stawek 8 zł za odpady niesegregowane i 4 zł za odpady segregowane. W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za głosowało 10 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 4.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz zapytała czy są propozycje innych stawek. Więcej propozycji nie zgłoszono.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz przeczytała projekt uchwały ze zmianą (ze stawkami 8 zł za odpady niesegregowane i 4 zł za odpady segregowane).

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały.W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 3.

Uchwała Nr XXVI/159/13 Rady Gminy Narew z dnia 23 stycznia 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.

 

Radny Mirosław Kozłow zapytał: „Mam pytanie do Wójta w związku z tą uchwałą. Czy zdążymy zapewnić merytorycznie rozesłanie umów po ewentualnym podniesieniu stawek po przetargu.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „To jest nasz obowiązek.”

Skarbnik Halina Niesteruk powiedziała: „Nie ma umów. Każdy składa deklarację.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Przetarg zweryfikuje to. Nie możemy dokładać. Przetarg zweryfikuje to i jeżeli będzie za mało tych pieniędzy, to będziemy musieli podjąć jeszcze raz uchwałę w kwestii podniesienia tej stawki. Jeżeli wystarczy, to wystarczy, jeżeli za dużo to obniżymy. Wszystko zweryfikuje przetarg. Z racji tego, że to jest coś nowego w naszym kraju, to nie sposób przewidzieć jakie będą stawki. Kwestia paliwa, ZUS-ów itd.”

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz powiedziała: „Czyli Panie sołtysie w tej chwili jest 8 zł za odpady niesegregowane i 4 zł za odpady segregowane od jednego mieszkańca.”

Sołtys wsi Przybudki Paweł Lewczuk zapytał: „Mam jeszcze jedno pytanie. Segregowane i niesegregowane, czyli deklarację trzeba złożyć do 30 marca?"

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz powiedziała: „Zaraz dojdziemy do deklaracji.”

 

 • w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz zapytała czy są pytania do projektu uchwały.

Radna Anna Wawrzeniuk powiedziała: „Poproszę, żeby uniknąć pytań i przerywania, żeby po prostu Pani Katarzyna Kurianowicz jeszcze raz wytłumaczyła nam wszystko. My radni mieliśmy spotkanie i zostało nam bardzo dobrze wytłumaczone, także prosimy dla pozostałych zebranych dzisiaj wytłumaczyć, jak to będzie wyglądało teraz po przyjęciu tych uchwał na segregowane i niesegregowane, co to znaczy ta segregacja, jak to trzeba przygotować i na czym polega złożenie deklaracji.”

Sołtys wsi Soce Lidia Długołęcka zapytała: „Skąd pojemniki?”

Inspektor Katarzyna Kurianowicz powiedziała: „Tak jak mówiłam wcześniej, na dzień dzisiejszy pojemniki każdy mieszkaniec sam sobie musi zapewnić. Jeżeli wejdą zmiany, które są w projektach na dzień dzisiejszy, być może obejmiemy my ten obowiązek i narzucimy dla firmy żeby te worki i pojemniki dostarczyła dla Państwa jako firma.”

Kierownik Stanisław Korobkiewicz powiedział: „Przerwę, bo to trzeba uzupełnić. W Sejmie są debaty nad tym, że gmina może kupić dla obywateli pojemniki, ale wzrośnie stawka. Tu Pani Katarzyna o tym mówi. Żeby wszyscy rozumieli, że w specyfikacji można napisać, że przedsiębiorstwo dostarczy do każdej nieruchomości pojemnik, ale wzrośnie wtedy stawka.”

Radny Mirosław Predko zapytał: „To pojemnik będzie na własność?”

Kierownik Stanisław Korobkiewicz powiedział: „Wtedy pojemnik będzie na własność. Wtedy raz załatwiamy w jednym roku pojemniki i mamy spokój.”

Radny Mirosław Predko powiedział: „To na przykład niech taka cena zostanie doliczona do pierwszej faktury.”

Kierownik Stanisław Korobkiewicz powiedział: „Tak. Liczyłem, że to w granicach o 1,50 zł wzrosłaby stawka na pojemniki.”

Sołtys wsi Kutowa Eugenia Karpiuk zapytała: „Na ile lat?”

Inspektor Katarzyna Kurianowicz powiedziała: „Deklarację ma złożyć każdy mieszkaniec do 31 marca, jeżeli oczywiście nie zmieni się stawka. Deklarację składa się przy każdej zmianie stawki. Jeżeli zmienimy stawkę, będziemy musieli mieszkańców wzywać do złożenia jeszcze raz deklaracji. My sami musimy się opodatkować. Nie będą wystawiane ani żadne faktury, ani rachunki, nic takiego nie będzie. Sami musimy wiedzieć kiedy i ile mamy zapłacić do banku na konto urzędu gminy. Dla starszych ludzi będzie problem. Jeszcze jest taka zmiana, nie wiadomo, czy ona wejdzie, że można byłoby to zrobić w formie inkasa. Sołtys co kwartał zbierałby tę opłatę. Dla starszych ludzi w mniejszych miejscowościach byłoby o tyle łatwiej, że nie musieliby jechać do banku, żeby taką opłatę wpłacić.”

Radny Roman Paszko zapytał: „Tutaj przewidziane jest, że będą worki o pojemności 120 l, 240 l i 1100 l, czyli jak na jednego mieszkańca przypada 8 zł, to nie ważne, jaki będę miał kosz?”

Inspektor Katarzyna Kurianowicz powiedziała: „To nie jest od ilości odebranych odpadów.”

Radny Roman Paszko powiedział: „Jak będę miał 1100 l to też będę płacił 8 zł.”

Inspektor Katarzyna Kurianowicz powiedziała: „Tak.”

Radny Jerzy Sakowski powiedział: „W związku z tym, że jeszcze nie ma przetargu, ta kwota nie jest znana, a tu trzeba wstawić tę kwotę w deklaracji. Czy nie można dla pierwszej deklaracji zwiększyć termin jej składania na przykład do końca maja, a już następne do 31 marca?”

Inspektor Katarzyna Kurianowicz powiedziała: „Trzeba się liczyć z tym, że 1 lipca ma to ruszyć. Można, to nie jest narzucone odgórnie.”

Radny Jerzy Sakowski powiedział: „Jeszcze będzie przetarg, rada zmieni stawkę i później trzeba będzie znowu składać deklaracje.”

Inspektor Katarzyna Kurianowicz powiedziała: „Akurat ten termin nie jest jakoś ustawowo narzucony.”

Radny Jerzy Sakowski powiedział: „Proponowałbym, żeby w pierwszej deklaracji wstawić np. 31 maja, bo w tym roku naprawdę to może być poślizg.”

Kierownik Stanisław Korobkiewicz powiedział: „Jak przedłużymy termin, to trzeba zwrócić uwagę, że administracja w postaci jednej osoby nie wyrobi się, jeżeli wszyscy nie złożą. Co wtedy będzie? Zostanie jeden miesiąc na robotę.”

Radny Jerzy Sakowski powiedział: „Ale mamy już zaraz koniec stycznia, marzec, kwiecień dwa miesiące, póki przetargi, póki ewentualnie nowe uchwały. Część złoży deklaracje, później wszyscy będą musieli zmieniać. To może 30 kwietnia. Możemy trochę zwiększyć ten termin.”

Inspektor Katarzyna Kurianowicz powiedziała: „Dobrze. Ten termin nie jest ustawowo narzucony, że my musimy do 31 marca. Żeby nie później niż do 1 lipca.”

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz powiedziała: „Czyli jest propozycja, aby pierwsza deklaracja do 30 kwietnia. To może przegłosujmy.”

Radna Anna Wawrzeniuk zapytała: „Czy to już będzie po przetargu, już się wyjaśni jaka będzie cena?”

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz powiedziała: „Musi być wstawiona data. Nie może być zapis „przetarg”, tylko konkretny termin.”

Sołtys wsi Waniewo Agnieszka Jarmocik zapytała: „Czy te ustalone ceny 8 zł i 4 zł, czy one są zwolnione z podatku VAT?”

Inspektor Katarzyna Kurianowicz powiedziała: „Tak. To w ogóle nie jest opodatkowane.”

Radna Bożena Pogorzelska zapytała: „Czy ta deklaracja wynika z ustawy, czy  jest napisana przez urzędników?”

Inspektor Katarzyna Kurianowicz powiedziała: „Deklaracja nie ma określonego wzoru. Każdy sam musiał utworzyć tę deklarację.”

Radna Bożena Pogorzelska powiedziała: „Zaproponuję jedną rzecz. Tam jest taki punkt. To, co Pani mówi, że przy każdej zmianie trzeba będzie wprowadzać nową deklarację. Bez sensu jest ludzi ciągnąć, bo może się okazać, że za miesiąc trzeba zmienić i tutaj jest taki punkt, że będą gromadzone selektywnie i nie będą gromadzone selektywnie. Potem jest „Wysokość opłaty uiszczonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi”. Wydaje mi się, żeby to w ogóle wyrzucić.”

Inspektor Katarzyna Kurianowicz powiedziała: „Nie może tak być. Musi być stawka i każdy wpisując tę stawkę będzie wiedział ile ma płacić.”

Radna Bożena Pogorzelska powiedziała: „To będzie naprawdę ciąganie ludzi.”

Inspektor Katarzyna Kurianowicz powiedziała: „Akurat na to nie mamy wpływu. Przy każdej zmianie stawki mieszkańcy będą musieli złożyć nową deklarację.”

Radny Mirosław Kozłow zapytał: „Co będzie jak mieszkaniec źle obliczy?”

Radna Bożena Pogorzelska zapytała: „A to wynika z ustawy?”

Inspektor Katarzyna Kurianowicz powiedziała: „Tak. Jeżeli źle obliczy, to ja jestem od tego, żeby to zweryfikować i wezwać do złożenia poprawnie.”

Radny Piotr Ostaszewski zapytał: „Jeżeli ta deklaracja będzie raz złożona i będzie zmiana stawki, to nie może gmina aneksu do deklaracji przesłać i powiadomić, żeby nie ciągać ludzi?”

Inspektor Katarzyna Kurianowicz powiedziała: „Nie. Każdy musi sam. My nie wydajemy żadnego dokumentu. Każdy sam musi siebie opodatkować. Ja nie mogę tutaj nic ingerować.”

Radny Mirosław Kozłow zapytał: „Może w tej samej deklaracji zrobić jeszcze rubryki na ewentualne zmiany?”

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz powiedziała: „Jeżeli na terenie posesji zamieszkuje 6 osób, a ktoś wpisuje jedną. Jak to sprawdzić?”

Inspektor Katarzyna Kurianowicz powiedziała: „To trzeba zweryfikować. Pracownik musi pójść i zweryfikować. Po to jest ten czas, żebym mogła te deklaracje zweryfikować.”

Sołtys wsi Przybudki Piotr Lewczuk zapytał: „Czyli ja mogę segregować śmieci, a już mój sąsiad złoży deklarację, że nie będzie. Czyli to zależy od każdego mieszkańca, czy chce segregować, czy nie chce?”

Inspektor Katarzyna Kurianowicz powiedziała: „Tak. Wpisuje to w deklaracji.”

Sołtys wsi Przybudki Piotr Lewczuk zapytał: „Mam worki i segreguję?”

Inspektor Katarzyna Kurianowicz powiedziała: „Tak. Tych worków nie trzeba oddawać co miesiąc.”

Sołtys wsi Przybudki Piotr Lewczuk powiedział: „Zależy od każdego mieszkańca, czyli znając naszą gminę będzie 4 zł, czyli każdy będzie segregował znając realia.”

Inspektor Katarzyna Kurianowicz powiedziała: „Tak. Kontrolować, to czy ktoś oddaje segregowane, czy niesegregowane ma obowiązek firma.”

Sołtys wsi Przybudki Piotr Lewczuk powiedział: „Czy będzie stać emerytów, bo w naszej gminie jest więcej emerytów niż młodych. Ta osoba w ogóle nie produkuje śmieci.”

Inspektor Katarzyna Kurianowicz powiedziała: „A płacić niestety będzie musiała.”

Sołtys wsi Przybudki Piotr Lewczuk powiedział: „Ale 4 zł i to jest bardzo dobre. Nie 7 zł, czy 16 zł.”

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz powiedziała: „Padła propozycja, żeby do 30 kwietnia dla pierwszej deklaracji.”

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poddała pod głosowanie propozycję zmiany terminu z 31 marca na 30 kwietnia. W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymał się – 1.

Radny Mirosław Kozłow zapytał: „Czy przewidziane są jakieś sankcje, gdy ktoś zadeklaruje, że będzie segregował, a potem będzie wrzucał wszystko w jeden pojemnik?”

Inspektor Katarzyna Kurianowicz powiedziała: „To firma odbierając ma obowiązek i wtedy będzie decyzją naliczane jako za zmieszane i od górnych stawek. To jest taka sankcja.”

Radny Piotr Ostaszewski zapytał: „Jeżeli jest wspólnota mieszkaniowa, to mieszkańcy wspólnoty muszą do zarządcy składać?”

Inspektor Katarzyna Kurianowicz powiedziała: „Jeżeli jest uregulowana wspólnota, to wtedy zarządca, czy spółdzielnia. Jeżeli nie ma, to każdy mieszkaniec.”

Sołtys wsi Odrynki Anna Kryszeń zapytała: „Czy gmina poinformuje każdego mieszkańca do złożenia deklaracji, czy to my mamy chodzić?”

Inspektor Katarzyna Kurianowicz powiedziała: „Będą zebrania w tej sprawie, jeżeli to wszystko jakoś się unormuje. Będziemy przeprowadzać taką kampanię, żeby jak największą liczbę mieszkańców poinformować o obowiązku złożenia tej deklaracji.”

Sołtys wsi Odrynki Anna Kryszeń zapytała: „A ci, którzy mają kosze?”

Inspektor Katarzyna Kurianowicz powiedziała: „Muszą rozwiązać umowy.”

Sołtys wsi Odrynki Anna Kryszeń zapytała: „Ale od kiedy?”

Inspektor Katarzyna Kurianowicz powiedziała: „Od 1 lipca.”

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz powiedziała: „Pani sołtys zadała bardzo istotne pytanie. Kilka razy było o tym mówione, ale trzeba jeszcze raz powiedzieć. Kilka miesięcy temu była taka informacja rozsyłana po wszystkich mieszkańcach, że gmina nie będzie rozwiązywała dotychczasowych umów z firmami. Każdy mieszkaniec musi sam spojrzeć do swojej umowy i zobaczyć jaki jest okres wypowiedzenia i z dniem 1 lipca rozwiązać te wszystkie umowy, które Państwa obowiązują. Trzeba mieszkańców informować, że gmina tego nie zrobi, że każdy mieszkaniec musi sam we własnym zakresie rozwiązać taką umowę.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Trzy miesiące przed wygaśnięciem.”

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz powiedziała: „Trzymiesięczny najczęściej jest okres wypowiedzenia, ale to różnie. Trzeba sprawdzić.”

Radny Piotr Ostaszewski zapytał: „A zakłady pracy nieduże, gdzie pracuje kilka osób?”

Inspektor Katarzyna Kurianowicz powiedziała: „Zakłady pracy na własny rachunek, my nie obejmujemy całego rynku, tylko indywidualnych mieszkańców. Każdy zawiera indywidualnie umowę z przedsiębiorstwem usług komunalnych.”

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz zapytała, czy są jeszcze pytania. Więcej pytań nie zadano.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz przeczytała projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały ze zmianą. W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymał się – 1.

Uchwała Nr XXVI/160/13 Rady Gminy Narew z dnia 23 stycznia 2013 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

 

 • w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Narew.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poprosiła o zabranie głosu Inspektor Katarzynę Kurianowicz.

Inspektor Katarzyna Kurianowicz powiedziała: „Jeżeli wejdą te zmiany, to moja i Wójta propozycja jest taka, że dobrze byłoby, żeby było inkaso. Ludziom byłby łatwiejszy dostęp, żeby opłacić i nie chodzić do banku. Na dzień dzisiejszy takiego zapisu nie możemy w tej uchwale zastosować. Na dzień dzisiejszy tylko i wyłącznie na konto taka opłata musi być wpłacana. Jeżeli to wejdzie, to tę uchwałę się zmieni, jeżeli Państwo radni wyrażą na to zgodę.”

Sołtys wsi Ogrodniki Mirosław Szelengowicz powiedział: „Jak płacimy za trzy miesiące, to proponuję połączyć to z podatkiem.”

Inspektor Katarzyna Kurianowicz powiedziała: „Wydaje mi się, że to za duże obciążenie dla mieszkańców.”

Sołtys wsi Soce Lidia Długołęcka powiedziała: „To powinno być przy podatku.”

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz zapytała: „Czy sołtysi mogą to zbierać?”

Inspektor Katarzyna Kurianowicz powiedziała: „Na dzień dzisiejszy nie mogą.”

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz zapytała: „Trzeba byłoby podjąć uchwałę, czy wykluczają to przepisy?”

Inspektor Katarzyna Kurianowicz powiedziała: „Wykluczają to przepisy. Ta zmiana jest teraz w Sejmie. Na dzień dzisiejszy można tylko i wyłącznie na konto.”

Sołtys wsi Przybudki Piotr Lewczuk powiedział: „Jeżeli sołtysi nie mogą zbierać, to proponuję, żeby dla sołtysów dać blankiety z banku i sołtysi będą rozdawać to dla starszych ludzi.”

Inspektor Katarzyna Kurianowicz powiedziała: „Jeżeli nie wejdą te zmiany, to będziemy tak robić, żeby było lepiej.”

Sołtys wsi Przybudki Piotr Lewczuk powiedział: „Kobieta, która nie była od 30 lat w Narwi, to ona tego nie zapłaci. Gmina jest po to, jest społeczną jednostką, która ma pomagać.”

Inspektor Katarzyna Kurianowicz powiedziała: „Będziemy pomagać. To będzie też w naszym interesie, żeby jak najwięcej tej opłaty zebrać.”

Sołtys wsi Przybudki Piotr Lewczuk powiedział: „Było ustalone, że więcej się nie zbierze niż 4 zł.”

Inspektor Katarzyna Kurianowicz powiedziała: „Chodzi o ściągalność.”

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz powiedziała: „Takie są informacje, że raz na trzy miesiące będzie można płacić za śmieci. Płacimy w banku, bo nie ma innej możliwości. Te osoby, które mogą wykonać przelew elektronicznie to robią, ale starsze osoby, które nie mają takiej możliwości, muszą tradycyjnie na blankiecie. Rozumiem, że na tych zebraniach, gdzie Pani będzie mówiła czy ktoś z pracowników, o deklaracjach, że przyniesie taki blankiet, pokaże jak to wygląda, jak to wypełnić. Żeby ludzie po prostu wiedzieli i żeby znali też wysokość opłaty prowizji w banku ile to kosztuje.”

Radny Jerzy Sakowski powiedział: „Nie ma prowizji.”

Sołtys wsi Soce Lidia Długołęcka zapytała: „A czy to nie może być ujęte przy podatkach? Tak jak było do tej pory mówione, że będzie to przy podatkach. Jeżeli wiemy jak wygląda porozumienie społeczności w danych wsiach, to będzie to dużym problemem.”

Inspektor Katarzyna Kurianowicz powiedziała: „Nie ma możliwości połączenia tych dwóch opłat.”

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz powiedziała: „Pan Stanisław Korobkiewicz powiedział, że dzisiaj trwa debata w Sejmie i kwestia tego czy można będzie przy podatkach, czy sołtysi będą mogli zbierać te pieniądze na jakichś konkretnych zasadach przy zbieraniu podatków, to dzisiaj rozstrzygnie się w Sejmie.”

Radna Bożena Pogorzelska powiedziała: „Mam propozycję, żebyśmy to uchwalili tak jak jest, a zmiany sobie później zrobimy.”

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz przeczytała projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały.W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymał się – 1.

            Uchwała Nr XXVI/161/12 Rady Gminy Narew z dnia 23 stycznia 2013 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Narew stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

 

 • w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz zapytała czy są pytania do projektu uchwały. Żadnych pytań nie zadano.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz przeczytała projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały.W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymał się – 1.

            Uchwała Nr XXVI/162/13 Rady Gminy Narew z dnia 23 stycznia 2013 roku w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.

 

 • w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz zapytała czy są pytania do projektu uchwały.

Radna Bożena Pogorzelska powiedziała: „Chciałam uszczegółowić, ponieważ tutaj jest dotacja celowa dla powiatu hajnowskiego na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami – przebudowa dróg na terenie Gminy Narew. Chciałabym, żeby było tu ujęte jakie to będą drogi.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Łopuchówka i Waniewo.”

Radna Bożena Pogorzelska powiedziała: „Rozumiem, ale chciałabym, żeby było to zapisane.”

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poprosiła Skarbnika Gminy Halinę Niesteruk o przedstawienie projektu uchwały.

Skarbnik Gminy Halina Niesteruk powiedziała: „Nasz projekt budżetu różni się w stosunku do projektu budżetu, który był przyjęty zarządzeniem Wójta Gminy Narew, o 1 050 927 zł do góry. Budżet jest zrównoważony. Udało się po Państwa poprawkach nie naruszać wolnych środków, które zostały z roku 2012 i z lat poprzednich. Także będzie jeszcze pewna kwota do dyspozycji, którą ustalimy po zamknięciu roku 2012, którą będzie można rozdysponować zmianami w budżecie. Wprowadziliśmy następujące inwestycje: dokumentacja na modernizację oczyszczalni ścieków – 15 tys. zł przewidujemy w tym roku. Na razie przyjęliśmy, że są to nasze środki, być może dostaniemy dofinansowanie. Być może ta dokumentacja będzie więcej kosztowała i będzie to na wkład własny. Budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Narew – ogólny koszt jest to 1 603 828 zł. W roku 2013 wydajemy 590 298 zł, z czego wydatki gminy to jest 27 861 zł. Środki pochodzące z innych źródeł są to wpłaty ludności na te przydomowe oczyszczalnie ścieków. Umowy z ludźmi, którzy zgłaszali te przydomowe oczyszczalnie mówią, że będzie 25% inwestycji, nie więcej niż 3 tys. zł. Mniej więcej tak policzyliśmy w stosunku do dokumentacji jaką mamy i jest to 171 tys. zł, a środki dofinansowujące unijne 391 437 zł. W tym roku przewidujemy, że zrobimy tylko przydomowe oczyszczalnie ścieków, pod warunkiem, że dostaniemy dofinansowanie, bo umowa nie jest jeszcze podpisana. W roku 2014 będą to wodociągi. Robimy dokumentację na przebudowę ulicy Ogrodowej w Narwi i to jest 7 tys. zł. Są to środki z budżetu gminy. Budowa przystani kajakowej w Narwi – jest to kwota 149 640 zł, środki gminne to jest 22 446 zł, reszta to jest dofinansowanie. Dokumentacja na adaptację budynku garażowego na cele mieszkaniowe w Narwi – znowu przewidujemy 50 tys. zł i nie wiem czy zrobimy to, czy nie będziemy robić. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – na razie to jest zadanie na 2013 rok i chodzi tu o zakup komputerów, laptopów i dzienników elektronicznych do szkoły. Jest to ogólna wartość 168 953 zł, z tym że nasze środki własne jest to 25 443 zł. Na razie jest to przewidziane na rok 2013, nie wiem czy obejmą naszą gminę w tym roku, być może będzie to początek 2014 roku. Wydatki inwestycyjne na modernizację budynku szkolnego poprzez wymianę stolarki okiennej – w 2013 roku dokładamy 25 tys. zł na wymianę okien w szkole. Przypominam Państwu, że już około 150 tys. zł było wydane w 2012 roku na ten cel. Wydatki inwestycyjne na zakup doposażenia placu zabaw przy budynku szkolnym – 10 tys. zł. Wydatki inwestycyjne na opracowanie projektu połączenia kotłowni gminnej i szkolnej oraz jej modernizacji, to jest również dokumentacja i mam przewidziane 10 tys. zł. Tak jak wspominał Wójt, być może uda nam się załapać na dofinansowanie z Euroregionu Puszcza Białowieska na te dokumentacje. Jeżeli chodzi o dotacje jakie przewidujemy, to najważniejsza dotacja na Powiat Hajnowski jest to 150 tys. zł i chodzi tu o drogi Łopuchówka i Waniewo. Oczywiście dopiszę. Na razie nie można powiedzieć jakiej długości będą te drogi, w każdym razie chodzi o te dwie wsie. Poza tym przewidujemy dla Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce. Tak jak Państwo sobie życzyli, obniżyliśmy kwotę na dodatkowe służby patrolowe i w sumie jest to 5 tys. zł. 3 tys. zł ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi i 2 tys. zł z innych środków – razem 5 tys. zł.”

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz powiedziała: „Bardzo wysoko. Wnioskowałabym, żeby tą kwotę obniżyć. Uważam, że 5 tys. zł jest to za dużo jeśli chodzi jeszcze o wspieranie dodatkowe służb. Niejednokrotnie mówiliśmy o tym, że te pieniądze powinny zostawać w naszej gminie, a nie je tak sobie wydawać.”

Radna Anna Wawrzeniuk zapytała: „Może Pan Wójt podsumuje ten poprzedni rok, w którym Rada wyasygnowała środki na te dodatkowe patrole. Jaki był efekt tego, czy mieszkańcy są zadowoleni?”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce złożyła szczegółowe sprawozdanie, rozliczyła te pieniądze. Jaki był efekt działania? Generalnie nie prowadziliśmy wśród społeczeństwa jakiejś ankiety, czy są zadowoleni czy nie. Podkreślam, że był jeden incydent w okresie wakacyjnym, gdzie Policja musiała użyć broni palnej, ostrej amunicji i ściągnięte zostały posiłki z zewnątrz, z Białegostoku. Przyjechała grupa ludzi, pseudokibiców, która przyjechała się zabawić, zrobić rozróbę. Czy 5 tys. zł, czy 2 tys. zł, czy zero. Chcę podkreślić, że dostaliśmy samochód w dość dobrym stanie, trudno mi określić jego wartość, niech to będzie 5 tys. zł. Dostaliśmy go nieodpłatnie na dowóz dzieci z kolonii. Poprzedni samochód zostanie przekazany do ośrodka kultury, z tym, że stacja przedłużania dowodów rejestracyjnych powiedziała, że ze względu na stan skorodowania więcej się nie przedłuży. Ale tu Państwo decydują. Jeżeli Państwo uznają, że nasza gmina jest w miarę spokojna, że te służby nie są potrzebne, to jest Państwa decyzja.”

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz powiedziała: „Wydaje mi się, że służby są też utrzymywane z naszych podatków. Dlaczego my jeszcze co roku dodatkowo płacimy niemałe kwoty. Inne gminy płacą tysiąc złotych, dwa tysiące. U nas stawki zaczynają się od 5 tys. zł wzwyż. W tamtym roku 7 tys. zł. Uważam, że jest to stanowczo za dużo, uważam, że te pieniądze powinny zostawać u nas. Są dzieci, dla których można zorganizować jakiś wyjazd, czy jakąś wycieczkę, wyjazd do kina, bo są z pewnością rodzice, którzy nigdy tych dzieci nie zabiorą nigdzie. Uważam, że te pieniądze powinny zostać u nas.”

Radna Bożena Pogorzelska powiedziała: „O ile dobrze rozumiem, te pieniądze były na dodatkowe służby patrolowe. To nie było ani na samochód, tylko specjalnie na te dodatkowe służby. Wydaje mi się, że te dyskoteki, które są w soboty, czy w piątki, to jednak powinna być tutaj ta obstawa policyjna. Takie jest moje zdanie.”

Radny Mirosław Kozłow powiedział: „Z uwagi na to, że pracuję w Policji powiem parę słów. To Rada podejmie decyzję o tym, czy będą przekazane te pieniądze, czy nie. Widzę co się dzieje, mieszkam w rynku. Jeżeli jeździ Policja, to po nocy jest w miarę mniej roboty dla tych ludzi, którzy sprzątają. Siły i środki policyjne są takie, że w weekendy nie zawsze przyjeżdża patrol z Hajnówki, bo Policja też ma cały powiat pod sobą. Jeżeli będą dodatkowe służby, na pewno określone dni, czy święta, czy zabezpieczenie jakiś imprez, zostaną obstawione.”

Radny Jan Ochrymiuk powiedział: „Jeszcze w tamtym roku mówili, żeby posterunek był w Narwi.”

Radny Mirosław Kozłow powiedział: „Nie będzie.”

Radny Jerzy Sakowski powiedział: „Uważam, że Policja przede wszystkim powinna patrolować w weekendy te gminy, gdzie nie ma posterunku. Tam gdzie są posterunki, to są policjanci. U nas akurat nie ma, wiec to jest głównie zadanie Komendy Powiatowej Policji, żeby nasz rejon i ludność okoliczną utrzymać w bezpieczeństwie. W tym wypadku też byłbym za głosem Pani Przewodniczącej, żeby przynajmniej te 2 tys. zł zdjąć z budżetu gminy i tylko zostawić ewentualnie 3 tys. zł.”

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz powiedziała: „Tak łatwo lekką ręką wydajemy pieniądze naszych podatników. Uważam, że jest to bezzasadne i nie powinniśmy tak mocno dotować służb. Proponuję wyasygnować na Policję kwotę w wysokości 2 tys. zł.”

Radny Jan Ochrymiuk powiedział: „Będą dożynki i zgłosi się na komisariat, żeby ktoś zabezpieczył, to wtedy wstyd będzie.”

Radny Mirosław Kozłow powiedział: „Proponuje przegłosować 5 tys. zł i 2 tys. zł.”

Skarbnik Gminy Halina Niesteruk powiedziała: „Jest 3 tys. zł z komisji alkoholowej i 2 tys. zł z gminy.”

Radna Bożena Pogorzelska powiedziała: „Może zostać.”

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz powiedziała: „Proponuję kwotę 2 tys. zł, Pan Jerzy Sakowski 3 tys. zł, no i w sumie 5 tys. zł.”

Radna Anna Wawrzeniuk powiedziała: „To nie tak. Jeżeli komisja alkoholowa daje 3 tys. zł, to nie debatujemy nad tą kwotą. My debatujemy nad kwotą, że albo 2 tys. zł dodajemy, albo nie dodajemy.”

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz powiedziała: „Co roku słyszę, że w przypadku pieniędzy z komisji alkoholowej, że my powinniśmy to ustalić podczas uchwalania budżetu. Czy dajemy pieniądze w takiej kwocie, czy nie. Niech ktoś to wreszcie wytłumaczy, jak to powinno być. Czy my mamy na to wpływ, czy nie mamy?”

Skarbnik Gminy Halina Niesteruk powiedziała: „Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ustala program, który zatwierdza rada gminy. Przeważnie rada gminy zatwierdza, bo są to znaczone pieniądze i wiadomo na co mają iść – na profilaktykę. W tym roku jeszcze nie przedstawiła takiego programu, ale z propozycji wiem, że taka pozycja 3 tys. zł na te dodatkowe służby patrolowe się znajdzie i stąd myśmy wzięli.”

Radny Dawid Kuczewski powiedział: „Ale to my nie możemy tutaj zaproponować komisji. Powiemy, że tu jest zero.”

Skarbnik Gminy Halina Niesteruk powiedziała: „No raczej nie powinno. Skoro komisja chce dać na te dodatkowe służby patrolowe, to nie powinniśmy się wtrącać.”

Sołtys wsi Soce Lidia Długołęcka zapytała: „Czy tutaj nie ma błędnego koła? Tutaj potrzebują pomocy uzależnieni ludzie i dają jeszcze dla Policji. To jakieś błędne koło jest.”

Sołtys wsi Przybudki Piotr Lewczuk powiedział: „Jestem za. Te pieniądze są z podatków i dać dla dzieci. Niech pojadą te dzieci, nie Policja. Te dziecko, jak Pani Przewodnicząca zauważyła, ich rodzice nigdy nie zabiorą. Te pieniądze dać na profilaktykę dla dzieci.”

Kierownik GOPS Elżbieta Lewicka powiedziała: „Dajemy.”

Sołtys wsi Przybudki Piotr Lewczuk powiedział: „Ale 6 tys. zł chcecie zabrać. Na Policję oddać.”

Skarbnik Gminy Halina Niesteruk powiedziała: „My nie możemy z tych pieniędzy wysłać dzieci do kina. Nie możemy. Wysyłamy na kolonie, robimy różnego rodzaju zajęcia profilaktyczne, ale nie możemy kupić trampek, ubrania. Dożywiamy dzieci z tych rodzin dysfunkcyjnych, ale ani trampek, ani ciastek, ani chleba nie możemy im kupić.”

Radny Jan Ochrymiuk powiedział: „Za te 3 tys. zł przyjeżdża Policja do szkoły na profilaktykę.”

Skarbnik Gminy Halina Niesteruk powiedziała: „Przyjeżdża.”

Sołtys wsi Soce Lidia Długołęcka powiedziała: „Co ta Policja pomoże dla tych ludzi, którzy są uzależnieni? Tu trzeba pomóc z innej strony.”

Radny Dawid Kuczewski powiedział: „Jeżeli jest komisja, jest taki organ, są członkowie, to niech oni decydują. Oni od tego są. Wolałbym nie wnikać jakie tutaj kwoty. Jeżeli zaczynamy od tej kwoty na komendę, to idąc tą drogą powinniśmy też rozważyć na Gminną Bibliotekę Publiczną, na Narwiański Ośrodek Kultury, na ZOZ. Dlaczego mamy się zająć tylko jedną kwotą, a nie wszystkimi dotacjami. Skoro jest ta komisja i działa od wielu lat, to wolałbym się tym nie zajmować. Ewentualnie tylko tą kwotą 2 tys. zł.”

Radny Jerzy Sakowski powiedział: „Dyskutujemy teraz sprawę budżetu, w budżecie jest kwota 2 tys. zł i nad tym powinniśmy rozmawiać. Jak dojdzie kwota 3 tys. zł, będzie program z komisji, to wtedy będzie można dyskutować.”

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poddała pod głosowanie propozycję przeznaczenia na Policję 2 tys. zł. W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za głosowało 8 radnych, przeciw – 4, wstrzymało się – 2.

Skarbnik Gminy Halina Niesteruk powiedziała: „Myślę, że komisja nie wycofa się z tego słowa, ujmie to w swoim programie i będziemy mogli dać 5 tys. zł. Zobaczymy. Dla Narwiańskiego Ośrodka Kultury jako dotację podmiotową, czyli na działalność, 322 tys. zł. Państwo pamiętacie, że kazaliście zwiększyć o 20 tys. zł jako wkład własny na remont kortu, 12 tys. zł na wymianę okien i drzwi oraz 20 tys. zł dodatkowo na sport i te wszystkie środki są. Gminna Biblioteka Publiczna dostaje 259 400 zł. Tak jak Państwo sugerowali, zabrałam 25 tys. zł i dodałam na ten etat informatyka do końca grudnia kwotę 9 400 zł. Tak przedstawiałyby się nasze dotacje. Mogę jeszcze powiedzieć, że budżet jest zrównoważony, dochody są wyższe od wydatków, a różnice przeznaczamy na spłatę rat kredytów i rat pożyczek, w sumie 453 048 zł. Poza tym wszystkie Państwa uwagi zostały uwzględnione. W tym projekcie budżetu, który mają Państwo w swoich materiałach dołączone jest takie wyjaśnienie, co tam było i ewentualnie proszę o pytania.”

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz zapytała: „Dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych przedstawiali informację o możliwościach pozyskania dodatkowych środków w roku 2013, gdzie potrzebne jest wyasygnowanie wkładu własnego. Tu Pani Dyrektor mówiła o wkładzie 30 tys. zł, projekt trzeba złożyć do 31 marca i czy to zostało uwzględnione, czy też nie?”

Skarbnik Gminy Halina Niesteruk powiedziała: „Zostało uwzględnione 20 tys. zł.”

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz powiedziała: „Słyszałam o 30 tys. zł.”

Dyrektor Agata Smoktunowicz powiedziała: „Minimum to jest 25 tys. zł wkładu własnego.”

Skarbnik Gminy Halina Niesteruk powiedziała: „Natomiast bibliotece zostały obcięte środki i Pani dyrektor nie będzie mogła w tym roku robić tego projektu odnośnie turystyki.”

Dyrektor Anna Andrzejuk-Sawicka powiedziała: „Jest to utworzenie punktów informacji turystycznej i promocji Gminy Narew.”

Skarbnik Gminy Halina Niesteruk powiedziała: „Państwo stwierdzili, że przesuwacie to na 2014 rok.”

Radny Jerzy Sakowski powiedział: „Tu jest spłata rat kredytów w łącznej kwocie 453 048 zł w tym roku. Czy może podać Pani kwotę jakie jest zadłużenie na dzień 31 grudnia 2012 roku? Nie w procentach tylko kwotowo.”

Skarbnik Gminy Halina Niesteruk powiedziała: „2 846 103,56 zł.”

Radny Jerzy Sakowski powiedział: „Według tej kwoty to bardzo dużo.”

Dyrektor NOK Agata Smoktunowicz powiedziała: „Zostało zabrane 20 tys. zł Pani Dyrektor Annie Andrzejuk-Sawickiej. Projekt jest związany z turystyką, z drukowaniem folderów i ulotek. Jest to rozwój i promocja Gminy Narew tak samo dla mnie ważna, więc może zrealizujmy ten projekt. Te 20 tys. zł jest u mnie w rezerwie. Składam wniosek do 31 marca i jeżeli nie zostanie zrealizowany, jeżeli np. w ministerstwie też nie będzie pieniędzy, to może zrobimy tak, że zrealizujemy ten projekt do końca. Przecież tam są złożone wszystkie dokumenty. Jeżeli załóżmy ja nie zrealizuję projektu to zostaje te 20 tys. zł.”

Radna Bożena Pogorzelska powiedziała: „To wtedy się zastanowimy.”

Radny Jan Ochrymiuk powiedział: „Skoro dane na kulturę, to wykorzysta się tam.”

Radny Jerzy Sakowski powiedział: „To zobaczymy wtedy co będzie.”

Dyrektor NOK Agata Smoktunowicz powiedziała: „To jest projekt, który tak naprawdę też i dla mnie jest potrzebny.”

Radna Bożena Pogorzelska powiedziała: „Ale wtedy ile dołożyć trzeba z gminy. Tam strasznie dużo poszło w tym kierunku tych pieniędzy. Także trzeba pomyśleć.”

Radna Joanna Szafrańska powiedziała: „Ale ważne jest zrobienie tego kortu i zrobienie porządku.”

Dyrektor NOK Agata Smoktunowicz powiedziała: „Jeżeli ja mam robić projekt w kierunku promocji Gminy Narew, tworzenia jakiegoś punktu informacyjnego, drukowania ulotek, a tu jest już zaawansowane.”

Skarbnik Gminy Halina Niesteruk powiedziała: „Ale przecież Pani dostała pieniądze na konkretny cel. Na remont.”

Dyrektor NOK Agata Smoktunowicz powiedziała: „Zrozumiałam, że dostałam dodatkowo 20 tys. zł na projekt unijny.”

Skarbnik Gminy Halina Niesteruk powiedziała: „Na sport raz, a drugi raz na kort.”

Dyrektor NOK Agata Smoktunowicz powiedziała: „No właśnie. Zrozumiałam, że dostałam 20 tys. zł na sport, 10 tys. zł na kort.”

Skarbnik Gminy Halina Niesteruk powiedziała: „Nie. 20 tys. zł na kort i 12 tys. zł na okna i drzwi.”

Radna Anna Wawrzeniuk powiedziała: „Razem w sumie jest to 30 tys. zł, które może Pani ująć jako wkład własny przy pisaniu projektów, na modernizację budynku i otoczenia.”

Dyrektor NOK Agata Smoktunowicz powiedziała: „Zrozumiałam, że dodatkowo mam jeszcze wolne 20 tys. zł.”

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz zapytała czy są jeszcze pytania do projektu uchwały. Pytań nie zadano.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz przeczytała projekt uchwały.

Radny Jerzy Sakowski zapytał: „Patrząc na § 11, to jakbyśmy rezygnowali ze swoich ustawowych uprawnień, poprzez dokonywanie wszelkich zmian, włączając w to wójta i inne jednostki organizacyjne. Uprawieniem rady są właśnie zmiany w budżecie i później okaże się, że to co uchwaliliśmy teraz, to będą całkiem inne liczby na koniec roku. Czy to nie będzie tak? Można zapytać o to kierownictwo urzędu gminy, jak mam rozumieć te punkty?”

Skarbnik Gminy Halina Niesteruk powiedziała: „Ustawa o finansach publicznych pozwala wójtowi dokonywać zmian w ramach działów, między rozdziałami. Rada tego nie może zabronić, bo to jest ustawowe umocowanie wójta. Natomiast jeżeli chodzi o upoważnienie kierowników jednostek do dokonywania zmian u siebie, to chodzi tutaj tylko i wyłącznie o rachunek dochodów własnych. Jest to ten rachunek, na którym są gromadzone środki na wyżywienie dzieci. Oni mogą tam dokonywać zmian w ramach budżetu, jednak to i tak idzie na sesję. Rada i tak o tych zmianach wie.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Te ewentualne zmiany mogą być na plus, albo na minus. Mamy doświadczenie zdecydowanie na plus, gdy był przetarg na wstawianie okien, ale nie przewidzimy pewnych spraw w kwestiach naszych inwestycji.”

Skarbnik Gminy Halina Niesteruk powiedziała: „Dla szkoły sam Wójt nie może dokonać zmiany, chyba że w ramach ich działu, w ramach ich budżetu.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Nawet jeżeli będą jakiekolwiek istotne zmiany finansowe, to będziecie Państwo obligatoryjnie informowani i wspólnie będziemy podejmować decyzje w kwestii realizacji lub ewentualnie jakichś innych poczynań, żeby ten wątek ekonomiczny był najważniejszy dla naszego samorządu.”

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz zapytała czy są jeszcze pytania do projektu uchwały. Więcej pytań nie zadano.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały.W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 2.

Uchwała Nr XXVI/163/13 Rady Gminy Narew z dnia 23 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz zapytała: „W tym projekcie zostały zapisane środki dla sołtysów na opiekę nad świetlicami. Chciałabym się dowiedzieć kiedy te umowy zostaną podpisane?”

Sekretarz Gminy Wojciech Popławski powiedział: „Umowy są już przygotowane i korzystając z okazji chciałbym poprosić sołtysów, żeby po sesji zostali troszeczkę dłużej i podpisali umowy, które ze sobą wezmą. W zależności od tego czy są to osoby pracujące czy niepracujące, kwota brutto jest zróżnicowana: 238 zł dla osób pracujących i 268 zł dla osób niepracujących, oczywiście kwoty brutto. Oprócz tego osoby, które pracują, będą poproszone o złożenie takiego oświadczenia, że są zatrudnione. To przy okazji odbierania tych umów. Kwoty będą płacone jednorazowo na koniec października 2013 roku. Zleceniobiorca będzie musiał wykazać się tym, że będzie musiał nadzorować i stale opiekować się budynkiem świetlicy oraz kosić działkę wokół tego budynku.”

 

 • w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2013 – 2024.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz zapytała czy są pytania do projektu uchwały. Pytań nie zadano.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz przeczytała projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały.W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 2.

Uchwała Nr XXVI/164/13 Rady Gminy Narew z dnia 23 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2013 – 2024 stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.

 

 • w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poprosiła o zabranie głosu Wójta Andrzeja Pleskowicza.

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Dotyczy to zwłaszcza mieszkańców Narwi. Jest to bardzo wąski paseczek oddzielający dawny skup żywca od granicy pasa rzeki Narew. Aktualny właściciel działki chce utworzyć w perspektywie czasu działalność gospodarczą i ten paseczek z dostępem do rzeki jest mu potrzebny do tejże działalności. Jest to działka 22,5 ara.”

Radny Mirosław Kozłow zapytał: „Czy jest to działka, na której stoi ten budynek murowany?”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Nie. To jest ten pas od ogrodzenia.”

Radny Mirosław Gromotowicz powiedział: „Od Pana Zubryckiego do skupu.”

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz zapytała czy są jeszcze pytania do projektu uchwały. Więcej pytań nie zadano.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz przeczytała projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały.W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 3.

            Uchwała Nr XXVI/165/13 Rady Gminy Narew z dnia 23 stycznia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.

Wyszedł radny Mirosław Gromotowicz, w związku z czym liczba obecnych radnych wynosi 13.

 

 • w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Narew na 2013 rok.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poprosiła Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie planu pracy komisji na 2013 rok.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jerzy Sakowski odczytał proponowany plan pracy komisji na 2013 rok, który stanowi załącznik do uchwały.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz zapytała czy są pytania do projektu uchwały. Pytań nie zadano.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz przeczytała projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały.W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

            Uchwała Nr XXVI/166/13 Rady Gminy Narew z dnia 23 stycznia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Narew na 2013 rok stanowi załącznik Nr 12 do protokołu.

Wyszli radni Piotr Ostaszewski, Roman Paszko i radna Anna Wawrzeniuk, w związku z czym liczba obecnych radnych wynosi 10.

 

 • w sprawie nadania Statutów sołectwom (37 uchwał dla wszystkich sołectw).

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz powiedziała: „Już chyba po raz czwarty zajmujemy się tym projektem.”

Sekretarz Gminy Wojciech Popławski powiedział: „Sprawa statutów sołectw wymaga kolejnej naszej dyskusji, z uwagi na to, że nadzór urzędu wojewódzkiego wniósł uwagi dotyczące zapisów w statucie, które uchwaliliśmy w listopadzie. W związku z tym, żeby nie wdrażać procedury nadzorczej, pracownicy po prostu zaproponowali, żeby zmienić statuty w taki sposób, że nie wprowadzać zmiany do uchwały o statucie, co potem byłoby konsekwencją tego, że trzeba byłoby publikować jednolity tekst w rok od jej uchwalenia, a zaproponowali wprowadzić zmiany do jednolitego tekstu statutu, który macie państwo w materiałach na sesję. Zmiany zalecone przez nadzór wojewody są wytłuszczone w załączniku do jednolitego tekstu i to jest w taki bardziej czytelny sposób, żeby łatwiej było zrozumieć na czym polegały zastrzeżenia nadzoru w stosunku do tego tekstu i jakie są obecnie zapisy już nadzoru. Jeżeli chodzi o tekst, który był dotychczas, to jest ten zaznaczony na szaro, natomiast jeśli chodzi o tekst, który wprowadzamy po sugestiach wojewody, to jest ten tekst bez zaznaczenia.”

Sekretarz Gminy Wojciech Popławski przedstawił zmiany w statucie sołectwa zalecone przez nadzór wojewody, które stanowią załącznik nr 13 do protokołu.

Sekretarz Gminy Wojciech Popławski powiedział: „Także jest to uzgodnione z organami nadzoru. Służby wojewody poinformowały, że jeżeli w takim brzmieniu statut zostanie przyjęty, to będziemy mogli w oparciu o te zapisy przeprowadzać ewentualne wybory przedterminowe lub uzupełniające i potem kolejne na następną kadencję.”

Radny Jerzy Sakowski powiedział: „Moim zdaniem jest tutaj taka sprzeczność. Mówimy tu o odwołaniu w § 34, natomiast w § 35 jakby tego odwołania nie może być.”

Sekretarz Gminy Wojciech Popławski powiedział: „§ 34 mówi o odwołaniu, a § 35 o wygaśnięciu.”

Radny Jerzy Sakowski powiedział: „A jaka jest różnica miedzy odwołaniem, a wygaśnięciem?”

Sekretarz Gminy Wojciech Popławski powiedział: „Chodzi o wybory uzupełniające bądź też przedterminowe.”

Radny Jerzy Sakowski powiedział: „To jeżeli my odwołamy, to wygasa mu mandat.”

Sekretarz Gminy Wojciech Popławski powiedział: „Ale przeprowadza się wybory.”

Skarbnik Gminy Halina Niesteruk powiedziała: „Wygaśnie jak ktoś np. umrze.”

Radny Jerzy Sakowski zapytał: „To w sumie można będzie odwołać?”

Sekretarz Gminy Wojciech Popławski powiedział: „Odwołanie reguluje § 34.”

Radny Jerzy Sakowski zapytał: „Czyli można będzie?”

Sekretarz Gminy Wojciech Popławski powiedział: „Tak.”

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz zapytała czy są jeszcze pytania.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz zapytała: „Mija już chyba rok, kiedy tutaj głosujemy tę uchwałę, trzeci czy czwarty raz będziemy głosować. Rok temu Pani Lidia Długołęcka, sołtys z Soc, złożyła rezygnację. Chciałabym wiedzieć, że jeżeli przegłosujemy tę uchwałę o statutach, to kiedy będą mogły być ogłoszone nowe wybory w Socach, bo o to kilka razy pytają mieszkańcy? Proszę mi podać termin na podstawie tych zmian, które za moment przegłosujemy bądź nie.”

Sekretarz Gminy Wojciech Popławski powiedział: „Uchwała wejdzie w życie w ciągu 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Liczę na to, że publikacja nastąpi w terminie 2-3 tygodni. Potem trzeba policzyć 14 dni i w momencie od wejścia w życie, w ciągu 30 dni Wójt ogłasza wybory, zgodnie z zapisami statutowymi.”

Radny Mirosław Kozłow powiedział: „Czyli maj.”

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz powiedziała: „Pani Lidio, najprawdopodobniej marzec w wersji optymistycznej.”

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz zapytała czy są jeszcze  pytania do projektu uchwały. Więcej pytań nie zadano.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz powiedziała: „Dodam, że Pani mecenas jest dzisiaj zwolniona z sesji, gdyż ma sprawę w sądzie z obowiązkowym stawiennictwem. Zapytałam, czy znowu każde z sołectw głosować oddzielnie. Poinformowała mnie, że po prostu mogę wymienić nazwy wszystkich sołectw i w ten sposób przegłosujemy.”

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz przeczytała projekt uchwały z nazwami wszystkich sołectw.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały.W głosowaniu jawnym głosowało 10 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 7 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 3.

Uchwały Nr XXVI/167/13 do Nr XXVI/203/13 Rady Gminy Narew z dnia 23 stycznia 2013 roku w sprawie nadania Statutów sołectwom stanowią załączniki do protokołu od Nr 14 do Nr 50.

 

Ad. 7. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rozwoju Gminy oraz planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2013 rok.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poprosiła Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gminy Dawida Kuczewskiego o przedstawienie planu pracy Komisji Rozwoju Gminy na 2013 rok. Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy Dawid Kuczewski przedstawił plan pracy Komisji Rozwoju Gminy na 2013 rok, który stanowi załącznik nr 51 do protokołu.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poprosiła Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Mirosława Predko o przedstawienie planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2013 rok. Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Mirosław Predko przedstawił plan pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2013 rok, który stanowi załącznik nr 52 do protokołu.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz zapytała czy są pytania do przedstawionych planów pracy Komisji na rok 2013. Pytań nie zadano.

 

Ad. 8. Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Gminy Narew za 2012 rok.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poprosiła Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Jerzego Sakowskiego o przedstawienie sprawozdania z działalności komisji za 2012 rok. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jerzy Sakowski odczytał sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2012 rok, które stanowi załącznik nr 53 do protokołu.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poprosiła Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gminy Dawida Kuczewskiego o przedstawienie sprawozdania z działalności komisji za 2012 rok. Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy Dawid Kuczewski odczytał sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju Gminy za 2012 rok, które stanowi załącznik nr 54 do protokołu.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poprosiła Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Mirosława Predko o przedstawienie sprawozdania z działalności komisji za 2012 rok.

Przewodniczący Mirosław Predko powiedział: „Komisja Budżetu i Finansów w 2012 roku spotykała się kwartalnie oraz przed większością sesji rady gminy. Tematyką obrad były następujące sprawy takie jak opinie komisji dotyczące zmian w budżecie, wysłuchiwanie informacji, których udzielał Wójt w sprawach bieżących z jego działalności oraz sprawy różne.”

 

Ad. 9. Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy Narew na 2013 rok.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz przeczytała plan pracy rady na 2013 rok.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poddała pod głosowanie plan pracy rady na 2013 rok. W głosowaniu jawnym głosowało 10 radnych. Za głosowało 10 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Plan pracy rady stanowi załącznik Nr 55 do protokołu.

Radny Jerzy Sakowski powiedział: „Mam wniosek, żeby na przyszłość plany pracy rady i komisji były dostarczane radnym przed sesją. Dobrze jest to widzieć i mieć te plany przed oczami, bo nie otrzymaliśmy takowych.”

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz powiedziała: „Dobrze.”

 

Ad. 10. Interpelacje i zapytania radnych. Ad. 11 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Ad. 12 Wolne wnioski i informacje.

Radny Jan Ochrymiuk zapytał: „Chcę zapytać radnego powiatowego, co planuje powiat robić w tym roku? Czy będzie robiona droga z Krzywca do Narewki, czy coś wiadomo? Żeby radny zaopiekował się trochę drogą do Krzywca, bo oni nie chcą. Jak ja zadzwonię, to oni w ogóle nie wiedzą, że taka droga istnieje. Tam chleb dowożą wszyscy, sklepów jest sporo i mieszkańcy bez chleba nie mogą się obyć.”

Radny powiatowy Stefan Kuczyński powiedział: „Jeżeli chodzi o budowę dróg, to ta informacja już tutaj padła, jeśli radny słuchał.

Radny Jan Ochrymiuk zapytał: „To gdzie drogi?”

Radny powiatowy Stefan Kuczyński powiedział: „Łopuchówka, Waniewo i to wszystko. Te drogi musimy zrobić za kredyt, to co powiat zrobi, to jest wszystko za kredyt. Czy wyjdzie nie mogę zaręczyć.”

Radny Jan Ochrymiuk powiedział: „W tym roku słyszałem, że na drogi będą dodatkowe pieniądze na powiat.”

Radny powiatowy Stefan Kuczyński powiedział: „Jeżeli Pan pokaże źródło finansowania, to chętnie przekażę do Starostwa. Natomiast jeżeli chodzi o tę drogę Krzywiec – Narewka, to nie mam pojęcia. Jest to droga położona na terenie dwóch gmin i trzeba byłoby się najpierw dogadać, co z tym robić.”

Radny Jan Ochrymiuk powiedział: „Radni powiatowi z Gminy Narewka cały czas domagają się. Słyszę, że cały czas domagają się i żeby trochę radny z naszej gminy razem z nimi.”

Radny powiatowy Stefan Kuczyński powiedział: „Byłem na każdej sesji i nie słyszałem tego.”

Radny Jan Ochrymiuk powiedział: „Nie wiem, może okłamują. Jak rozmawiam, to mówią, że domagają się, żeby koniecznie tę drogę.”

Radny powiatowy Stefan Kuczyński powiedział: „Będę domagał się razem z nimi, jeśli to będzie miało szansę realizacji.”

Radny Jan Ochrymiuk powiedział: „Jeszcze żeby odśnieżyć.”

Radny powiatowy Stefan Kuczyński powiedział: „Nie rozumiem tego. Ilekroć jadę do Krzywca to droga jest odśnieżona.”

Radny Jan Ochrymiuk powiedział: „Nawet do Wójta wieczorem dzwoniłem, bo nie ma dojazdu żadnego.”

Radny powiatowy Stefan Kuczyński zapytał: „Pan pyta o odśnieżenie drogi do Krzywca, czy drogi do Narewki.”

Radny Jan Ochrymiuk powiedział: „Do Krzywca i w ogóle. Do Narewki i do Krzywca, na tym łuku. Żeby nie polna droga, to mieszkańcy nie mogliby w ogóle niczym dojechać.”

Radny powiatowy Stefan Kuczyński powiedział: „Tamta droga jest odśnieżana, ja z niej korzystam i jeżdżę dosyć często.”

Radny Jan Ochrymiuk powiedział: „Akurat Pan po południu, ludzie trochę rozjeżdżą i przejedzie się, ale tam na tym zakręcie z rana ani deta, ani nie dowiozą nic.”

Radny powiatowy Stefan Kuczyński powiedział: „Chyba Pan powinien rozumieć, że o szóstej rano wszystkie drogi na raz nie mogą być odśnieżone. Jakaś tam kolejność jest i ktoś musi trochę ucierpieć. Ale przekażę te uwagi.”

Radny Jan Ochrymiuk powiedział: „Opady były wieczorem i dopiero przed trzecią odbierają, bo z rana nie chcą odbierać telefonu. Przed trzecią mówię, czy wy pracujecie. Tak, pracujemy. Mówię, że nic nie widać, bo minęła doba i nie było żadnej odśnieżarki.”

Radny powiatowy Stefan Kuczyński zapytał: „Do kogo Pan dzwonił?”

Radny Jan Ochrymiuk powiedział: „Do zarządu dróg.”

Radny powiatowy Stefan Kuczyński powiedział: „To tam musi być dyżur.”

Radny Mirosław Kozłow powiedział: „Nie koniecznie.”

Radny Jan Ochrymiuk powiedział: „Tam są podane dwa numery.”

Radny powiatowy Stefan Kuczyński powiedział: „Jeśli Pan dzwoni bardzo rano, np. przed szóstą, to czasami może nie być.”

Radny Jan Ochrymiuk powiedział: „Dzwoniłem drugi raz przed trzecią, to mówi, że zaraz poinformuje, druga zmiana przyjdzie i to odśnieży.”

Radny powiatowy Stefan Kuczyński powiedział: „W przypadku dużych opadów śniegu tam ktoś dyżuruje, natomiast na co dzień nie ma takiego dyżuru.”

Radny Mirosław Kozłow powiedział: „Nie ma tam dyżurnego.”

Sołtys wsi Przybudki Piotr Lewczuk powiedział: „Chcę sprostować Pana radnego, bo widzę, że Pan radny widzi belkę w oku czyimś, a nie widzi igły w swoim. Dojazd z Przybudek do Podborowiska jest niemożliwy, a to jest droga gminna. Wcześniej ja wyciągałem jako sołtys. Tu mamy radnego, który reprezentuje wieś Przybudki, Podborowisko, Krzywiec, ale ta droga Przybudki – Podborowisko jest nieprzejezdna. Tam ktoś odśnieżał przy pierwszym ataku zimy, narobił takich kup i żeby dojechać do Narewki, to jedzie się drogą powiatową przez Krzywiec. To Pana społeczeństwo wybrało. Nie trzeba powiatowej, zacznijmy porządek od swego podwórka.”

Radny Jan Ochrymiuk powiedział: „Zwracałem uwagę.”

Sołtys wsi Przybudki Piotr Lewczuk powiedział: „To dlaczego Pan nie zwraca tu uwagi, żeby opinia społeczna to widziała? Może weźmy się za wojewódzkie? U nas jest tylko dojazd, naprawdę. To nie jest śmieszne, ja dojeżdżam przez Krzywiec drogą powiatową, czyli powiatowa jest odśnieżona. Tam jest z 1,5 km, może niecałe.”

Radny Jan Ochrymiuk powiedział: „Dobrze, że Pan powiedział. Powiem szczerze, że po tej interwencji Wójt przekazał i przejezdna jest właśnie.”

Sołtys wsi Waniewo Agnieszka Jarmocik powiedziała: „Korzystając z okazji chciałam serdecznie podziękować radnym za doprowadzenie do realizacji na 2013 rok inwestycji drogi powiatowej do Waniewa. Mam nadzieję, że powiat dotrzyma tej realizacji. Szczególnie dziękuję radnym z Klubu Aktywnych Radnych, radnym z mojego okręgu wyborczego, a szczególnie Pani Bożenie Pogorzelskiej, która włożyła wiele wysiłku, starań i determinacji.”

Sołtys wsi Soce Lidia Długołęcka powiedziała: „Mam taką uwagę do Pana radnego Jana Ochrymiuka. Na ostatniej sesji podszedł Pan do mnie i powiedział, że to do Was przyjeżdżają turyści i wyrzucają te wszystkie śmieci. Pan powiedział to na podstawie czego? Ważne odpowiadać za słowa, które my wypowiadamy, bo zrobiło mi się bardzo przykro z tego powodu. Wnioskowałabym jednak o zakładanie kamer, żebyśmy wiedzieli po prostu, a nie rzucali tak na pusto. To tak jakby gwóźdź jeszcze do trumny. Pan to powiedział i nakładając ubranie wyszedł, więc wie Pan, ani dyskusji, ani obrony. Powiedziałam, że z takiego poziomu trudno w ogóle rozmawiać. U mnie, nawet jak mieszkają niektórzy ludzie, to przyjeżdżają do Ponaru. Pan został chyba wybrany przez ludzi i reprezentuje między innymi Pronar. Muszę Panu powiedzieć, że bardzo pozytywnie wypowiadają się i muszę powiedzieć, że oni sami dopominają się, jak mają dzielić śmieci. Do pewnego mementu ja śmieci dzieliłam i rozdzielałam, natomiast kiedy wywózka śmieci nie brała tego pod uwagę i mówiła wszystko wrzucać do jednego, więc zaprzestaliśmy. Muszę Panu powiedzieć, że turyści sami pytają jak mają to dzielić. Mam dwa pojemniki i wyrzucają do jednego to, a do drugiego to, natomiast zbiórka nie selekcjonuje. W tej chwili jeżeli wejdzie ta segregacja, to nadal będzie to robione. Więc pytam się Pana, w odniesieniu do czego Pan jako radny żyje i w odniesieniu do czego Pan pozwala sobie na takie podejście do człowieka, do kobiety, do sołtysa, do osoby, która chce, żeby było naprawdę jakoś tak harmonijnie i zgodnie. Proszę mi powiedzieć, co Pan chciał przez to zrobić.”

Radny Jan Ochrymiuk powiedział: „Powiedziałem, że najpierw u Was zrobili okiennice, przyjeżdżają robią zdjęcia, kalendarzyki, a śmieci u Was zostawiają. Nie mówiłem, że to turyści ci co do Pani.”

Sołtys wsi Soce Lidia Długołęcka powiedziała: „Pan powiedział jedno zdanie.”

Radny Jan Ochrymiuk powiedział: „Mówiłem, że ja dla żony mówię. Zrobili najpierw Trześciankę w górę podnieśli, a przejeżdżają, robią aparatami zdjęcia ci turyści i zostawiają śmieci.”

Sołtys wsi Soce Lidia Długołęcka powiedziała: „Ale to o Soce chodziło.”

Radny Jan Ochrymiuk powiedział: „W ogóle o Trześciankę i ten teren.”

Sołtys wsi Soce Lidia Długołęcka zapytała: „Co jest złego w tym, że okiennice wiszą od wieków? Co w tym jest złego?”

Radny Jan Ochrymiuk powiedział: „Dobrze, ale ktoś przyjeżdża robi zdjęcia i śmieci zostawia.”

Sołtys wsi Soce Lidia Długołęcka powiedziała: „Jakie śmieci proszę Pana? Pan jest radnym. Kto wyrzuca śmieci? Ja Panu powiem. Ludzie przyjeżdżający pytają, czy butelki wyrzucić do tego pojemnika, czy do tego. Proszę mi wierzyć, że miłe są rozmowy. Prosiłabym, żeby Pan nie burzył tego wszystkiego, naprawdę bardzo Pana proszę. Pan powinien być przykładem dla innych. Tym bardziej, że Pan nie pozwolił nawet porozmawiać, tylko od razu Pan poszedł. Bardzo proszę, bo ja przez parę dni nie mogłam spać. A jednak też darzę Pana sympatią i jakimś takim zaufaniem, bo Pan został wybrany. Nawet jeżeli robią zdjęcia, to Pan zobaczy, że cała gmina jest obwieszona zdjęciami. Pan powie co w tym jest złego? I Pan też jest gdzieś tam na kilku zdjęciach. Mówię w dobrym tego słowa znaczeniu, naprawdę. Bardzo proszę nie osłabiać mnie jako kobiety, bo ja się teraz też aż cała trzęsę.”

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz powiedziała: „Reasumując proszę ważyć słowa, dbać o kulturę języka, zwłaszcza w kontaktach damsko – męskich.”

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz zapytała czy są jeszcze jakieś pytania lub wnioski. Więcej pytań nie zadano.

 

Lista obecności sołtysów stanowi załącznik Nr 56 do oryginału protokołu.

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik Nr 57 do oryginału protokołu.

 

Ad. 12. Zamknięcie obrad XXVI Sesji Rady Gminy Narew.

            Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz zamknęła obrady o godz. 11:30.

 

Protokolant:

Joanna Majewska

Przewodnicząca obrad:

Ewa Urbanowicz

 

ZAŁĄCZNIKI: