Protokół Nr XXIII/12

 

Ad. 1. Otwarcie XXIII Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

XXIII Sesja VI kadencji Rady Gminy Narew odbyła się 30 października 2012 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew przy ul. Mickiewicza 101.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz o godzinie 9.00 otworzyła obrady XXIII Sesji Rady Gminy Narew.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz powitała radnych, Wójta Gminy Narew Pana Andrzeja Pleskowicza, pracowników urzędu gminy, radcę prawnego, dyrektorów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, sołtysów oraz wszystkich zebranych.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz na podstawie listy obecności poinformowała, że na ustawowy stan Rady – 15 radnych – obecnych jest 13 radnych i stwierdziła prawomocność obrad. Radny nieobecny usprawiedliwiony: Jerzy Sakowski. Radny nieobecny nieusprawiedliwiony: Roman Paszko. Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do oryginału protokołu.

 

Ad. 2. Ustalenie porządku dziennego.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz zapytała, czy są propozycje zmian porządku obrad. Propozycji nie zgłoszono.

Rada przyjęła następujący porządek obrad:

1. Otwarcie XXIII Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku dziennego.

3. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Gminy.

4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych z działalności w okresie międzysesyjnym.

6. Podjęcie uchwał:

- w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów z obszaru Gminy Narew w zakresie wyznaczenia nowego przebiegi drogi w miejscowości Narew,
- w sprawie nadania Statutów sołectwom (37 uchwał dla wszystkich sołectw),
- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew,
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
 
7. Informacja Wojewody Podlaskiego i urzędów skarbowych o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2011 rok.
8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w roku szkolnym 2011/2012.

9. Interpelacje i zapytania radnych.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

11. Wolne wnioski, informacje.

12. Zamknięcie obrad XXIII Sesji Rady Gminy Narew.
 
 
Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Gminy.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poinformowała, że protokół z XXII Sesji Rady Gminy był wyłożony do wglądu w biurze rady i dzisiaj jest wyłożony na stoliku protokolanta. Jeżeli do końca sesji nie zostaną zgłoszone uwagi do protokołu, będzie to oznaczało, że protokół został przyjęty bez uwag.

Uwag do końca sesji nie wniesiono.

 

Ad. 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poprosiła o zabranie głosu Wójta Gminy Narew Andrzeja Pleskowicza.

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Poza naszymi planami budżetowymi, które niemalże w całości zrealizowaliśmy pragnę poinformować, że bardzo dobrze poszedł nam przetarg na okna w naszej szkole. Tutaj serdeczne podziękowania dla Pana Dyrektora, który przy współpracy z Panem Korobkiewiczem wzorowo zorganizował całą procedurę przetargową. Ubiegało się 8 firm, wygrała firma z Elbląga. Dosłownie brakuje nam 13 okien, żeby wstawić wszystkie duże okna na trzech kondygnacjach. Poszukamy jeszcze trochę pieniędzy i sprawa będzie załatwiona.

Kolejna sprawa, która jest poza naszymi planami, to inicjatywa sołtysa Jana Oksiejczuka z Sak i Pani Joanny Szafrańskiej. W tej chwili jest przerwa ze względu na warunki atmosferyczne, ale robimy wspólnie z powiatem drogę z Trześcianki od RSP do Sak. Generalnie poza paliwem i naszym sprzętem oraz sprzętem Zarządu Dróg Powiatowych nie ponosimy żadnych kosztów finansowych.

Następna sprawa dotyczy Soc i jest to wywieszone na tablicy ogłoszeń. Jest to ta sprawa trudna, czyli objęcie wsi Soce przez konserwatora zabytków. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazał dyspozycję dla Dyrektora Nowakowskiego do ponownego rozpatrzenia tej sprawy. Może być taka sytuacja, że po prostu zrezygnują z tego tematu.

Sugerowałem, że zabiegam o samochód z Komendy Wojewódzkiej Policji do dowożenia dzieci, nieodpłatnie. Są już samochody i jest możliwość. Tam jest tylko jeszcze kwestia silnika. Jest możliwość, że dostaniemy samochód 6-letni Opel Vivaro, który będzie nam służył przez długie lata. Tych samochodów jest kilka. Teraz mechanicy sprawdzą wszystkie silniki i mam nadzieję, że jeden z tych silników będzie sprawny i ten samochód będzie nam służył przez długi okres. To wszystko z takich najważniejszych spraw.”

Radny Mirosław Predko zapytał: „A co ze sprawą wydzierżawienia tego pomieszczenia bibliotecznego w Łosince? Czy to ruszyło?”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Na dzień dzisiejszy zrobiłem wszystko co było w mojej mocy. Jest taka sytuacja, że poprosiłem o rozmowę doktora Kuczyńskiego. Poinformował mnie on, że jest podpisana przez Dyrektora ZOZ-u w Hajnówce umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia. Z dniem jutrzejszym ta umowa wygasa i chcę spotkać się z mieszkańcami Łosinki, z radnymi, sołtysem i przedyskutować to. Jak już podkreślałem wielokrotnie, żeby nie powtórzyła się sprawa, tak jak ze szkołą w Odrynkach. Także z dniem jutrzejszym wygasa ta umowa i tutaj trzeba się zastanowić w jaki sposób, żeby było to jak najkorzystniej. Wydzierżawić to i najlepiej żeby było 1-2 miejsca pracy z tytułu tego budynku.”

Radny Mirosław Predko zapytał: „Czy są jakieś oferty?”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Były wcześniej zapytania i oferty pod kątem domu starców. Ale byli to młodzi ludzie rzędu 30 lat, którzy szukają szybkiego dorobienia się, szybkiego dochodu i to nie byli poważni inwestorzy.

Jest jeszcze jeden temat. Sugerowałem Państwu ofertę MPO odnośnie wydzierżawienia lub kupna naszego składowiska odpadów. Na dzień dzisiejszy jestem po rozmowie z Burmistrzem Zabłudowa i wstrzymujemy się. Oni wystawiają na sprzedaż swoje wysypisko już zawalone i zamknięte i jest zainteresowanie. Także tutaj trzeba bardzo ostrożnie, żeby nie popełnić jakiejś gafy finansowej. Zobaczymy co będzie się działo dalej z tą gospodarką śmieciową. Przypominam też, że spoczywa na nas obowiązek, a wręcz nakaz po kontroli NIK-u, bo mamy ogrom dzikich wysypisk śmieci. Nie nastąpi to wcześniej, zanim nie uprzątniemy tych dzikich wysypisk, które są na obrzeżach naszych wsi. Niemniej jednak jest to sprawa bardzo ciekawa, że duże firmy zajmujące się gospodarką śmieciową, mają z tego jakiś interes, kiedy kupują już zawalone wysypiska.”

 

Ad. 5. Informacja dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych z działalności w okresie międzysesyjnym.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poprosiła o zabranie głosu Panią Elżbietę Lewicką – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi. Elżbieta Lewicka przedstawiła sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi w okresie międzysesyjnym, które stanowi załącznik nr 2 do oryginału protokołu.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poprosiła o zabranie głosu Panią Agatę Smoktunowicz – Dyrektora Narwiańskiego Ośrodka Kultury w Narwi. Agata Smoktunowicz przedstawiła sprawozdanie z działalności Narwiańskiego Ośrodka Kultury w Narwi w okresie międzysesyjnym, które stanowi załącznik nr 3 do oryginału protokołu.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poprosiła o zabranie głosu Pana Jerzego Ostapczuka –Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Narwi. Jerzy Ostapczuk przedstawił sprawozdanie z działalności Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Narwi w okresie międzysesyjnym, które stanowi załącznik nr 4 do oryginału protokołu.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poprosiła o zabranie głosu Panią Annę Andrzejuk-Sawicką – Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi.

Dyrektor Anna Andrzejuk-Sawicka powiedziała: „Biblioteka przede wszystkim zajmuje się wypożyczaniem i udostępnianiem księgozbioru i prasy. Nasza działalność polega typowo na statutowej pracy biblioteki. Ponadto w okresie międzysesyjnym odbyło się u nas spotkanie autorskie z Panię Nadzieją Artymowicz i koncert piosenki autorskiej w wykonaniu Pana Olega Kobzara. Było to spotkanie w ramach Jesieni Bardów, gdzie pierwszy taki dzień i rozpoczęcie tej imprezy odbyło się właśnie w Narwi. Poza tym na jesienno - zimowe wieczory planowane są spotkania dla osób dorosłych pod hasłem Twórcze Inspiracje.”

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poprosiła o zabranie głosu Pana Stanisława Korobkiewicza – Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Gminy Narew. Stanisław Korobkiewicz przedstawił sprawozdanie z działalności Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Gminy Narew w okresie międzysesyjnym, które stanowi załącznik nr 5 do oryginału protokołu.

Kierownik Stanisław Korobkiewicz powiedział: „Opracowano projekt regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie. Przekazano go do konsultacji dla Pana Wójta i dla Rady Gminy. Taki nieoficjalny termin złożenia do Państwowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce to jest 15 listopada. Jest to niedługo i jest taka prośba, żeby coś z tym dalej zrobić, bo potem będą kłopoty.”

 

Ad. 6. Podjęcie uchwał:

 • w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów z obszaru Gminy Narew w zakresie wyznaczenia nowego przebiegu drogi w miejscowości Narew.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poprosiła o zabranie głosu Wójta Gminy Narew Andrzeja Pleskowicza. Wójt Andrzej Pleskowicz omówił załącznik graficzny do projektu uchwały.

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Może uzmysłowię Państwu co gdzie jest. Tutaj są te posesje Pana Martyniuka, budynki gospodarcze i mieszkalne. Tutaj w tym miejscu na dole, na końcu obwodnicy jest ten ładny domek z wieżyczką. Obwodnica jest w tym miejscu, tutaj jest ulica Gajowa, tu mieszka Pan Birycki. Tą drogą od zawsze ludzie jeździli na łąki oraz na skróty do Hajdukowszczyzny. De facto jeździli po prywatnej własności, która w tej chwili jest własnością Pana Martyniuka. U nas na mapach figuruje ta droga, tj. od tego domu, od obwodnicy, a tej drogi de facto nie ma. Faktycznie ta droga, tutaj gdzie są te działki, aż do rowu melioracyjnego, po prostu przecina środek posesji Pana Martyniuka. Pan Martyniuk wyraził zgodę, że przekaże nam tę drogę, która przebiega po jego własności. My z kolei zostawimy tylko od obwodnicy kawałek tej drogi z dostępem do tych dwóch działek, bo pozostałe działki jak wspomniałem są Pana Martyniuka i zamienimy to. Powtórzę jeszcze raz, że tej drogi de facto nie ma w naturze, niemniej jednak jest ona na mapach. Ta droga, z której w tej chwili korzystają nasi mieszkańcy jest po prywatnych działkach Pana Martyniuka. Tutaj nic nie stracimy, generalnie jakby dostaniemy więcej gruntu niż tutaj. Tutaj są tereny podmokłe i odchodzi nam konieczność utwardzenia tej drogi.”

Radny Mirosław Kozłow powiedział: „Ta droga jest praktycznie gotowa.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Ta jest gotowa i przypominam, że mieszkańcy Narwi od zawsze korzystali. Po prostu tak się złożyło.”

Radny Jan Ochrymiuk zapytał: „To przez geodezję będzie zrobione? Wszystko prawnie?”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „To już jest prawnie zrobione. Wszystko jest dopięte, jest plan przestrzennego zagospodarowania, który przeszedł cały proces urbanistyczny. Jest to gotowe i tylko kwestia zarządzenia wójta o zamianie. Sugeruję państwu ten temat, że po prostu ten areał, który dostajemy jest większy niż ten, który przekazujemy.”

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz zapytała: „Skoro to jest zarządzeniem to jaka jest w tym nasza rola?”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „W tej chwili głosujemy nad planem przestrzennego zagospodarowania.”

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz zapytała, czy są pytania lub uwagi do projektu uchwały. Pytań ani uwag nie zgłoszono.

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Wczoraj Pan Mirosław Kozłow poprosił żebym pokazał mu na gruncie.”

Radny Mirosław Kozłow powiedział: „Wszystko jest czytelne.”

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XXIII/105/12 Rady Gminy Narew z dnia 30 października 2012 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów z obszaru Gminy Narew w zakresie wyznaczenia nowego przebiegu drogi w miejscowości Narew stanowi załącznik Nr 6 do oryginału protokołu.

 

 • w sprawie nadania Statutów sołectwom (37 uchwał dla wszystkich sołectw).

Sekretarz Wojciech Popławski powiedział: „Projekt tej uchwały, a ściślej mówiąc uchwał, bo to jest taka wzorcowa, która będzie odnosiła się do wszystkich sołectw, jest to kontynuacja naszych głosowań na ten temat z poprzedniej sesji. Tak jak wcześniej wspomnieliśmy, statut zawiera takie elementy, które są obligatoryjnie przewidziane w ustawie i takie które są fakultatywne, czyli możliwe do zawarcia, bądź też są nie konieczne. Te wszystkie sprawy, które wymagają konsultacji społecznych nie zostały teraz w projekcie zmienione na sugestie państwa radnych, bo nie było takiej sugestii. Natomiast ewentualne zastrzeżenia dotyczyły spraw zapisanych w rozdziale 6 od § 18. Te pozycje, które proponujemy do zmiany są na szarym tle. Szczegółowo nie będę się tutaj rozwodził nad istotą tych zmian. Po prostu są to zmiany na tyle czytelne, że chyba są zrozumiałe i proste. Jedynie więcej trzeba byłoby powiedzieć na temat § 35, mianowicie kiedy wygasa mandat sołtysa i członka rady sołeckiej. W poprzedniej wersji mieliśmy 5 punktów. Punkt 5 brzmiał w ten sposób, że prawomocnego skazującego wyroku sądu orzeczonego za przestępstwo umyślne. Gdyby został taki zapis to na pewno zostałby zakwestionowany przez nadzór z takiej przyczyny, że praktyka wojewódzkich sądów administracyjnych i wyroków wydanych przez te sądy, zakwestionowała przyczynę wygaśnięcia mandatu sołtysa i członka rady sołeckiej w skutek takiego prawomocnego skazującego wyroku. Wojewódzkie sądy administracyjne uznały, że taka przyczyna jest to ograniczenie prawa wyborczego kandydata i wszelkie dotychczasowe zapisy, które w statutach sołectw zawierały taki przepis, zostały uchylone. Dlatego też jest tutaj dokonana zmiana w projekcie, bez tego punktu 5. Wrócę jeszcze do § 18, te zapisy to nie jest nic nowego i nic nadzwyczajnego, co byłoby specyficzne tylko dla statutów sołectw naszej gminy. Takie zapisy zawarte są w statutach gmin czy to ościennych, czy położonych trochę dalej od naszej, nie tylko w naszym województwie. Jest to praktyka, która się sprawdziła i od wielu lat jest stosowana i nie kwestionowana przez nadzór Wojewody Podlaskiego i innych wojewodów w całym kraju. Także prosiłbym Państwa o pozytywne i przychylne głosowanie nad tymi projektami. Technika głosowania, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, że można głosować łącznie projekty wszystkich statutów. Nie trzeba 37 razy na każdy z osobna, bo według wzoru będzie wpisana tylko nazwa sołectwa w załączniku i w poszczególnych punktach § 1.”

Radny Mirosław Kozłow zapytał: „Czy będzie to zgodne z przepisami?”

Sekretarz Wojciech Popławski powiedział: „Tak. Konsultowałem to z Wojewodą.”

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz zapytała czy są pytania do projektu uchwały.

Radny Mirosław Kozłow zapytał: „Pani mecenas, czy to głosowanie będzie zgodne z przepisami?”

Radca prawny Eugenia Ostapczuk powiedziała: „Mój pogląd jest trochę inny. Skoro jest 37 uchwał i one dotyczą indywidualnie każdego sołectwa, to ja bym przegłosowała każdą uchwałę oddzielnie.”

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz powiedziała: „Teraz jest pewna nieścisłość. Wracamy znowu do tego co mówiliśmy na poprzedniej sesji. Prosiłam, żeby każda uchwała była zaopiniowana przez radcę prawnego. Oczywiście nie widzę żadnej pieczątki, nie ma żadnej opinii jak to powinno wyglądać. Więc albo jesteśmy poważni i konsekwentni, albo jesteśmy dalej niepoważni i niekonsekwentni, bo znowu wychodzą jakieś kwiatki. Mi się wydaje. Nie ma mi się wydaje. Albo jest to zgodne z przepisami, albo nie jest zgodne.”

Radca prawny Eugenia Ostapczuk powiedziała: „Uchwały były przeglądane i czytane przynajmniej 3 razy przeze mnie. W trakcie były zmiany i one były akceptowane. Natomiast nikt mnie wcześniej nie pytał jaka jest technika głosowania. Ze mną tego nie uzgodniono. Mój pogląd jest taki, oparty o orzecznictwo sądowe i administracyjne, że tutaj każda uchwała dotyczy odrębnie każdego sołectwa. To jest odrębny akt nadawany każdemu sołectwu, więc uważam, że dla każdego sołectwa trzeba odrębnie to przegłosować.”

Radny Mirosław Kozłow powiedział: „Proponuję zrobić przerwę i przygotować dokumentację. Uchwała jest, ale Pani Przewodnicząca musi mieć jakiś wykaz tych sołectw.”

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz powiedziała: „Jest wykaz sołectw. Czytałam protokół z ostatniej sesji i cały czas słyszę słowo przeglądam. Nie ma przeglądam. Albo coś jest zgodne z prawem, przepisami i jest to przygotowane dobrze, my się tym zajmujemy, albo to nie jest przygotowane po prostu perfekcyjnie.”

Radca prawny Eugenia Ostapczuk powiedziała: „Pani Przewodnicząca, przepraszam najmocniej, ale to chyba nie jest kwestia na sesję. Jeżeli są problemy, to po prostu trzeba się zebrać w jakimś normalnym miejscu, może nie tu przy publiczności i ustalić ze sobą zasady współpracy. Uważam, że w tej chwili jest to niepoważne.”

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz powiedziała: „To jest Pani zdanie, ma Pani prawo mieć takie zdanie.”

Radny Mirosław Kozłow powiedział: „Proponuję przełożyć tą dyskusję na później.”

Radna Anna Wawrzeniuk powiedziała: „To Pani przygotowuje materiały na sesję.”

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz powiedziała: „Ja nie przygotowuję materiałów. Zawsze proszę o to, żeby były one opiniowane i one nie są opiniowane. Nie ma pieczątek, że jest to zgodne z przepisami, bądź zatwierdzone pod względem formalno-prawnym. Proszę o to, bo od jakiegoś czasu uchwały, które podejmujemy trafiają do nas z powrotem.”

Radna Joanna Szafrańska powiedziała: „Przyszły materiały bez tego, jak Pani uważa, potwierdzenia. Czyli ktoś to musi pilnować.”

Radny Mirosław Kozłow powiedział: „Reasumując proponowałbym, żeby wszystkie projekty były z tyłu opiniowane, zarówno przez sekretarza, żeby radca prawny postawił pieczątkę i ewentualnie kierownicy odpowiednich komórek, którzy znają ten temat. My dostajemy gołe materiały i nie wiadomo kto to patrzył, jak to wygląda pod względem prawnym.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Sprawa załatwiona.”

Radna Bożena Pogorzelska powiedziała: „O ile dobrze rozumiem to problem dotyczy sposobu głosowania, a nie materiałów. O ile dobrze zrozumiałam to Pani radca prawny od strony prawnej nie ma nic do zarzucenia. Tylko kwestia w jaki sposób będziemy głosować. Z tego co zrozumiałam Pani radca prawny powiedziała, że musimy głosować nad każdym i trzeba 37 głosowań przeprowadzić.”

Radna Joanna Szafrańska powiedziała: „37 uchwał w formie papierowej też musi być, a jest jedna w sprawie nadania statutu sołectwa. Tylko jakiego.”

Skarbnik Halina Niesteruk powiedziała: „Po co 37 razy to samo drukować. To jest dwie ryzy papieru, nie mówiąc o tonerze. Jest wykaz miejscowości, identyczna uchwała dla każdego i teraz głosować.”

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz przeczytała projekt uchwały w sprawie nadania Statutu sołectwu Ancuty. Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania Statutu sołectwu Ancuty. W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 9 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 4.

Uchwała Nr XXIII/106/12 Rady Gminy Narew z dnia 30 października 2012 roku w sprawie nadania Statutu sołectwu Ancuty stanowi załącznik Nr 7 do oryginału protokołu.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz przeczytała projekt uchwały w sprawie nadania Statutu sołectwu Białki. Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania Statutu sołectwu Białki. W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 9 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 4.

Uchwała Nr XXIII/107/12 Rady Gminy Narew z dnia 30 października 2012 roku w sprawie nadania Statutu sołectwu Białki stanowi załącznik Nr 8 do oryginału protokołu.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz przeczytała projekt uchwały w sprawie nadania Statutu sołectwu Chrabostówka. Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania Statutu sołectwu Chrabostówka. W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 9 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 4.

Uchwała Nr XXIII/108/12 Rady Gminy Narew z dnia 30 października 2012 roku w sprawie nadania Statutu sołectwu Chrabostówka stanowi załącznik Nr 9 do oryginału protokołu.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz przeczytała projekt uchwały w sprawie nadania Statutu sołectwu Doratynka. Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania Statutu sołectwu Doratynka. W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 9 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 4.

Uchwała Nr XXIII/109/12 Rady Gminy Narew z dnia 30 października 2012 roku w sprawie nadania Statutu sołectwu Doratynka stanowi załącznik Nr 10 do oryginału protokołu.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz przeczytała projekt uchwały w sprawie nadania Statutu sołectwu Gorędy. Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania Statutu sołectwu Gorędy. W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 9 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 4.

Uchwała Nr XXIII/110/12 Rady Gminy Narew z dnia 30 października 2012 roku w sprawie nadania Statutu sołectwu Gorędy stanowi załącznik Nr 11 do oryginału protokołu.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz przeczytała projekt uchwały w sprawie nadania Statutu sołectwu Gorodczyno. Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania Statutu sołectwu Gorodczyno. W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 9 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 4.

Uchwała Nr XXIII/111/12 Rady Gminy Narew z dnia 30 października 2012 roku w sprawie nadania Statutu sołectwu Gorodczyno stanowi załącznik Nr 12 do oryginału protokołu.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz przeczytała projekt uchwały w sprawie nadania Statutu sołectwu Gorodzisko. Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania Statutu sołectwu Gorodzisko. W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 9 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 4.

Uchwała Nr XXIII/112/12 Rady Gminy Narew z dnia 30 października 2012 roku w sprawie nadania Statutu sołectwu Gorodzisko stanowi załącznik Nr 13 do oryginału protokołu.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz przeczytała projekt uchwały w sprawie nadania Statutu sołectwu Gradoczno. Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania Statutu sołectwu Gradoczno. W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 9 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 4.

Uchwała Nr XXIII/113/12 Rady Gminy Narew z dnia 30 października 2012 roku w sprawie nadania Statutu sołectwu Gradoczno stanowi załącznik Nr 14 do oryginału protokołu.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz przeczytała projekt uchwały w sprawie nadania Statutu sołectwu Istok. Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania Statutu sołectwu Istok. W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 9 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 4.

Uchwała Nr XXIII/114/12 Rady Gminy Narew z dnia 30 października 2012 roku w sprawie nadania Statutu sołectwu Istok stanowi załącznik Nr 15 do oryginału protokołu.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz przeczytała projekt uchwały w sprawie nadania Statutu sołectwu Iwanki. Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania Statutu sołectwu Iwanki. W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 9 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 4.

Uchwała Nr XXIII/115/12 Rady Gminy Narew z dnia 30 października 2012 roku w sprawie nadania Statutu sołectwu Iwanki stanowi załącznik Nr 16 do oryginału protokołu.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz przeczytała projekt uchwały w sprawie nadania Statutu sołectwu Janowo. Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania Statutu sołectwu Janowo. W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 9 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 4.

Uchwała Nr XXIII/116/12 Rady Gminy Narew z dnia 30 października 2012 roku w sprawie nadania Statutu sołectwu Janowo stanowi załącznik Nr 17 do oryginału protokołu.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz przeczytała projekt uchwały w sprawie nadania Statutu sołectwu Kotłówka. Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania Statutu sołectwu Kotłówka. W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 9 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 4.

Uchwała Nr XXIII/117/12 Rady Gminy Narew z dnia 30 października 2012 roku w sprawie nadania Statutu sołectwu Kotłówka stanowi załącznik Nr 18 do oryginału protokołu.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz przeczytała projekt uchwały w sprawie nadania Statutu sołectwu Koweła. Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania Statutu sołectwu Koweła. W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 9 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 4.

Uchwała Nr XXIII/118/12 Rady Gminy Narew z dnia 30 października 2012 roku w sprawie nadania Statutu sołectwu Koweła stanowi załącznik Nr 19 do oryginału protokołu.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz przeczytała projekt uchwały w sprawie nadania Statutu sołectwu Koźliki. Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania Statutu sołectwu Koźliki. W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 9 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 4.

Uchwała Nr XXIII/119/12 Rady Gminy Narew z dnia 30 października 2012 roku w sprawie nadania Statutu sołectwu Koźliki stanowi załącznik Nr 20 do oryginału protokołu.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz przeczytała projekt uchwały w sprawie nadania Statutu sołectwu Krzywiec. Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania Statutu sołectwu Krzywiec. W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 9 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 4.

Uchwała Nr XXIII/120/12 Rady Gminy Narew z dnia 30 października 2012 roku w sprawie nadania Statutu sołectwu Krzywiec stanowi załącznik Nr 21 do oryginału protokołu.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz przeczytała projekt uchwały w sprawie nadania Statutu sołectwu Kutowa. Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania Statutu sołectwu Kutowa. W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 9 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 4.

Uchwała Nr XXIII/121/12 Rady Gminy Narew z dnia 30 października 2012 roku w sprawie nadania Statutu sołectwu Kutowa stanowi załącznik Nr 22 do oryginału protokołu.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz przeczytała projekt uchwały w sprawie nadania Statutu sołectwu Lachy. Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania Statutu sołectwu Lachy. W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 9 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 4.

Uchwała Nr XXIII/122/12 Rady Gminy Narew z dnia 30 października 2012 roku w sprawie nadania Statutu sołectwu Lachy stanowi załącznik Nr 23 do oryginału protokołu.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz przeczytała projekt uchwały w sprawie nadania Statutu sołectwu Łopuchówka. Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania Statutu sołectwu Łopuchówka. W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 9 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 4.

Uchwała Nr XXIII/123/12 Rady Gminy Narew z dnia 30 października 2012 roku w sprawie nadania Statutu sołectwu Łopuchówka stanowi załącznik Nr 24 do oryginału protokołu.

Z sali wyszedł radny Dawid Kuczewski, w związku z czym liczba obecnych radnych wynosi 12.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz przeczytała projekt uchwały w sprawie nadania Statutu sołectwu Łosinka. Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania Statutu sołectwu Łosinka. W głosowaniu jawnym głosowało 12 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 8 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 4.

Uchwała Nr XXIII/124/12 Rady Gminy Narew z dnia 30 października 2012 roku w sprawie nadania Statutu sołectwu Łosinka stanowi załącznik Nr 25 do oryginału protokołu.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz przeczytała projekt uchwały w sprawie nadania Statutu sołectwu Makówka. Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania Statutu sołectwu Makówka. W głosowaniu jawnym głosowało 12 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 8 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 4.

Uchwała Nr XXIII/125/12 Rady Gminy Narew z dnia 30 października 2012 roku w sprawie nadania Statutu sołectwu Makówka stanowi załącznik Nr 26 do oryginału protokołu.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz przeczytała projekt uchwały w sprawie nadania Statutu sołectwu Narew – Gnilica. Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania Statutu sołectwu Narew – Gnilica. W głosowaniu jawnym głosowało 12 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 8 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 4.

Uchwała Nr XXIII/126/12 Rady Gminy Narew z dnia 30 października 2012 roku w sprawie nadania Statutu sołectwu Narew – Gnilica stanowi załącznik Nr 27 do oryginału protokołu.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz przeczytała projekt uchwały w sprawie nadania Statutu sołectwu Narew – Osiedle. Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania Statutu sołectwu Narew – Osiedle. W głosowaniu jawnym głosowało 12 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 8 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 4.

Uchwała Nr XXIII/127/12 Rady Gminy Narew z dnia 30 października 2012 roku w sprawie nadania Statutu sołectwu Narew – Osiedle stanowi załącznik Nr 28 do oryginału protokołu.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz przeczytała projekt uchwały w sprawie nadania Statutu sołectwu Narew – Piaski. Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania Statutu sołectwu Narew – Piaski. W głosowaniu jawnym głosowało 12 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 8 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 4.

Uchwała Nr XXIII/128/12 Rady Gminy Narew z dnia 30 października 2012 roku w sprawie nadania Statutu sołectwu Narew – Piaski stanowi załącznik Nr 29 do oryginału protokołu.

Na salę powrócił radny Dawid Kuczewski, w związku z czym liczba obecnych radnych wynosi 13.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz przeczytała projekt uchwały w sprawie nadania Statutu sołectwu Nowiny. Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania Statutu sołectwu Nowiny. W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 9 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 4.

Uchwała Nr XXIII/129/12 Rady Gminy Narew z dnia 30 października 2012 roku w sprawie nadania Statutu sołectwu Nowiny stanowi załącznik Nr 30 do oryginału protokołu.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz przeczytała projekt uchwały w sprawie nadania Statutu sołectwu Odrynki. Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania Statutu sołectwu Odrynki. W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 9 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 4.

Uchwała Nr XXIII/130/12 Rady Gminy Narew z dnia 30 października 2012 roku w sprawie nadania Statutu sołectwu Odrynki stanowi załącznik Nr 31 do oryginału protokołu.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz przeczytała projekt uchwały w sprawie nadania Statutu sołectwu Ogrodniki. Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania Statutu sołectwu Ogrodniki. W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 9 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 4.

Uchwała Nr XXIII/131/12 Rady Gminy Narew z dnia 30 października 2012 roku w sprawie nadania Statutu sołectwu Ogrodniki stanowi załącznik Nr 32 do oryginału protokołu.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz przeczytała projekt uchwały w sprawie nadania Statutu sołectwu Przybudki. Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania Statutu sołectwu Przybudki. W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 9 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 4.

Uchwała Nr XXIII/132/12 Rady Gminy Narew z dnia 30 października 2012 roku w sprawie nadania Statutu sołectwu Przybudki stanowi załącznik Nr 33 do oryginału protokołu.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz przeczytała projekt uchwały w sprawie nadania Statutu sołectwu Puchły. Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania Statutu sołectwu Puchły. W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 9 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 4.

Uchwała Nr XXIII/133/12 Rady Gminy Narew z dnia 30 października 2012 roku w sprawie nadania Statutu sołectwu Puchły stanowi załącznik Nr 34 do oryginału protokołu.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz przeczytała projekt uchwały w sprawie nadania Statutu sołectwu Radźki. Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania Statutu sołectwu Radźki. W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 9 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 4.

Uchwała Nr XXIII/134/12 Rady Gminy Narew z dnia 30 października 2012 roku w sprawie nadania Statutu sołectwu Radźki stanowi załącznik Nr 35 do oryginału protokołu.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz przeczytała projekt uchwały w sprawie nadania Statutu sołectwu Rybaki. Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania Statutu sołectwu Rybaki. W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 9 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 4.

Uchwała Nr XXIII/135/12 Rady Gminy Narew z dnia 30 października 2012 roku w sprawie nadania Statutu sołectwu Rybaki stanowi załącznik Nr 36 do oryginału protokołu.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz przeczytała projekt uchwały w sprawie nadania Statutu sołectwu Saki. Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania Statutu sołectwu Saki. W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 9 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 4.

Uchwała Nr XXIII/136/12 Rady Gminy Narew z dnia 30 października 2012 roku w sprawie nadania Statutu sołectwu Saki stanowi załącznik Nr 37 do oryginału protokołu.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz przeczytała projekt uchwały w sprawie nadania Statutu sołectwu Soce. Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania Statutu sołectwu Soce. W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 9 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 4.

Uchwała Nr XXIII/137/12 Rady Gminy Narew z dnia 30 października 2012 roku w sprawie nadania Statutu sołectwu Soce stanowi załącznik Nr 38 do oryginału protokołu.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz przeczytała projekt uchwały w sprawie nadania Statutu sołectwu Trześcianka. Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania Statutu sołectwu Trześcianka. W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 9 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 4.

Uchwała Nr XXIII/138/12 Rady Gminy Narew z dnia 30 października 2012 roku w sprawie nadania Statutu sołectwu Trześcianka stanowi załącznik Nr 39 do oryginału protokołu.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz przeczytała projekt uchwały w sprawie nadania Statutu sołectwu Tyniewicze Duże. Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania Statutu sołectwu Tyniewicze Duże. W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 9 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 4.

Uchwała Nr XXIII/139/12 Rady Gminy Narew z dnia 30 października 2012 roku w sprawie nadania Statutu sołectwu Tyniewicze Duże stanowi załącznik Nr 40 do oryginału protokołu.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz przeczytała projekt uchwały w sprawie nadania Statutu sołectwu Tyniewicze Małe. Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania Statutu sołectwu Tyniewicze Małe. W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 9 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 4.

Uchwała Nr XXIII/140/12 Rady Gminy Narew z dnia 30 października 2012 roku w sprawie nadania Statutu sołectwu Tyniewicze Małe stanowi załącznik Nr 41 do oryginału protokołu.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz przeczytała projekt uchwały w sprawie nadania Statutu sołectwu Waniewo. Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania Statutu sołectwu Waniewo. W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 9 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 4.

Uchwała Nr XXIII/141/12 Rady Gminy Narew z dnia 30 października 2012 roku w sprawie nadania Statutu sołectwu Waniewo stanowi załącznik Nr 42 do oryginału protokołu.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz przeczytała projekt uchwały w sprawie nadania Statutu sołectwu Waśki. Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania Statutu sołectwu Waśki. W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 9 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 4.

Uchwała Nr XXIII/142/12 Rady Gminy Narew z dnia 30 października 2012 roku w sprawie nadania Statutu sołectwu Waśki stanowi załącznik Nr 43 do oryginału protokołu.

 

 • w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz przeczytała projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz zapytała czy są pytania do projektu uchwały.

Radna Anna Wawrzeniuk zapytała: „Mam pytanie do Pana Wójta. Mamy dołączoną tutaj odpowiedź Pana Starosty, uprawnienia Pana Starosty, i chodzi o gospodarowanie i wydobywanie kopalin na terenie Gminy Narew. Dotyczy to nie tylko tej działki ale wszystkich działek. Czy gmina może korzystać na użytek własny z kopalin będących jej własnością?”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „W kwestii legalności wydobycia to tutaj jest odpowiedź napisana przez Panią naczelnik Moszczyńską. Musi być koncesja na wydobywanie, czyli to co mamy na żwirowni w Waniewie, która jest wyeksploatowana w 30%, o czym wspomniałem na ostatniej sesji. Ponoć głębiej tam może być żwir, być może jest z tym, że na dzień dzisiejszy nie mamy aż takiego sprzętu. W kwestii otworzenia nowej, legalnej żwirowni muszą być dwie zgodne opinie ministra ochrony środowiska i ministra rozwoju i przemysłu. To co jest napisane, to w tej chwili trzy akty prawne kategorycznie nam to blokują. Możemy tylko wydobywać, możemy rozwijać, możemy sprzedawać, pod warunkiem, że stworzymy gospodarstwo pomocnicze. Wiąże się to z oddzielną księgowością, z kierownikiem, z pracownikami i oczywiście ze sprzętem.”

Radna Anna Wawrzeniuk powiedziała: „Mówiliśmy tu właściwie o tej żwirowni na użytek własny. Gmina nie chce prowadzić działalności i sprzedaży.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „W czasopiśmie samorządowym pt. Wspólnota była interpretacja, że na użytek własny możemy wydobywać, ale czy z legalnej czy z nielegalnej tego nie określa. Prawdopodobnie za wydobywanie z nielegalnej żwirowni Urząd Gminy w Nowince został ukarany kwotą 300 tys. zł kary. Nie dzwoniłem do Pani Wójt, po prostu mi nie wypada, ale słyszałem to od przedstawiciela dużej firmy zajmującej się wykopalinami w województwie podlaskim. Czasami oszczędzając na paliwie, na sprzęcie balansujemy na granicy prawa.”

Sołtys wsi Ogrodniki Mirosław Szelengowicz powiedział: „Michałowo też ukarali.”

Radny Mirosław Predko zapytał: „Czy wiadomo na jakiej głębokości te pokłady żwiru jeszcze istnieją?”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Nie były robione odwierty. Był zrobiony przez poprzedni samorząd plan przestrzennego zagospodarowania z perspektywą wydobywania tego. Nie były robione odwierty i trudno powiedzieć co tam jest.”

Radny Mirosław Predko zapytał: „Czy jest osoba zainteresowana kupnem?”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Podejrzewam, że może być. Niemniej jednak nie prowadziłem żadnych rozmów i nawet nie wypada, żeby osoba na stanowisku Wójta sugerowała, że mamy taką działkę do sprzedaży. Jeżeli Państwo wyrażą zgodę to i tak będzie przetarg, w którym wszyscy mogą się ubiegać. Wszyscy, którzy prowadzą działalność rzemieślniczą w kwestiach produkcji np. bloczków betonowych, czy też robót drogowych, bo tym zwłaszcza zależy.”

Radny Dawid Kuczewski zapytał: „Jaka jest szacunkowa wartość tej działki?”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Dopiero wtedy gdy Państwo wyrazicie zgodę na sprzedaż, wówczas zlecamy dla rzeczoznawcy żeby to wycenił i wtedy ceny są różne. Chce tylko podkreślić, że mieliśmy wycenione działki budowlane w miejscowości Przybudki, piękne działki przy drodze asfaltowej z dostępem do wody i do energii. Nie wiem dlaczego rzeczoznawca 15-arowe działki wycenił po 6 tys. zł. Nie mogę tej kwoty obniżyć, ale mam prawo podnieść. Pomnożyłem to razy dwa, a w niektórych przypadkach nawet więcej niż razy dwa. W tej chwili nie zostały one sprzedane, ale nie sprzedam tego, nie puszczę na przetarg za cenę 6 tys. zł. Dzisiaj 6 tys. zł za 15-arową działkę z dostępem do drogi asfaltowej, prądu i wody to jakaś śmieszna suma.”

Radny Dawid Kuczewski zapytał: „Ale plus minus powiedzieć ile, czy np. w setkach tysięcy?”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Nie mam takiej wiedzy, ponieważ nie wycenialiśmy. Na terenie naszej gminy nie było wyceny takich gruntów. Zobaczymy. Za poprzedniego samorządu był plan zagospodarowania, dość duże pieniądze poszły na opracowanie planu i to w tej chwili jest bezużyteczne. Sprawdzałem dzisiaj podatki. Mamy żwirownię Pana Oniszczuka w Koźlikach i Pana Alimowskiego. Od 7 do 10 tys. zł odprowadzają podatku z tytułu takiego areału.”

Radny Dawid Kuczewski zapytał: „Rozumiem, że to będzie sprzedawana ta właśnie działka, na której są te kopaliny?”

Radny Mirosław Kozłow zapytał: „Ale to nie jest ta działka, na której my teraz kopiemy żwir?”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Nie.”

Radny Dawid Kuczewski zapytał: „To znaczy nie wiadomo, czy to będzie sprawdzane?”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Jest kwestia zapłacenia za wycenę. Jeżeli to będzie jakaś śmieszna suma, to trzeba będzie się zastanowić, czy podchodzić do przetargu, czy też nie. Na dzień dzisiejszy nie możemy legalnie tam eksploatować i kopać. Za 10-15 lat może coś się zmienić.”

Radny Mirosław Predko zapytał: „Nawet sobie? Nawet na własne potrzeby?”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Nawet na własne potrzeby. Wspominałem o tej karze dla gminy Nowinka. Pan sołtys Mirosław Szelengowicz wspomniał, że Michałowo też dostało taką karę.”

Radny Mirosław Predko zapytał: „A do tej pory jak było to użytkowane?”

Skarbnik Halina Niesteruk powiedziała: „Nikt tego tak bardzo nie sprawdzał. My mamy żwirownię w Waniewie, gdzie jest koncesja.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Ale to jest inna działka.”

Radny Mirosław Kozłow powiedział: „My mamy koncesję na żwirownię, z której bierzemy żwir.”

Radny Mirosław Predko powiedział: „Trzeba to jakoś sprawdzić, bo nie możemy cały czas pytać, czy jest, czy nie ma, bo nie wiadomo co z tym dalej robić.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Żeby sprawdzić, to trzeba ponieść koszta i zrobić odwierty.”

Radny Mirosław Predko powiedział: „To trzeba.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Na dzień dzisiejszy nie zrobimy tego, bo brakuje nam 13 tys. zł żeby dokończyć okna na trzech kondygnacjach w szkole. Jest kwestia palenia w świetlicy w Trześciance. Jest propozycja, żeby zrobić to w taki sposób, Pan Korobkiewicz już zrobił rozeznanie. 12 tys. zł kosztuje piec olejowy ze zbiornikiem i oprzyrządowaniem. Tamten piec byśmy wykorzystali, bo bezwzględnie trzeba zrobić grzanie wody w hotelu i w szkole po sezonie. Trzeba wstawić małe piece i grzać wodę nie na prąd, nie na bojlery, tylko pracownicy będą grzać wodę węglem w tych małych piecach.”

Radna Joanna Szafrańska zapytała: „Ale kiedy to będzie?”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „W tej chwili mamy koniec roku i kasa jest pusta.”

Radna Joanna Szafrańska zapytała: „Ale grzać trzeba, przecież minus osiem było.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „W ubiegłym roku tak się złożyło, że był palacz. Jaki on tam był taki był. Nie do końca wszyscy byliśmy zadowoleni z tego palenia, bo i piec zostawił zasmolony itd. Palił on za sumę miesięcznie mniejszą niż kuroniówka. W tej chwili oddaję to w ręce Pani Dyrektor i Pani Joanny Szafrańskiej. Może jest w Trześciance człowiek z uprawnieniami, który podjąłby się palenia. Jeżeli pojawią się pieniądze, to jestem skłonny wymienić. To nie są małe pieniądze i nie są duże pieniądze, 12 tys. zł i sprawa tego nieszczęsnego palacza byłaby rozwiązana. Sprawa przechowywania węgla, przetargu, zakupu itd.”

Radna Bożena Pogorzelska powiedziała: „Uważam, że mając jakąś działkę, o której nie wiemy co tam jest, to pomyślałam sobie tak od strony gospodarskiej. Jeżeli mam coś co może być w dalszych latach wykorzystane, to nie sprzedaję tego. Trzeba to trzymać, bo nie wiadomo jakie będą dalej czasy. Jeżeli jest taka szansa, żeby ją zatrzymać, to uważam, że warto ją zatrzymać. Zwłaszcza, że nie wiemy co tam jest.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Może zróbmy w ten sposób. Jeżeli będą możliwości finansowe, to trzeba zrobić 5-6 odwiertów. Odwiert kosztuje w tej chwili około 700 zł i za około 4-5 tys. zł firma nam to zrobi. Wówczas zdecydujemy. Jeżeli tam nie będzie zasobów żwiru tylko piach, to państwo podejmą wtedy decyzję. Firmy drogowe są zainteresowane również piachem. Poczekamy, czy w nowym roku budżetowym będą pieniądze, za państwa zgodą zrobimy odwierty i sprawa będzie jasna.”

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz zapytała czy są jeszcze pytania do projektu uchwały. Więcej pytań nie zadano.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Nikt nie głosował za przyjęciem uchwały, przeciw głosowało 9 radnych, wstrzymało się – 4 radnych.

Uchwała Rady Gminy Narew z dnia 30 października 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew nie została podjęta.

Radny Mirosław Kozłow powiedział: „Skończmy temat działki. Robimy odwierty czy nie? Żeby to zaplanować w budżecie.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Podobna sytuacja była na terenie sołectwa Janowo. Tam miałem takie informacje, że nie ma żwiru, a jest piach. Ale zróbmy i tam odwierty. Obwiert był zrobiony przez prywatną osobę, która była zainteresowana, ale nie chcę niczego sugerować. Jeżeli będziemy robić, to na te dwie działki.”

Radny Mirosław Kozłow powiedział: „Zaplanujmy to w budżecie na przyszły rok. W styczniu, czy w lutym zrobić i rozstrzygnąć, bo znowu będziemy wałkować to na kolejnej sesji.”

Skarbnik Halina Niesteruk powiedziała: „Jak będzie dobra działka, to kto ją będzie sprzedawał.”

Radny Mirosław Gromotowicz powiedział: „Będziemy wiedzieli co sprzedajemy.”

Radny Mirosław Kozłow powiedział: „Czyli jaka decyzja, co z tymi odwiertami? Musi być jasna deklaracja, żeby potem za dwa miesiące nie było, że ten chciał, a tamten nie chciał. Jak robimy odwierty to robimy. Pani Przewodnicząca powie słowo.”

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz powiedziała: „Uważam, że sprawa jest jasna, gdyż ma to wpływ na wartość działki.”

 

 • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz powiedziała: „Zanim przejdziemy do tego projektu pozwolę sobie kilka słów powiedzieć, czego dotyczyłaby zmiana w budżecie i ewentualna prośba z mojej strony, co zostało ujęte w materiałach, które Państwo otrzymali. Jak Państwo wiecie jest w Narwi, tak jak również w innych gminach, Koło Emerytów i Rencistów. Jest to takie Koło, które u nas działa i generalnie oni spotykają się ze sobą. Przyszli do mnie we wtorek na dyżur i poprosili o dofinansowanie ze strony Rady Gminy takiego Dnia Seniora, który zaplanowali, żeby obchodzić w Narwi. We wszystkich innych gminach to też się odbywa, oni ściśle współpracują z gminami Czyże, Hajnówka, Dubicze Cerkiewne. Generalnie w innych gminach otrzymują takie wsparcie, otrzymują jakąś dotację. Po przeanalizowaniu budżetu Rady widzę, że jakieś pieniądze zostają nam z tego roku. Moja wielka prośba jest taka, żeby Wysoka Rada przychyliła się do tego, aby w kwocie 1 800 zł wesprzeć to Koło Emerytów i Rencistów i żeby dofinansować im zorganizowania Dnia Seniora w Narwi. Generalnie jedyną możliwością takiego wsparcia jest przekazanie tej kwoty ośrodkowi kultury, który opłaci część faktur związanych z organizacją tego Dnia Seniora. To jest moja prośba do Państwa.”

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poprosiła o zabranie głosu Skarbnika Gminy Narew Halinę Niesteruk.

Skarbnik Halina Niesteruk powiedziała: „Powiem tylko, że nie przesuwam tego z Rady Gminy. Wcale nie jest powiedziane, że tam środki zostaną dlatego, że mamy wydatki, których nie możemy zaplanować. Chodzi o te komisje, które są teraz dodatkowo płatne. Nie wiem ile będzie jeszcze komisji, także z Rady Gminy nie zabieram, tylko zabieram ze świetlic 1 800 zł i przesuwam na dotację dla NOK-u. Z zakupów materiałów na świetlicach wiejskich. Jak robiło się remont, to było tam trochę pieniędzy.”

Radny Mirosław Kozłow powiedział: „Myślę, że te pieniądze trzeba dać. Skoro daliśmy na wiosnę młodzieży, to czemu nie mamy dać dla seniorów. Bądźmy konsekwentni.”

Radny Dawid Kuczewski powiedział: „Sołtysi prosili o pieniądze na stół bilardowy, na jakieś wyposażenie. Teraz zabierzemy ze świetlic i przekażemy na inny cel, a tutaj znowu nie będzie.”

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz zapytała czy są jeszcze pytania i uwagi do projektu uchwały. Więcej pytań nie zadano.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, przeciw – 1, wstrzymało się – 2.

Uchwała Nr XXIII/143/12 Rady Gminy Narew z dnia października 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok stanowi załącznik Nr 44 do oryginału protokołu.

 

Ad. 7. Informacja Wojewody Podlaskiego i urzędów skarbowych o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2011 rok.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz przeczytała informację Wojewody Podlaskiego o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2011 rok, która stanowi załącznik nr 45 do oryginału protokołu.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz przeczytała informację Urzędu Skarbowego w Białymstoku o złożonym oświadczeniu majątkowym za 2011 rok, która stanowi załącznik nr 46 do oryginału protokołu.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz przeczytała informację Urzędu Skarbowego w Hajnówce o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2011 rok, która stanowi załącznik nr 47 do oryginału protokołu.

 

Ad. 8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w roku szkolnym 2011/2012.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz powiedziała: „Są to materiały, które Państwo otrzymali do wiadomości. Tego nie głosujemy. Czy macie Państwo pytania odnośnie tych materiałów?”

Pytań nie zadano.

 

Ad. 9. Interpelacje i zapytania radnych. Ad. 10 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Ad. 11 Wolne wnioski i informacje.

Radna Joanna Szafrańska powiedziała: „Czy były sprawdzane hydranty po wsiach? Jak był Pan z Wodociągów Podlaskich to miała być powołana komisja.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Odpowiem telefonicznie. Przedzwonię do Pana Jakubowskiego i zapytam.”

Radny Mirosław Kozłow powiedział: „Panie Dyrektorze, odnośnie dożywiania uczniów. W Szkole Podstawowej z obiadów korzysta 142 uczniów, natomiast ogólnie jest 166. Czy ta różnica była sprawdzana, dlaczego te dzieci nie korzystają? Dobrze byłoby sprawdzić, dlaczego tak jest.”

Dyrektor Jerzy Ostapczuk powiedział: „Liczba osób nie korzystających jest bardzo nieznaczna, w większości obiady są sponsorowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. To jest wola rodziców.”

Radny Mirosław Kozłow powiedział: „Jest 18 osób, które dobrze byłoby sprawdzić.”

Skarbnik Gminy Halina Niesteruk powiedziała: „Może nie chcą.”

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz powiedziała: „Dlaczego nie korzystają? Podstawówka to jest wielki bój, żeby zapłacić za obiady, żeby korzystały. Problem ten jest co miesiąc. Dzieci po prostu nie chcą.”

Dyrektor Jerzy Ostapczuk powiedział: „Pochylę się nad tym problemem.”

Radny Jan Ochrymiuk powiedział: „Zapytam o biogazownię w Krzywcu, co to, skąd ona wynika.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Naszym obowiązkiem jest, jeżeli wpłynie wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli są wszystkie przesłanki spełnione, które określa ustawa o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu terenu, musimy to wydać. W tej chwili jest kilka dużych firm, które przesyłają i produkują energię. U nas jest m.in. PGE, Tauron itd. Oni mają obowiązek do któregoś roku, mieć alternatywne źródło energii. Co to jest ta biogazownia? Tutaj dla mieszkańców Narwi było spotkanie, bo to już druga firma, która u nas się ubiega. Jest to produkcja prądu na bazie kiszenia traw, kukurydzy, jakichś odpadów itd. Nie ma tam żadnych zapachów, żadnych smrodów, wszystko odbywa się w pomieszczeniach zamkniętych. Analizowaliśmy w perspektywie czasu i wpłynie dla nas od każdej tego typu inwestycji około 50 tys. zł podatku rocznie, plus miejsca pracy. Dzięki naszemu poprzedniemu Sekretarzowi Mariuszowi Żukowskiemu jestem w takiej grupie, która głosuje nad najważniejszymi kierunkami rozwoju Województwa Podlaskiego. W tej chwili biogazownie jako alternatywne źródła energii są na pierwszym miejscu.”

Radny Jan Ochrymiuk powiedział: „Krzywiec cały czas ma biogazownię. Tam cały czas są zapachy.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „To satelitarnie zostało namierzone, że tutaj są ogromne źródła tych traw rzecznych na łąkach, których się nie kosi. Jeżeli są te przesłanki, to będzie z korzyścią dla wszystkich. Po pierwsze bierzemy dopłaty za łąki, a nie kosimy ich z drżeniem serca, czy będzie kontrola, czy nie będzie. Tu będzie dla rolników duży plus. Dla nas podatki i miejsca pracy, oby tylko te dwa punkty powstały.”

Radny Mirosław Kozłow zapytał: „Gdzie jest lokalizacja?”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Jedna jest przy drodze wojewódzkiej jadąc do Krzywca, druga jest w bezpośredniej bliskości kurników firmy Rolmak. Przypominam, że jednej lokalizacji, tej pierwszej firmy, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska nam nie zaakceptowała. Produktem ubocznym, którego nie można puścić do atmosfery jest ciepło. Były już rozmowy, żeby przez kanał tłoczny puścić ciepło do ogrzewania hal firmy Pronar.”

Sołtys wsi Ogrodniki Mirosław Szelengowicz zapytał: „A Natura 2000 nie ma nic wspólnego?”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „No właśnie lokalizacja jednej znajduje się w Naturze 2000.”

Sołtys wsi Ogrodniki Mirosław Szelengowicz powiedział: „To tamte tereny.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Sprawę tę wyjaśniałem. Zapytałem Dyrektora RDOŚ Lecha Magrela dlaczego, skoro to jest priorytet, to Pan nam odmówił lokalizacji. Pracownik przeprosił, dał do podpisu i podpisał. Dyrektor Lech Magrel napisał pracę doktorancką na temat tych biogazowni.”

Radny Jan Ochrymiuk powiedział: „Krzywiec i tak cierpi. Żwirownia od długiego czasu istnieje, tak zwany kołchoz też. Las ciągnie drewno tamtędy. Tam nie ma drogi, ani nic.”

Sołtys wsi Krzywiec Krystyna Chodakowska zapytała: „To znaczy, że lokalizacja potwierdzona już jest u nas?”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „W tej chwili jesteśmy na etapie decyzji środowiskowej. Będą wszystkie niezbędne uzgodnienia, jeżeli zajdzie potrzeba przyjedzie przedstawiciel i spotkamy się w świetlicy w Krzywcu, pokaże zdjęcia itd. Wiem, że to tak brzmi taka nazwa „biogazownia”.

Sołtys wsi Krzywiec Krystyna Chodakowska zapytała: „Musi się spotkać, bo wymaga to przedyskutowania. Po pierwsze ona produkuje zapachy. Nie wyobrażam sobie w takim miejscu biogazowi. Ludzie jadą do Białowieży, do Hajnówki na wypoczynek i tu przy szosie będzie śmierdziało, bo będzie śmierdziało. Już nie mówiąc o Krzywcu, bo my to wąchamy cały czas.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Musi Pani zrozumieć pewne zasady. Jeżeli firma uzyska wszystkie niezbędne, wymagane przepisami prawa pozwolenia i uzgodnienia, to my nie mamy wpływu na to. Absolutnie. To tak jakby Pani chciała budować dom, a sąsiad powiedział, że ja sobie nie życzę takiej sąsiadki jak Pani”.

Sołtys wsi Krzywiec Krystyna Chodakowska zapytała: „To nie o to chodzi, to nie jest dom, to jest biogazownia.”

Radny Jan Ochrymiuk powiedział: „Odpowiednia osoba zabrała ten kołchoz w Krzywcu, to teraz oni pozwolenia dostają gdzie chcesz, nawet u Pana Boga.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Zapewniano nas, że tam nie ma nawet w promieniu kilkunastu metrów żadnego odoru. Przytoczę przykład Pana Hryniewickiego w Rohozach, gdzie Pani Widelska od dwunastu lat nęka tego człowieka, a tam smrodu od obory od dwustu krów nie ma w odległości pięciu metrów.”

Sołtys wsi Krzywiec Krystyna Chodakowska zapytała: „To jeśli tak, to jakiś przedstawiciel tej firmy niech przyjedzie i wytłumaczy.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Oczywiście.”

Radny Jan Ochrymiuk powiedział: „Koło obory nie ma pięć metrów, ale jak on wsiądzie do autobusu, to dziesięć metrów słychać od niego.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Ludzie, którzy zajmują się produkcją mięsa, chleba śmierdzą, tak? Ale mięso, jajka, mleko nie śmierdzi. To o czym my rozmawiamy?”

Sołtys wsi Janowo Leon Iwaniuk powiedział: „Przeżyłem trzy kadencje. Byli Wójtowie: Topolański, Sadowski, Iwaniuk. Takiej komedii nie było jak za Pana Wójta. Podziękowanie dostała wieś. Bez ogłoszenia, bez zebrania, bez niczego kobietę wycieńczoną, syn po szpitalu psychiatrycznym. Wczoraj przychodzi kobieta i dzwoni po pogotowie i wszystko wyszło na jaw, kogo przywieźliście do wsi Janowo. Robiliśmy remont w kuchni, trzymaliśmy kuchnię na posiłki, na pogrzeby, dla obsługi. Wsadziliście takich kwaterantów. Wczoraj przychodzi kobieta o godzinie siódmej, dzwoni na pogotowie. Pytają, czego chce. Z synem niedobrze, bo pająki gania.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „On głupa wala, a nie pająki gania. To jest hultaj i smród. Gdzie ja mam go zabrać? Do domu do siebie? Proszę państwa, dostałem nakaz prokuratorski.”

Sołtys wsi Janowo Leon Iwaniuk powiedział: „Pogotowie pyta się, czy był leczony psychiatrycznie? Był leczony. To zaraz przyjedziemy. Przywieźliście nam takich ludzi?”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „To mają zostać na mrozie? Oni nie mają dachu nad głową.”

Sołtys wsi Janowo Leon Iwaniuk powiedział: „My pokryliśmy dwa razy szkołę.”

Sołtys wsi Gradoczno Maria Nikitiuk powiedziała: „W Krzywcu jest świetlica, to koniecznie nam na wioskę przywieźć. My mamy Pani Jałozy po same uszy. Starsi ludzie boją się w domu siedzieć.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Mamy taką sytuację w Makówce. Tam po pożarze mieszkali ludzie, którzy nie płacili prze okres prawie czterdziestu lat. Kobieta, która została ma 93 lata i mieszka u córki. Córka w żaden sposób nie chce udostępnić nam tego lokalu w Makówce. Mało tego, jeszcze chcą jakiegoś zadośćuczynienia. Wnuczek tej babci chce kupić. Rada Sołecka w Makówce nie wyraziła zgody. W tej chwili zostały podjęte środki prawne o eksmisję tej Pani. Jeżeli to doprowadzimy do końca pozytywnie, to Pani Teleszewska będzie w Makówce. W tej chwili idzie zima i ja nie mam co z nią zrobić.”

Sołtys wsi Janowo Leon Iwaniuk powiedział: „Szkołę przykrywaliśmy w czynie eternitem, zdjęliśmy eternit przykryli blachą dwa razy.”

Sołtys wsi Kutowa Eugenia Karpiuk powiedziała: „Ma rentę, niech żyje gdzie chce.”

Sołtys wsi Janowo Leon Iwaniuk powiedział: „U siebie powybijał okna i drzwi.”

Radny Mirosław Kozłow zapytał: „To z nakazu sądu było?”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Oczywiście.”

Radny Mirosław Kozłow zapytał: „A nie można jej było umieścić w innym domu?”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Załatwiłem jej bez syna miejsce w Trześciance.”

Sołtys wsi Janowo Leon Iwaniuk powiedział: „Dwa dni przyjeżdża pogotowie, bo pająki łapie po szkole.”

Wójt Andrzej Pleskowicz zapytał: „Który z sołtysów wyraża zgodę przenieść do swojej świetlicy?”

Sołtys wsi Janowo Leon Iwaniuk powiedział: „To tak najlepiej.”

Wójt Andrzej Pleskowicz zapytał: „To co mam zrobić? Co ja mam zrobić z tą kobietą i z tym mężczyzną?”

Sołtys wsi Janowo Leon Iwaniuk powiedział: „Do domu starców, kobieta jest wycieńczona. A jego do szpitala.”

Wójt Andrzej Pleskowicz zapytał: „Czym ta kobieta jest wycieńczona?”

Sołtys wsi Janowo Leon Iwaniuk powiedział: „Ona strasznie wygląda.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Nie wygląda ona strasznie.”

Sołtys wsi Gradoczno Maria Nikitiuk powiedziała: „Prawdopodobnie ma 1 700 zł renty i nie ma za co żyć?”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Ona ma rentę 900 zł minus kredyt. A syn nie płaci alimentów i tak się trzyma mamusi. Załatwiłem tej Pani miejsce w Trześciance u ks. Ochrymiuka, ale ona nie wyraziła zgody. Powiedział, że przyjmie ją z tym, co ma.”

Sołtys wsi Janowo Leon Iwaniuk powiedział: „Jak nie wyraziła zgody, to niech siedzi tam, gdzie siedziała. Dbaliśmy o szkołę, pomalowaliśmy. To jest punkt wyborczy.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Rozumiem wszystko. Żeby oddać tę Panią do Białowieży, to Pani Kierownik ile trzeba dołożyć?”

Kierownik Elżbieta Lewicka powiedziała: „Trzy tysiące.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Trzy tysiące, czyli dwa tysiące miesięcznie z budżetu gminy. Rada Gminy wyraża zgodę i jutro załatwiamy.”

Radna Joanna Szafrańska powiedziała: „Trześcianka przecież jest.”

Sołtys wsi Kutowa Eugenia Karpiuk zapytała: „A czemu ona nie wyraża zgody?”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Ona po prostu nie może się rozstać z synem, bo on zginie. On także jest bez dachu. On jest za młody, ma niespełna 40 lat, żeby być w Trześciance.”

Radna Joanna Szafrańska zapytała: „A Białowieża?”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Białowieża ją przyjmie.”

Radny Mirosław Kozłow powiedział: „To ją umieścić, a on sobie niech radzi.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Jeżeli dołożą Państwo dwa tysiące miesięcznie.”

Radny Mirosław Kozłow powiedział: „Jeżeli do Trześcianki ks. Ochrymiuk ją przyjmie, to ją umieścić, a on niech sobie radzi.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Wiem, że nikt nie akceptuje, tak jak mieszkańcy tego budynku przy weterynarii, nie akceptują rodziny Hurcewiczów. Mam ogromne problemy, żeby zacząć jakiekolwiek roboty. Tak samo Państwo nie akceptujecie tych Teleszewskich. Zdaję sobie sprawę, że ktoś przeżył całe życie i nie ma swojego kąta, to jest niepoważne, ale proszę mi powiedzieć, co mam zrobić. Jeżeli Państwo zagwarantujecie szybko dwa tysiące miesięcznie, co musimy dopłacić do Białowieży, to weźmiemy tę Panią do Białowieży. A tego młodego człowieka, nie wiem.”

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz powiedziała: „Ale dlaczego do Białowieży? Mamy na terenie naszej Gminy Dom Pomocy Społecznej.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Nie wyraziła zgody bez syna.”

Radny Dawid Kuczewski powiedział: „A nakazem sądowym, czy coś takiego?”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Nie wyraziła zgody.”

Radny Mirosław Kozłow powiedział: „A my nie mamy takiej furtki, że skoro ta Pani nie wyraziła zgody, to niech sobie radzi sama. Mamy taką furtkę czy nie?”

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz powiedziała: „Dokładnie tak. Jakie są możliwości prawne?”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Jeżeli ta Pani zamarznie, bo w takim domu mieszkała tamtą zimę. Jej brat rodzony przyszedł powyrywał drzwiczki z pieca, okna itd.”

Radny Mirosław Kozłow powiedział: „Rozumiem do czego Pan zmierza, ale jeżeli dajemy kwit, że proszę bardzo, ma Pani wikt i opierunek w Trześciance.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Jest Pan przedstawicielem prawa. Jeżeli ta Pani zamarznie, to kto będzie odpowiadał?”

Radny Mirosław Kozłow powiedział: „Rozumiem , ale do czego innego zmierzam. My jako gmina zapewniamy jej miejsce w Domu Opieki w Trześciance. Skoro ona nie chce, to bierze na siebie odpowiedzialność pewną, tak? Mamy taką furtkę czy nie?”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Nie ma takiego czegoś, jeżeli ta Pani zamarznie. Mieliśmy podobny problem z Panią Korpacz.”

Kierownik Elżbieta Lewicka powiedziała: „Też nie wysyłamy do DPS-u, bo to też kosztuje trzy tysiące złotych.”

Radny Mirosław Kozłow zapytał: „Ale coś robicie w tej kwestii, bo ona dalej chodzi po Narwi?”

Kierownik Elżbieta Lewicka powiedziała: „Chodzić przecież może. Mieszka u Kowalskiego. Sprawdzaliśmy, jeździliśmy z dzielnicowym. Mieszka u Kowalskiego. Twierdzi, że będzie mieszkać. To jest też trzy tysiące miesięcznie. Jeżeli chodzi o Panią Teleszewską i DPS w Trześciance, to opłata jest 1200zł. Kierownik, tylko na naszą prośbę zgodził się ją wziąć, bo ona ma tylko 500 zł emerytury, a nie 1 700 zł, za to, że będzie tam pracować. My jako ośrodek nie możemy dopłacać do prywatnych DPS-ów.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Mogę obiecać, że jeżeli od strony prawnej z tą Panią Ostaszewską z Makówki, ona ma 93 lata, jeździ na wózku i generalnie córka blokuje to wszystko. Ci ludzie mieszkali 40 lat i nie płacili ani grosza. Jeżeli te sprawy, od razu Panią Teleszewską, bo dla niej będzie tu po prostu łatwiej. Na ten okres tylko.”

Sołtys wsi Janowo Leon Iwaniuk powiedział: „On dziś pająki łapie, to jest człowiek niebezpieczny.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Zdaję sobie sprawę, że macie sąsiedztwo: Pani Jałoza, teraz oni.”

Sołtys wsi Janowo Leon Iwaniuk powiedział: „No właśnie, zawsze takich dają do Janowa, Pani Jałoza i teraz oni.”

Sołtys wsi Gradoczno Maria Nikitiuk powiedziała: „Trzeba przyjechać do wsi i zapytać ludzi, co powiedzą.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Mnie prokurator nie pytał się, tylko dostałem pismo i rób co chcesz.”

Sołtys wsi Janowo Leon Iwaniuk powiedział: „Przywieźli jak kota w worku. Nikt nie wiedział. Szum i wojna idzie we wsi. Jedna pani była w urzędzie, dowiedziała się, że sołtys wiedział i nie powiadomił. Zataił.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Jeżeli budynek jest gminny i ja nie mam nic do powiedzenia, gdzie mam nakaz prokuratorski, że mam zapewnić tym ludziom dach nad głową, no to po co ja tu jestem?”

Sołtys wsi Janowo Leon Iwaniuk powiedział: „Trzeba przyjechać do wsi. Ja jestem dwadzieścia dwa lata sołtysem i był porządek, a za Pana Wójta bieda.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Jaka bieda?”

Sołtys wsi Janowo Leon Iwaniuk powiedział: „Przyjedzie Wójt do wsi i zrobi zebranie.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Rozumiem Pana myślenie i rozumiem Pana wzburzenie. Gdyby tych wszystkich z Narwi z parku wyrzucić, to trzeba byłoby samochód ciężarowy nająć. Nie tylko Janowo. W parku siedzi około 10 osób, którym z Waszych pieniędzy musimy dać drewno itd. To nie jest tylko problem tylko Pani Teleszewskiej. Pani Korpacz, Szwedko, Hurcewicze. Jeżeli Rada dołoży dwa tysiące, tj. 24 tys. zł rocznie, to proszę bardzo dajemy do Białowieży.”

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz powiedziała: „Proponuję to omówić w wąskim gronie, a nie na sesji.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Powtórzę raz jeszcze. Jeżeli szybko się uporamy tą Panią Ostaszewską z Makówki, od razu zabieram Panią Teleszewską do Makówki.”

Sołtys wsi Janowo Leon Iwaniuk powiedział: „Panie Wójcie. Pana obiecanki już dawno były. Dwa lata jest Pan Wójtem, dwa lata kuchnię robili, remont robili, a teraz zrobili podziękowanie dla Janowa.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Ważniejsze w tej chwili jest dokończenie wodociągów i dróg, aniżeli remont kuchni w miejscowości Janowo. Koniec tematu.”

Sołtys wsi Janowo Leon Iwaniuk powiedział: „Prosiłem, żeby na zebranie Pan przyjechał.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Przyjadę, jak trzeba będzie, nie ma problemu.”

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz zapytała, czy są jeszcze jakieś pytania.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz przeczytała pismo Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie w sprawie szkoleń dla rolników. Pismo stanowi załącznik nr 48 do oryginału protokołu.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz zapytała czy są jeszcze jakieś pytania.

Sołtys sołectwa Narew – Piaski Henryk Smoktunowicz zapytał: „Panie Wójcie, ludzie pytają w sprawie tego podatku śmieciowego. Jaka będzie opłata? Czy to będzie miesięczna, czy kwartalna? Nie wiem co powiedzieć.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Przypominam, że nie jest to mój wymysł, czy Wojewody. Ustawa wchodzi odgórnie i to jest jedna wielka niewiadoma. Generalnie byłoby dobrze, żeby ta opłata była taka, żeby nie dokładać do gospodarki śmieciowej z pieniędzy inwestycyjnych. To co się uparłem na ścieki, chociaż to jest duża stawka, podobnie i tu. Wszyscy raczkują w całej Polsce w tym temacie. Byłem w weekend w Warszawie i tam są dość duże sumy. Zobaczymy. Będzie to od osoby. Generalnie o tym rozstrzygnie przetarg.”

Sołtys sołectwa Narew – Piaski Henryk Smoktunowicz powiedział: „Ale to jeszcze nie jest ustalone.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „To nie jest ustalone, to wchodzi od 1 lipca przyszłego roku. Na dzień dzisiejszy realizujemy to co jest wymagane, czyli regulamin itd. Nad tym pracuje również Związek Gmin Puszczy Białowieskiej. Tutaj sami wzięliśmy to w swoje ręce, Pan Stanisław Korobkiewicz i Pani Katarzyna Kurianowicz i nawet wyprzedziliśmy niektóre gminy. Generalnie to Państwo decydują o stawce. Wiem, że będzie to kolejne obciążenie dla mieszkańców, niemniej jednak płacimy teraz jakieś pieniądze za te kosze, oczywiście nie wszyscy. Z założenia tej ustawy ma być tak, żeby nie było śmieci w lesie.”

Sołtys sołectwa Narew – Piaski Henryk Smoktunowicz zapytał: „Teraz jeszcze jedna sprawa. Ludzie pytają o termin składania wymówień dla tych firm, które odbierają śmieci. Do jakiego to terminu trzeba zrobić?”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Do pierwszego lipca przyszłego roku.”

Kierownik Stanisław Korobkiewicz powiedział: „Trzeba indywidualnie zajrzeć w każdą umowę, którą ma właściciel. My nie wiemy co np. u Pana Smoktunowicza pisze w umowie. Trzeba odszukać umowę i tam pisze, że wypowiedzenie jest np. miesięczne, czy np. trzymiesięczne.”

Sołtys sołectwa Doratynka Witalis Selewoniuk powiedział: „Moim zdaniem jeżeli wchodzi ustawa, to automatycznie powinno się rozwiązać umowy. Jeżeli jest ustawa, że gmina przejmuje, to automatycznie umowa powinna się rozwiązać.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „To nie gmina Panie sołtysie. Będzie przetarg i to będzie firma, która wygra. Do gminy będą odprowadzane podatki.”

Sołtys sołectwa Doratynka Witalis Selewoniuk powiedział: „Ale wchodzi ustawa, że gminy przejmują sprawy śmieciowe.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Umowy były indywidualne między firmą, a właścicielem nieruchomości i nie ma takiej prawnej możliwości, żeby gmina rozwiązywała umowy. To nie wchodzi w życie z automatu.”

Radna Joanna Szafrańska zapytała: „Jak tam sprawy z tym naszym masztem?”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Sprawy z masztem mają się tak, że znowu wpłynęło jakieś zapytanie od mieszkańców Trześcianki. Znowu coś tam się dzieje, ale mamy wyjście awaryjne. Mamy własną działkę, gminną. Skłonny byłbym nawet żeby mieszkańcy się zbuntowali, chociaż jeśli chodzi o współrzędne satelitarne to jest najlepszy punkt. Mamy gminną działkę w Trześciance i dla gminy będą wpływać pieniądze.”

Radna Joanna Szafrańska zapytała: „A czy można to pismo zobaczyć, kto to napisał?”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Pismo jest u Pana Mikołaja Timofiejuka. Jeżeli społeczeństwo Trześcianki znowu nie wyrazi zgody, chociaż pewnie chodzi o jakieś sprawy prywatne. Dana osoba, na której działce będzie ten maszt, będzie czerpać dochody rzędu 500 – 1500 zł miesięcznie. Mamy zamiennik i wskazujemy naszą gminną działkę.”

Radna Joanna Szafrańska zapytała: „Ile czasu będzie trwała ta procedura?”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Wydanie decyzji środowiskowej trwa około 6 miesięcy, wydanie decyzji o warunkach zabudowy – 2 miesiące, plus miesiąc na pozwolenie na budowę. Dziewięć miesięcy.”

Radna Joanna Szafrańska zapytała: „Przypominam, że te działki były wybrane, trzy lokalizacje. Czy to już jest nieaktualne?”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Jednej z tych działek społeczeństwo nie zaakceptowało.”

Radna Joanna Szafrańska zapytała: „Rozumiem, że gmina wystąpiła na prywatnej posesji, ale ta sytuacja jest jakby analogiczna do poprzedniej. W związku z tym, że społeczeństwo się nie zgodziło, były wytypowane działki, była cała procedura, była uchwała zebrania wiejskiego, która akceptowała trzy działki do wyboru dla ewentualnych inwestorów. Czy to już jest nie ważne?”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „W tej chwili inwestor wskazał tą działkę, na której pierwotnie tamta firma chciała budować. Ale mamy swoją działkę, sąsiadującą z działką dawnej szkoły i na końcu tam jest super miejsce. To będzie nasza alternatywa i jeśli będą jakieś niepokoje społeczne, zaproponujemy to dla inwestora, żeby w tamtym miejscu zrealizował.”

Radna Joanna Szafrańska zapytała: „Ile to będzie trwało do budowy tego masztu? Jeszcze z rok?”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Powtórzę, że 6 miesięcy na decyzję środowiskową, 2 miesiące na warunki zabudowy i miesiąc pozwolenie na budowę.”

Radna Bożena Pogorzelska zapytała: „Chciałam zapytać o tą drogę do Sak. Czy to będzie podbudowa żwirowa tylko, nie utwardzona?”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Nie jest ona w najgorszym stanie. Będzie oboranie, odprowadzenie wód opadowych. Na zadołowaniach dowieziemy żwiru, żeby mieszkańcy Sak jadąc z Białegostoku mieli w miarę warunki. Oczywiście nie zastąpi to drogi asfaltowej, ale przynajmniej doraźnie będzie jakieś tam ułatwienie.”

Sołtys sołectwa Narew – Piaski Henryk Smoktunowicz powiedział: „Mam jeszcze taką brzydką sprawę. Dziękuję bardzo Panu Wójtowi za zawiadomienia, do którego mają się podłączyć do kanalizacji. A co z tymi szambami, które już rok czasu nie były wybierane i one tak pachną? Płynie coraz dalej i dalej.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Im więcej osób, które mają możliwość, podłączy się do naszej kanalizacji i sieci zbiorczej na ścieki, tym nam to obniży koszty funkcjonowania oczyszczalni. W miesiącu listopadzie rozmawiałem z Panem Martyniukiem. Będę znowu prosił prof. Dzienisa. Już rozmawiałem w kwestii puszczenia 50 m3 na dobę ścieków, tyle ile nasza oczyszczalnia może przyjąć. To nam obniży koszty funkcjonowania naszej oczyszczalni. Nie możemy się zapchać, ale rozsądnie, w sposób żeby kontrolować ile faktycznie tych ścieków dopłynie. Żeby ta oczyszczalnia nie chodziła na maksimum, a w miarę możliwości do minimum ograniczyć koszta i opłaty przez mieszkańców.”

Sołtys sołectwa Narew – Piaski Henryk Smoktunowicz powiedział: „Dobrze, ale to ziemia przyjmuje, a po sąsiedzku są uprawy, ziemniaki, warzywa, truskawki. To wsiąka w ziemię.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Znamy ten temat Panie sołtysie. Odnośnie Pana sąsiada, to Pan Korobkiewicz jest świadkiem. Zaproponowaliśmy, że damy sprzęt i podłączymy nieodpłatnie. Ale on musi nas wpuścić na działkę.”

Sołtys sołectwa Narew – Piaski Henryk Smoktunowicz powiedział: „Ciężka sprawa.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Generalnie można wystąpić na drogę sądową.”

Sołtys sołectwa Narew – Piaski Henryk Smoktunowicz powiedział: „Nie, to nie ma co. Jeśli nie podłączą się do tego terminu, to wtedy będzie można coś robić.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Jestem daleki od jakichś spraw sadowych, od jeżdżenia, tylko na zasadzie prośby, skoro można.”

Sołtys sołectwa Narew – Piaski Henryk Smoktunowicz powiedział: „Gdyby o to chodziło, to ja bym też tam stanął okoniem.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Przypadek jest szczególny, bo sąsiad puszcza odchody ludzkie komuś do ogródka, to jest skandal.”

Radny Mirosław Kozłow powiedział: „Może administracyjnie wystąpić i przymusić.”

Sołtys sołectwa Narew – Piaski Henryk Smoktunowicz powiedział: „A gdyby tak zajechać, wybrać im szambo i później przysłać rachunek.”

Kierownik Stanisław Korobkiewicz powiedział: „Nie ma takiej opcji.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Nie wpuści na działkę.”

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz zapytała czy są jeszcze jakieś pytania. Więcej pytań nie zadano.

 

Lista obecności sołtysów stanowi załącznik Nr 49 do oryginału protokołu.

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik Nr 50 do oryginału protokołu.

 

Ad. 12. Zamknięcie obrad XXIII Sesji Rady Gminy Narew.

            Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz zamknęła obrady o godz. 11:00.

 

Protokolant:

Joanna Majewska

Przewodnicząca obrad:

Ewa Urbanowicz

 

ZAŁĄCZNIKI:

 • Załącznik nr 2 - Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi.
 • Załącznik nr 3 - Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym Narwiańskiego Ośrodka Kultury.
 • Załącznik nr 4 - Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi.
 • Załącznik nr 5 - Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Gminy Narew.
 • Załącznik nr 45 - Informacja Wojewody Podlaskiego o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2011 rok.
 • Załącznik nr 46 - Informacja Urzędu Skarbowego w Białymstoku o złożonym oświadczeniu majątkowym za 2011 rok
 • Załącznik nr 47 - Informacja Urzędu Skarbowego w Hajnówce o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2011 rok.
 • Załącznik nr 48 - Pismo Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie w sprawie szkoleń dla rolników.