Protokół Nr XV/12

 

Ad. 1. Otwarcie XV Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

XV Sesja VI kadencji Rady Gminy Narew odbyła się 18 stycznia 2012 roku w dużej sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew przy ul. Mickiewicza 101.
Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz o godzinie 9.00 otworzyła obrady XV Sesji Rady Gminy Narew.
Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz powitała radnych, Wójta Gminy Narew Andrzeja Pleskowicza, pracowników urzędu gminy, dyrektorów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, radcę prawnego, sołtysów oraz wszystkich zebranych.
Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz na podstawie listy obecności poinformowała, że na ustawowy stan Rady – 15 radnych – obecnych jest 14 radnych i stwierdziła prawomocność obrad. Radny nieobecny usprawiedliwiony Piotr Ostaszewski. Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do oryginału protokołu.

Ad. 2. Ustalenie porządku dziennego.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz zapytała, czy są uwagi i wnioski do zaproponowanego porządku obrad. Uwagi nie zostały wniesione.

Rada przyjęła następujący porządek obrad:
1.    Otwarcie XV Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Ustalenie porządku dziennego.
3.    Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Gminy.
4.    Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
5.    Podjęcie uchwały
       - w sprawie stwierdzenia / odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Narew.
6.    Interpelacje i zapytania radnych.
7.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
8.    Wolne wnioski, informacje.
9.    Zamknięcie obrad XV Sesji Rady Gminy Narew.


Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Gminy.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poinformowała, że protokół z XIV Sesji Rady Gminy Narew był wyłożony do wglądu w biurze rady i dzisiaj jest wyłożony na stoliku protokolanta. Jeżeli do końca sesji nie zostaną zgłoszone uwagi do protokołu, będzie to oznaczało, że protokół został przyjęty bez uwag.
Uwag do końca sesji nie wniesiono.

Ad. 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poprosiła o zabranie głosu Wójta Gminy Narew Andrzeja Pleskowicza.

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „W okresie międzysesyjnym nie wydarzyło się nic nadzwyczajnego. Prowadzone są prace związane z realizacją zamierzeń inwestycyjnych na przyszły rok. Została zlecona do zrobienia dokumentacja na instalację elektryczną i konstrukcyjną jeżeli chodzi o miejscowość Waśki. Przymierzamy się również do dokumentacji na wieś Podborowisko. Były też prowadzone rozmowy w kwestii kolejności wykonania remontu dróg powiatowych na terenie naszej gminy. Poza tym jak wiemy aura nam dopisała, odśnieżanie nam w tym roku nie dokucza. Urząd funkcjonuje normalnie, jak również jednostki podległe urzędowi.”

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz zapytała czy są pytania dotyczące wystąpienia Wójta Gminy Narew.

Radny Jerzy Sakowski zapytał: „Czy w sprawie dróg zaszły jakieś zmiany odnośnie dofinansowania?”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Przedstawię w wolnych wnioskach kolejne posunięcia i tutaj będę miał pytania w związku z pewnymi zdarzeniami, które były wczoraj na komisji, konkretnie do jednej z pań radnych. W wolnych wnioskach poinformuję jakie dalsze kroki poczyniłem w kwestii pozyskania tych pieniędzy.”

Ad. 5. Podjęcie uchwały

- w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Narew.

Przewodnicząca Rady Gminy Ewa Urbanowicz powiedziała: „Przygotowałam dwa projekty uchwał w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Narew i w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Narew. Zanim przejdziemy do głosowania muszę państwu odczytać pismo jakie wpłynęło do mnie z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku.”

Przewodnicząca Rady Gminy Ewa Urbanowicz odczytała pismo z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Białymstoku, które stanowi załącznik nr 2 do oryginału protokołu.

Przewodnicząca Rady Gminy Ewa Urbanowicz odczytała wyrok Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z dnia 25 sierpnia 2011 roku, który stanowi załącznik nr 3 do oryginału protokołu.

Przewodnicząca Rady Gminy Ewa Urbanowicz odczytała wyrok Sadu Okręgowego w Białymstoku z dnia 20 grudnia 2011 roku, który stanowi załącznik nr 4 do oryginału protokołu.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poprosiła o zabranie głosu przez Wójta Gminy Narew Andrzeja Pleskowicza celem złożenia wyjaśnień.

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Szanowni państwo, przysługuje mi prawo do złożenia wyjaśnień, a wręcz czułem się w obowiązku złożenia państwu tych wyjaśnień. Zostałem oskarżony o to, iż w dniu 16 sierpnia 2010 roku pobiłem Pana Janusza Rusaczyka dlatego, iż dochodził swoich spraw przed urzędem. Tak określiła to prokuratura. Istotnie, miało miejsce takie zajście. Zajście to było jakby konsekwencją poszczególnych działań Pana Rusaczyka, to jest: dzwonienie do mnie, wyzywanie mnie przez telefon oraz wysyłanie sms-ów z pogróżkami o ewentualnych sprawach sądowych. Szanowni państwo, uważam, że to oskarżenie jest absurdalne. Przede wszystkim sąd pierwszej instancji w uzasadnieniu nie wziął absolutnie pod uwagę zeznań naocznych świadków, tylko pisząc uzasadnienie wziął pod uwagę zeznania Pana Andrzeja Rusaczyka – brata rodzonego, który jest moim pracownikiem, który rozmawiał ze mną na drugi dzień po tej sprawie. Szanowni państwo, jakież sprawy administracyjne tak bardzo poruszyły Pana Janusza Rusaczyka? Jeżeli chodzi o Pana Janusza Rusaczyka to została wydana jedna decyzja administracyjna dotycząca warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Zostało to wydane bezzwłocznie i była to decyzja jak najbardziej korzystna. Wszystkie pozostałe sprawy jakie poruszał Pan Janusz Rusaczyk dotyczyły sąsiadów: Państwa Wojciechowskich oraz Pana Walczaka. To, że Pan Janusz miał prawo się nie zgodzić z budową ogrodzenia, z budową wjazdu Państwa Wojciechowskich, czy też ewentualnie z doprowadzeniem do stanu zgodnego z prawem budowlanym zabudowań Pana Walczaka. Moim zdaniem ta cała niechęć Pana Rusaczyka w stosunku do mojej osoby wynika z zupełnie innych pobudek. Tutaj na tej sali, półtora roku wstecz Pan Janusz Rusaczyk oskarżył mojego poprzednika Pana Jakuba Sadowskiego, iż wręczałem mu korzyści majątkowe i dlatego mój poprzednik Pan Jakub Sadowski ubliżał mu tutaj w mojej obecności. Nie byłem tego świadkiem, dlatego też tu na sesji stwierdziłem, że nie byłem świadkiem, nie widziałem, stad też popadłem w niełaskę pana Rusaczyka. Kolejną ważną sprawą jest to, że rodzina Rusaczyków zgłosiła się do mnie abym wykonał im ekspertyzę na więźbę dachową. Prawdopodobnie została tu popełniona samowola budowlana. To jest taki rzeczywisty powód, dzięki któremu tak się bardzo naraziłem dla Pana Rusaczyka. Z bardzo wielu powodów nie zrobiłem krzywdy ani w kwestiach mojego wykonywania czynności, bo podkreślam, że to zajście było przed wyborami, ani z tytułu mojej pracy jako inspektora nadzoru budowlanego, ani tym bardziej w sensie fizycznym i to z bardzo wielu powodów. Między mną a Panem Januszem Rusaczykiem jest różnica wieku 20 lat Jest to młody człowiek w wieku około 29 lat, ja mam skończone 50 lat. Także tutaj nie wchodziła w rachubę jakaś przemoc fizyczna. Zajście było wynikiem jego agresji. Naoczni świadkowie, sąsiedzi, to było około godziny 15.30, w sierpniu, latem w godzinach szczytu, kiedy z Pronaru wraca 700 osób i kiedy ludzie wychodzą z pracy. Pan Janusz Rusaczyk nie miał świadków. Nagle pojawia się świadek – mama Pana Janusza Rusaczyka, która w sądzie dobitnie wykazywała całe to zajście, jak to przebiegało. Następnym świadkiem była siostra Pana Janusza Rusaczyka – Pani Marzena, która dwukrotnie na zapytanie sądu zaprzeczyła, twierdząc, że mama dowiedziała się o całym zajściu telefonicznie od syna. Także tu proszę państwa widać nastawienie rodziny Rusaczyków w stosunku do mojej osoby. Szanowni Państwo, z wyrokiem sądu się nie dyskutuje. Przyjmę ten wyrok z całą pokorą, poniosę wszelkie konsekwencje tego wyroku, jednakże jest to wyrok niesprawiedliwy i bardzo mnie krzywdzący. Tu siedzą na sali ludzie, którzy mnie znają od 51 lat. Szczególnie oskarżenie prokuratury, że nadużywam alkoholu, jestem rozrabiaką itd. Czegoś tam w życiu się dorobiłem, przede wszystkim zaskarbiłem sobie zaufanie publiczne. Jeżeli chodzi o nadużywanie alkoholu, nie chcę żeby to zabrzmiało jako przechwałki, od czterech lat jestem członkiem kadry narodowej Polskiego Związku Weteranów Lekkiej Atletyki. Reprezentowałem Polskę na Mistrzostwach Europy na Węgrzech. W tym roku też przymierzam się bardzo poważnie do tych wszystkich imprez. Absolutnie nie ma możliwości w moim wieku osiągania wyników, których mogliby pozazdrościć mi licealiści nadużywający alkoholu. Szanowni państwo, w tej sprawie zapadł również inny wyrok, trzy miesiące po całym zajściu i ten wyrok jest dla mnie zobowiązujący. To jest wyrok z dnia 5 grudnia 2010 roku. Sędzią był surowy sędzia – to społeczeństwo Gminy Narew. Spośród czterech bardzo zacnych ludzi, trzech – ja byłem tym czwartym, społeczeństwo w państwa ręce i w moje ręce powierzyło obowiązki gospodarowania naszymi pieniędzmi. Uważam, że swoją pracą spełniam wymogi naszego społeczeństwa i robię wszystko, żeby za to zaufanie się odwdzięczyć. Niemniej jednak podkreślam raz jeszcze, że przyjmuję wyrok z pokorą mimo, że jest on niesprawiedliwy i bardzo krzywdzący i poniosę wszelkie konsekwencje związane z tym wyrokiem.”

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz zapytała radnych, czy ktoś chciałby zadać jakieś pytania. Żadnych pytań nie zadano.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz przeczytała projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Narew.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu jawnym głosowało14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 5 radnych, przeciw – 8, wstrzymał się 1 radny.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz stwierdziła, że uchwała w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Narew nie została podjęta.

Ad. 6. Interpelacje i zapytania radnych. Ad. 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. Ad. 8. Wolne wnioski, informacje.

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Odpowiem teraz na zapytanie Pana Jurka, ale najpierw słowa skieruję do Pani Anny Wawrzeniuk. Wczoraj na komisji padły z Pani ust słowa, że źródłem niepowodzeń finansowych, czyli braku tych pieniędzy na nasze ulice jest osoba wójta. Czy mogłaby Pani publicznie rozwinąć ten temat?”

Radna Anna Wawrzeniuk powiedziała: „W czasie spotkania Komisji Rewizyjnej w wolnych wnioskach rozmawialiśmy na temat realizacji budżetu, a także na temat sytuacji politycznej jaka jest i jakie są układy ogólnie na terenie naszej gminy, naszego powiatu, naszego województwa i w Polsce. Być może pewne wstrzymania dotacji mogą wynikać z działań i z ruchów politycznych i takie słowa padły. Natomiast nie dotyczyło to bezpośrednio działań samego Pana Wójta.”

Wójt Andrzej Pleskowicz zapytał: „Odnośnie działań politycznych, to znaczy czy może Pani rozszerzyć ten temat. Jakich działań politycznych?”

Radna Anna Wawrzeniuk powiedziała: „W naszym powiecie ponad 40% wyborców głosowało na Sojusz Lewicy Demokratycznej. Kto inny prowadzi politykę u nas w kraju. To są takie działania, o których zwykły szary człowiek nie wie, natomiast one rozgrywają się na górze.”

Wójt Andrzej Pleskowicz zapytał: „Mam rozumieć, że z racji tego, iż nie jestem członkiem żadnej partii, a Pani sugeruje, że nie jestem członkiem Platformy Obywatelskiej dlatego nie dostaliśmy pieniędzy?”

Radna Anna Wawrzeniuk powiedziała: „Nie, ja nie jestem członkiem Platformy Obywatelskiej.”

Wójt Andrzej Pleskowicz zapytał: „Nie rozumiem jak to jest to sprawa polityczna?”

Radna Anna Wawrzeniuk powiedziała: „Nie rozumiem, dlaczego Pan wyciąga taką sprawę, bo to była luźna rozmowa. Bardzo się cieszę, że Pan dokładnie wie na temat każdej rozmowy na komisjach. Rozumiem, że przeczytał Pan o tym z protokołu?”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Jestem gospodarzem w tej gminie i bardzo mnie interesowało to określenie. Widzę, że Pani odpowiedziała pokrętnie, więc ja odpowiem Pani szczegółowo.”

Radna Wawrzeniuk powiedziała: „Nie odpowiedziałam pokrętnie, bo temat był bardzo luźny i nie padały żadne konkretne stwierdzenia.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „To nie jest temat luźny proszę państwa, to jest temat na trzy miliony złotych, które zostały nam obiecane, a których jeszcze nie otrzymaliśmy. Szanowni państwo, odnośnie spraw politycznych, a zwłaszcza gospodarczych, wróćmy do tych naszych dróg. Jestem po rozmowie telefonicznej z Panem Posłem Robertem Tyszkiewiczem, udostępni mi on dojście do Pani Minister Hanny Majszczak i wiozę te oto niezbędne dokumenty, które być może przyspieszą, a być może nie przyspieszą, być może dostaniemy, a może nie dostaniemy tych środków. Jeżeli chodzi o te pieniądze to nie tylko my nie dostaliśmy. Nie dostała również Gmina Narewka, nie dostało starostwo, nie dostały Siemiatycze. Także tutaj utożsamianie mojej osoby z tym, że nie dostaliśmy tych pieniędzy jest proszę państwa błędne. Zapewniam państwa, że jestem w bardzo dobrych stosunkach i relacjach z Posłem Tyszkiewiczem i pewne ruchy z mojej strony, które być może spowodują otrzymanie tych środków, wszystko jest po konsultacji z Posłem Tyszkiewiczem. Także używanie tutaj określenia spraw politycznych, SLD itd. jest nie na miejscu. Pozwoliłem sobie wykupić z telewizji, do możliwości publicznego pokazania, przyrzeczenie publiczne bardzo zacnych osób w stopniu ministra Rzeczypospolitej Polskiej. Na następnej sesji państwo to obejrzycie. Jakie były deklaracje osób siedzących przy stole prezydialnym, że to nie było gołosłowne. Zrobię wszystko, żeby te pieniądze spłynęły, a rzeczywistym powodem ich braku jest sytuacja w Europie Południowej, o czym poinformował mnie Poseł Tyszkiewicz i konieczność wyasygnowania z budżetu naszego państwa około 6 mld euro na cel ratowania wspólnej waluty europejskiej.”

Radna Anna Wawrzeniuk zapytała: „Czy Pan chce zaprzeczyć tym słowom, że w jakiś sposób to, co się dzieje u nas na terenie gminy, w naszej małej ojczyźnie, nie jest uwarunkowane tym, co się dzieje na zewnątrz? Właśnie takie słowa padły. Natomiast zostało coś źle zrozumiane i źle Panu przekazane i zinterpretowane przez Pana.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Myślę, że zostało dobrze przekazane i zinterpretowane. Jedyną partią do której należałem to są Ludowe Zespoły Sportowe.”

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz powiedziała: „Najbliższa sesja będzie zwołana 31 stycznia, także jeśli mają państwo jakieś tematy, które należałoby poruszyć na tej najbliższej sesji, to bardzo proszę zajmijmy się tymi tematami 31 stycznia. Czy są jeszcze jakieś istotne kwestie, o które chcieliby państwo zapytać, czy tematy do poruszenia?”

Radna Bożena Pogorzelska powiedziała: „Ponieważ nie byłam na XIV sesji, a prosiłam Panią Przewodniczącą, żeby nie robiła jej 29 grudnia i w protokole z sesji jest napisane, że jestem nieusprawiedliwiona. Ok, więcej nie mówiłam, bo uważałam, że to jest tak oczywiste jeżeli proszę, żeby nie była 29 grudnia. Ale sesja odbyła się i mam takie pytanie od mieszkańców, które na okrągło do mnie wraca, jakie mamy oszczędności z tytułu reorganizacji szkoły. Każdy chce dowiedzieć się dokładnie. Jeżeli Pan Wójt jest w tej chwili przygotowany to proszę o odpowiedź, jeżeli nie to proszę na następnej sesji to nam przedstawić, ponieważ mieszkańcy na okrągło atakują i pytają o to.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Na następnej sesji po konsultacji z dyrektorem szkoły i z księgową przedstawimy Pani te oszczędności.”

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz powiedziała: „W odniesieniu do Pani wypowiedzi nie wiem kiedy padł wniosek, żeby nie zwoływać sesji na 29 grudnia.”

Radna Bożena Pogorzelska powiedziała: „Na sesji roboczej. Pani siedziała naprzeciwko mnie i poprosiłam, aby Pani nie robiła sesji na 29 grudnia, bo muszę wyjechać w ważnej sprawie osobistej.”

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz powiedziała: „Z tego, co mi wiadomo terminy nie pasowały wielu osobom i każdy tam coś miał.”

Radna Bożena Pogorzelska: „W porządku, Pani zrobiła, tylko właśnie tu jest nieusprawiedliwione.”

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz: „Rada składa się z 15 osób, jeżeli każdy będzie zgłaszał kiedy komu nie pasuje to po prostu zapędzimy się w ślepy róg i nie zwołamy żadnej sesji. Także jeśli mam prawo do zadecydowania o terminie sesji, to po prostu korzystam z tego prawa.”

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz zapytała czy są jeszcze jakieś pytania i tematy do poruszenia na sesji. Pytań i tematów nie zgłoszono.

Lista obecności sołtysów stanowi załącznik Nr 5 do oryginału protokołu.
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik Nr 6 do oryginału protokołu.

Ad. 9. Zamknięcie obrad XV Sesji Rady Gminy Narew.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz zamknęła obrady o godz. 9.30.

 

Protokolant:

Wojciech Popławski
Przewodnicząca obrad:

Ewa Urbanowicz

 

Załączniki:

  • Załącznik nr 2 - Pismo z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Białymstoku.
  • Załącznik nr 3 - Wyrok Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z dnia 25 sierpnia 2011 roku.
  • Załącznik nr 4 - Wyrok Sadu Okręgowego w Białymstoku z dnia 20 grudnia 2011 roku.