Protokół Nr XIV/11

 

Ad. 1. Otwarcie XIV Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

XIV Sesja VI kadencji Rady Gminy Narew odbyła się 29 grudnia 2011 roku w dużej sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew przy ul. Mickiewicza 101. Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz o godzinie 10.00 otworzyła obrady XIV Sesji Rady Gminy Narew.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz powitała radnych, Wójta Gminy Narew Pana Andrzeja Pleskowicza, pracowników urzędu gminy, dyrektorów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, radcę prawnego, sołtysów oraz wszystkich zebranych.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz na podstawie listy obecności poinformowała, że na ustawowy stan Rady – 15 radnych – obecnych jest 12 radnych i stwierdziła prawomocność obrad. Radni nieobecni usprawiedliwieni: Dawid Kuczewski, Adam Ostaszewski. Radna nieobecna nieusprawiedliwiona: Bożena Zofia Pogorzelska. Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do oryginału protokołu.

Ad. 2. Ustalenie porządku dziennego.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz zapytała, czy są uwagi i wnioski do zaproponowanego porządku obrad. Uwagi nie zostały wniesione.

Rada przyjęła następujący porządek obrad:
1.    Otwarcie XIV Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Ustalenie porządku dziennego.
3.    Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Gminy.
4.    Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
5.    Informacja dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych z działalności w okresie międzysesyjnym.
6.    Podjęcie uchwał:
   - w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIV/206/10 Rady Gminy Narew z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Narew,
    - w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Narew na lata 2012-2016,
    - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok,
    - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2011-2018,
    - w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2012-2024,
    - w sprawie uchwalenia budżetu gminy Narew na rok 2012.
7.    Interpelacje i zapytania radnych.
8.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
9.    Wolne wnioski, informacje.
10.  Zamknięcie obrad XIV Sesji Rady Gminy Narew.

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Gminy.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poinformowała, że protokół z XIII Sesji Rady Gminy był wyłożony do wglądu w biurze rady i dzisiaj jest wyłożony na stoliku protokolanta. Jeżeli do końca sesji nie zostaną zgłoszone uwagi do protokołu, będzie to oznaczało, że protokół został przyjęty bez uwag.
Uwag do końca sesji nie wniesiono.

Ad. 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

    Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poprosiła o zabranie głosu Wójta Gminy Narew Andrzeja Pleskowicza.

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Zbliżamy się do końca roku i pragnę poinformować, że wszystkie zadania, które były zaplanowane i realizowane zostały zakończone. Inwestycje, które były dofinansowane zostały rozliczone przez Urząd Marszałkowski. Czekamy jedynie, już jest to zatwierdzone, na przelew pieniędzy odnośnie wodociągu Hajdukowszczyzna – Cimochy – Rybaki. Są już pewne pozytywne rozstrzygnięcia odnośnie prac inwestycyjnych w przyszłym roku. Na inwestycję polegającą na remoncie świetlicy wiejskiej w miejscowości Waśki dostaliśmy dofinansowanie i to jak się okazuje z dwóch źródeł. Z jednego źródła rezygnujemy – z Urzędu Marszałkowskiego, które jest rzędu 50%, a korzystamy z Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” – dofinansowanie jest w 80%. Na początku przyszłego roku ogłaszamy przetarg i to jest jakby na dużym plusie, bo dofinansowanie jest w 80% i musimy z tego skorzystać. Poza tym bieżąca działalność administracji samorządowej i podległych jednostek jest na pozytywnym poziomie, wszystkie działania są realizowane i sprawy naszych podatników są załatwiane bez zbędnej zwłoki. Także tutaj, jeśli chodzi o nasz samorząd, wszystko funkcjonuje w jak najlepszym porządku.”

Ad. 5. Informacja dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych z działalności w okresie międzysesyjnym.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poprosiła o zabranie głosu Pana Jerzego Ostapczuka – Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi. Jerzy Ostapczuk przedstawił sprawozdanie z działalności Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi w okresie międzysesyjnym, które stanowi załącznik nr 2 do oryginału protokołu.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poprosiła o zabranie głosu Panią Tamarę Juszkiewicz – Dyrektora Narwiańskiego Ośrodka Kultury. Tamara Juszkiewicz przedstawiła sprawozdanie z działalności Narwiańskiego Ośrodka Kultury w okresie międzysesyjnym, które stanowi załącznik nr 3 do oryginału protokołu.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poprosiła o zabranie głosu Panią Annę Andrzejuk-Sawicką – Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi. Anna Andrzejuk-Sawicka przedstawiła sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w okresie międzysesyjnym, które stanowi załącznik nr 4 do oryginału protokołu.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poprosiła o zabranie głosu Pana Wojciecha Popławskiego – Kierownika Referatu Organizacyjnego Urzędu Gminy Narew. Kierownik Wojciech Popławski przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym.

Kierownik Wojciech Popławski powiedział: „Z dniem 1 stycznia 2012 roku wchodzi nowelizacja ustawy o pracownikach samorządowych, polegająca na tym, że pracownicy zatrudnieni na podstawie mianowania, z mocy tej ustawy stają się pracownikami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę. To wiąże się z koniecznością zmiany statutu gminy i regulaminu organizacyjnego. Trwają prace nad projektami tych dwóch aktów wewnętrznych. Projekt statutu jest już praktycznie gotowy i będzie przedłożony dla Państwa na sesji styczniowej. Uchwalenie nowego statutu będzie na sesji styczniowej jednym z tematów obrad. Regulamin organizacyjny również praktycznie jest gotowy, także wejdzie w życie po uchwaleniu statutu i automatycznie będą musiały być zmienione angaże dla pracowników. Pracownicy mianowani to są pracownicy pełniący stanowiska kierownicze i samodzielne i dla nich również będą zmienione angaże. Nie będzie wiązało się to z podwyżkami, czy ze zmianą ewentualnych warunków płacy. Najprawdopodobniej będą zmienione również zakresy czynności dla tych pracowników. ”

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poprosiła o zabranie głosu Pana Stanisława Korobkiewicza – Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Gminy Narew. Kierownik Stanisław Korobkiewicz przedstawił sprawozdanie z działalności Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa w okresie międzysesyjnym, które stanowi załącznik nr 5 do oryginału protokołu.

Kierownik Stanisław Korobkiewicz powiedział: „Zgłaszają się sołtysi z tablicami ogłoszeniowymi i ja bez jakiejś pomocy, czy rady, czy innych osób nie mogę nic zrobić, bo ani nie mam upoważnień, ani nie mam na to pieniędzy. Także trzeba coś postanowić w tej sprawie.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Chciałem się odnieść do jednego z punktów, które wymienił Pan Stanisław Korobkiewicz, tj. zapychanie się przepompowni. Jestem po rozmowach z Wójtem Gminy Narewka i czeka nas zrobienie tzw. sita zbierającego, co kosztuje około 100 tys. zł. To już zostało zamontowane na oczyszczalni w Lewkowie i w Narewce. Zwłaszcza w okresach przedświątecznych niestety wpadają do kanalizacji różne rzeczy. Na wirniku na przepompowni to się nakręca, pompy się automatycznie wyłączają i skutkiem tego jest wypływ nieczystości komunalnych na sieci kanalizacyjnej w obrębie szkoły. To nie jest ujęte w budżecie, ale jeżeli znajdą się pieniądze, jeżeli coś się wygospodaruje, to bezwzględnie trzeba planować najpóźniej w 2013 roku. Może być taka sytuacja, jeżeli te czujniki nie zadziałają i nie wyłączy się pompa automatycznie, wówczas nastąpi spalenie silników i pompy przy głównej przepompowni przed ujściem ścieków do reaktora oczyszczającego.”

Ad. 6. Podjęcie uchwał:

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz powiedziała: „Wszystkie komisje w okresie międzysesyjnym pracowały, niektóre spotkały się kilkakrotnie. Tematy związane z projektami dzisiejszych uchwał były niejednokrotnie tutaj dyskutowane, czasami bardzo burzliwie.”

- w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIV/206/10 Rady Gminy Narew z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Narew.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz przeczytała projekt uchwały ze zmianą.
Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poprosiła o komentarz.

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Chciałbym Państwu przybliżyć ten temat odnośnie uchylenia zmiany planu miejscowego zagospodarowania. Obowiązkiem samorządu każdej gminy jest zabezpieczenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Niestety nie jest sprecyzowane, czy mają to być grunty gminne, czy też grunty prywatne. Jaka jest sytuacja odnośnie uchylenia tych planów. Były zgłaszane wnioski przez osoby nie zamieszkałe na terenie naszej gminy o zmianę w planie miejscowego zagospodarowania. Osoby te kupują grunta na terenie naszej gminy, następnie jest opracowywany plan miejscowego zagospodarowania, działki te „bije się” na działki budowlane. Mija pięć lat, gdzie właściciele tych gruntów omijają przepis o opłacie adiacenckiej, która pozwoliłaby nam zrekompensować te nasze działania i sfinansowanie opłat planu miejscowego zagospodarowania. Następnie sprzedają te grunty, a z chwila podjęcia uchwały o planie przestrzennego zagospodarowania, samorząd jest zobowiązany wykonać tam drogi, oświetlenie uliczne i wodociągi. Także tutaj pozwoliłem sobie, za porozumieniem stron, na zerwanie tych umów. Po prostu trzeba opracować pewien plan postępowania, który pozwoliłby uniknąć kosztów z pieniędzy naszych podatników kosztem interesów poszczególnych osób. Była taka sytuacja na terenie naszej gminy, oczywiście wszystko było zgodnie z prawem, że zostały sprzedawane działki pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Osoba nabierała kilka działek. Wszystko było zgodnie z prawem, samorząd też potrzebował pieniędzy, więc sprzedawał. Mija dwa, trzy lata, nikt tego nie przewidział, że grunty poszły tak w górę. Osoba ta niewspółmiernie, dziesięciokrotnie zarobiła na poszczególnych działkach, a obowiązkiem samorządu jest w tej chwili doprowadzenie tam wodociągu, na co składamy wniosek, utwardzenie dróg i odprowadzanie ścieków, czyli kanalizacja. W świetle przepisów prawa, osoba która przystępuje do przetargu może to kupić, ale apeluję do Rady żeby podjąć jakieś działania. Proszę bardzo, chcesz budować dom, kup jedną działkę. Wójt ma prawo podnieść cenę działki niewspółmiernie wyżej, jeżeli się widzi, tylko to jest kwestia uznaniowa, że osoba, która posiada pieniądze kupuje te działki na handel. Skupuje działki i bogaci się ta jedna osoba. Nam pozostaje wykonanie infrastruktury z pieniędzy podatników, czyli generalnie samorząd i mieszkańcy gminy tracą na tym niewspółmiernie, dokładają do tego interesu. Także stąd na bardzo znaczne pieniądze, za obustronną zgodą przerwałem ten proceder i roboty planistyczne na pewien zakres robót nie będą wykonane.”

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz zapytała: „Czy była dokonana analiza prawna, czy to jest zgodne z prawem i czy nie poniesiemy jakichś konsekwencji prawnych w związku z tym tematem przy głosowaniu takiej uchwały?”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Rozmawiałem z planistką, która wyraziła zgodę na to, iż odstąpi od umowy, bo to są naprawdę duże pieniądze. Roboty planistyczne są tak kosztowne. Podkreślam, że z chwila opracowania planu automatycznie na samorząd spada obowiązek doprowadzenia infrastruktury. Niemniej jednak podkreślam, że obowiązkiem ustawowym jest zabezpieczenie przez samorząd terenów budowlanych jednorodzinnych, także tutaj jest problem. Są furtki prawne, są luki i tutaj należy uchronić, żeby nasi podatnicy nie dokładali do prywatnych interesów pomimo, że te interesy odbywają się w imieniu litery prawa.”

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały ze zmianą. W głosowaniu jawnym głosowało 12 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 8 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 4.

Uchwała Nr XIV/58/11 Rady Gminy Narew z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIV/206/10 Rady Gminy Narew z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Narew stanowi załącznik Nr 6 do oryginału protokołu.


- w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Narew na lata 2012-2016.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz przeczytała projekt uchwały ze zmianą.
Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały ze zmianą. W głosowaniu jawnym głosowało 12 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XIV/59/11 Rady Gminy Narew z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Narew na lata 2012-2016 stanowi załącznik Nr 7 do oryginału protokołu.


- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.


Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz powiedziała: „Macie państwo nowe materiały, które zostały złożone przed sesją, więc zanim przeczytam projekt uchwały to proszę Panią Skarbnik o kilka słów komentarza.”

Skarbnik Halina Niesteruk powiedziała: „W nowym projekcie zmian, który nie był omawiany na komisjach, wprowadziłam § 4560 w rozdziale 85415, są to odsetki od dotacji. Pamiętacie państwo mówiłam, że w 2010 roku wypłacaliśmy pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów i były to środki z budżetu państwa. Zmieniła się interpretacja przepisów, NIK zaczął jeździć po kontrolach, a przede wszystkim skontrolował nasze kuratorium oświaty i oni po tej kontroli nakazali gminom zwrot 20% wypłaconej sumy stypendiów w 2010 roku. Wczoraj przyszło pismo, że wszczynają postępowanie w sprawie zwrotu i odsetek od tej kwoty, dlatego wprowadziłam na wszelki wypadek te odsetki liczone od 16 stycznia 2011 roku do dnia dzisiejszego, bo dzisiaj miałam zamiar przelać te odsetki. Jednak dzisiaj rozmawiałam z kuratorium i stoją oni na stanowisku, że na razie proszę przelać tą kwotę główną, czyli te 9 886 zł jako zwrot tych 20%, a z odsetkami proszę się wstrzymać, bo może dzisiaj, może jutro jeszcze poinformujemy i może nie trzeba będzie tych odsetek spłacać. Dlatego niech one zostaną tutaj w projekcie zmian, na dzisiaj będą nie wykonane, a te pieniądze przejdą na wolne środki. To tylko taka zmiana, bo reszta zmian już była omawiana. Chciałbym zapłacić w tym roku resztę pieniędzy za ulicę Młynową, bo jest troszeczkę pieniędzy i dlatego proszę o zmianę. Jest dodatkowo faktura za ulicę Mickiewicza, to co nie było w projekcie, te studzienki przy parkingu w szkole podstawowej, w sumie to jest 50 tys. zł. Ta pomoc materialna z 2010 roku to już mówiłam, że musimy zwrócić, bo z 2011 roku już zwróciłam 12 tys. zł dotacji. Także to jest dobrze jak wypłacamy te stypendia, a potem budżet jednostki pomniejszany jest o to co my może byśmy nie chcieli wypłacać, bo te stypendia nie są aż takie konieczne dla tych osób. To nie jest nasz wpływ, to nasze dobre i opiekuńcze państwo daje, a potem samorząd musi dopłacać do tego. Poza tym zmniejszyłam wydatki na ulicę Mickiewicza o 1 042 492 zł przerzucając to jednocześnie do projektu budżetu na rok 2012 po to, żeby można było ogłosić przetarg. Jak państwo zatwierdzicie ten budżet na 2012 rok, my wtedy przetarg rozstrzygniemy, bo jest przedłużony termin do 10 stycznia i będziemy mogli wtedy w terminie opłacić pierwszy etap faktury, po to żeby nie płacić odsetek. Gdybyśmy nie chcieli płacić, to dziennie płacimy 460 zł odsetek dla wykonawcy, jak zapłacimy po terminie. Budżet po tak dokonanych zmianach zamknąłby się kwotą po stronie dochodów 11 889 136 zł, po stronie wydatków 13 503 083 zł. Niedobór budżetowy zostanie pokryty pożyczką bankową w kwocie 123 867 zł, kredytem bankowym w kwocie 451 590 zł i wolnymi środkami w kwocie 1 016 253 zł. Chcielibyśmy również zmienić zapisy w uchwale macierzystej. Chodzi tutaj o upoważnienie wójta do sfinansowania planowanego deficytu budżetowego w kwocie 575 457 zł i umocowania wójta w sprawie zaciągnięcia tego deficytu budżetowego. Zmieniamy również zadania inwestycyjne zgodnie z tymi zmianami, które dokonujemy w wydatkach. Chodzi tutaj o ulicę Mickiewicza, że przesuwamy płatność na rok 2012. Zmieniamy też przychody i rozchody budżetu również zgonie z tymi zmianami.”

Radny Jerzy Sakowski zapytał: „Mam pytanie odnośnie tej dotacji, na co została przeznaczona ta dotacja i dlaczego nie została wykorzystana?”

Skarbnik Halina Niesteruk zapytała: „Ale która dotacja?”

Radny Jerzy Sakowski powiedział: „Dla szkoły.”

Skarbnik Halina Niesteruk powiedziała: „Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, to jest dotacja na wypłatę pomocy materialnej w formie stypendium. To w 2010 roku robił urząd gminy, a teraz robi to gminny ośrodek pomocy społecznej. Ta dotacja została wykorzystana w 100%, tylko zmieniła się interpretacja przepisów. Wtedy nie trzeba było dokładać 20%, teraz 20% do tej dotacji powinna dołożyć gmina. Także jak myśmy wypłacili w 2010 roku 68 tys. zł, to powinniśmy jeszcze te 12 tys. zł dorzucić i wypłacić całość. Ponieważ tego już nie można zrobić, dlatego musimy zwrócić dotację i to samo jest w tym roku. W tym roku też mamy około 70 tys. zł i musieliśmy zwrócić część tej dotacji i w wydatkach to będą jakby nasze środki. Zmienia się interpretacja i to dlatego.”

Radny Jerzy Sakowski zapytał: „Mamy zmienić sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i na czym ma polegać to sfinansowanie tego deficytu?”

Skarbnik Halina Niesteruk powiedziała: „W pierwszej wersji mieliśmy kredyt w wysokości 301 tys. zł. W przetargu zapewniliśmy sobie 150 tys. zł dodatkowego kredytu. Obsługę kredytową wygrał Bank Spółdzielczy w Narwi, ale żeby wziąć ten dodatkowy kredyt, te 150 tys. zł, musimy umocować wójta na te 150 tys. zł, żeby mógł podpisać umowę kredytową.”

Radny Jerzy Sakowski zapytał: „Czyli łącznie to jest 451 tys. zł?”

Skarbnik Halina Niesteruk powiedziała: „Tak. Na ulice Mickiewicza, Żeromskiego i Białowieską na częściowe opłacenie pierwszego etapu robót.”

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz przeczytała projekt uchwały ze zmianą.
Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały ze zmianą. W głosowaniu jawnym głosowało 11 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XIV/60/11 Rady Gminy Narew z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok stanowi załącznik Nr 8 do oryginału protokołu.


- w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2011-2018.


Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz przeczytała projekt uchwały ze zmianą.
Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz zapytała czy są pytania do tego projektu uchwały. Pytań nie wniesiono.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały ze zmianą. W głosowaniu jawnym głosowało 11 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, przeciw – 0, wstrzymał się – 1.

Uchwała Nr XIV/61/11 Rady Gminy Narew z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2011-2018 stanowi załącznik Nr 9 do oryginału protokołu.


- w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2012-2024.


Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz przeczytała projekt uchwały ze zmianą.
Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz zapytała czy są pytania do projektu uchwały.

Radny Jerzy Sakowski zapytał: „Co było brane do dochodów majątkowych, bo są zmniejszone w stosunku do poprzednich lat?”

Skarbnik Halina Niesteruk powiedziała: „Do dochodów majątkowych bierze się dotacje na zadania inwestycyjne i wpływy ze sprzedaży majątku gminy. Ponieważ nie ma dotacji, a w roku 2011 mieliśmy początkowo tą dużą dotację na ulicę Mickiewicza, dlatego były duże te dochody majątkowe.”

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały ze zmianą. W głosowaniu jawnym głosowało 12 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XIV/62/11 Rady Gminy Narew z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2012-2024 stanowi załącznik Nr 10 do oryginału protokołu.


- w sprawie uchwalenia budżetu gminy Narew na rok 2012.


Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz przeczytała uchwałę nr II-00310-66/11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Gminy Narew na 2012 rok, która stanowi załącznik nr 11 do oryginału protokołu.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz przeczytała uchwałę nr II-00311-66/11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2012-2018, która stanowi załącznik nr 12 do oryginału protokołu.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poprosiła przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Narew o przedstawienie opinii poszczególnych komisji na temat budżetu gminy na 2012 rok.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jerzy Sakowski przeczytał opinię Komisji Rewizyjnej w sprawie projektu budżetu gminy na 2012 rok, która stanowi załącznik nr 13 do oryginału protokołu.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Mirosław Predko przeczytał opinię Komisji Budżetu i Finansów w sprawie projektu budżetu gminy na 2012 rok, która stanowi załącznik nr 14 do oryginału protokołu.

W imieniu nieobecnego Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gminy Dawida Kuczewskiego, opinię Komisji Rozwoju Gminy w sprawie projektu budżetu gminy na 2012 rok przeczytała Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz. Opinia ta stanowi załącznik nr 15 do oryginału protokołu.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz zapytała czy są pytania odnośnie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Narew na 2012 rok.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz powiedziała: „Jeszcze raz podkreślę, że długo rozmawialiśmy na temat tego budżetu, wiele chwil upłynęło i godzin, bo spieraliśmy się na różne tematy. Niemniej jednak nie jest to wersja ostateczna tego budżetu. Pewnie jeszcze dużo będziemy na ten temat rozmawiać w styczniu, kiedy będziemy wiedzieli jak wyglądają nasze środki finansowe. Dodam również, że ten budżet po raz pierwszy chyba w historii nie uniknął cięć zaproponowanych przez radnych. Sołtysi pewnie o tym jeszcze nie wiedzą, ale może podam do ogólnej wiadomości, że ucięliśmy 50 tys. zł szkole, 20 tys. zł Narwiańskiemu Ośrodkowi Kultury, 10 tys. zł bibliotece, 5 tys. zł radzie gminy i 20 tys. zł urzędowi gminy. Także takie były cięcia, które przeznaczyliśmy na projekty inwestycyjne. Czy mają państwo jakieś pytania?”

Dyrektor Anna Andrzejuk-Sawicka powiedziała: „Może tylko wyjaśnię, że dla biblioteki nie było 10 tys. zł tylko 23 tys. zł.”

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz powiedziała: „10 tys. zł. Taka kwota została ucięta.”

Dyrektor Anna Andrzejuk-Sawicka powiedziała: „Na podstawie swoich wyliczeń wychodzi mi 23 tys. zł.”

Skarbnik Halina Niesteruk zapytała: „W stosunku do czego Pani Aniu, do budżetu poprzedniego roku?”

Dyrektor Anna Andrzejuk-Sawicka powiedziała: „Tak.”

Skarbnik Halina Niesteruk powiedziała: „Budżet poprzedniego roku się kończy.”

Dyrektor Anna Andrzejuk-Sawicka powiedziała: „Z 2010 roku zostało mi 50 792 zł, zwrot dotacji z Urzędu Marszałkowskiego i 225 800 zł dotacji z urzędu gminy. Także to jest w sumie 282 892 zł na 2011 rok, a na 2012 zostaje mi 260 tys. zł, także to jest 22 892 zł mniej.”

Skarbnik Halina Niesteruk powiedziała: „Nikt nie powiedział, że budżet roku 2012 ma być takiej samej wysokości jak 2011 roku. Zrobiłam trochę niższy, radni stwierdzili, że trzeba jeszcze niższy i dlatego o te 10 tys. zł poszło.”

Dyrektor Anna Andrzejuk-Sawicka powiedziała: „W pierwszej wersji było ucięte o 12,8 tys. zł i później jeszcze o 10 tys. zł, czyli razem 23 tys. zł.”

Skarbnik Halina Niesteruk powiedziała: „Pani dała projekt na czterysta ileś tysięcy, myśmy dali 180 tys. zł.”

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz powiedziała: „Jeszcze raz podkreślę, że rozmawialiśmy wielokrotnie na komisjach odnośnie projektu budżetu, spieraliśmy się wiele godzin. Wersja budżetu nie jest wersją ostateczną. W styczniu będziemy wiedzieli na czym stoimy, też finansowo, jakie środki pozostały, na co je możemy przekazać. Bardzo proszę o zajęcie stanowiska w tej sprawie, bardzo proszę o zagłosowanie zgodnie ze swoją wiedzą, zgodnie ze swoim sumieniem i podjęcie decyzji odnośnie przyjęcia tego budżetu lub też nie.”

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały ze zmianą. W głosowaniu jawnym głosowało 12 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XIV/63/11 Rady Gminy Narew z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Narew na rok 2012 stanowi załącznik Nr 16 do oryginału protokołu.


Ad. 7. Interpelacje i zapytania radnych. Ad. 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. Ad. 9. Wolne wnioski, informacje.


Radny Jerzy Sakowski zapytał: „Mamy udziały w tej spółce wodociągi i kto reprezentuje gminę w tej spółce wodociągi? Wnieśliśmy aportem 10 tys. zł i chciałem się dowiedzieć kto nas reprezentuje?”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Wszelkiego typu sprawy były konsultowane w tym roku ze mną.”

Radny Jerzy Sakowski powiedział: „To jest spółka i ktoś z naszej gminy nasze interesy reprezentuje w tej spółce.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Z tego wynika definitywnie, ze ja i wszelkiego typu sprawy nowy prezes Pan Kłosek konsultuje ze mną.”
Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz powiedziała: „Miała miejsce kontrola dokonana przez Komisje Rewizyjną odnośnie uchwał budżetowych i ich zmian za 2011 rok.”


Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poprosiła o przedstawienie wyników kontroli przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Narew Jerzego Sakowskiego. Radny Jerzy Sakowski przeczytał protokół kontroli nr 8/11 z dnia 6 grudnia 2011 roku, który stanowi załącznik nr 17 do oryginału protokołu.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz powiedziała: „Do Rady Gminy Narew wpłynął wniosek, który ma związek z tymi ulicami, które są teraz w trakcie remontu, mamy jeszcze nie zakończoną tą inwestycję. Tu akurat chodzi o ulice Białowieską, zwrócił się do nas jeden z mieszkańców ulicy Białowieskiej Pan Roman Poroc z takim wnioskiem.”

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz przeczytała wniosek Pana Romana Poroc z dnia 5 grudnia 2011 roku, który stanowi załącznik nr 18 do oryginału protokołu.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz powiedziała: „Zwróciłam się z pisemną prośbą do Pana Wójta o zajęcie stanowiska w tej sprawie.”

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz przeczytała odpowiedź Wójta Gminy Narew z dnia 19 grudnia 2011 roku, który stanowi załącznik nr 19 do oryginału protokołu.

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Troszkę to wygląda dziwnie, iż pierwsza działka została ujęta w dokumentacji, a pozostałe nie ujęte. Wstępnie, po rozmowach z wykonawcą, skosztorysowałem to i wynosi to około 35 tys. zł. Po prostu nie mieliśmy tych pieniążków, żeby w obliczu tej sytuacji z tym naszym wnioskiem, w jaki sposób będzie rozstrzygnięty to już trzeba się wstrzymać do 15 stycznia, więc nie mogliśmy wykonać projektu na te 35 tys. zł. Samo wykonanie dokumentacji i pozostałe sprawy tak jak tutaj wspomniałem, to jest kwestia około 4 miesięcy. Także to nie jest jakaś moja złośliwość, czy urzędu gminy, czy kogokolwiek. Zostało to przeoczone na etapie projektowania i nagłe takie dokładanie jest niemożliwe z powodów finansowych. Również przy jakiejkolwiek kontroli rozliczenia tej inwestycji, skąd się wzięło dla wykonawcy nagle 35-40 tys. zł na roboty, które nie zostały ujęte. Z praktyki wiem, że często pewne instytucje postrzegają to jako korupcję. Po prostu firma wygrywa przetarg z tytułu najniższej oferty, a później w trakcie robót dokłada się 35 czy 40 tys. zł, stad tez było to niemożliwe do wykonania. Odnośnie Pana Ostapkiewicza, to wzdłuż jego działki jest zaplanowana droga szerokości 12 metrów, która prowadzi na parking do Pronaru i ta droga niestety będzie musiała być zrealizowana w perspektywie czasu, z tytułu dojazdu do nowego sklepu Arhelan Pana Burzyńskiego. Z tamtej właśnie strony, z tej drogi u Pana Ostapkiewicza jest brama. Być może projektant sugerował się tym faktem, żeby nie projektować tych zjazdów. Tak jak Pani Przewodnicząca przeczytała, taka sytuacja dotyczy również ostatniego domu po lewej stronie, jak również tej odnogi w okręgu Pana Kosakowskiego i Pana Gromotowicza tutaj przy posterunku. Zaproponowałem tutaj, bo też były wnioski ze strony Pana Kosakowskiego i Pana Gromotowicza, dogadałem się z firmą która układała chodniki, że nieodpłatnie przygotują nam podbudowę w postaci ułożenia z tych istniejących płyt zbrojonych tzw. jumbo. Niestety, gdy wykonawca wszedł na miejsce i wstępnie robił obliczenia, nasi podatnicy zachowali się bardzo niestosownie i powiedzieli, ze albo asfalt, albo polbruk, albo wcale i wyprosili tego pana, który chciał wykonać to nieodpłatnie. Podkreślam raz jeszcze, że ułożenie tych płyt byłoby podbudową pod położenie asfaltu w perspektywie robót na ulicy Mickiewicza. Wystarczyłoby tylko zamieść to i położyć masę bitumiczną. Nie chciałem polemizować, nie chciałem się kłócić i spierać z naszymi mieszkańcami i przedstawiam państwu jak to w rzeczywistości wyglądało w trakcie rozmów i wykonania.”

Radny Mirosław Gromotowicz zapytał: „Tam droga będzie na tym podjeździe?”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Tam jest zrobiony zjazd w kierunku bramy, tylko został na moją prośbę poszerzony. To nie jest tak, że nie ma dojazdu. Jest zrobiony zjazd, tylko w sytuacji, gdy pozostali mieszkańcy mają, oprócz Pana Czerniakiewicza, Pana Martyniuka, Pana Frankowskiego i Pana Kotelczuka, którzy wykonali podjazdy, te podjazdy wykonane też nie były ujęte. Zostały one tylko przełożone, czego też nie było w kosztorysie ani naszym inwestorskim, ani w kosztorysie oferenckim. Przełożenie tego to była dobra wola wykonawcy i minimalne wydłużenie poza ścieżkę tego zjazdu. W perspektywie czasu, jeżeli Rada Gminy uchwali, będą roboty jakieś, ja nie widzę przeciwwskazań. Proponuję jednak w 2013 roku skoncentrować się na tym zjeździe, który jest obok działki Pana Ostapkiwicza. To jest 12 metrowa droga, która prowadzi na parkingi do Pronaru. Odciąży ona automatycznie ruch na tej ulicy dojazdowej do urzędu gminy i zostanie to wykonane.”

Radny Jerzy Sakowski powiedział: „Jestem jak zwykle trochę zniesmaczony tym, bo znowu mamy kolejne plany, które są pełne jakichś tam niedoróbek. Było to przy świetlicach, teraz mamy z kolei drogi. Uważam, że są jacyś urzędnicy w gminie, biorą za coś pieniądze i powinni tego dopilnować. Tym bardziej co to jest za problem przejść się po ulicy i zobaczyć w dokumentacji jak jest to wszystko zrobione. To jest podstawa. Nie wiem dlaczego ciągle są jakieś niedoróbki, za które wszyscy mieszkańcy później muszą dopłacać, bo nie dostajemy na to żadnej dotacji. Jeżeli tu dostaniemy dotację, a okazuje się, że 35-40 tys. zł trzeba będzie dodatkowo znowu dołożyć.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Zastałem tą dokumentację w jakiś sposób wykonaną. Te pieniądze, które zostały przyrzeczone przez Panią Minister Bieńkowską jeszcze w tej chwili nie są przekreślone. Chciałbym przypomnieć, że raz składaliśmy na te inwestycje na „schetynówkę” i nasz wniosek został rozpatrzony negatywnie. Już za mojej kadencji zostało przeprojektowane, były poniesione dodatkowe koszty, zwłaszcza na przeprojektowanie ulicy Białowieskiej. To przeprojektowanie służyło temu, że były dodatkowe punkty, kiedy wiadomo, że wniosek w przypadku „schetynówki” musiał mieć określoną ilość punktów, żeby został rozpatrzony pozytywnie. W pierwszej wersji dokumentacji nie było ścieżki rowerowej, nie było dodanego punktu odkrzaczenia. Te krzaki są, czy nie ma, to trzeba to ująć w dokumentacji, bo za to jest punkt oraz jakiś tam wkład finansowy starostwa, to były kolejne trzy punkty. Kolejne zmiany i kolejna realizacja potrzeb naszego społeczeństwa to są kolejne koszta. Z racji tego pośpiechu, bo te obiecane pieniądze pojawiły się nagle, nie sposób było przeprojektować całej ulicy. Powiem państwu, że co mogłem to zrobiłem. Tu jest kwestia zaproponowana przez włodarzy Pronaru i uważam, że słuszna jest kwestia zrobienia prawoskrętu z tej ulicy Mickiewicza, prawoskręt wjeżdżając do urzędu gminy, żeby był trzeci dodatkowy pas. To co mogłem zrobić w tej kwestii to zostało zaprojektowane nieodpłatnie z tym, że należy zrobić koleją poprawkę, ponieważ niestety praktyka i życie uczy czego innego. Przy ustawieniu się długiego TIR-a nie będzie możliwości włączenia się do tego prawoskrętu, a z kolei to trzeba będzie zrobić bardzo rozważnie, żeby nie skierować ruch pod balkonem tego bloku ostatniego po prawej stronie. Także tutaj będą kolejne zmiany kosmetyczne i to należy bez zbędnej zwłoki wykonać do miesiąca marca tak, żeby firma Maksbud wchodząc wiosną na realizację dalszej części zadania miała gotową dokumentację.”

Radny Jan Ochrymiuk zapytał: „Ale tam z prawej strony to gdzie będzie?”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Właśnie korzystając z tego prawoskrętu, tu gdzie jest aktualny parking, będzie na końcu przystanek autobusowy i to nie będzie kolidowało. W tej chwili była taka sytuacja, że zatrzymywały się dwa autobusy, do Hajnówki i do Białegostoku i praktycznie nie było przejazdu. Z tytułu poruszania się samochodów było to bardzo niebezpieczne, zwłaszcza dla uczniów, którzy wysiadali z autobusu i w ogóle dla korzystających.”

Sołtys wsi Łosinka Andrzej Romaniuk zapytał: „Chciałbym się dowiedzieć jaka jest sytuacja Ośrodka Zdrowia w Łosince?”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Na podstawie ostatnich rozporządzeń Ministra Zdrowia ośrodek zdrowia, który jest czynny raz w tygodniu po prostu w świetle obowiązujących przepisów nie ma prawa funkcjonować. Jestem po rozmowie z doktorem Kuczyńskim, który co prawda robi to społecznie, ale zadeklarował rozmowę z Panem Dyrektorem Tomaszukiem, czy będzie możliwość stworzenia tzw. furtki prawnej i uniknięcie realizacji tego przepisu, żeby Ośrodek Zdrowia w Łosince był filią Ośrodka Zdrowia w Narwi. Wówczas doktor Kuczyński zadeklarował, że będzie raz w tygodniu jeździć do Łosinki. To jest Łosinka, Gorodzisko, Koweła, Nowiny, Kotłówka, Łopuchówka. Generalnie społeczeństwo jest zaawansowane wiekowo i po prostu często chodzi tutaj o przedłużenie recepty. Z racji tego, iż w większości są to ludzie samotni, rodziny, dzieci mieszkają w Białymstoku, w Bielsku Podlaskim, w Hajnówce, bardzo uciążliwy jest i wręcz niemożliwy czasami dojazd do Ośrodka Zdrowia w Narwi. O dalszym losie tego budynku i sposobie rozwiązania zdecyduje Rada i mam nadzieję dobra wola Dyrektora Tomaszuka w kwestii pomocy tej starszej grupie naszego społeczeństwa, mieszkańców naszej gminy z otoczenia miejscowości Łosinka. Tam jest duże skupisko wsi, a jak to się zakończy to zobaczymy.”

Radny Jerzy Sakowski zapytał: „Na jakim etapie są uzgodnienia odnośnie prac nad planami dotyczącymi remontów dróg powiatowych przez Zarząd Dróg Powiatowych?”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Złożyliśmy wniosek na utwardzenie drogi w miejscowości Białki, na naprawę, remont w miejscowości Rohozy oraz na dokumentację do wsi Waniewo. Drogi tego typu jak powiatowa droga na Planty oraz droga robiona z tzw. nakładek dalej w kierunku Bielska Podlaskiego wykreśliłem, ponieważ uważam, że to jest zadanie powiatu i w pierwszej kolejności należy realizować naprawy dróg powiatowych dojazdowych do naszych wsi oraz we wsiach. Przypomnę, że mamy jeszcze Waniewo, Łopuchówkę, Puchły, Lachy, jeszcze tego mamy. W pierwszej kolejności, takie jest moje zdanie i taką podjąłem decyzję, żeby nie ogólno przejezdne drogi, które służą również mieszkańcom Michałowa, którzy dojeżdżają do Pronaru do pracy, mieszkańcom Bielska, żeby skupić się i zaspokoić potrzeby naszych mieszkańców, naszych podatników.”

Radny Mirosław Gromotowicz zapytał: „A droga Białki to będzie do Ogrodnik, czy tylko przez samą miejscowość?”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Przez samą miejscowość. Kosztorys inwestorski na drogę Ogrodniki – Białki to jest suma 630 tys. zł, także nie stać nas, żeby partycypować w kosztach rzędu 300 tys. zł na drogę. Podjąłem decyzję odnośnie Białek. Sama wieś jest dość znaczna pomimo niezbyt dużej ilości mieszkańców, ale to jest dość długa wieś. W perspektywie kolejnych lat należy kontynuować te drogi, ale przypominam jeszcze o kilku miejscowościach takie jak Waniewo, Łopuchówka, które nie mają ani dojazdu do wsi, ani we wsi.”

Sołtys wsi Ancuty Władysława Dubowska zapytała: „A Ancuty nie?”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Miałem propozycję odnośnie Ancut, jest zrobiona dokumentacja. Tutaj Rada Gminy podjęła decyzję. O kwestii utwardzenia dróg naszych gminnych to chyba zgodnie z życzeniem Rady. Rada reprezentuje społeczeństwo i Rada podjęła kolejność wykonania tych dróg. Z tego co wiem Ancuty nie są ujęte.”

Radny Jan Ochrymiuk powiedział: „Więcej jest wsi co nie mają dojazdu.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Saki, Podborowisko.”

Sołtys wsi Waniewo Agnieszka Jarmocik zapytała: „Rozumiem, że w budżecie 2012 roku zostały przekazane środki na dokumentację. Także z tego miejsca serdecznie dziękuję, gdyż mieszkańcy o to bardzo się starali, dziękuję Pani Przewodniczącej i Radzie, że uwzględniła to w budżecie roku 2012 i myślę, że będzie to zrealizowane.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Zdaję sobie sprawę, że bardzo ciężko zaspokoić zwłaszcza problem drogowy w naszej gminie. Uważam, że nie ma sensu dziękować, bo to są zadania, które spoczywają na barkach Rady Gminy, na barkach Wójta. Środki finansowe są takie jakie są i trzeba to będzie rozdawać.”

Sołtys wsi Soce Lidia Długołęcka zapytała: „Na jakim etapie jest droga w Socach, jeżeli chodzi o budżet?”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Będziemy analizować budżet i powiem państwu w ten sposób. Rozmawiałem wczoraj z dyrektorem departamentu odnośnie dofinansowania tych naszych przedsięwzięć, realizacji tych ulic w Narwi. Nie jest to sprawa do końca przekreślona. Generalnie do 15 stycznia mamy spotkanie z Posłem Tyszkiewiczem i Senatorem Cimoszewiczem, na które będę poproszony ja, Starosta Powiatu i Wójt Gminy Narewka. Niemniej jednak z racji tego, że kosztorys inwestorski pozwala nam na obniżenie tej dotacji rządowej o 1 mln zł, wystosuję pismo i nawet wskazane żeby zawieźć, tylko czekam na telefon od dyrektora departamentu czy do Ministra Finansów, czy też do Pani Minister Bieńkowskiej. Powiem wprost, że ta sytuacja postawiła w bardzo niekorzystnej sytuacji naszą gminę. Po pierwsze zostaliśmy pozbawieni możliwości ubiegania się o pieniądze ze „schetynówki”, niech to będzie 30%. Po drugie dokumentacja została tak skonstruowana, że mogliśmy realizować to zadanie przez okres 3 lat nie korzystając z kredytu. Podkreślam raz jeszcze, że decyzje o ogłoszeniu przetargu podjąłem na podstawie publicznego przyrzeczenia Pani Minister Bieńkowskiej na spotkaniu z samorządowcami całego powiatu w Hajnówce. Na następna sesję postaram się, o ile będzie to możliwe, przynieść i zademonstrować film z tego spotkania, gdzie było publiczne przyrzeczenie, żebym nie był gołosłowny. Zresztą Pani Przewodnicząca była świadkiem tej sytuacji. Niemniej jednak powtarzam, że nie można być biernym i trzeba stukać, trzeba nękać. Mam nadzieję, ze tak poważni ludzie jak Senator Cimoszewicz i Poseł Tyszkiewicz, że po prostu nie była to „kiełbasa wyborcza”. Jeżeli te pieniądze się pojawią wcześniej czy później, wówczas kwestia dokumentacji technicznej, a także innych inwestycji diametralnie się zmieni. Po prostu będą dodatkowe pieniądze na realizację jakichś tam zadań, najlepiej drogowych, o których kolejności zadecyduje Rada Gminy.”

Radny Jerzy Sakowski powiedział: „Mam uwagę odnośnie remontu dróg powiatowych, odnośnie remontu w Rohozach. Uważam, że remont w Rohozach tej kratki ściekowej to powinno być zadanie powiatu i gmina nie powinna raczej do tego się dokładać.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Tak jak ta droga z Żywkowa do Soc, tak również ta w Rohozach jest szczególnie zniszczona. Tam jest tak zdewastowana nawierzchnia i uważam, że wszelkie decyzje odnośnie dofinansowania dróg powiatowych, które służą bezpośrednio naszym mieszkańcom, to uważam, że to jest zasadne, tutaj kwestia interpretacji.”

Radny Jerzy Sakowski powiedział: „Jeżeli drogę no to tak, oczywiście, że tak. bo myślałem tylko, że samą kratkę.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Ona nie będzie na całości, tylko na tym odcinku najbardziej zniszczonym.”

Sołtys wsi Ogrodniki Mirosław Szelengowicz powiedział: „Mam taką prośbę dlatego, że to sesja budżetowa, najważniejsza, po prostu już są zakładane perspektywy na rok przyszły, budżet itd. Chcielibyśmy, aby zadania inwestycyjne jakie Rada zamierza realizować w roku przyszłym były podane do publicznej wiadomości przez sołtysów i dla ludzi. Dlatego, że pytają w terenie, my nie wiemy co się dzieje i nie możemy ludziom odpowiedzieć, co na danym terenie, w danej wsi będzie realizowane, jaka droga, czy jaki budynek. Także po prostu sprecyzowanie w punktach, czy w jakiejś tabelce i podanie sołtysom.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Myślę, że w Internecie na naszej stronie, jak i wersję papierową wszyscy sołtysi otrzymają w styczniu, co będzie realizowane.”

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz powiedziała: „Są podawane do publicznej wiadomości, jeżeli jednak każdy sołtys chce to mieć w wersji papierowej to jest do zrobienia, nie ma problemu.”

Sołtys sołectwa Doratynka Witalis Selewoniuk powiedział: „Chciałem prosić o krótkie wyjaśnienie na temat tej dotacji do świetlicy, gdzie z dwóch źródeł było dofinansowanie i co się stało z tym drugim dofinansowaniem.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Dotyczyło to konkretnie świetlicy wiejskiej w Waśkach. Nie możemy korzystać z dwóch źródeł. Wybraliśmy tą opcję, która jest dla nas bardziej korzystna. Od marszałka mieliśmy dostać 50%, a z Lokalnej Grupy Działania z Hajnówki 80%. Tamte pieniądze zostaną przeznaczone na inny cel, ale nie na naszej gminie, ponieważ dodatkowych wniosków na remonty świetlic wiejskich nie składaliśmy. Była burzliwa dyskusja w temacie dofinansowania remontu tych świetlic wiejskich, a z racji tego, iż przez poprzedni samorząd został kupiony ten budynek w Waśkach, a stan techniczny jego był zły, przypominam państwu, że tam rosła w dachu kilkuletnia brzoza i tak musieliśmy zabezpieczyć, żeby ten budynek nie zgnił i się nie rozwalił. Stąd też powtórzę po raz kolejny, Pan Mirosław Kozłow zrobił dokumentację techniczną, ja zrobiłem kosztorys inwestorski, budżetu gminy to nic nie kosztowało i złożyliśmy ten wniosek. W pierwszej wersji do Urzędu Marszałkowskiego wniosek nasz nie przeszedł, nie został rozpatrzony pozytywnie, w tym roku złożyliśmy na 2012 rok do Lokalnej Grupy Działania i tak się złożyło szczęśliwie, że i tu i tu dostaliśmy dofinansowanie.”

Sołtys sołectwa Doratynka Witalis Selewoniuk zapytał: „Nie można byłoby na jakąś inna świetlicę tego przeznaczyć?”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Gdyby była taka sugestia Rady Gminy, została zrobiona niezbędna dokumentacja techniczna, opis i kosztorysy, wówczas można, ale po tych sugestiach mieszkańców i Rady, że najważniejsze są drogi, a ten budynek w Waśkach został ujęty tylko dlatego, żeby on się nie rozsypał i nie zgnił po prostu. Wiec ja nie podjąłem decyzji, żeby dofinansowywać kolejną świetlicę wiejską.”

Sołtys sołectwa Doratynka Witalis Selewoniuk powiedział: „Ale pieniądze tak i tak wychodzą jakby z ośrodka kultury jakiegoś, a chociaż postawić te dwa piece, żeby świetlica ta jakoś funkcjonowała.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Pieniądze wychodzą 50% w przypadku Urzędu Marszałkowskiego. Musielibyśmy złożyć wniosek o dofinansowanie remontu świetlicy np. w Doratynce i musielibyśmy zabezpieczyć koszty własne z budżetu gminy rzędu 50%. Podkreślam, że zakup pieca czy jakiejś tam glazury, rzędu 5-10 tys. zł nie wchodzi w rachubę. Musiałby to być kompletny remont rzędu 100 tys. zł, nawet więcej. W pierwszej wersji nasz projekt przedłożony na świetlicę w Waśkach, tam było czterdzieści kilka tysięcy, nie przeszedł, ponieważ komisja uznała, że taki remont gmina powinna sfinansować we własnym zakresie. Jakieś małe sumy na remonty świetlic wiejskich po prostu nie mają racji bytu.”

Sołtys sołectwa Doratynka Witalis Selewoniuk powiedział: „Przecież tak tych pieniędzy na drogę się nie wyda.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Musielibyśmy ująć w planie remont kolejnej świetlicy i zagwarantować wkład własny rzędu 50% z budżetu gminy, czyli musielibyśmy zabrać z dróg, czy innych inwestycji na rzecz remontu danej świetlicy. To nie jest tak, że nam coś dano i my tego nie wykorzystaliśmy.”

Sołtys sołectwa Doratynka Witalis Selewoniuk powiedział: „Na przykład jak Doratynka, sprzedało się szkołę, a po prostu we wsi nic się nie robi.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Rozumiem, że są tego typu ze strony sołtysów. W miejscowości Kotłówka przetarg był na 225 tys. zł i też nic nie zrobiono. Tutaj Pan Mirosław Szelengowicz mówi, że remonty drobne są rzędu kilku tysięcy złotych. Trzy, cztery czy pięć tysięcy uzbierać z podatków rolnych to naprawdę trzeba ogrom ludzi. Można zostawić rezerwę jakąś tam, nawet wskazane, na np. awarie oczyszczalni ścieków, czy czegoś tam jeszcze. Ale to już kwestia Rady Gminy, czy w trakcie roku wygospodarujemy i zaoszczędzimy, że trzeba na wymianę okien 2-3 tysiące. Tu jest kwestia gospodarności i oszczędności, odpowiedniego podejścia kierowników jednostek podległych wójtowi i wspólnie, jeżeli w trakcie roku budżetowego coś wygospodarujemy i zaoszczędzimy no to oczywiście za zgodą Rady Gminy można przeznaczyć na tego typu prace.”

Sołtys wsi Odrynki Anna Kryszeń powiedziała: „Chciałam zapytać nie o świetlicę, bo to nie jest żadna świetlica, to jest budynek należący do gminy, kiedy tam w ogóle będzie remont zrobiony. Chodzi mi o okno, bo budynek stoi i niszczeje. Dla mnie świetlica osobiście nie jest potrzebna, tak samo dla mieszkańców, bo jeżeli chodzi o zebranie, to ja mogę w domu zrobić.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „W obliczu tej sytuacji, w której w ubiegłym roku budżetowym dołożyliśmy tyle pieniędzy do świetlic, ja już nawet nie śmiałem wspominać w obliczu tych potrzeb drogowych o jakichkolwiek pieniądzach na naprawę tych budynków.”

Sołtys wsi Odrynki Anna Kryszeń powiedziała: „Chciałam tylko zaznaczyć, że to jest budynek podlegający pod gminę.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Oczywiście. Podczas debaty na sesji roboczej i na komisjach nie było rozmowy o tym i nikt nie zasugerował tego tematu. Niemniej jednak powtórzę, że przy oszczędnym działaniu i przy braku jakichkolwiek niespodzianek finansochłonnych, kwoty rzędu 2-3 tys. zł w trakcie roku budżetowego trzeba szukać. Wygląda to bardzo niechlujnie i kto by nie przyjechał to ocena właściciela, tak jak Pani sołtys wspomniała, czyli Urząd Gminy w Narwi, nie mniej jednak w trakcie roku trzeba szukać tych pieniędzy.”

Sołtys wsi Odrynki Anna Kryszeń powiedziała: „Tym bardziej, że nasza wieś jest teraz odwiedzana przez innych ludzi, to też każdy na to zwraca uwagę.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „W ubiegłym roku został wykonany 1 km utwardzenia drogi powiatowej pod tym kątem. W ubiegłym roku zostały zrobione Koweła, Nowiny, Odrynki, w tym roku pomyślimy o Białkach, w dalszej perspektywie czasu Podborowisko, Lachy, Kotłówka, Łopuchówka. Są inne wsie, także moim zdaniem skoro w ubiegłym roku dostały coś Odrynki czy inna miejscowość, to trzeba odczekać te dwa, trzy lata. Jesteśmy wszyscy jedną dużą rodziną w tej gminie i każde dziecko coś chce. Nie chce nie wiadomo czego, nie chce nowej świetlicy, nie chce okien, tylko chce, żeby dojechać do domu w miarę po równej twardej drodze.”

Radny Mirosław Kozłow powiedział: „Ale takie okna nasza gospodarka komunalna powinna załatwić we własnym zakresie, przynajmniej pomalować.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Przyglądałem się temu, tam nawet nie ma możliwości oszklenia. To trzeba zamurować, wstawić okna plastikowe.”

Radny Mirosław Kozłow powiedział: „Trzeba zrobić to, to nie wielki koszt.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Rozumiem, że niewielki koszt, ale tych takich niewielkich kosztów się nazbiera.”

Radna Joanna Szafrańska powiedziała: „To są drobne gospodarskie rzeczy, skoro nie stać nas na duże, to chociaż tak. Te tablice co Pan Stanisław Korobkiewicz dzisiaj powiedział, to jest potrzebne.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Jeżeli państwo wyasygnujecie pieniądze, proszę w budżecie ująć 20 tys. zł.”

Radna Joanna Szafrańska powiedziała: „Ale to jest swoje drewno, dać tylko trochę betonu i zakotwić taką tablicę drewnianą. To jest po prostu potrzebne.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Były robione tablice drewniane.”

Radna Joanna Szafrańska powiedziała: „Tak samo takie okno w świetlicy sposobem gospodarczym zrobić.”

Sołtys wsi Krzywiec Krystyna Chodakowska zapytała: „Dostajemy różne rzeczy z gminy i gdzie my mamy to kłaść?”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Proszę szanowną Radę o zabezpieczenie środków finansowych. 2 stycznia zajmiemy się tym i kupimy tablice, to jest kwestia dwóch dni.”

Radna Joanna Szafrańska powiedziała: „Ale nie musimy kupować, ja mówiłam.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Były tablice drewniane, spod siekiery, to wyglądało obskurnie, fatalnie.”

Radna Joanna Szafrańska zapytała: „A jakie są porobione tablice w mieście?”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Ładne drewniane tablice nie kosztują 100 czy 200 zł, nie czarujmy się.”

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz powiedziała: „Mam propozycję, żeby przed tą sesją, która odbędzie się w styczniu Pan Wójt wskazał osobę w gminie, która zajęłaby się na poważnie tym tematem, dowiedziała się jakie są koszty, jakie są możliwości, jakie firmy zajmują się tymi tablicami. Myślę, że wyasygnowanie powiedzmy tych 20 tys. zł to nie są jakieś wielkie pieniądze.”

Radny Mirosław Kozłow powiedział: „W gminie są rzemieślnicy.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Tu proszę państwa już Pan Roman Paszko zasugerował pomoc w tej kwestii, że dostarczymy materiał i pensjonariusze zakłady karnego pomogą i zrobią to.”

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz powiedziała: „Szanowni państwo, tak jak powiedziałam na wstępie jest to sesja wyjątkowa, jest to ostatnia sesja w ciągu tego roku. Wszystkim państwu chciałabym bardzo serdecznie podziękować za ten wspólny rok. Bardzo dziękuję państwu za ogromna przyjemność pracy z państwem, za ogromny zaszczyt bycia tutaj z państwem. Czasami spieraliśmy się w różnych takich kwestiach trudnych, niemniej jednak ważnych dla naszej gminy, dla naszego społeczeństwa, także dziękuję państwu pięknie za ten czas. Jest to taki okres też świąteczny, okres wyciszenia, okres refleksji. Jak będziemy wspominać ten rok, który właśnie mija, to chyba wszystko zależy tak naprawdę od nas. Zdania są jak gdyby podzielone i tutaj wiele się zadziało w ciągu tego roku i chcielibyśmy wszystkim podziękować, którzy przyczynili się do tych bardzo dobrych wydarzeń, które odbiły się gdzieś tam szerokim echem i chwalą nas za to. Niemniej jednak trochę nam może nie wyszło albo nie wyszło wszystko do końca. Nad tym się zastanowimy, pewnie w nowym roku będziemy mieli okazję i szansę poprawić to co nie wyszło. Szanowni państwo, również ze swojej strony chciałabym złożyć wszystkim państwu najserdeczniejsze życzenia noworoczne. Część państwa święta ma już za sobą, już miała przyjemność świętowania Świąt Bożego Narodzenia, część osób już świętowało i jeszcze będzie świętować święta prawosławne, bo jak państwo wiedzą u nas mieszkają prawosławni i katolicy oraz również wyznawcy innych religii. W tym okresie takim świątecznym i noworocznym chciałabym złożyć państwu najserdeczniejsze życzenia. Życzę przede wszystkim zdrowia, bo chyba zdrowie jest najważniejsze i jest motorem naszych dalszych wspólnych działań, marzeń i pragnień. Życzę również państwu wiele radości, sukcesów, ogromu optymizmu. Mam nadzieję, że ten rok, który jest przed nami, rok 2012, nie będzie gorszy niż ten, który właśnie mija. Jestem naprawdę pełna wiary i optymizmu, że będzie jeszcze lepiej, bo myślę, że z tą wiarą i z tym optymizmem lepiej nam się żyje. Wszystkiego dobrego, jeszcze raz szczęścia, zdrowia i wszystkiego co najlepsze.”

Lista obecności sołtysów stanowi załącznik Nr 20 do oryginału protokołu.
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik Nr 21 do oryginału protokołu.


Ad. 10. Zamknięcie obrad XIV Sesji Rady Gminy Narew.

    Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz zamknęła obrady o godz. 11.40.

 
 

Protokolant:
Andrzej Rusaczyk

Przewodnicząca obrad:
Ewa Urbanowicz

Załączniki: 

 • Załącznik Nr 2 - Informacja z działalności Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi w okresie międzysesyjnym
 • Załącznik Nr 3 - Informacja z działalności Narwiańskiego Ośrodka Kultury w okresie międzysesyjnym
 • Załącznik Nr 4 - Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi w okresie międzysesyjnym
 • Załącznik Nr 5 - Informacja z działalności Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Gminy Narew w okresie międzysesyjnym
 • Załącznik Nr 11 - Uchwała Nr II-00310-66/11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Gminy Narew na 2012 r.
 • Załącznik Nr 12 - Uchwała Nr II-00311-66/11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2012-2018.
 • Załącznik Nr 13 - Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Narew w sprawie projektu budżetu gminy na 2012 r.
 • Załącznik Nr 14 - Opinia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Narew w sprawie projektu budżetu gminy na 2012 r.
 • Załącznik Nr 15 - Opinia Komisji Rozwoju Gminy Rady Gminy Narew w sprawie projektu budżetu gminy na 2012 r.
 • Załącznik Nr 17 - Protokół kontroli nr 8/2011 z kontroli uchwał budżetowych i ich zmian za rok 2011.
 • Załącznik Nr 18 - Wniosek Pana Romana Poroc do Rady Gminy Narew.
 • Załącznik Nr 19 - Pismo Wójta Gminy Narew dotyczące wniosku Pana Romana Poroc