Protokół Nr XIII/11

 

Ad. 1. Otwarcie XIII Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

XIII Sesja VI kadencji Rady Gminy Narew odbyła się 25 listopada 2011 roku w dużej sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew przy ul. Mickiewicza 101.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz o godzinie 10.00 otworzyła obrady XIII Sesji Rady Gminy Narew.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz powitała radnych, Wójta Gminy Narew Pana Andrzeja Pleskowicza, pracowników urzędu gminy, dyrektorów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, Radnego Powiatu Hajnowskiego Pana Stefana Kuczyńskiego, radcę prawnego, sołtysów oraz wszystkich zebranych.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz na podstawie listy obecności poinformowała, że na ustawowy stan Rady – 15 radnych – obecnych jest 14 radnych i stwierdziła prawomocność obrad. Radny nieobecny nieusprawiedliwiony: Roman Paszko. Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do oryginału protokołu.


Ad. 2. Ustalenie porządku dziennego.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz zapytała, czy są uwagi i wnioski do zaproponowanego porządku obrad. Uwagi nie zostały wniesione.

Rada przyjęła następujący porządek obrad:

1.      Otwarcie XIII Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Ustalenie porządku dziennego.

3.      Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Gminy.

4.      Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

5.      Informacja dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych z działalności w okresie międzysesyjnym.

6.      Podjęcie uchwał:

-        w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok;

-        w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok;

-        w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych;

-        zmieniającej uchwałę w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Gminy Narew;

-        zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej;

-        w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2011-2018;

-        w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

7.      Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Narew za rok szkolny 2010/2011.

8.      Interpelacje i zapytania radnych.

9.      Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

10.  Wolne wnioski, informacje.

11.  Zamknięcie obrad XIII Sesji Rady Gminy Narew.


Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Gminy.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poinformowała, że protokół z XII Sesji Rady Gminy był wyłożony do wglądu w biurze rady i dzisiaj jest wyłożony na stoliku protokolanta. Jeżeli do końca sesji nie zostaną zgłoszone uwagi do protokołu, będzie to oznaczało, że protokół został przyjęty bez uwag.

Uwag do końca sesji nie wniesiono.


Ad. 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

            Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poprosiła o zabranie głosu Wójta Gminy Narew Andrzeja Pleskowicza.

WójtAndrzej Pleskowicz powiedział: „Szanowni Państwo, w zasadzie nic wielkiego się nie dzieje. Rozliczamy kolejne inwestycje, pod kątem prawnym, te dofinansowane przez Urząd Marszałkowski. Tutaj idzie dość sprawnie z racji zmian, przedłużania terminów, zwłaszcza Trześcianki. Powolutku to prostujemy, także te zadania, które zaplanowane były przez poprzedni samorząd są zrealizowane i niemalże rozliczone. Z tych robót dodatkowych, które w tym roku wspólnie wypracowaliśmy, to ulica Młynowa została zrobiona, zostało to zapłacone tylko w części. Prosiłem wykonawcę, żeby pozostałą część spłaty przesunąć na 15 luty maksymalnie, po spłynięciu podatków. Remont tej ulicy uzasadniałem tym, że stan tej ulicy był fatalny. Był taki niegroźny wypadek, że małe dziecko jechało rowerem i wpadło w wyrwę, w kałużę, także bezwzględnie trzeba było to zrobić. Jak tu państwo widzą, prace przy ulicy Mickiewicza i Białowieskiej postępują, ulica Żeromskiego jest już zakończona. Tutaj jest taka odnoga do państwa Kosakowskich. Wykorzystamy materiały, tzw. płyty jumbo, które były na podjazdach na ulicach Mickiewicza i Żeromskiego i też, o ile warunki atmosferyczne pozwolą, postaramy się utwardzić, żeby zrobić tym ludziom dojazd. Apelowałem do Pana Leona i proszę mieszkańców osiedla, żeby te roboty ziemne, które robią firmy, o ile byłoby to możliwe, żeby mieszkańcy wsparli, bo czas nagli, a mamy opóźnienia. Jeden z podwykonawców zjechał 3 tygodnie później i chcielibyśmy do tego terminu, 10 grudnia w naszym harmonogramie, dokończyć wszystkie chodniki. Na razie podejście mieszkańców jest troszeczkę inne jak zakładałem, ale o ile jest to możliwe, to bardzo bym prosił. Tak poza tym, to funkcjonują jednostki podległe, w urzędzie też nie ma żadnych skarg odnośnie pracy urzędników, także uważam, że ze swoich zadań ustawowych urząd gminy i samorząd się wywiązuje.”


Ad. 5. Informacja dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych z działalności w okresie międzysesyjnym.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poprosiła o zabranie głosu Pana Jerzego Ostapczuka – Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi. Jerzy Ostapczuk przedstawił sprawozdanie z działalności Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi w okresie międzysesyjnym, które stanowi załącznik nr 2 do oryginału protokołu.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poprosiła o zabranie głosu Panią Annę Andrzejuk-Sawicką – Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi. Anna Andrzejuk-Sawicka przedstawiła sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w okresie międzysesyjnym, które stanowi załącznik nr 3 do oryginału protokołu.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz powiedziała: „Po raz pierwszy na sesji jest dzisiaj z nami Pan Wojciech Popławski, który od 2 listopada pełni funkcję Kierownika Referatu Organizacyjnego Urzędu Gminy Narew.” Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poprosiła o zabranie głosu przez Pana Wojciecha Popławskiego.

Kierownik Wojciech Popławski powiedział: „Nazywam się Wojciech Popławski, lat 48. Mam zaszczyt pracować w państwa urzędzie gminy od listopada na stanowisku Kierownika Referatu Organizacyjnego. Moje doświadczenie zawodowe jest wszelakie: organy administracji rządowej, państwowej i samorządowej, poczynając od NIK-u, poprzez urząd kontroli skarbowej, służbę zdrowia i samorządy. Ostatnie moje miejsce pracy to Gmina Trzcianne i między innymi również sprawy związane z sekretarzowaniem w urzędzie, sprawy oświatowe, sprawy stanu cywilnego i ewidencja ludności. Tak się złożyło, że moje drogi zawitały również do Państwa gminy, myślę, że na dłużej. Przy współpracy z Panem Wójtem, z Panią Przewodniczącą i z Państwem myślę, że nie będziecie zawiedzeni, że tutaj się znalazłem. Na razie to tyle. Jeżeli będzie jakaś konieczność dalszych informacji to służę. Urzęduję obok Pana Wójta na pierwszym piętrze, także jakby coś to zapraszam.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Pan Popławski w tej chwili jako kierownik referatu pełni obowiązki sekretarza, Pana Mariusza Żukowskiego, który odszedł. Ponadto wspólnie z kolegą Andrzejem Rusaczyk wywiązują się z obowiązków Pani Majewskiej, która do czerwca, z racji urodzenia dziecka, nie wróci do nas. Także tutaj oprócz kierownika referatu, również jakby dublujemy inne obowiązki, oczywiście jeżeli chodzi o finanse, to ze zdecydowaną korzyścią dla Urzędu Gminy Narew.”

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz powiedziała: „Pana Wojciecha Popławskiego bardzo serdecznie wszyscy witamy i życzymy dalszych sukcesów zawodowych, żeby nasz urząd był takim miejscem bardzo przyjaznym dla Pana, żeby Panu dobrze się z nami tutaj pracowało. Nie ma wśród nas Pana Stanisława Korobkiewicza, bo musiał pilnie wyjść ze względu na rozpoczętą inwestycję, ale prosił mnie o przedstawienie sprawozdania z okresu międzysesyjnego.”

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz w imieniu Pana Stanisława Korobkiewicza – Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Gminy Narew odczytała sprawozdanie z działalności tego referatu w okresie międzysesyjnym, które stanowi załącznik nr 4 do oryginału protokołu.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poprosiła o zabranie głosu Radnego Powiatu Hajnowskiego Pana Stefana Kuczyńskiego, który pełni również funkcję Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Radny Powiatu Hajnowskiego Stefan Kuczyński powiedział: „Troszkę sprostuję, to nie będzie sprawozdanie z działalności Komisji, bo jeszcze za wcześnie. Chciałem zdać sprawę Radzie w jaki sposób zareagowaliśmy na życzenie Rady, wyrażone wiosną tego roku, w sprawie otworzenia punktu konsultacyjnego uzależnień. Taki punkt u nas funkcjonuje od dnia 1 czerwca tego roku, działa już piąty miesiąc. Jest to punkt konsultacyjny uzależnień nie tylko od alkoholu, ale po prostu uzależnień. Na razie zgłaszają się raczej uzależnieni od alkoholu, natomiast innych uzależnień jeszcze żeśmy nie zanotowali. Prowadzi ten punkt Pani mgr Agnieszka Łobodzińska. Znajduje się on w gminnym ośrodku kultury i czynny jest raz w tygodniu we środy od godziny 16 do 17. Wyrażałem duże wątpliwości, czy on w ogóle tutaj się sprawdzi, ponieważ mieliśmy taki punkt kilka lat temu i on się nie sprawdził. W tym roku sprawdza się średnio i przedstawię w jaki sposób on funkcjonuje. To jest sprawozdanie za okres od 1 czerwca do 31 sierpnia. Pani magister przyjęła trzech zainteresowanych, czyli mniej więcej jeden zainteresowany miesięcznie. Natomiast sprawa chyba się rozwija, ponieważ w okresie od 1 września do 23 listopada było 6 zainteresowanych, dwukrotnie więcej, czyli raz na dwa tygodnie wypada. Może poinformuję ile to nas kosztuje. Płacimy Pani magister 125 zł za jedno posiedzenie, czyli miesięcznie to nas wynosi 500 – 600 zł w zależności od ilości tygodni. Sprawa jest rozwojowa. We czwartek spotkaliśmy się z Panią magister z Panią Radną Pogorzelską. Prosiliśmy o zmodelowanie po prostu tego działania, żeby ona nie tylko siedziała w tym punkcie konsultacyjnym, ale wyszła troszeczkę na przód problemom. Prosiliśmy, żeby ewentualnie nawiązać współpracę z pedagogiem szkolnym, mam prośbę do Pana Dyrektora obecnego tutaj, żeby wyjść do młodzieży, bo problemy są. To dotyczy nie tylko młodzieży, ale również środowisk domowych, rodziców, może warto byłoby poszukać tam jakiegoś kontaktu. Na razie w ten sposób to wygląda, za wcześnie na wydawanie opinii. Myślę, że przedłużymy jeszcze na pewien czas naszą współpracę z Panią magister i zobaczymy co z tego wyjdzie. Na razie kosztuje nas to sporo w stosunku do ilości porad, ale sprawa się rozwija i być może na przyszłość będzie lepiej. Natomiast jeśli chodzi o sprawozdanie z działalności Komisji to jest to roczne sprawozdanie przedstawiane zazwyczaj i przedstawimy je troszkę później. Jeszcze chcę powiedzieć, że kryzys dotyka wszystkich. Jeśli chodzi o konsumpcję alkoholu, to ona też troszkę się obniżyła, dochody Komisji w tym roku będą niższe. Na koniec roku będziemy mieć trochę mniej pieniędzy, także prosiłbym o ewentualnie umiarkowane apetyty na dofinansowanie imprez świąteczno-noworocznych. Jeszcze podliczymy i zobaczymy ile będzie tych pieniędzy, ale prawdopodobnie będzie znacznie mniej niż w poprzednich latach. Jeśli jestem jeszcze przy głosie, jako radny powiatowy mam prośbę do Rady i do Pana Wójta, żeby nie zapomnieć, że droga do Puchłów jest niedokończona. Brakuje tam paruset metrów i to wisi jakby na sumieniu. Prosiłbym, żeby już oczyścić to sumienie i utwardzić tą drogę przynajmniej do bruku w Puchłach.”


Ad. 6. Podjęcie uchwał:

            Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz powiedziała: „Odbyły się trzy komisje przed dzisiejszą sesją i pewne sprawy zostały przedyskutowane w trakcie obrad komisji.”

-        w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz powiedziała: „W trakcie obrad komisji były dyskutowane różne propozycje, propozycja Wójta i propozycje radnych. Jeśli chodzi o podatek rolny Wójt proponował stawkę ustawową 74,18 zł, radni przegłosowali stawkę 55,91 zł za 1 dt.”

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz przeczytała projekt uchwały ze zmianą.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały ze zmianą. W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XIII/50/11 Rady Gminy Narew z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok stanowi załącznik Nr 5 do oryginału protokołu.

-        w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz powiedziała: „Ten obszar wzbudził najwięcej emocji. Zanim przejdziemy do głosowania nad uchwałą, to przedstawię trzy stanowiska, czyli to co było do tej pory, stanowisko Wójta w kwestii ewentualnych podwyżek i stanowisko wypracowane na komisjach. Jeśli chodzi o grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, to w 2011 roku było 0,66 zł, stawka ustawowa na 2012 rok to jest 0,84 zł, taka też była stawka proponowana przez Wójta – 0,84 zł. Stawka wypracowana przez komisje to wzrost o 4%, czyli 0,69 zł. W tamtym roku było 0,66 zł, w tym roku zaproponowaliśmy 0,69 zł od 1 m2 powierzchni, czyli o poziom inflacji. Kolejna kwestia to grunta pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne, to u nas takich rzeczy nie ma. Przejdę do kolejnego punktu, czyli od budynków lub ich części – mieszkalnych. Jeśli chodzi o stawkę z poprzedniego roku to było 0,53 zł, stawka ustawowa na 2012 rok – 0,70 zł, taką stawkę też proponował Pan Wójt, czyli 0,70 zł. Stawka wypracowana na komisjach to 0,61 zł. Było 0,53 zł, a stawkę 0,61 zł wypracowały komisje. Kolejny punkt to budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Jeżeli chodzi o ten obszar to mamy wielkiego podatnika jakim jest Pronar. W 2011 roku między innymi Pronar płacił 17 zł/m2, stawka ustawowa na 2012 rok wynosi 21,94 zł. Wójt proponował by nie podwyższać tej kwoty, zaś stawka wypracowana na komisjach wynosi 17,68 zł, czyli podwyżka o poziom inflacji o 4%. Kolejna kwestia to budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym. Stawka z roku ubiegłego wynosi 9 zł, ustawowa na 2012 rok – 10,24 zł. Jeśli chodzi o propozycję Wójta i propozycję komisji to były one zgodne – 10,24 zł. Po prostu takich obszarów jakby nie mamy na terenie naszej gminy. Kolejną kwestią są budynki lub ich części związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń. Mam tutaj na myśli ośrodek zdrowia. Stawka, która była płacona wynosi 3,90 zł, stawka ustawowa na 2012 rok wynosi 4,45 zł, propozycja Wójta była 4,45 zł, a na komisjach wypracowano stawkę 4,20 zł. Pozostałe budynki, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego. Stawka z roku ubiegłego wynosi 5 zł, stawka ustawowa na 2012 rok wynosi 7,36 zł. Taka też była stawka proponowana przez Wójta – 7,36 zł. Stawka, która została wypracowana na komisjach wynosi 5,20 zł, czyli taka stawka wyższa o 4%, czyli o poziom inflacji.”

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz przeczytała projekt uchwały ze zmianą.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały ze zmianą. W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XIII/51/11 Rady Gminy Narew z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok stanowi załącznik Nr 6 do oryginału protokołu.

-        w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz przeczytała projekt uchwały ze zmianą.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały ze zmianą. W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XIII/52/11 Rady Gminy Narew z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych stanowi załącznik Nr 7 do oryginału protokołu.

-        w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz przeczytała projekt uchwały ze zmianą.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały ze zmianą. W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XIII/53/11 Rady Gminy Narew z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych stanowi załącznik Nr 8 do oryginału protokołu.

-        zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Gminy Narew.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz przeczytała projekt uchwały ze zmianą.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz powiedziała: „Zanim przejdziemy do głosowania to wyjaśnię obecnym sołtysom dlaczego tutaj zajmujemy się tą uchwałą. Temat ten podejmowany był na komisjach, o których państwu mówiłam. Chodzi o to, że jeden z członków Komisji Rewizyjnej, Pan Roman Paszko, zrezygnował z funkcji członka Komisji Rewizyjnej. W związku z tym, że Komisja Rewizyjna nie może pracować w składzie jakby ograniczonym, musieliśmy po prostu powołać nowego członka Komisji Rewizyjnej i wykreślić nowego członka Komisji Rewizyjnej, z komisji w której był do tej pory. Dlatego właśnie zajmujemy się dzisiaj tą uchwałą i ma ona związek z rezygnacją Pana Romana Paszko z funkcji członka Komisji Rewizyjnej.”

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały ze zmianą. W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XIII/54/11 Rady Gminy Narew z dnia 25 listopada 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Gminy Narew stanowi załącznik Nr 9 do oryginału protokołu.

-        zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz powiedziała: „Kolejny projekt uchwały jest związany z tym samym tematem. Tak jak powiedziałam na miejsce Pana Romana Paszko został powołany Pan Sławomir Chodakowski.”

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz przeczytała projekt uchwały ze zmianą.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały ze zmianą. W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XIII/55/11 Rady Gminy Narew z dnia 25 listopada 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik Nr 10 do oryginału protokołu.

-        w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2011 – 2018.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poprosiła Skarbnika Gminy Narew Halinę Niesteruk o kilka słów komentarza.

Skarbnik Halina Niesteruk powiedziała: „Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej są spowodowane zmianami w budżecie gminy. W Wieloletniej Prognozie Finansowej musimy uaktualniać nasze dochody, nasze wydatki, ona musi się zgadzać z budżetem gminy. Dochody gminy w danym roku, wydatki gminy w danym roku, wydatki na zadania inwestycyjne oraz zaciągnięty kredyt i pożyczka. Stąd te zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej, one wynikają ze zmian w budżecie. To są dosyć skomplikowane te wydruki. Tutaj są dochody ogółem, dochody bieżące, dochody majątkowe, zarówno w roku 2011 jak i w latach, w których będziemy spłacali kredyty i pożyczki. Te kredyty i pożyczki planujemy i spłacimy do 2018 roku chyba, że w między czasie w latach 2013 czy 2014 weźmiemy nowe kredyty i pożyczki i nam ten okres się wydłuży. Poza tym zostały uaktualnione nasze przedsięwzięcia. Pamiętacie państwo, na poprzedniej sesji w przedsięwzięciach mieliśmy docieplanie budynku szkoły. W tej chwili zrezygnowaliśmy, także mamy tylko takie przedsięwzięcia nieinwestycyjne, tj. program uczenia się przez całe życie – partnerski projekt Comenius, który jest realizowany w szkole i inwestycyjne, tj. przebudowa dróg gminnych – poprawa jakości życia mieszkańców poprzez przebudowę ulicy Mickiewicza, Żeromskiego i Białowieskiej. Tutaj się daje zadanie wieloletnie, a nasza przebudowa jest na rok 2011 i 2012. Natomiast Comenius to był w latach 2010-2012. To tyle jeśli chodzi o Wieloletnią Prognozę Finansową. To jest po prostu dostosowanie do zmian w projekcie budżetu.”

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz zapytała czy są pytania.

Radny Jerzy Sakowski zapytał: „Czy w związku z podniesieniem podatków, bo patrzę, że tu są różnice w dochodach, szczególnie jeśli chodzi o rok 2012, 2013, w stosunku do poprzedniego projektu to jest różnica 600 tys. zł, skąd wynikła taka różnica?”

Skarbnik Halina Niesteruk powiedziała: „To się planuje. Planowałam, że dochody będą większe z podatków. No niestety, wyszło tak jak wyszło, także trzeba to będzie kiedyś skorygować. Nie sądzę, aby teraz się robiło 2013 rok, ale rok 2012 to trzeba będzie dostosować, a rok 2013 to jest plan.”

Radny Jerzy Sakowski powiedział: „Rozumiem, że rok 2012 Pani zaplanowała po staremu.”

Skarbnik Halina Niesteruk powiedziała: „Rok 2012 jest tak zaplanowany jak jest projekt budżetu na 2012 rok.”

Radny Jerzy Sakowski zapytał: „Czyli bez uwzględnienia podwyżek podatków?”

Skarbnik Halina Niesteruk powiedziała: „Po staremu, bez uwzględnienia podwyżek. Jeżeli teraz poprawimy projekt budżetu, to musimy poprawić i to.”

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz przeczytała projekt uchwały ze zmianą.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały ze zmianą. W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XIII/56/11 Rady Gminy Narew z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2011 – 2018 stanowi załącznik Nr 11 do oryginału protokołu.

-        w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz przeczytała projekt uchwały ze zmianą.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz zapytała czy są pytania do zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Radny Jerzy Sakowski powiedział: „Może Pani Skarbnik by objaśniła, bo dostaliśmy zmiany teraz w ostatniej chwili i jakie to zmiany zaszły w stosunku do poprzedniego, bo nie zdążyliśmy się zapoznać.”

Skarbnik Gminy Halina Niesteruk powiedziała: „Jeżeli chodzi o dochody to dodałam tutaj kwotę wpływów opłat alkoholowych 4 783 zł, po prostu jest ta kwota już wykonana. Zbliża się koniec roku no i należałoby po prostu doprowadzić do takiego stanu faktycznego dlatego, że środki alkoholowe są znaczone, a wiem że są potrzeby. Dlatego i po stronie wydatków i one w tym roku jeszcze będą wydane, bo w tym roku nie ma za dużo pieniędzy alkoholowych. Dodatkowo wprowadziłam jeszcze zmianę, która przyszła w międzyczasie, jak państwu już dałam projekt zmian w budżecie. Chodzi tutaj o 1 400 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane od zasiłków rodzinnych, a jednocześnie zmniejszenie o 2 700 zł składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane od zasiłków z pomocy społecznej. Tak jak mówiłam, że w budżecie na koniec roku jest dużo zmian. Następnie w międzyczasie przyszło 15 tys. zł na świadczenia rodzinne, dlatego to wszystko dodałam i takie byłyby zmiany jeśli chodzi o dochody. Jeżeli chodzi o wydatki to rozdysponowałam te 4 783 zł ze środków alkoholowych planując dotację dla jednostki kultury na zadania z zakresu sportu masowego i planując zakup sprzętu komputerowego do spraw prowadzenia komisji alkoholowej. Chodzi tutaj o ośrodek pomocy społecznej. Może to tak podciągane, ale tam po prostu komputer się zawiesza, to już jest stary sprzęt, a pracują na dosyć rozległych programach, także muszą mieć odpowiedni sprzęt. Zrobiłam porządek w spisie powszechnym. Tam po prostu musiały być dokonane korekty, bo według najnowszej interpretacji od nagród dla osób, które przeprowadzały ten spis powszechny nie trzeba było odprowadzać składek ZUS. Dlatego musieliśmy zrobić korekty i część dotacji będzie zwrócona, ale trzeba było plan uaktualnić. Tak samo przy wyborach do Sejmu i Senatu, również na jednym z paragrafów byłoby lekkie przekroczenie, dlatego zmniejszyłam, żeby nie odprowadzać tych pieniędzy z tej dotacji, tylko wykorzystać to tutaj u nas w gminie. Wprowadziłam w promocji jednostek samorządu terytorialnego zmiany w ramach paragrafów. Wprowadziłam to co doszło, czyli te 15 tys. zł na pomoc społeczną na świadczenia rodzinne, 1 400 zł na składki, zmniejszyłam o 2 700 zł na składki. Zwiększyłam wydatki na świetlice o zakup tego pieca i konwektorów, zmniejszając z pozostałej działalności, tak żeby ten budżet nam grał, żeby nie było przekroczeń.”

Radny Jerzy Sakowski zapytał: „W gospodarce komunalnej?”

Skarbnik Gminy Halina Niesteruk powiedziała: „Tak, w gospodarce komunalnej zmniejszyłam, a zwiększyłam w świetlicach i w gospodarce komunalnej dałam na rozdział Różne opłaty i składki. Chodzi tu o ubezpieczenie sprzętu, bo zauważyłam, że na koniec roku będzie po prostu za mało. Na koniec roku analizujemy ten budżet i nie chcemy żeby były przekroczenia, nie może być przekroczeń, a jednocześnie gdzieś tam brakuje pieniędzy, stąd te roszady. Skorzystałam z tego, że jest Rada i można trochę zrobić porządku. Budżet ogólnie zwiększy się o kwotę 54 478 zł.”

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały ze zmianą. W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XIII/57/11 Rady Gminy Narew z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok stanowi załącznik Nr 12 do oryginału protokołu.

Ad. 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Narew za rok szkolny 2010/2011.

            Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz powiedziała: „Przypomnę, że wszyscy radni otrzymali taką informację wraz z materiałami na sesję. Dzisiaj jest z nami Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi. Jeżeli ktoś z kolegów lub koleżanek radnych ma jakieś pytania odnośnie tej informacji to bardzo proszę o takie pytania.”

            Żadnych pytań nie zadano.

            Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz powiedziała: „Rozumiem zatem, że radni zapoznali się z tą informacją i przyjmują do wiadomości, że tak wygląda stan realizacji zadań oświatowych w naszej gminie.”

Ad. 8. Interpelacje i zapytania radnych. Ad. 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

Radny Jerzy Sakowski powiedział: „Wójt na poprzedniej sesji obiecał, że droga w Socach zostanie wyremontowana w ciągu 2-3 tygodni. To było kilkakrotnie, natomiast do tej chwili nie jest ta inwestycja zrealizowana.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Tam nawet są przygotowane pieniądze, to jest wydatek rzędu 3 tys. zł, ale żadna firma z Białegostoku, w obliczu swoich zadań inwestycyjnych, nie przyjedzie do nas. Rozmawiałem z Panem Dyrektorem Miniukiem z firmy, która tutaj u nas robi. W tej chwili wszyscy ludzie są zajęci na naszym placu budowy i jeszcze w okolicach Brańska. Także jeżeli pogoda pozwoli to zrobimy to. Już dla Pani Sołtys tłumaczyłem. Jest taka sytuacja, że nie ma wykonawcy. Nie pozwolę, żeby kupować tą masę bitumiczną w workach, bo to jest jednorazowa plomba i te pieniądze będą wyrzucone w błoto dosłownie. Jak tylko pogoda pozwoli, a jeszcze liczy wykonawca na pogodę ze względu na położenie warstwy ścieralnej na ulicy Białowieskiej, to zrobimy wszystko, żeby to wykonać. Naprawdę teraz jest to zależne od warunków atmosferycznych. Jest temperatura w okolicach zera, jest wilgoć i to po prostu nie przystanie, nie przylgnie. Raz jeszcze państwa zapewniam, nikt, żadna z firm, a to są firmy duże jeżeli chodzi o wykonawstwo drogowe typu Strabag, te firmy, które jak wjeżdżają państwo do Białegostoku, wykonują te duże przedsięwzięcia, nie oderwie się. Po prostu już nie chodzi tu o pieniądze, ale po prostu nie mają czasu. Opieram się tylko na Maksbudzie.”

Radny Jerzy Sakowski powiedział: „Wcześniej Pan Wójt mówił, że będzie to starostwo powiatowe ewentualnie tym swoim sprzętem, tak dla mnie odpisywał.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Starostwo, Pani Miszczuk mi odpowiedziała na to pytanie w ten sposób, że nie mają środków finansowych na zakupienie grysu w tej chwili. Jest koniec roku kalendarzowego.”

Radny Jerzy Sakowski powiedział: „Jeszcze druga sprawa. Odnośnie tej następnej drogi w Sakach do Białek, wycięcie tych wiązów itd. Jak ta sprawa wygląda?”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Nie miałem fizycznie czasu, żeby przywieźć pracownika Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, bo trzeba go przywieźć i odwieźć. Oni się określą, czy można na tej drodze wyciąć, czy też nie. Tam ponoć zawiązał się jakiś komitet ochrony tych wiązów, nie rozmawiałem z tymi ludźmi, być może to jest nieprawdą. Jeżeli oni wyrażą zgodę na wycięcie tego, to wówczas będziemy zabiegać w starostwie o przejęcie tych 100 metrów, bo to jest droga powiatowa. To w zasadzie nie jest nasza sprawa. Jestem zainteresowany tymi wiązami niesamowicie, bo przeliczałem to. Tych wiązów wystarczyłoby niemalże na rok do opalania szkoły. Także nie to, że ja zlekceważyłem ten temat, tylko nie byłem w stanie w tej chwili. Jest ogrom zmian tutaj podczas tych inwestycji, część było rzeczy nie ujętych, część trzeba było przeprojektować, także jestem tutaj na okrągło i nie miałem możliwości, żeby przywieźć tego człowieka i odwieźć z powrotem, żeby oni przyjrzeli się temu tematowi. Ale to jest jak najbardziej aktualne. Zdaję sobie sprawę, tam jest 60 ha ziemi, do której jest problem z dojazdem, chociaż w tej chwili ten problem jest częściowo załatwiony. Drogi której fizycznie nie było, a ona w planie była, została ona w miarę zrobiona. Tutaj Pan Sołtys, Pan Mirek Szelengowicz z tego korzystają. Zapewniam państwa, że jestem zainteresowany tymi wiązami tylko i wyłącznie ze względu na to, iż korzyści z tytułu zmniejszenia funkcjonowania szkoły. Tak poza tym to praktycznie nie mamy żadnego wpływu, na dzień dzisiejszy to jest droga powiatowa.”

Sołtys wsi Saki Jan Oksiejczuk powiedział: „Dwa lata już ta sprawa.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Panie Janku, ja dopiero 5 grudnia będę pracować rok.”

Sołtys wsi Saki Jan Oksiejczuk powiedział: „Na styku to, ale to już drugi rok.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Proszę zrozumieć, że na pewne sprawy nie mam wpływu i nie będzie to szybko, bo sprawa przejęcia tych 100 metrów drogi.”

Sołtys wsi Saki Jan Oksiejczuk powiedział: „A oni twierdzą, że tu w ogóle jest gminna droga, nieokreślona jaka to ona jest.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Jeżeli powiat twierdzi, że to jest droga gminna, to ja państwu wezmę dokumentację odnośnie decyzji o warunkach zabudowy dla Pana Łukaszuka i tam jest uzgodnienie z Zarządu Dróg Powiatowych. Jeżeli odśnieżać, remontować, wycinać to jest droga gminna, jeżeli jakieś uzgodnienia i w przeszłości podatki za każdy metr kwadratowy to była droga powiatowa. Takie są sytuacje.”

Radna Anna Wawrzeniuk powiedziała: „Chciałam przekazać taką informację do wszystkich sołtysów przede wszystkim. W ostatnim czasie na terenie naszej gminy pojawili się nieuczciwi przedstawiciele handlowi. Wiele osób zostało oszukanych na bardzo duże kwoty pieniędzy. Ci przedstawiciele jawnie oszukiwali przede wszystkim starsze osoby, które nie wiedziały co podpisują. Podpisując umowę zakupu sprzętu rehabilitacyjnego nie wiedziały, że podpisują zgodę na zakup owego sprzętu na raty na 2,5 roku. Także bardzo proszę o przekazanie wszystkim mieszkańcom. To są kwoty ponad 4 tys. zł. Proszę o przekazanie wszystkim osobom starszym, żeby nie podpisywały czegoś czego nie potrafią doczytać, albo nie podpisywały umów, w których nie są wypełnione wszystkie miejsca. Ta sprawa została zgłoszona do wydziału kryminalnego, także zgłoszenie już poszło z terenu naszej gminy.”

Radny Mirosław Kozłow powiedział: „Ale jeżeli przyjadą i będą jeździć od domu do domu, to trzeba żeby ludzie dzwonili. Bo potem to już jest za późno i takich ludzi ciężko jest ustalić. Ewentualnie niech ludzie spisują jakimi samochodami jeżdżą, jakie numery rejestracyjne. Nie koniecznie numery muszą być właściwe, ale przynajmniej tyle.”

Radna Joanna Szafrańska powiedziała: „W Trześciance też byli.”

Radna Anna Wawrzeniuk powiedziała: „Teraz druga sprawa. Ostatnio zapoznałam się z dokumentem, który został przyjęty jeszcze w 2004 roku, to był dokument odnośnie ochrony środowiska na terenie naszej gminy obejmujący lata 2004-2012. Bardzo wyczerpująco dotykający problemu ochrony naszych terenów, powierzchni ziemi, gospodarki odpadami. Mam pytanie do Pana Wójta w związku z tym, że ten program jakby się kończy, czy zostało w jakiś sposób dopełnione do końca, ponieważ nadal nie otrzymaliśmy segregatorów na śmieci. Kończąc poproszę Pana Wójta o przybliżenie informacji, czy decyzji, które zapadły na spotkaniu w sprawie przydomowych oczyszczalni ścieków.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Może zacznę od oczyszczalni przydomowych. Ta grupa ludzi która się zgłosiła, ja proszę o niezwłoczne zgłoszenie się do starostwa w celu pobrania kopii mapy zasadniczej. Byłem u Pana Starosty, byłem u pracowników i prosiłem, żeby bez zbędnej zwłoki zostało to wydane, ponieważ został ogłoszony już nabór, nabór od 15 grudnia do 15 stycznia. Z racji tego, iż chcemy złożyć razem o dofinansowanie również inwestycje wodociągowe, czyli doprowadzenie wodociągów do kolonii w Łosince i do wsi Usnarszczyzna, będę zabiegał u Pana Wicemarszałka Mieczysława Baszko, żeby przedłużył ten termin z powodu świąt. Jest okres świąteczny i tutaj jest obawa, że w temacie wodociągów możemy nie zdążyć z powodu dokumentacji. Odnośnie oczyszczalni przydomowych bardzo państwa proszę, żeby na początku przyszłego tygodnia, bo to przyjedzie dwóch ludzi i w przeciągu dwóch dni zrobią obmiar i będą u państwa na działkach. Także żeby ktoś nie był zaskoczony, że ci ludzie przyjadą z Zielonej Góry, bo to jest ta sama firma, od której zakupiliśmy tę technologiękilka lat wstecz. Jeżeli chodzi o ten program ochrony środowiska 2004-2012 to jest on już nieaktualny, gdyż od 1 stycznia wchodzi nowa ustawa śmieciowa, na podstawie której każda posesja będzie płacić podatek do urzędu gminy, to będzie na nowych warunkach. Obligatoryjnie musimy to dopiąć, to jest kawał roboty. Musimy tak precyzyjnie wyliczyć ten podatek śmieciowy, bo te pieniądze nie mogą iść na żaden inny cel, jeżeli będzie nadwyżka, poza tym celem śmieciowym. Byłoby również bardzo niekorzystne, żebyśmy dokładali z inwestycji do tego podatku śmieciowego. Także tutaj mogę państwu tak przybliżyć ogólnie, będzie kilka punków, spalarnie lub segregatornie. Będzie przetarg i każdy obligatoryjnie będzie płacić podatek do urzędu gminy, a my się z tego będziemy rozliczać.”

Radny Mirosław Kozłow zapytał: „Jak ktoś będzie płacił podatek śmieciowy to dodatkowo będzie jeszcze płacił za kontenery?”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Nie. Musi wymówić i firma, która wygra przetarg ponownie z Państwem zawrze umowę. Przymierzają się samorządy, nie ma żadnych szczegółów, wszystkim samorządom to jest nowość i tutaj naprawdę trzymamy rękę na pulsie żeby jakiegoś błędu nie popełnić. Na dostosowanie się do tego mamy rok 2012 i musimy to dopiąć w 2012 roku.”

Radna Anna Wawrzeniuk powiedziała: „Mam jeszcze jedną prośbę do Pana Wójta, żeby Pan Wójt dopilnował, albo wyasygnował jakieś środki dodatkowe na remont autobusu szkolnego, ponieważ on jest w strasznym stanie i w takim stanie, że właściwie zagraża bezpieczeństwu jazdy.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Pan Dyrektor już mi to zasugerował. Oprócz autobusu są zapadające się daszki z eternitu. Jest tego. Jeżeli da się coś zrobić w tym roku, ewentualnie na przyszły rok, to tutaj już ja się zdaję na te cyferki proszę państwa, bo niestety pewnych rzeczy nie przeskoczymy. Niemniej jednak ten temat Dyrektor już mi zasugerował dzisiaj, bardzo złego stanu technicznego tego naszego autobusu szkolnego.”

Dyrektor Jerzy Ostapczuk powiedział: „Szanowna Rado, ja w tym roku naprawdę postaram się wyasygnować jakąś niedużą sumę pieniędzy z budżetu szkolnego, zimą. Już jestem po rozmowach z pracownikami, z Panem Wójtem, że zimą troszeczkę poprawimy stan blacharki we własnym zakresie.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Także nie będzie oddany do zakładu mechanicznego, tylko ludzie, którzy pracują przy tym coś zrobią, żeby to poprawić.”

Radna Anna Wawrzeniuk zapytała: „Może te naprawy będą wymagały większego wkładu, tak żeby go dłużej utrzymać w lepszej kondycji?”

Dyrektor Jerzy Ostapczuk powiedział: „No niestety. Musimy od czegoś zacząć przede wszystkim. Mieliśmy taką nieprzyjemną sytuację, w połowie miesiąca był taki wyjazd naszych dzieciaków, min. i Pani radnej Kuba jeździł wtedy, mój syn. Była taka sytuacja, że dojechaliśmy do Mochnatego i nie było prądu w niczym w autobusie. Ani nie otwierały się drzwi, ani nie było świateł, nie było nic. Interwencja naszego kierowcy i zaprzyjaźnionego kierowcy z innej szkoły i jakoś nam się udało to zreperować. Przeglądy są robione, ale niestety ten autobus swoje już odjeździł. Tam jest naprawdę sporo tysięcy kilometrów w tym autobusie. On jest wykorzystywany kilkanaście razy w tygodniu na potrzeby naszych dzieciaków. Nie prowadzimy przecież żadnej działalności.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „To jest szczególny, ważny temat, ponieważ nie będziemy mieli nic w zastępstwie, bo ten biały busik, który mamy, sprzedamy zanim on jeszcze może wyjechać z placu. Bo stan techniczny tamtego autobusu jest fatalny. Czyli nie będzie ewentualnie zastępstwa. Mamy tu proszę państwa w umowie z przewoźnikiem, czyli z PKS-em, 250 km na potrzeby szkoły i to jest wykorzystywane. Piłkarze wykorzystują. Jednak w obliczu tego faktu, że teraz dzieciaki wyjeżdżają i na basen i na imprezy kulturalne, jest troszeczkę tego. W przyszłym roku przymierzymy się. Panie Dyrektorze, dziękuję za zaangażowanie, że przynajmniej robocizna będzie mogła być wykonana we własnym zakresie.”

Radna Joanna Szafrańska powiedziała: „Panie Wójcie, czy mógłby Pan w dwóch słowach przedstawić dalszy los chodnika w Trześciance, czyli w 2012 roku.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Byłem w Pana Sulimy, byłem u Pani Zastępcy i generalnie tak. Dopiero po rozstrzygnięciach przetargów na wiosnę będą oni zorientowani jakimi dysponują środkami. Generalnie jeżeli chodzi o naszą gminę Zarząd Dróg Wojewódzkich będzie wnioskował do Ministra Infrastruktury o dofinansowanie przebudowy mostu za Trześcianką, mostu na rzece Rudni i tego głównego mostu w Narwi. Tu finanse są tak ograniczone, niemniej jednak byłem. Zobaczymy jak się rozstrzygnie kwestia tych łuków naszych, w które w tej chwili inwestujemy. Będę naciskał dyrekcję, prosił, tu jest całe województwo podlaskie i takich interesantów jak ja to dyrekcja ma na co dzień naprawdę dużo, żeby coś się dało zrobić.”

Radna Joanna Szafrańska powiedziała: „Wiem, że nastawienie Dyrektora Sulimy jest pozytywne, a ja nie widziałam w projekcie budżetu jakiegoś zabezpieczenia z naszej strony.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „50 na 50, czyli kolejne 30-50 tysięcy. Zdaję sobie sprawę, że to trzeba dokończyć, ale w Trześciance w ubiegłym roku dołożyliśmy
80 tys. zł do chodnika, i ponad 100 tys. zł do świetlicy wiejskiej. Pani Joanno, jeżeli Pani przekona kolegów i koleżanki radnych, że akurat to jest kwestia najważniejsza, albo bardzo ważna, kosztem modernizacji innych dróg, w innych miejscowościach, które nie mają dojazdu i mają fatalny stan nawierzchni we wsi, no to w miarę dobrze sprzedających się działek, naszych pozostałości, to będziemy coś myśleć.”

Radna Joanna Szafrańska powiedziała: „Pan obiecał że inwestycja będzie skończona w tym roku do zakrętu, czyli cała będzie zrobiona.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Pragnę przypomnieć, że 20 tys. zł nam zwrócono i 20 tys. zł Zarząd Dróg Wojewódzkich sobie obciął. To jest ich decyzja, na którą nie miałem wpływu. Gdyby wykorzystano te 40 tys. zł byłoby zrobione do mostu, czyli tak z 200 metrów. Ale nie miałem tu żadnego wpływu.”

Radna Joanna Szafrańska powiedziała: „Bardzo proszę skończyć, bo to takie urwanie się we wsi przy drodze wojewódzkiej.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Rozumiem, że taka niedoróbka to bardzo brzydko wygląda, ale jestem po bardzo poważnej rozmowie z Panią Agnieszką Jarmocik. Tutaj Pani Lidia z Soc też ma, dokończyć 100 metrów drogi do Puchłów.”

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz powiedziała: „Miesiąc temu miała miejsce sesja objazdowa. Objechaliśmy większość takich miejscowości, które naprawdę wymagają jak gdyby takiej szybkiej interwencji. Następna sesja to będzie sesja budżetowa. Zanim zaczęliśmy naszą kadencję, w pierwszych miesiącach urzędowania mówiliśmy, że jakoś tak będziemy dzielić wszystko równo. Żeby to nie było tak, że jeżeli do jednej miejscowości trafia dużo w ciągu jednego roku, a do następnej nic, to jakoś się tym zajmiemy, żeby było więcej obiektywizmu w podziale tych środków i żeby zacząć od takich rzeczy najbardziej potrzebnych. Widzieliśmy różne drogi, różne stany dróg takie, które niekiedy nawet zagrażają bezpieczeństwu. Akurat mieliśmy szczęście, bo jechaliśmy kiedy było sucho, kiedy świeciło słoneczko, ale można sobie bez trudu wyobrazić, że np. na takiej drodze chociażby jak w Łopuchówce, gdzie widzieliśmy taki basen wodny, no to tam naprawdę może dojść do tragedii. Znacie doskonale sytuację, wiecie jak jest i przy tej sesji budżetowej po prostu pochylmy się do tego, żeby to zrobić tak jakoś racjonalnie i zgodnie z tym co sobie ustaliliśmy. Jakie podatki, jakie wpływy do budżetu będziemy mieli w kolejnym roku to już wszyscy wiemy po dzisiejszej sesji, ile nam one wzrosną i co możemy z tych pieniędzy zrobić. Także wiadomo, że w ciągu tej kadencji na pewno nie zrobimy wszystkiego, tylko po prostu apeluję jeszcze raz o jakby taki rozsądek i wyważenie.”

Radna Joanna Szafrańska powiedziała: „Ale nie może być tak, że pozaczynamy i pozostawiamy.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Proszę zwrócić uwagę, że w tym roku została zrobiona Koweła, Nowiny i dojazd do Odrynek. W przyszłym roku, na co jest dokumentacja, też pozaczynane, Białki i renowacja rowów, bo tam to wygląda fatalnie. W latach 2012-2014 proszę zwrócić uwagę na Kotłówkę, Łopuchówkę, Lachy.”

Radna Joanna Szafrańska powiedziała: „Nie ma co tracić czasu, bo ja to wszystko wiem i chciałam, żeby ta informacja poszła na spotkaniu wiejskim, że ta inwestycja nie będzie kontynuowana.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Powiem to, co mówiłem na spotkaniu przed sesją, że ja z pracownikami jestem organem wykonawczym. Co państwo ustalicie to będziemy robić i proszę dla społeczeństwa nie mówić, że Wójt nie zechciał czegoś bo to jest niepoważne. To państwo jesteście tą siłą napędową i ukierunkowujecie rozwój naszej gminy. Moja propozycja jest tylko taka skromna, żeby wszyscy byli zadowoleni. Rok tu, rok tu, mamy 48 wsi i proszę wysłuchać również sołtysów, mieszkańców. Zdaję się tutaj na kierunki Rady Gminy i jakie Rada decyzje podejmie to będziemy to realizować. Proszę państwa w terenie nie sugerować, że Wójt nie chciał, czy nie zrobił, bo to tak nie jest.”

Radny Mirosław Kozłow zapytał: „Teraz ładna ulica będzie i czy jakieś przystanki nowe są planowane?”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Oczywiście. W tej chwili zachowanie naszych mieszkańców i przyjezdnych jest skandaliczne, potrafią wjeżdżać samochodami na nowe chodniki. Apelowałem nawet do kierowców PKS-u to już swoją drogą. Proszę państwa, zwłaszcza mieszkańców Narwi, tu są sołtysi, o doprowadzenie posesji, zwłaszcza tych przy tych ulicach. Tutaj podziękowania dla Pani Turbaczewskiej, która reaguje na pewne sprawy. Szanujmy to po prostu, bo to są pieniądze podatników. Nie tylko naszych, bo dofinansowanie to jestem pewny, że dostaniemy i żeby to służyło. Odnośnie przystanków, to piękne przystanki, przeszklone 3,5 tys. zł. Skoro nie biją tego i nie tłuką w Białymstoku, skoro w Kleszczelach są klomby pełne kwiatów wzdłuż całych Kleszczel. Będę rozmawiać z młodzieżą jak się skończy ta inwestycja, po prostu będę prosić, żeby to szanować. Przyjemniej jak się idzie. Jeszcze następna sprawa. Jest ten piaseczek, w miarę możliwości jak będzie mróz, jak to przyschnie, żeby każdy z mieszkańców naprzeciw swojej działeczki wymiótł to szczotką, wyszczotkował to. Już to będzie wizerunek. To nie jest największy wysiłek naprzeciw swojej działki wziąć szczotkę i to wyszczotkować ładnie. Następna sprawa to jest kwestia czasu jak roślinki będą, jak trawa się ukorzeni, żeby zadbać o to, żeby wyjść naprzeciw swojej działki i nie czekać aż gmina, pracownicy gminy, gospodarka komunalna z wójtem włącznie przyjdą i posprzątają. Taka sytuacja występuje w tej chwili na ulicy Bielskiej, gdzie więźniowie, nasi pracownicy, stażyści sprzątali to przed imprezą Pronaru, przed tymi targami, kiedy przyjechało mnóstwo ludzi z całej Polski i nie tylko. Moja prośba jest, że jeśli dbamy o swoje podwórka, to wychylmy troszkę nosek poza ogrodzenie w kwestii chodników i otoczenia.”

Radny Mirosław Gromotowicz zapytał: „Odnośnie tego gimbusa, czy nie ma teraz możliwości otrzymania nowego z ministerstwa? Żeby zainteresował się Wójt tą sprawą.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Zainteresuję się o ile jest możliwość zabiegania, to zdecydowanie tak. Wiem, że swego czasu niektóre gminy dofinansowały, niektóre gminy dostały gratis. Także trzeba wokół tego tematu chodzić.”

Radny Mirosław Predko zapytał: „Jaki jest przewidywalny koszt naprawy autobusu, mniej więcej? Czy ciężko powiedzieć?”

Dyrektor Jerzy Ostapczuk powiedział: „Ciężko powiedzieć. W zasadzie to nie spodziewaliśmy się aż takiej awarii, konkretnie awarii tej instalacji elektrycznej. Sytuacja została opanowana bez wkładu praktycznie pieniężnego, no ale trzeba też sukcesywnie się przyglądać i co nieco wymieniać. Naprawdę jeszcze raz podkreślam, ten autobus nie stoi, swoje już odżył, przejeździł i dalej jeździ. Graniczy z cudem, że on jeszcze porusza się po naszych drogach.”

Radny Jerzy Sakowski powiedział: „W PKS-ie te autobusy nawet są starsze, a jeżdżą na pewno więcej, a nasz autobus nie jest taki.”

Radny Mirosław Predko powiedział: „One tam mają pewnie sukcesywnie co jakiś czas przeglądy.”

Radny Jerzy Sakowski powiedział: „Kierowca może bardziej szanuje.”

Radny Mirosław Gromotowicz powiedział: „To kierowca szanuje.”

Radny Jerzy Sakowski powiedział: „Tu nie szanują tego sprzętu, to też trzeba się zainteresować.”

Dyrektor Jerzy Ostapczuk powiedział: „Nie zgodzę się absolutnie z tym, że pracownik nie szanuje. PKS jest wielką firmą, gdzie ma tabor i ma bazę naprawczą. My niestety bazujemy tylko na doraźnych naprawach, ewentualnych takich naprawach grzecznościowych, tak jak to było, gdy szkoła współpracowała z PKS-em w Siemiatyczach. Ale konkretnych generalnych remontów nikt w takim sprzęcie nie przeprowadzał, a w PKS-ach i owszem.”

Radny Mirosław Kozłow zapytał: „Może Panie Dyrektorze rozejrzeć się za jakimś używanym autobusem i może będzie bardzie się kalkulowało kupić używany, a sprzedać ten?”

Dyrektor Jerzy Ostapczuk powiedział: „To jest trafna sugestia.”

Radny Mirosław Gromotowicz powiedział: „Lepiej niech Pan Wójt stuka o nowy, a ten jeszcze pojeździ.”

Dyrektor Jerzy Ostapczuk powiedział: „W tej chwili chciałbym zasugerować państwu taką sprawę. Popatrzcie na stan autobusów jeżeli chodzi o naszego przewoźnika zewnętrznego PKS Białystok. Wcale ten sprzęt też nie budzi takiego naszego zadowolenia. Został jeden autobus wymieniony, też ze względu na jego stan techniczny. Tak jak rozmawiam z kierownikiem, który odpowiada za Gminę Narew, to też prosto w oczy mówi, że nie stać go i firmy na wymianę, na podesłanie tutaj nowszego sprzętu. Jeżeli on będzie gdzieś tam się nagminnie psuł jest to już nie nasza sprawa, tylko sprawa tego, który wygrał przetarg i będziemy monitować o wymianę tych sprzętów. No ale z naszym sprzętem niestety musimy radzić sobie sami.”

Radny Mirosław Kozłow powiedział: „Mam prośbę do Pana Wójta, żeby delegował z gminy pracownika, żeby przejechał się po ulicy Mickiewicza. Tam jest kilka słupów nie wykorzystywanych przez telekomunikację, które są wbudowane w chodniki. Należałoby, żeby firma zdemontowała je i żeby był porządek.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Wyjdą prawdopodobnie, być może w tej chwili, nie mówię na 100%. Mieli do końca tygodnia ze względu na postępujące prace przesunąć, a te pozostałe zdemontować.”

Radny Mirosław Kozłow powiedział: „Jest kilka złamanych.”

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz powiedziała: „Mam taką sugestię, bo już któryś raz z kolei będę poruszała ten temat. Zawsze na sesji są sołtysi, są mieszkańcy Gminy Narew i myślę, że takie sprawozdania z działalności w okresie międzysesyjnym, również kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Narew są jak najbardziej wskazane. Ci ludzie są jak gdyby tutaj nośnikiem, mam tu na myśli sołtysów. Oni informują co naprawdę się dzieje w gminie, w którym referacie, jak to wszystko wygląda. Uważam, że te sprawozdania są po prostu bardzo ważne, bo często gdzieś tam krąży taka obiegowa opinia, że przecież tutaj nic się nie dzieje, nic się nie robi, a jednak ludzie występują i mówią co przez ten miesiąc się działo. Dzisiaj zwalniała mi się Pani Dyrektor NOK, a nie mam informacji odnośnie GOPS-u. Czy Pani Kierownik GOPS-u jest na zwolnieniu, czy jest na urlopie?”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Pani Lidia Post jest w tej chwili na urlopie, z racji tego, iż musi wykorzystać urlop, ponieważ 21 stycznia kończy 60 lat i odchodzi definitywnie na emeryturę.”

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz powiedziała: „Rozumiem, ale uważam, że takie sprawozdanie powinno być odczytane.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Bardzo przepraszam, że dzisiaj nie ma Pani Kierownik, ale pod koniec miesiąca mamy kontrolę z Urzędu Wojewódzkiego i na następnej sesji będą konkretne dane na temat pracy naszego GOPS-u, o zaleceniach ewentualnych, mogą być też pochwały. Także będzie szczegółowo zdana relacja w kwestii funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.”

Ad. 10. Wolne wnioski, informacje.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poprosiła o zabranie głosu przez sołtysów.

Sołtys wsi Soce Lidia Długołęcka zapytała: „Panie Wójcie, ja ponownie do Pana dlatego, że ja pomału jakby tracę ogólnie wobec mieszkańców swoją osobowość, a znana jestem z tego jaka jestem. Mówiąc to, co do tej pory przekazywałam, nie jest to zgodne z prawdą. Proszę mi powiedzieć, co ja mam mówić mieszkańcom jak dzisiaj zajadę na temat drogi?”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Proszę powiedzieć w ten sposób. O ile warunki atmosferyczne pozwolą i tutaj pracownicy firmy Maksbud.”

Sołtys wsi Soce Lidia Długołęcka powiedziała: „Tak, tylko, że już jedna wersja moja była z ogromnym zaangażowaniem, że powiat zrobi, na jakiej zasadzie Pan Wójt itd. Wkoło tego była duża otoczka, co teraz?”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Już tłumaczę państwu. Od drogi powiatowej Tyniewicze do miejscowości Łopuchówka zrobiliśmy za powiat kawał roboty i powiat obiecał, że pomoże. Zrobiliśmy również kawał roboty za powiat w kwestii odśnieżania. W tej chwili otrzymałem informację, że nie mają grysu i nie mają za co kupić i temat się urywa. Także tutaj w kwestii dobroczynności dla sąsiednich jednostek samorządu, mnie ten rok nauczył, że trzeba być takim bardzo wstrzemięźliwym. Zapewniam Panią, że tutaj Pani Skarbnik ma przygotowane pieniądze, przeliczaliśmy to, około 3 tys. zł i to będzie wykonane, jeżeli pozwolą na to warunki atmosferyczne. Proszę mnie zrozumieć, mimo szczerych moich chęci. Mimo nakładów położonych, tak jak wspomniałem tutaj, o zdarcie darni i wyprofilowanie drogi od szosy powiatowej do miejscowości Łopuchówka. Mało tego, tam była tylko kwestia wstawienia przepustu za 800 zł. Powiedziałem, że damy sprzęt, damy żwir, damy wszystko i tego też nie wykonano.”

Sołtys wsi Soce Lidia Długołęcka powiedziała: „Tam się slalomem jeździ, rozpaczliwie to wygląda. To, że mostki nie są kilkadziesiąt lat czyszczone, ta ja nie wiem w ogóle o czym mówić. Jestem zażenowana tym wszystkim, zrozpaczona. Odpływu w ogóle nie ma w mostkach, kilkadziesiąt lat nie czyszczone.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Pani zapewnie uważnie przysłuchiwała się, że w większości pozycji sugerowałem maksymalne stawki i uzasadniałem, gdzie obniżałem też uzasadniałem. Sytuacja naszych mieszkańców, tych mieszkańców nie tylko naszego kraju, ale Europy, nie jest najciekawsza. Radni podeszli tu do tego pod kątem prospołecznym i niestety nie przeskoczymy wszystkich spraw na raz. Widzi Pani, tutaj jest autobus, który w każdej chwili może się rozsypać, tutaj jest Pani droga.”

Sołtys wsi Soce Lidia Długołęcka powiedziała: „Ale ludzie płacą podatki. Oni tak mówią.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Takie miejscowości jak Soce, Puchły, Lachy, Kotłówka od iluś tam lat poza wodociągiem nie otrzymały niczego. Dlatego tutaj ja oponuję przeciwko Pani Joannie, żeby rzucać te pieniądze, porozrzucać to. Sprawa tego chodnika, niedoróbki, wygląda fatalnie wizualnie, ale proszę przysłuchiwać się i tu zdaję się na Radę Gminy.”

Sołtys wsi Soce Lidia Długołęcka powiedziała: „Słucham i przekazuję to, ale cały czas jest co innego i nie jest to realizowane.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Ale jeżeli nasza gmina, nasi płatnicy ponoszą koszta na drogę powiatową i mam zapewnienie. Oczywiście nie było to na papierze, bo tą drogę i tak zrobiliśmy do miejscowości Łopuchówka.”

Sołtys wsi Soce Lidia Długołęcka powiedziała: „Rozumiem Pana jak najbardziej. Może jakiś styl zmienić tej pracy, ja Pana bardzo rozumiem.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Może ja zmienię styl swojej pracy. Niczego nie będę obiecywać. Jak będzie zrobione, to państwu powiem, że jest zrobione. Państwa w tej chwili informuję, że zabiegam o coś itd.”

Sołtys wsi Soce Lidia Długołęcka powiedziała: „To może na piśmie.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Powiem państwu taką sytuację. Wyszedł Pan Martyniuk, gdy byłem z Dyrektorem Maksbudu, który wygrał przetarg. Powiedział, że proszę państwa, ja tu zapłaciłem za to pieniądze, bo nasza droga jest do samej bramy i ja sobie nie życzę żeby ktoś mi tu robił. Proszę tego nie zrywać, a za te pieniądze doprojektować jako wyjazd, jako prawoskręt przy wyjeździe z urzędu na ul. Mickiewicza. Wykonawca powiedział, że bez dokumentacji tego nie będzie robił. Dokumentację poprzez moich kolegów załatwiłem nieodpłatnie i sprawy biurokratyczne w 6 dni załatwiłem. Co mogę to mogę, ale czego nie mogę to nie mogę. Gdybym mógł dołożyć na ten chodnik, dołożyłbym.”

Sołtys wsi Soce Lidia Długołęcka powiedziała: „Oczywiście. To ja też tłumaczę, że Pan Wójt bardzo chce, widać zaangażowanie, ale efektów jakoś nie ma.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Rozumiem Pani podenerwowanie. Troszeczkę inaczej patrzą w miejscowości Koweła. Pani, nie będę mówił nazwiska, powiedziała, że tu mi kaktus wyrośnie jak u nas będzie droga. Muszę sprawdzić czy wyrósł, bo droga jest. Poprawił się dojazd do miejscowości Odrynki.”

Sołtys wsi Ogrodniki Mirosław Szelengowicz zapytał: „Odnośnie przydomowych oczyszczalni ścieków, czy ci wszyscy zainteresowani będą mogli liczyć na pomoc z gminy?”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Wasz wkład wynosi maksymalnie do 3 tys. zł. Pozostałe sprawy proszę zostawić nam, oby tylko nasz wniosek przeszedł. Bo to we wstępnej umowie była taka klauzula, pod warunkiem, że dostaniemy dofinansowanie ze środków unijnych, to będzie realizowane. Chciałem tylko przypomnieć, że to jest trzeci nabór. Zdaję sobie sprawę, że w obliczu wodociągowania wsi Puchły, Hajdukowszczyzna, Cimochy, Rybaki, w obliczu przebudowy instalacji oświetleniowej, która nam się zwróci, poprzedni samorząd nie składał tego wniosku, bo były inne wydatki. Ale to jest trzeci nabór i prawdopodobnie ostatni i stąd dobrze, jeżeli byśmy załatwili tych 55 rolników. Bo to już koniec.”

Radny Mirosław Predko zapytał: „To jest mowa o jednym typie oczyszczalni jakimś, czy o dwóch?”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Jeden typ oczyszczalni. Generalnie proszę państwa w tej kwestii jest chaos. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska też ma program, gdzie 50% trzeba dołożyć własnego wkładu i nie honoruje tych oczyszczalni. Z kolei dzwoniłem do Marszałka, pracowników i sąsiednich gmin i te urządzenia zdają jak najbardziej egzamin. Jest tak jak jest.

Sołtys sołectwa Narew – Gnilica Ludmiła Zubrycka powiedziała: „Wszystkie żarówki nie palą się.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Na Mickiewicza? Zgłosić się trzeba do naszych energetyków. Coś tam pewnie w zegarze, elektronika.”

Sołtys sołectwa Narew – Gnilica Ludmiła Zubrycka zapytała: „Tam koło Sidorskiego będzie zrobiony chodnik?”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Dzisiaj robią. To nie chodnik, to uzupełnienie, bo nasi mieszkańcy byli tak zaangażowani w rozbiórkę tego co trzeba i tego co nie trzeba, że zagalopowali się za daleko.”

Lista obecności sołtysów stanowi załącznik Nr 13 do oryginału protokołu.
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik Nr 14 do oryginału protokołu.


Ad. 11. Zamknięcie obrad XIII Sesji Rady Gminy Narew.

            Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz zamknęła obrady o godz. 11.40.

Protokolant:
Andrzej Rusaczyk

Przewodnicząca obrad:
Ewa Urbanowicz

 

Załączniki:

  • Załącznik nr 2 - Informacja z działalności Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi w okresie międzysesyjnym.
  • Załącznik nr 3 - Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi i Filii Bibliotecznych w Łosince i Trześciance w okresie międzysesyjnym.
  • Załącznik nr 4 - Informacja z działalności Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Gminy Narew w okresie międzysesyjnym.