Protokół Nr X/11

 

Ad. 1. Otwarcie X nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

X nadzwyczajna Sesja VI kadencji Rady Gminy Narew odbyła się 24 sierpnia 2011 roku w dużej Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew przy ul. Mickiewicza 101.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz o godz. 8.30 otworzyła obrady X nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Narew.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz powitała radnych, Wójta Gminy Narew Pana Andrzeja Pleskowicza, pracowników urzędu gminy, dyrektora jednostki organizacyjnej, sołtysów oraz wszystkich zebranych.

Następnie Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz na podstawie listy obecności poinformowała, że na ustawowy stan Rady – 15 radnych – obecnych jest 12 radnych i stwierdziła prawomocność obrad. Radny nieobecny usprawiedliwiony: Jerzy Sakowski. Radni nieobecni nieusprawiedliwieni: Roman Paszko, Bożena Pogorzelska. Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do oryginału protokołu.

Ad. 2. Ustalenie porządku dziennego.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz przeczytała wniosek Wójta o zmianę porządku obrad. Wniosek stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz zapytała, czy są inne uwagi i wnioski do zaproponowanego porządku obrad.

Uwag i wniosków nie zgłoszono.

Rada przyjęła następujący porządek obrad:

1.      Otwarcie X nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Ustalenie porządku dziennego.

3.      Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Gminy.

4.      Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

5.      Podjęcie uchwał:

-        w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew;

-        w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej lasów ochronnych na terenie Gminy Narew;

-        w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok;

-        w sprawie podjęcia współpracy z Radą Sołecką Hirka Połonka (Ukraina).

6.      Interpelacje i zapytania radnych.

7.      Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

8.      Wolne wnioski, informacje.

9.      Zamknięcie obrad X nadzwyczajnejSesji Rady Gminy Narew.

 

Ad. 3. Przyjęcie protokołu.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poinformowała, że protokół z IX Sesji Rady Gminy był wyłożony do wglądu w biurze rady i dzisiaj jest wyłożony na stoliku protokolanta. Jeżeli do końca sesji nie zostaną zgłoszone uwagi do protokołu, będzie to oznaczało, że protokół został przyjęty bez uwag.

Uwag do końca sesji nie wniesiono.

 

Ad. 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

            WójtAndrzej Pleskowicz powiedział: „Na wstępie wyjaśnię skąd wziął się wniosek o zmianę porządku obrad. Dotyczy to pieniędzy ministerialnych z budżetu państwa. Na początku miało być 80% dofinansowania, potem 50% i dlatego zmieniliśmy uchwałę i dokumentację. W ostatniej chwili dowiedzieliśmy się, że będzie 80%. Mieliśmy dosłownie kilka godzin, żeby wszystko znowu zmienić na 80%. Już są dokumenty ze wszystkich samorządów Powiatu Hajnowskiego u Ministra Ochrony Środowiska. Prawdopodobnie dzisiaj będzie podjęta decyzja, czy dostaniemy dofinansowanie na inwestycje na terenie miejscowości Narew.

            Został zakończony wodociąg Cimochy, Hajdukowszczyzna, Rybaki. Zostały tylko prace kosmetyczne. Sprawdzono szczelność i nie było przecieków. Została kwestia badania jakości wody.

Została ukończona budowa chodnika w miejscowości Trześcianka. Robota nie została przyjęta, ponieważ były usterki. Będzie następny termin odbioru.

Nie został ukończony w terminie remont świetlicy w Trześciance. Został sporządzony protokół, w którym wykonawca podporządkował się ustaleniom umowy, że za każdy dzień zwłoki zostanie potrącona z wynagrodzenia kara pieniężna, która jest określona w umowie, tj. 400zł dziennie. W interesie wykonawcy jest jak najszybsze dokończenie tej inwestycji.

Naprawialiśmy drogi dojazdowe do pól. Często jest tak, że droga prowadzi do pola jednego, czy dwóch rolników. Wiadomo, że sprzęt jest ciężki. Nie zdążymy po każdych robotach polowych naprawiać tych dróg. W tej chwili musimy naprawiać drogi związane z dowozem dzieci do szkoły, czyli do Lach, Radziek, Koweły. Będziemy pomagać w naprawianiu dróg dojazdowych do pól, ale prosimy o wsparcie ze strony rolników, żeby podstawiali swój sprzęt.”

 

Ad. 5. Podjęcie uchwał:

-        w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz przeczytała projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz zapytała, czy są pytania.

Radny Mirosław Kozłow zapytał: „Które to są działki?”

WójtAndrzej Pleskowicz powiedział: „W Sakach jest to działka na poszerzeniu drogi powiatowej przy wjeździe, ponieważ zwęża się tam przy odśnieżaniu. W Tyniewiczach jest to działka przylegająca do działki zabudowanej po RSP Tyniewicze.”

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 12 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr X/40/11 Rady Gminy Narew z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

 

-        w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej lasów ochronnych na terenie Gminy Narew.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz przeczytała projekt uchwały.

WójtAndrzej Pleskowicz powiedział: „Jest to kolejna procedura Ministra Ochrony Środowiska w kwestii ochrony Puszczy Białowieskiej. W wyniku tej procedury utracimy rocznie z budżetu gminy około 40tys. zł. Jestem po rozmowach z Wójtami ościennych gmin. Wszyscy negatywnie podchodzą do tego rozwiązania. Proszę o przyjęcie uchwały w proponowanej formie, czyli że nie wyrażamy zgody na uznanie lasów za ochronne.”

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz zapytała, czy są pytania. Pytań nie zgłoszono.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 12 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr X/41/11 Rady Gminy Narew z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej lasów ochronnych na terenie Gminy Narew stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

 

-        w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Skarbnik Gminy Halina Niesteruk powiedziała: „Zgodnie z nowym projektem wycofaliśmy inwestycje, które miały być finansowane w 50%. Powracamy do zmian, które były dokonane 15 lipca i wprowadzamy teraz do budżetu tylko środki z budżetu państwa i ze straży pożarnej. Jest to 5tys. zł z Komendy Wojewódzkiej Ochotniczych Straży Pożarnych na remont strażnicy w Trześciance. Mamy przedstawić odpowiednie dokumenty. Remont jest zrobiony. Otrzymaliśmy 10 500 zł na świadczenia rodzinne z budżetu państwa. Wystarczy nam tego tylko na wrzesień, czyli jeszcze będą zmiany w tym zakresie. Dostaliśmy 5 585zł na zasiłki i 12tys. zł na dożywianie dzieci. W sumie jest to 32 585zł. Tak jak po stronie dochodów, tak też po stronie wydatków 5tys. zł przeznaczyliśmy na OSP, 10tys. zł na zasiłki rodzinne, 5 585 zł na zasiłki i pomoc w naturze z pomocy społecznej i 12tys. zł na dożywianie. Budżet po tak dokonanych zmianach zamknąłby się kwotą 13 360 145zł po stronie dochodów i 15 093 850zł po stronie wydatków. Niedobór budżetowy 1 733 705zł zostanie pokryty pożyczką bankową w kwocie 648 445zł, wolnymi środkami w kwocie 1 063 023zł i nadwyżką budżetową z lat ubiegłych 22 237zł. Proszę również o dokonanie zmian określonych w § 4, ponieważ w poprzedniej uchwale nie zawarłam tych ustaleń, a chodzi tu o limity zadłużenia i upoważnienia Wójta do zaciągania takich zadłużeń. Zmieniamy pierwotną uchwałę budżetową tymi zapisami. Nie zmieniamy Wieloletniej Prognozy Finansowej, ponieważ nie zmienia nam się wielkość zadań inwestycyjnych.”

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz przeczytała projekt uchwały.

Skarbnik Gminy Halina Niesteruk powiedziała: „Proszę o poprawienie oczywistej pomyłki. Zamiast kwoty wydatków majątkowych 2 659 112zł powinno być 4 089 093zł.”

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz zapytała, czy są pytania. Pytań nie zgłoszono.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały wraz ze zmianą.

W głosowaniu jawnym głosowało 12 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr X/42/11 Rady Gminy Narew z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.

 

-        w sprawie podjęcia współpracy z Radą Sołecką Hirka Połonka (Ukraina).

WójtAndrzej Pleskowicz powiedział: „Mamy już jedną umowę współpracy z gminą na Białorusi. Do czego jest to nam potrzebne? Są pieniądze z tzw. współpracy transgranicznej. W naszym przypadku będzie możliwe wykorzystanie tych środków tylko na kulturę i infrastrukturę sportową, czyli obiekty sportowe w pobliżu naszej szkoły. Kroki inwestycyjne będą dopiero w 2013 roku. Inne gminy z tego korzystają. Wczoraj podpisałem umowę, którą pilotuje Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Hajnówce na pozyskanie nowego średniego wozu strażackiego przy wkładzie własnym w wysokości 10%. Weszły w to wszystkie gminy Powiatu Hajnowskiego i miasto Bielsk Podlaski. W obliczu problemów drogowych zwłaszcza w miejscowości Narew ewentualny projekt będzie planowany na 2013 rok. Umowy będziemy mieli już podpisane. Jest na to przeznaczona dość duża pula środków, czyli około 300 mln Euro.”

Radny Mirosław Kozłow zapytał: „Skąd akurat ta Rada Sołecka, a nie inna?”

WójtAndrzej Pleskowicz powiedział: „Akurat oni zgłosili chęć współpracy. Nie ma żadnego powiązania. Potrzebny jest dokument. Wójt i Przewodniczący Rady tej gminy przyjechali do nas z wizytą. Nie ma tu zobowiązań finansowych. Będzie współpraca kulturalna na zasadzie wyjazdów młodzieży i dzieci w liczbie 6-8 osób na okres 5-7dni. Z naszej strony nie ma żadnych wydatków w tej chwili. Potrzebny jest dokument na ewentualność pisania wniosku. Najwięcej korzystają gminy położone przy granicy na drogi i przejścia graniczne. W naszym przypadku wchodzi w grę tylko współpraca kulturalna i modernizacja obiektów sportowych.”

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz przeczytała projekt uchwały wraz ze zmianą.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz zapytała, czy są pytania. Pytań nie zgłoszono.

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały wraz ze zmianą.

W głosowaniu jawnym głosowało 12 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr X/43/11 Rady Gminy Narew z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie podjęcia współpracy z Radą Sołecką Hirka Połonka (Ukraina) stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

 

Ad. 6. Interpelacje i zapytania radnych. Ad. 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

Radny Jan Ochrymiuk powiedział: „W związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym nie widzę dyrektora.”

Wójt Andrzej Pleskowicz odpowiedział na interpelację Jana Ochrymiuk: „Jest dyrektor. Obecnie urzędująca Pani Alina Ostaszewska zwolniła się.”

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz powiedziała: „Pani Dyrektor Kononiuk i Pani Dyrektor Ostaszewska zwolniły się z dzisiejszej sesji. Do 31 sierpnia pełnią one obowiązki dyrektorów poszczególnych placówek. Jeśli chodzi o kolejną sesję, która będzie we wrześniu, to oczywiście nowa osoba otrzyma zaproszenie.”

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz zapytała: „Mam pytanie do Pana Wójta. Nie widzę kierowników jednostek organizacyjnych od dłuższego czasu na sesji. Czy to jest już rytuał, który obowiązuje od jakiegoś czasu?”

Wójt Andrzej Pleskowicz odpowiedział na interpelację Ewy Urbanowicz: „Pani Tamara Juszkiewicz zwolniła się z tytułu ogromu obowiązków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego, a Pan Stanisław Korobkiewicz jest na urlopie.”

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz zapytała: „A GOPS?”

Wójt Andrzej Pleskowicz odpowiedział: „Nie wiem.”

 

Ad. 8. Wolne wnioski, informacje.

Sołtys wsi Istok Paweł Sacharczuk powiedział: „Na przystanku w Tyniewiczach Małych oszczeniła się suka. Jest siedem szczeniąt i coś z tym trzeba zrobić, ponieważ jak urosną, to rozbiegną się.”

Wójt Andrzej Pleskowicz odpowiedział: „Mamy umowę na odbiór psów. Wykonamy telefon do firmy i w najbliższych dniach zostaną zabrane.”

Sołtys wsi Przybudki Paweł Lewczuk powiedział: „Co wiadomo w sprawie przydomowych oczyszczalni ścieków?”

Wójt Andrzej Pleskowicz odpowiedział: „Mamy już ponad czterdzieści wniosków. W umowie jest zapisane, że warunkiem realizacji przydomowej oczyszczalni będzie dofinansowanie, które będzie w miesiącu grudniu. Mamy nieoficjalne informacje, że mają być dofinansowane oczyszczalnie ze znaczkiem unijnym. Znaczek unijny mają tylko oczyszczalnie produkowane na Litwie, które są niewspółmiernie droższe od produkowanych w Polsce. Nasi projektanci teraz zabiegają w ministerstwie, aby przeforsowano tańsze oczyszczalnie. Będziemy składać wniosek. Mamy czterdzieści umów. Wszystkich nie zrealizujemy. Pan Andrzej Rusaczyk zasugerował, że można rozłożyć realizację na dwa lata. Potrzebny jest wkład gminy, a to są pieniądze podatnika, które spłyną na prywatne działki. Niemal wszyscy, którzy się zgłosili to osoby przyjezdne posiadające domki letniskowe. Zapowiedziałem, że na początku będą realizowane oczyszczalnie dla naszych rolników, producentów mleka, wobec których jest wymóg, żeby mieć oczyszczalnie.”

Radny Mirosław Kozłow powiedział: „Mam taką sugestię, że trzeba zrobić porządek w soboty w Narwi. To, co się dzieje, to jest Sodoma i Gomora. Trzeba byłoby wejść w porozumienie z Komendantem, czy też wygospodarować jakieś środki na służby.”

Wójt Andrzej Pleskowicz odpowiedział: „Na święcie Policji rozmawiałem i powiedziałem, że więcej nie będzie wsparcia finansowego na paliwo, ponieważ dla nas nie jest potrzebna drogówka tylko patrole w soboty. Sygnalizuje to Pani Olga Leonowicz i Pani Irena Sadowska. Młodzież spożywa piwo i inne napoje, a potem tłucze butelki o chodniki, dewastuje, demoluje, wybija okna, obrywa znaki drogowe. Rozmowy nie mają przełożenia, więc wystosuję w tym tygodniu oficjalne pismo.”

Radny Mirosław Kozłow powiedział: „Trzeba też zająć się kwestią ochrony na dyskotece, czy ktoś tego pilnuje, czy wszystko odbywa się na żywioł?”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Próbowano już wielokrotnie zamknąć dyskotekę i skutek był negatywny.”

Sołtys wsi Narew Ludmiła Zubrycka powiedziała: „I jeszcze u Walczaka całą noc wpuszczają.”

Radny Mirosław Gromotowicz powiedział: „Nie można wszystkiego zamykać. Trzeba z tym porządek zrobić.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Właściciel dyskoteki odpowiada na swoim podwórku i w budynku. Młodzież wychodzi, siada w parku, czy też na ryneczku i spożywa alkohol i zachowuje się tak, jak się zachowuje. Niezbędna jest interwencja policji. Zdaję sobie sprawę, że jest to tylko jakiś procent młodzieży z Narwi. Zjeżdża się młodzież z innych miast. Wiedzą, że nie ma nadzoru policji, że są z dala od rodziców i tutaj dopiero dają upust swojej energii. Nie znaczy to, że nasi mieszkańcy muszą ponosić tego konsekwencje. Zdaję sobie sprawę, że jeden patrol, czyli dwóch funkcjonariuszy policji nie załatwi sprawy. Młodzież jest aż tak agresywna.”

Radny Mirosław Kozłow powiedział: „Jeżeli on będzie co sobotę, to przyniesie skutek. Nie będzie ścigania się motocyklami i samochodami, nie będzie rzucania butelkami.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Podkreślam, że rozmawiałem z Komendantem na ten temat, ale widzę, że słowne prośby nie wystarczą. W tym tygodniu osobiście zawiozę pismo i będę prosił, żeby były patrole między godziną drugą, a czwartą rano.”

Sołtys wsi Soce Lidia Długołęcka powiedziała: „Na przystanku w Narwi jest dziura w posadzce wielkości 25cm. Jest to niebezpieczne. To jest praca na pięć minut. Widziałam to od dawna i zgłaszałam tę informację. Może być zwichnięcie, skręcenie. Po co takie problemy?”

Wójt Andrzej Pleskowicz odpowiedział: „Wszystkie te drobne, kosmetyczne sprawy już są po części załatwiane. Otrzymaliśmy trzech pensjonariuszy Aresztu Śledczego w Hajnówce i załatwiamy takie drobne sprawy jak koszenie trawy, uzupełnianie ubytków.”

Sołtys wsi Soce Lidia Długołęcka powiedziała: „Jeszcze ławeczka na przystanku. Ktoś mówił, że tak jest od czterech lat, to komu na tym zależy, żeby tak reprezentować Narew i tak dużą firmę Pronar i wszystkich mieszkańców wokoło. Ja się wstydzę. Sama bym podcięła tę ławeczkę i postawiła za 50zł zwykłą z deski. Nie rozumiem, o co chodzi. Czemu ta ławeczka jest taka?”

Wójt Andrzej Pleskowicz odpowiedział: „Ten przystanek będzie remontowany. Tam stała woda. Systematycznie na prośbę mieszkańców było to podnoszone, podsypywane, a ławeczka zostawała w miejscu. Rozmawiałem z Panem Mirosławem Stepaniukiem w sprawie napisania projektu na przyszły rok na całkowitą zmianę przystanków. W tym tygodniu ławeczka zostanie rozebrana.”

Sołtys wsi Kotłówka Elżbieta Paszko powiedziała: „Zgłaszałam już sprawę przystanku w Kotłówce.”

Wójt Andrzej Pleskowicz odpowiedział: „Tak jak mówiłem mamy trzech dodatkowych ludzi. Pracują od trzech dni, a będą do końca roku i w najbliższym czasie to zrobimy, bo cała nasza załoga jest skierowana na drogi.”

Sołtys wsi Kotłówka Elżbieta Paszko powiedziała: „Czy zdążą przed pierwszym września?”

Wójt Andrzej Pleskowicz odpowiedział: „Zdążą.”

Sołtys wsi Soce Lidia Długołęcka powiedziała: „Są do wykonania pewne prace, które mogłyby wykonywać osoby, które mają wyroki i są do dyspozycji gminy. Jeżeli takie osoby są z danej wsi, to prosiłabym, żeby o tym byli poinformowani sołtysi. Wiem, że takie godziny są i że nie były wykorzystane.”

Wójt Andrzej Pleskowicz odpowiedział: „Mówi Pani o osobach, które zostały ukarane za jazdę rowerem po pijanemu. W tej chwili mamy taką osobę z miejscowości Narew, która pracuje na wysypisku śmieci. Może trafi się ktoś z Soc.”

Sołtys wsi Soce Lidia Długołęcka powiedziała: „Wiem, że jest ktoś taki i wiem, że nie było to wykorzystane. Nie wiem, czy to minęło, czy się przeterminowało. Nie wykonane są prace, które były przeznaczone na odliczenie tych godzin.”

Wójt Andrzej Pleskowicz odpowiedział: „Proszę się zgłosić do Pani Krystyny Pisarskiej, która to prowadzi i wyjaśni Pani tę sprawę.”

Radny Mirosław Kozłow powiedział: „Proponowałbym objąć nadzorem te godziny.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Pamiętajmy, że takim osobom nie możemy dać kosiarki, czy piły motorowej ponieważ na to trzeba mieś specjalne przeszkolenie. Jeżeli taka osoba się skaleczy, to ponosimy całkowitą odpowiedzialność. Stąd są utrudnienia. Takie są przepisy. Nie można też puścić takiej osoby do pracy na wysokości.”

Sołtys wsi Soce Lidia Długołęcka powiedziała: „W takim razie, kto może przeszkolić?”

Wójt Andrzej Pleskowicz odpowiedział: „Za przeszkolenie trzeba zapłacić spore pieniądze.”

Sołtys wsi Soce Lidia Długołęcka powiedziała: „Jak do tej pory było, bo osoba nie odpracowała, a godziny się rozmyły.”

Wójt Andrzej Pleskowicz odpowiedział: „Godziny nie mogą się rozmyć.”

Skarbnik Gminy Halina Niesteruk powiedziała: „Jeżeli nie odpracował, to zostanie ukarany. Mógł się do nas nie zgłosić, albo jeszcze nie dotarło pismo, że ma odpracować. Nieraz pismo dociera, a skazany się nie zgłasza i Pani Pisarska informuje pismem. Wtedy są inne kroki. Nieraz idzie do więzienia, nieraz musi płacić. My nie mamy wpływu. Musi się do nas dobrowolnie zgłosić. Wtedy go ubezpieczamy i pracuje.”

Sołtys wsi Soce Lidia Długołęcka powiedziała: „Czyli może wtedy kosić.”

Skarbnik Gminy Halina Niesteruk powiedziała: „Co innego ubezpieczenie, a co innego przeszkolenie.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Możemy go skierować do zamiatania, do zagrabiania. Była osoba z miejscowości Tyniewicze. Trzeba było zdjąć flagi po święcie państwowym. Ten człowiek nie miał przeszkolenia do pracy na wysokości. Wszedł na trzeci stopień drabiny i chwyciła go padaczka alkoholowa. Spadł, pobił się, wezwaliśmy pogotowie. Konsekwencje z tego mogły być ogromne. A gdyby spadł np. z piątego szczebla lub z jeszcze wyższego? To są różni ludzie.”

Sołtys wsi Soce Lidia Długołęcka powiedziała: „Jeżeli tak rozumujemy, to jakie konsekwencje mogą być dziury na przystanku?”

Wójt Andrzej Pleskowicz odpowiedział: „Zasypiemy ją już dzisiaj.”

Sołtys wsi Krzywiec Krystyna Chodakowska powiedziała: „Zgłaszałam naprawę mostu Krzywiec – Przybudki. Jest jeszcze jeden most na Waśki. Tam jest niebezpiecznie. Trzeba zasypać żwirem.”

Wójt Andrzej Pleskowicz odpowiedział: „W tym roku po każdej ulewie coś się dzieje. Po wczorajszej ulewie niemal zapadła się część drogi długości około 15 metrów. Już powiat wie o tym.”

Radna Joanna Szafrańska powiedziała: „Mieszkańcy zgłaszali w Trześciance na Wysokim Grodzie, że droga jest niszczona przez sprzęt. Myślałam, że radny Sakowski odpowie mi dzisiaj na to pytanie.”

Wójt Andrzej Pleskowicz odpowiedział: „Byłem w Trześciance, rozmawiałem z mieszkańcami i znam ten temat. Przy wywozie drzewa została całkowicie zdewastowana droga. Też myślałem, że Pan Sakowski mi odpowie. Trzeba jechać do Nadleśnictwa Żednia i prosić o remont drogi.”

Radna Joanna Szafrańska powiedziała: „Czy mogę prosić o poinformowanie mieszkańców, jak będzie jakaś wiadomość, ponieważ przychodzą z problemem i muszę odpowiedzieć.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Dzisiaj po sesji skontaktuję się z Jerzym Sakowskim i zapytam, co on myśli na ten temat.”

Radna Joanna Szafrańska powiedziała: „Wydaje mi się, że problem niszczenia dróg przez sprzęt lasów jest dla nas bardzo ważny i powinno dojść do jakichś uzgodnień. Trzeba byłoby radnego Sakowskiego poprosić, żeby z racji pełnionej funkcji przedstawił stanowisko lasów. Droga gminna jest rozjeżdżona przez sprzęt i zostawiona. Do Pana Wójta są zgłaszane zastrzeżenia poprzez nas i my nie potrafimy odpowiedzieć.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Byłem przedwczoraj w Trześciance przy odbiorze chodnika i rozmawiałem z mieszkańcami. Jeździ się już po łące jednego z rolników. Znam ten temat. Po sesji będę dzwonić do radnego, żeby udzielił sensownej odpowiedzi. Jeżeli nie, to udam się do Żedni.”

Radna Joanna Szafrańska powiedziała: „Może wystąpić z pismem, żeby były ustalenia odnośnie tego.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Trzeba być w Trześciance z mapą, która to jest konkretnie droga.”

Radna Joanna Szafrańska powiedziała: „Chcę powiedzieć, że to nie dotyczy tylko Trześcianki.”

Wójt Andrzej Pleskowicz odpowiedział: „Tak, to dotyczy również Białek, dotyczy to też wywozu żwiru i piachu ze żwirowni. Ci ludzie niszczą i mówią, że płacą koncesje, płacą podatki, zatrudniają ludzi i muszą jeździć. Problem ten będzie cały czas. Będziemy starali się zaradzić temu. W przypadku Lasów Państwowych, jeżeli z danego terenu wywiezie się pozyskany materiał, czy też opał, to uważam, że jakieś środki finansowe z ich strony albo wsparcie sprzętowe powinno być.”

Radny Jan Ochrymiuk powiedział: „Lasy deklarowały, że zrobią drogę w Waśkach.”

Wójt Andrzej Pleskowicz odpowiedział: „Lasy tak deklarowały, ale na razie jest cisza.”

Sołtys wsi Ogrodniki Mirosław Szelengowicz powiedział: „W ubiegłej kadencji też był taki problem. Sam to zgłaszałem. Poszło pismo do Lasów Państwowych, które odparły to twierdząc, że to nie z ich winy tylko z winy przewoźników.”

Radna Joanna Szafrańska powiedziała: „Chciałabym zapytać Wójta, komu możemy podziękować za zrobienie podjazdu do straży i do świetlicy?”

Wójt Andrzej Pleskowicz odpowiedział: „Dla mnie.”

Radna Joanna Szafrańska powiedziała: „Dziękujemy.”

Wójt Andrzej Pleskowicz odpowiedział: „Podkreślam, że podjazd do świetlicy i do straży nie był ujęty w kosztorysie i firma zrobiła to gratis. To znaczy nie gratis, ponieważ pozwoliłem, żeby z naszej żwirowni wzięli cztery wywrotki piachu.”

Radna Joanna Szafrańska powiedziała: „A za kostkę kto zapłacił?”

Wójt Andrzej Pleskowicz odpowiedział: „Wszystko to zrobiła nieodpłatnie. Jeden metr sześcienny piachu kosztuje osiem złotych. Przeliczyli to i wykonali. I dla nich się opłacało i dla nas.”

Radna Joanna Szafrańska powiedziała: „A co ze schodami z boku? Schody są tak szerokie i wystające, że nie ma przejazdu przy suszarce na węże. Przy drzwiach awaryjnych nie będzie żadnego stopnia.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „W tej chwili są schody drewniane?”

Radna Joanna Szafrańska powiedziała: „W ogóle nie ma. Od kotłowni są ogromne schody, które zablokowały wjazd na działkę. Nie wjedzie ani kontener, ani opał, ani sprzęt, który kosi, chyba że strażacy rozbiorą suszarkę, z czego też nie będą szczęśliwi, ponieważ jest to nowa suszarka.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Jeśli zdążę, to dzisiaj wstąpię i zobaczę jak to wygląda. Ewentualnie będę prosić, żeby zwęzić suszarki, ponieważ są szerokie, a nie muszą być aż tak szerokie. Załatwimy to. Może przeniesie się ją na zaplecze, ponieważ musi być dojazd.”

Radna Joanna Szafrańska powiedziała: „Proszę Pana Wójta o zwrócenie uwagi na schody i przejazd.”

Sołtys wsi Soce Lidia Długołęcka powiedziała: „Komu będziemy mogli podziękować i kiedy za drogę Soce - Żywkowo?”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „W kwestii łatania dziur?”

Sołtys wsi Soce Lidia Długołęcka powiedziała: „Tak. Pan Korobkiewicz mi nie odpowiedział, Pan Zastępca mi nie odpowiedział, a Pana Wójta nie mogłam zastać.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Mamy podobny problem niemal na wszystkich ulicach w Narwi. Wydanie 5-6tys. zł na masę w workach jest bezcelowe, ponieważ w ciągu miesiąca będzie to wybite. Zobaczymy, czy da się poszukać środków, żeby poprawić ulicę Młynową, ponieważ jest nie do przejazdu. Będę prosił firmę, żeby robić regenerację i nakładki, ponieważ łatanie dziur nic nie da.”

Sołtys wsi Soce Lidia Długołęcka powiedziała: „To na razie postawić znak, bo to są bardzo duże dziury.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Byłem tam parę razy. Najgorsze, że to się poszerza, bo się kruszy i łamie. Jeżeli Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce u nas będzie to robić, to będę ich prosił. Teraz my im pomagamy. Może zgodzą się, żeby zrobić to na zimno, tylko nie masą w workach, a taką, jak robią regeneracje.”

Sołtys wsi Soce Lidia Długołęcka powiedziała: „Tam jest dojazd na Puchły, na Ciełuszki, na mnóstwo wsi.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „W całym powiecie hajnowskim drogi tak naprawiają i to będzie w miarę trwałe.”

Sołtys wsi Soce Lidia Długołęcka powiedziała: „To ile jeszcze czekać do pozytywnego skutku?”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „W tej chwili kończą prace tego typu jak u nas Nowiny – Koweła i jak będą mogli. W tej chwili nie odpowiem konkretnie. Może to być za dwa tygodnie, a może być i za miesiąc.”

Sołtys wsi Ogrodniki Mirosław Szelengowicz powiedział: „W związku z rozpoczęciem roku szkolnego, trzeba przypomnieć dla powiatu, żeby pamiętali o swoich drogach. Od Białek do Ogrodnik autobusy będą musiały czekać, żeby się minąć.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „W tej chwili od Pani Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych wymaga się oszczędności. Ogłosili przetarg na wycinkę i nikt się nie zgłosił. Będę im o tym przypominał. Czas działa na niekorzyść. Na przykładzie Sak: z drogi dwunastometrowej zrobiła się sześciometrowa. Musieliśmy ściągać korzenie. Puścimy jeszcze równiarkę.”

Sołtys wsi Saki Jan Oksiejczuk powiedział: „Trześcianka – Saki będzie jeździł autobus, a co tam się dzieje?”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Panią Kierownik w ciągu tygodnia lub dwóch przewiozę tymi drogami. Takich zgłoszeń jest wiele a oni też mają czas ograniczony.”

Sołtys wsi Saki Jan Oksiejczuk powiedział: „Trzeba też wykosić, bo woda całe lato stoi.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Na przykładzie miejscowości Kotłówka: Pan Zankiewicz i jeszcze dwóch rolników na drodze dojazdowej do Zabłocia przyszli i pokazali, w których miejscach trzeba reperować, bo teraz akurat jest sucho. Nasi ludzie mogą w takim czasie pracować, że nie widać tego i trzeba pokazać. Wskazują, w którym miejscu przerywa się woda i trzeba założyć przepust. Zajedziemy, gdy jest sucho i wszystko wydaje się w porządku. Potem podnosi się woda i to rozmywa.”

Sołtys wsi Kotłówka Elżbieta Paszko powiedziała: „Ale tam też nawozili najpierw gruzu, a potem nie wiadomo czego. Kto będzie jechał samochodem, to zostanie bez samochodu.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Nawozili gruzu, bo tam ziemia nic nie da, bo ją rozmyje. Teraz wożą ziemię, a jutro lub pojutrze ułożą przepust i doprowadzą do porządku.”

Sołtys wsi Kotłówka Elżbieta Paszko powiedziała: „Tak, ale tam gdzie była największa dziura, to tak zasypali, że tam nic nie ma. Czy przyjedzie Wójt sprawdzić?”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Będę wracał z Bielska Podlaskiego, to zajadę.”

Sołtys wsi Soce Lidia Długołęcka powiedziała: „Odnośnie straszaków na dziki. Czy te urządzenia mają atest? Czy one mają od wczesnej wiosny do teraz funkcjonować? Rozumiem, że one po części spełniają rolę. Myślę, że ich głośność jest za duża, proszę przyjechać i posłuchać, co się dzieje.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Żeby Pani posłuchała, co mówią rolnicy, jak dziki niszczą uprawy, to Pani zmieniałaby zdanie.”

Sołtys wsi Soce Lidia Długołęcka powiedziała: „Jeździłam i oglądałam pola, tylko czy to ma tak głośno walić? Przyjeżdżają do mnie ludzie i mówią, że ryby w Narwi podskakują. Dostaję tę informację od wszystkich ludzi. Byłam cicho od wiosny w tym temacie.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Apeluję do przyjezdnych na teren naszej gminy, że jeżeli chcą odpoczywać bez konsekwencji dla działalności rolniczej niech jadą do Polanicy Zdrój.”

Sołtys wsi Soce Lidia Długołęcka powiedziała: „To nie o to chodzi. To chodzi o głośność decybeli jaką wydaje to urządzenie.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Rolnik miał trzydzieści arów ziemniaków i nie ma absolutnie, co kopać. Koło łowieckie zadeklarowało takie pieniądze za odszkodowanie, że nie wystarczą na opryski.”

Sołtys wsi Soce Lidia Długołęcka powiedziała: „Ludzie jak idą i nie wiedzą, że to jest, to dostaną zawału i będzie Pan odpowiadał.”

Radny Mirosław Kozłow powiedział: „To nie Wójt będzie odpowiadał, tylko ten, co stawia.”

Sołtys wsi Soce Lidia Długołęcka powiedziała: „Ja uświadamiam. Ludzie bali się przejść tą drogą z Trześcianki.”

Radny Mirosław Kozłow powiedział: „Jeżeli Pani to przeszkadza po godz. 22.00, to proszę zgłosić się do Komendy Policji i złożyć odpowiednie zawiadomienie o zakłócaniu ciszy nocnej.”

Sołtys wsi Soce Lidia Długołęcka powiedziała: „To nie tylko po godz. 22.00.”

Radny Mirosław Kozłow powiedział: „Inaczej Pani tego nie załatwi.”

Sołtys wsi Soce Lidia Długołęcka powiedziała: „Jest za duża głośność. Dwa rozstawione boczne są troszkę przytłumione, ale jeden, to jest taki, że można dostać zawału.”

Sołtys wsi Ancuty Władysława Dubowska powiedziała: „Chciałabym podziękować za kładkę.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Co mogliśmy, to zrobiliśmy. Trzeba mieć tylko nadzieję, że kra lodowa nie poniesie jej.”

Radny Sławomir Chodakowski powiedział: „Trzeba zrobić porządnie teren koło remizy w Łosince, ponieważ można tam nogi powykręcać.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Przypominam, że Rada Sołecka otrzymała na to 2tys. zł. Mając teraz więźniów zrobimy to. To jest na dwa dni roboty.”

Sołtys wsi Soce Lidia Długołęcka powiedziała: „Panie Wójcie, a żeby ten jeden straszak przyciszyć.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „To do właściciela.”

Radny Piotr Benedyczuk powiedział: „Chciałbym zgłosić, że trzeba oczyścić z krzaków drogę z Janowa do Gorodczyna. Jest dużo zakrętów i jest problem, żeby się wyminąć.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Sygnalizowałem dla Powiatu pewne sprawy i nawet domówiłem się w tej kwestii, żeby ludzie, którzy nasze drogi czyszczą zrobili prawą stronę z Trześcianki do Puchłów. Oni chcą za to pieniądze i żadna firma nie chce tego robić. To jest ogromny problem. Na naszej zakrzaczonej drodze doszło do stłuczki. Firma, która reprezentuje poszkodowanego żąda 10tys. zł odszkodowania. Będziemy starali się od tego wybronić, ponieważ Policja ukarała obydwu za niezachowanie ostrożności. Nasze drogi uporządkujemy. Od czwartku być może wejdzie druga firma, która będzie robić to za zrębki. Starosta wymaga oszczędności, czy nawet dochodów od Pani Kierownik. Ogłosili przetarg i nie zgłosiła się żadna firma. Prawa strona drogi Trześcianka – Puchły będzie załatwiona. Na pozostałe nie mam wpływu.”

Radna Joanna Szafrańska powiedziała: „Pan Wójt wspomniał o ustaleniach z Panem Stepaniukiem odnośnie przystanków.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Co roku z Lokalnej Grupy Działania zostają pozytywnie rozpatrzone dwa wnioski. W tym roku będziemy pisać wniosek na wymianę przystanków w Trześciance i Narwi.”

Radna Joanna Szafrańska powiedziała: „Gmina występuje, a nie stowarzyszenie?”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Tak gmina. Mam nadzieję, że w przyszłym roku przystanek w Narwi na osiedlu będzie rozebrany.”

Sołtys wsi Soce Lidia Długołęcka powiedziała: „Zależy jak nowy będzie wykonany.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Regionalne przystanki będą w miejscowości Trześcianka. W Narwi przy budynkach Pronaru regionalny nie będzie pasował.”

Sołtys wsi Soce Lidia Długołęcka powiedziała: „To jest region i nie może się on zniekształcać.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „W otoczeniu przystanku są budynki ze szkła i aluminium i myślę, że dostosujemy przystanki do otoczenia.”

Sołtys wsi Łosinka Andrzej Romaniuk powiedział: „Czy do tego projektu można dołączyć postawienie nowego przystanku w Łosince?”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Spadną na nasze barki wszystkie przystanki, ale nie załatwimy tego od razu. Jeżeli będzie dwadzieścia lub trzydzieści tysięcy, to w pierwszej kolejności załatwimy Trześciankę i Narew.”

Radna Joanna Szafrańska powiedziała: „Regionalny przystanek ładnie wygląda jak jest nowy i świeży, ale jak przyjrzeć się przystankowi w Klejnikach, to on już ładny nie jest. Jeżeli dojdzie do tego projektu to nalegałabym, żeby użyć po części na przykład kamienia, żeby nie można było przyczepiać spinaczami jak do szalówki, bo kto to będzie czyścił i malował.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Zorientujemy się jakie są ceny przystanków i czy będziemy mogli takie zrealizować. Przeszklone kosztują około 5-6 tys. zł za duży, ładny przystanek.”

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz powiedziała: „Sprawę przystanków zostawmy jeszcze. Będzie projektant i ktoś musi projekt zaakceptować. To jest tak dalekosiężny temat, więc odłóżmy go na kolejne sesje.”

Lista obecności sołtysów stanowi załącznik Nr 7do oryginału protokołu.

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik Nr 8 do oryginału protokołu.

 

Ad. 9. Zamknięcie obrad X Sesji Rady Gminy Narew.

            Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Ewa Urbanowicz zamknęła obrady o godz. 9.40.

 

Protokolant:
Joanna Majewska

Przewodnicząca obrad:
Ewa Urbanowicz