Protokół Nr IX/11

 

Ad. 1. Otwarcie IX nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
IX nadzwyczajna Sesja VI kadencji Rady Gminy Narew odbyła się 15 lipca 2011 roku w dużej Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew przy ul. Mickiewicza 101.
Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz o godz. 8.00 otworzyła obrady IX nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Narew.
Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz powitała radnych, Wójta Gminy Narew Pana Andrzeja Pleskowicza, pracowników urzędu gminy, sołtysów oraz wszystkich zebranych.
Następnie Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz na podstawie listy obecności poinformowała, że na ustawowy stan Rady – 15 radnych – obecnych jest 13 radnych i stwierdziła prawomocność obrad. Radni nieobecni usprawiedliwieni: Dawid Kuczewski, Adam Ostaszewski. Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do oryginału protokołu.
 
Ad. 2. Ustalenie porządku dziennego.
Przewodniczący Rady Ewa Urbanowicz zapytała, czy są uwagi i wnioski do zaproponowanego porządku obrad.
Uwag i wniosków nie zgłoszono.
Rada przyjęła następujący porządek obrad:
1.      Otwarcie IX nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2.      Ustalenie porządku dziennego.
3.      Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Gminy.
4.      Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
5.      Podjęcie uchwał:
-        w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok;
-        w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2011-2018.
6.      Interpelacje i zapytania radnych.
7.      Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
8.      Wolne wnioski, informacje.
9.      Zamknięcie obrad IX nadzwyczajnejSesji Rady Gminy Narew.
 
 
Ad. 3. Przyjęcie protokołu.
Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poinformowała, że protokół z VIII Sesji Rady Gminy był wyłożony do wglądu w biurze rady i dzisiaj jest wyłożony na stoliku protokolanta. Jeżeli do końca sesji nie zostaną zgłoszone uwagi do protokołu, będzie to oznaczało, że protokół został przyjęty bez uwag.
Uwag do końca sesji nie wniesiono.
 
Ad. 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
            WójtAndrzej Pleskowicz powiedział: „Została wykonana droga powiatowa do Odrynek. Oczyściliśmy dwie drogi z krzaków na poboczu, m.in. do miejscowości Radźki. Zbliża się ku końcowi zalewanie asfaltu na drodze powiatowej do Bielska. Od poniedziałku zaczynamy robić drogi w Kowele i Nowinach.”
 
Ad. 5. Podjęcie uchwał:
Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz udzieliła głosu Wójtowi Gminy Andrzejowi Pleskowicz, który powiedział: „Skąd tak szybko zwołana sesja? Otóż pojawiły się pieniądze. Na nasz powiat jest to 5mln zł. Można je wykorzystać na inwestycje lub dokumentację techniczną. Z tej racji, że mamy przygotowaną dokumentację na przebudowę ulic Mickiewicza, Żeromskiego i Białowieskiej oraz termomodernizację szkoły, to postanowiliśmy w to wejść. Są to pieniądze ministerialne, nie jest to dotacja unijna. Najpóźniej do poniedziałku musimy złożyć wniosek, który, mamy nadzieję, będzie dofinansowany w 80%. Praktycznie żadnego ryzyka nie ponosimy. Prawdopodobnie pod koniec września zostaną podjęte przez Ministra Ochrony Środowiska oraz Ministra Finansów odpowiednie kroki w celu przyznania pieniędzy dla gmin z terenu Powiatu Hajnowskiego. Mamy następnie około miesiąca na przetarg i bardzo krótki czas realizacji, to jest listopad i grudzień. Stąd też wybraliśmy taki zakres robót, który można będzie zrealizować, tj. wymiana chodników na ulicy Mickiewicza oraz budowa na ulicy Białowieskiej i Żeromskiego oraz przebudowa ulicy Żeromskiego, a także wymiana okien w szkole. Mamy dokumentację na docieplenie szkoły, ale z racji pory roku możemy się z tym nie wyrobić. Wybraliśmy takie roboty, które przy odrobinie szczęścia, że zima się opóźni będą, mogły być wykonane. Jeżeli warunki atmosferyczne nie pozwolą i zbyt późno będą podjęte decyzje przez Ministra Finansów i Ministra Ochrony Środowiska wówczas nie ogłosimy przetargu i z tego zrezygnujemy. Zainwestowaliśmy w przerobienie dokumentacji na ulicę Mickiewicza, Żeromskiego i Białowieską 4200zł oraz na uaktualnienie kosztorysu na ulicę Żeromskiego 100zł plus VAT. Nie ponieśliśmy zbyt dużych kosztów. Nie podjęcie próby wejścia w to byłoby błędem. Poziom dofinansowania wynosi osiemdziesiąt procent. Dwadzieścia procent, to jest nasz wkład, który będzie sfinansowany z kredytu. O szczegółach poinformuje Pani Skarbnik. Państwo podejmiecie decyzję. Czas jest krótki. Wiąże się to z wyborami. Czytaliście Państwo w prasie, że o te pieniądze zabiegają nasi parlamentarzyści: Pan poseł Tyszkiewicz i senator Cimoszewicz. W rozmowach, w których uczestniczył sekretarz Mariusz Żukowski te pieniądze są gwarantowane. Pozostaje kwestia ich wykorzystania. Nie wiem jak szybko ministerstwa podejmą kroki odnośnie zapewnienia promesy, co będzie podstawą do ogłoszenia przetargu. Podchodzimy do tego asekuracyjnie, ponieważ pozostają asfalty na ulicy Białowieskiej i Mickiewicza oraz docieplenie szkoły. Może być tak, że nie wyrobimy się, a zalewanie asfaltu przy minusowej temperaturze jest ryzykiem. Możemy wyłożyć pieniądze, a jakość może być fatalna. Jeżeli podpiszemy umowę, to w przyszłym roku również z tych środków celowych z budżetu państwa możemy nadal realizować te inwestycje. Nie ma konkretów w tej kwestii, ponieważ zmieni się zapewne układ w parlamencie i nie wiadomo czy parlamentarzyści, którzy zabiegają o środki dla Powiatu Hajnowskiego wejdą do parlamentu. Wnioski będą akceptowane przez Wojewodę Podlaskiegoi wysyłane do ministerstwa. Z 5mln zł chcemy uszczknąć dużo, ponieważ prawie trzy miliony. Jeżeli chodzi o dokumentację, to byliśmy najlepiej przygotowani spośród gmin powiatu hajnowskiego.”
Skarbnik Gminy Halina Niesteruk powiedziała: „Zazwyczaj do budżetu wprowadza się to, co jest pewne. To nie jest pewne. Być może jest to medialna akcja w związku z wyborami. Proszę zdawać sobie sprawę, że nie mam żadnego pisma na potwierdzenie tego, co wprowadzamy do budżetu zarówno po stronie dochodów, jak i po stronie wydatków. Może się to rozmyć i za dwa miesiące wyrzucimy to z budżetu.”
Wójt Gminy Andrzej Pleskowicz powiedział: „Niemal wszystkie gminy z Powiatu Hajnowskiego w to wchodzą.”
Skarbnik Gminy Halina Niesteruk powiedziała: „Każdy próbuje, ponieważ jak są zebrania i mówi się oficjalnie, to może coś z tego będzie.”
Wójt Gminy Andrzej Pleskowicz powiedział: „To odbyło się tak, że Pan poseł Tyszkiewicz i senator Cimoszewicz poprosili Pana Starostę i zebraliśmy się wszyscy z Powiatu Hajnowskiego i wówczas zadeklarowano te 5mln zł.”
Skarbnik Gminy Halina Niesteruk powiedziała: „Chcielibyśmy zwiększyć nasze dochody o 2 118 226zł, z czego dochody majątkowe to 2 098 305zł. Na drogi publiczne gminne 1 663 625zł, na spis powszechny 13 648zł, dotacja na docieplenie szkoły to 434 680zł, na wyprawkę szkolną dla dzieci 6 273zł. Wydalibyśmy te pieniądze na drogi publiczne gminne 2 079 532zł, na spis powszechny 13 648zł, na docieplenie szkoły 543 351zł, na wyprawkę szkolną dla dzieci 6 273zł. W załączniku inwestycyjnym wprowadzamy dwa zadania, czyli wydatki inwestycyjne na przebudowę dróg gminnych w Narwi na ulicy Mickiewicza, Białowieskiej i Żeromskiego zgodnie z posiadaną dokumentacją. Rozkładamy realizację tego zadania na lata 2011 i 2012. W roku 2011 wydamy 2 079 532zł, z czego pożyczka to 415 907zł, a dotacja 1 663 625zł. Na rok 2012 zostaje kwota 2389 892zł. W tym roku mamy robić chodniki. Drugie wprowadzone zadanie to termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Proszę o dopisanie w tym miejscu „w Narwi”. Lata realizacji to również 2011 i 2012. Ogólna wartość to 1 451 761zł. Są to wartości kosztorysowe i w przetargu mogą ulec zmianie. W tym roku chcemy wydać 543 351zł. Z pożyczki będzie kwota 108 671zł, z dotacji 434 680zł. W roku 2012 wydamy 908 410zł. W tym roku chcemy wymienić okna. Zmieniamy również planowane dotacje. Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku zausterkowała poprzednio, że nie miałam wpisanej dotacji dla Straży Granicznej na paliwo, dlatego wprowadziłam to do tego załącznika. Wraz ze zmianą wysokości pożyczki zmienia się załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2011r.”. Po tych zmianach budżet zamknąłby się po stronie dochodów kwotą 13 327 560zł, a po stronie wydatków kwotą 15 061 265zł. Niedobór budżetowy w wysokości 1 733 705zł zostanie pokryty pożyczką bankową w kwocie 648 445zł, wolnymi środkami w kwocie 1 063 023 i nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 22 237zł.
W uchwale w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2011 – 2018 jest nasze zadłużenie, które jeżeli w tym roku weźmiemy pożyczkę, to będzie wynosiło 14,17%. Przy progu 60%, a ostrożnościowym 55%, nie jest to duże zadłużenie. Jeżeli chodzi o spłatę, to w 2011 roku będzie to 1,68% przy piętnastoprocentowym progu. W 2012 roku kwota podniosłaby się do 4,25%.”
 
-        w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz przeczytała projekt uchwały.
Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz zapytała, czy są pytania.
Pytań nie zgłoszono.
Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały wraz ze zmianą.
W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
 
-        w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2011-2018.
Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz przeczytała projekt uchwały.
Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz zapytała, czy są pytania.
Pytań nie zgłoszono.
Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
 
Ad. 6. Interpelacje i zapytania radnych. Ad. 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. Ad. 8. Wolne wnioski, informacje.
 
Radny Jan Ochrymiuk powiedział: „Pan Wójt wspominał, że będzie odśnieżanie łącznie z Powiatem Hajnowskim. Proszę, żeby odsunąć ten plan, ponieważ Powiat źle odśnieża. Gdy dzwonię, żeby porównać drogę, to albo równiarka zepsuta, albo nie mają czasu. Zimą ludzie mogą nie odjechać z Łosinki po nabożeństwie ze dwie godziny, ponieważ nie jest odśnieżone.”
Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Rozmawiałem z Wicestarostą odpowiedzialnym za drogi i planowaliśmy, że do rzeki Narew drogi gminne i powiatowe będzie odśnieżał powiat, a od rzeki gmina, żeby nie przeganiać sprzętu. W takim wypadku zrobimy to jakoś inaczej.”
Radny Jan Ochrymiuk powiedział: „Wójt kieruje wszystkie pieniądze na Narew, a kiedy u nas położą asfalt?”
Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Akurat na to poprzedni samorząd przygotował dokumentację. Nadarzyła się okazja i mamy nadzieję, że skorzystamy. Jeszcze w tym roku oczyścimy drogę z Podborowiska do Przybudek i zaplanujemy asfalt na przyszły lub kolejny rok. Przypominam, że jest już dokumentacja na Ancuty i nie może tak leżeć w nieskończoność. Będziecie o tym decydować w jakim iść kierunku. Droga do Podborowiska to nie są duże koszty.”
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Stanisław Korobkiewicz powiedział: „Wioska strajkowała i dlatego nie ma tam emulsji. Jest tam Pani z Białegostoku, która uniemożliwiła wydanie decyzji środowiskowej.”
Sołtys wsi Ancuty Władysława Dubowska powiedziała: „Chciałabym, żeby włączono jeszcze Ancuty do planowanego asfaltowania.”
Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Jest zrobiona dokumentacja na Ancuty i planując budżet na 2012 rok radni zadecydują, czy robimy Ancuty.”
Sołtys wsi Krzywiec Krystyna Chodakowska powiedziała: „Mam prośbę, aby dożwirować drogę z Krzywca do Przybudek, ponieważ deszcze ją wymyły.”
Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Dobrze. Mam prośbę do sołtysów Koweły i Nowin, aby mieszkańcy wybrukowali we własnym zakresie wjazdy do posesji, aby nie połamać ciężkim sprzętem krawędzi emulsji.”
Sołtys wsi Nowiny Ludmiła Bańkowska powiedziała: „Teraz deszcze wymyły drogę. Gdyby asfalt był już zalany, to tego by nie było.”
Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Nie była zalana przez siedemdziesiąt lat, a w tym roku będzie. Poprawimy to.”
Sołtys wsi Nowiny Ludmiła Bańkowska powiedziała: „Czy Pani Kierownik nie pomyśli, żeby zrobić tam te rowy?”
Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Nie mogę ingerować w pracę fachowców drogowców. Droga jest powiatowa. Pani sołtys mówi tak, a Pani Kierownik Miszczuk mówi mi co innego. Żeby woda wsiąkała to musi tak zostać. Nie wnikam w takie sprawy techniczne. Tam są fachowcy, ktoś wykonał dokumentację. Nie mogę im narzucać czegoś na czym się nie znam. Jeżeli zaczniemy słuchać każdego z mieszkańców, to do czego dojdzie?”
Sołtys wsi Nowiny Ludmiła Bańkowska powiedziała: „W poprzednim roku, gdy przyjeżdżał Wicestarosta, to mówił, że potrzebne są te odwodnienia. A później gdzie one przepadły?”
Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Starosta też nie jest do końca fachowcem w tej dziedzinie. Nie jestem kompetentny, aby narzucać Starostwu sposób wykonania dróg.”
Sołtys wsi Nowiny Ludmiła Bańkowska powiedziała: „Oni mówią, że pieniędzy nie mają, żeby to zrobić.”
Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Jeżeli będzie możliwość wykopania rowu odparowującego, to się go zrobi w przyszłym roku.”
 
Lista obecności sołtysów stanowi załącznik Nr 4do oryginału protokołu.
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik Nr 5 do oryginału protokołu.
 
Ad. 9. Zamknięcie obrad IX Sesji Rady Gminy Narew.
            Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Ewa Urbanowicz zamknęła obrady o godz. 8.30.
 
Protokolant:
Joanna Majewska
Przewodnicząca obrad:
Ewa Urbanowicz