Protokół Nr VIII/11

 

Ad. 1. Otwarcie VIII Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
VIII Sesja VI kadencji Rady Gminy Narew odbyła się 29 czerwca 2011 roku w dużej Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew przy ul. Mickiewicza 101.
Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz o godz. 9.00 otworzyła obrady VIII Sesji Rady Gminy Narew.
Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz powitała radnych, Wójta Gminy Narew Pana Andrzeja Pleskowicza, pracowników urzędu gminy, kierowników i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych, sołtysów, Przedstawicielkę KRUS w Hajnówce Eugenię Malinowską, Dzielnicowego Andrzeja Chilimoniuk oraz wszystkich zebranych.
Następnie Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz na podstawie listy obecności poinformowała, że na ustawowy stan Rady – 15 radnych – obecnych jest 13 radnych i stwierdziła prawomocność obrad. Radny nieobecny usprawiedliwiony: Piotr Ostaszewski. Radny nieobecny nieusprawiedliwiony: Roman Paszko. Lista obecności stanowi załącznik
Nr 1 do oryginału protokołu.
 
Ad. 2. Ustalenie porządku dziennego.
Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz zapytała, czy są uwagi i wnioski do zaproponowanego porządku obrad.
Uwag i wniosków nie zgłoszono.
Rada przyjęła następujący porządek obrad:
1.      Otwarcie VIII Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2.      Ustalenie porządku dziennego.
3.      Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Gminy.
4.      Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
5.      Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie Narew za 2010r.
6.      Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy Narew za 2010 rok.
7.      Podjęcie uchwał:
-        w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010r.;
-        w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Narew absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok;
-        w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew;
-        w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznego przedszkola w Narwi;
-        w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok;
-        w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2011-2018.
8.      Interpelacje i zapytania radnych.
9.      Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
10. Wolne wnioski, informacje.
11. Zamknięcie obrad VIII Sesji Rady Gminy Narew.
 
Ad. 3. Przyjęcie protokołu.
Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poinformowała, że protokół z VII Sesji Rady Gminy był wyłożony do wglądu w biurze rady i dzisiaj jest wyłożony na stoliku protokolanta. Jeżeli do końca sesji nie zostaną zgłoszone uwagi do protokołu, będzie to oznaczało, że protokół został przyjęty bez uwag.
Uwag do końca sesji nie wniesiono.
 
Ad. 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
            Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Oddaliśmy do użytku kolejne świetlice w Łosince i w Tyniewiczach Dużych. W wyniku negocjacji z zakładem energetycznym będziemy mieli w przyszłym roku około dwunastu tysięcy oszczędności z tytułu korzystania z energii elektrycznej. Została wstępnie podpisana umowa z firmą, która będzie montować wieże Internetu szerokopasmowego i samorząd nie poniesie w związku z tym kosztów. Jest tylko kwestia wskazania budynków, na których zamontowane będą nadajniki o wysokości około 50m i wadze około 50kg. W przypadku Narwi maszt będzie zlokalizowany na budynku szkoły i szkoła będzie miała nieodpłatny Internet. Firma ta prezentowała się na Stowarzyszeniu Gmin Górnej Narwi. Jej pole działania w Polsce jest bardzo duże. Jest zobowiązanie firmy, że wszystko będzie działało do 2012 roku. Podpisaliśmy umowę na odbiór eternitu. Podpisaliśmy umowę na dowożenie dzieci z nową firmą, która wygrała przetarg, tj. PKS Białystok.”
Radny Adam Ostaszewski zapytał: „Jaki jest tego zasięg?”
WójtAndrzej Pleskowicz powiedział: „Zasięg jest uzależniony od ilości budynków: im więcej budynków, to obejmie całą gminę. W niektórych miejscowościach zlokalizowane będą na świetlicach wiejskich. Jeżeli będzie problem z lokalizacją, to firma wystąpi o decyzję budowlaną i maszt będzie zlokalizowany na gruncie. Jest to dłuższa procedura i wzrosną koszty.”
Sekretarz Gminy Mariusz Żukowski powiedział: „Przyjęliśmy taką filozofię, że Internetem niech się zajmie biznes, tzn. firmy prywatne, które wyłożą środki na inwestycje i będą na tym zarabiać. Firma ta wejdzie jako następny operator i będzie tworzyć konkurencję. Tak rozumiemy działalność samorządu, że mamy tworzyć warunki do rozwoju przez prywatne firmy. Uważamy, że taki sposób jest lepszy, niż taki, że gmina musiałaby z własnego budżetu przy dofinansowaniu ze środków unijnych wydatkować duże pieniądza na infrastrukturę, która później byłaby nasza i musielibyśmy zamienić się w przedsiębiorcę, który będzie konkurował z firmami telekomunikacyjnymi. To nie jest nasze zadanie. Naszym zadaniem jest tworzyć warunki do rozwoju. Udostępniamy powierzchnię po to, aby ta firma mogła postawić maszty. Firma zaproponuje swoją ofertę. Zdobyła środki unijne i działa poprzez ten projekt w dużej części Polski. Będą chcieli zarabiać i starać się być konkurencyjni. Podpisaliśmy umowę na udostępnienie powierzchni dachowych. Firma zobowiązała się, że będzie robić to sukcesywnie do 2014 roku.”
Radna Bożena Pogorzelska zapytała: „Jaka to firma?”
Sekretarz Gminy Mariusz Żukowski powiedział: „Profit Sp. z o.o.”
WójtAndrzej Pleskowicz powiedział: „Jeżeli nie poniesiemy żadnych kosztów, to nie ma żadnego ryzyka. Jeżeli coś nie będzie działało właściwie, to wówczas indywidualni odbiorcy rozwiążą umowę z tą firmą. Bądźmy takiej myśli, że wszystko będzie właściwie funkcjonować z korzyścią dla mieszkańców.”
 
Ad. 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie Narew za 2010r.
Dzielnicowy Andrzej Chilimoniuk powiedział: „Gmina Narew przoduje pod kątem wykroczeń spośród innych gmin z powiatu hajnowskiego. Są to zarówno przestępstwa jak i wykroczenia. Związane jest to z dużym obszarem Gminy Narew. Jest dużo spraw związanych ze znęcaniem się w rodzinie. W chwili obecnej jest ich siedem. Łącznie na terenie całego powiatu hajnowskiego zostało nałożonych 1481 mandatów, z czego na terenie Gminy Narew było ich 167. Są to wykroczenia różnego typu. Na terenie gminy od stycznia do 31 maja 2011 roku łącznie odnotowano 146 interwencji. W styczniu było ich 20, w lutym 23, w marcu 31, w kwietniu 38, w maju 34.”
WójtAndrzej Pleskowicz powiedział: „Jestem po rozmowie z Zastępcą Komendanta Policji w Hajnówce. Zabiegałem o to, żeby nasz dzielnicowy przyjmował interesantów z zakresu prawa karnego i porządku publicznego. Spotkało się to z pozytywną reakcją.”
    
Ad. 6. Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy Narew za 2010 rok.
Sekretarz Gminy Mariusz Żukowski powiedział: „Tradycją w naszym samorządzie stało się, że w przypadku sesji absolutoryjnej, kiedy zatwierdzacie Państwo sprawy finansowe naszej gminy, to przedstawiamy krótko informację o tym, jak wygląda wykonanie uchwał. Dotyczy to uchwał podjętych w 2010 roku. Na liczbę około 60 uchwał prawie dwie trzecie są to uchwały dotyczące sfery finansów i budżetu. Po podjęciu uchwały Wójt wydaje zarządzenie w sprawie wykonania tej uchwały, w którym określeni są poszczególni pracownicy odpowiedzialni za jej wykonanie. Dużą grupę uchwał stanowiły uchwały, które trzeba było podjąć, ponieważ tak nakazują przepisy np. w sprawie planu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Współpracy na razie nie ma, ponieważ nie ma u nas w zasadzie organizacji pozarządowych. Dużą grupę uchwał stanowiły uchwały dotyczące planowania przestrzennego. Podejmowaliśmy uchwały po to, aby przekształcać działki prywatne pod eksploatację kruszywa w Narwi i Waniewie. Były przekształcane działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w Narwi przy ul. Dąbrowskiego, w Rybakach i w Cimochach. W Koźlikach przekształcaliśmy pod eksploatację kruszywa. Była uchwała odnośnie likwidacji drogi wewnętrznej w miejscowości Narew i wydzielenie nowego odcinka drogi. Jest to jeszcze na etapie procedury. Były to uchwały intencyjne, a będą jeszcze uchwały, które ostatecznie zdecydują o tym. Procedura taka trwa około roku. Ważną uchwałą była uchwała w sprawie utworzenia wraz z innymi samorządami spółki prawa handlowego „Wodociągi Podlaskie”. Gmina Narew wraz z piętnastoma innymi samorządami zawarła spółkę prawa handlowego z ograniczoną odpowiedzialnością, która zajmuje się eksploatacją naszych wodociągów i pobiera opłaty od mieszkańców. Spółka co roku będzie przedkładać taryfę określającą stawkę opłaty za wodę lub ścieki do zatwierdzenia przez Radę. Cena ścieków dotyczy tylko Łosinki, ponieważ kanalizacja i oczyszczalnia w Narwi jeszcze jest pod zarządem Urzędu Gminy. Były dwie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w sprawie przekształceń szpitali wojewódzkich. Zgodnie z prawem samorząd województwa miał obowiązek do nas wystąpić o opinię przy likwidacji dziecięcych oddziałów szpitali w Łomży i Białymstoku. Rada Gminy wyraziła opinię negatywną, jednak opinie nie są wiążące i te uchwały zostały podjęte. Została podjęta uchwała regulująca zasady umarzania należności pieniężnych, które przysługują gminie z tytułu różnych opłat np. za wywóz szamba, za kanalizację. Przepisy nakazywały, żeby uregulować te sprawy na wypadek, gdyby ktoś się zwrócił z prośbą o umorzenie, czy rozłożenie na raty. W poprzednim roku była tylko jedna taka sytuacja, kiedy wydaliśmy decyzję umarzającą na dwieście złotych. Była uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf na wodę i ścieki. Cena ścieków w Narwi wynosi 2,25zł netto, w Łosince - 3,30 zł a 2,05zł jest to cena wody. Gościliśmy samorządowców z Środy Śląskiej, gdzie cena wody łącznie ze ściekami wynosi około osiem złotych.”
 
Ad. 7. Podjęcie uchwał:
-        w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010r.
Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz przeczytała opinię RIO w Białymstoku o przedłożonym przez Wójta Gminy Narew sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2010 rok, która stanowi załącznik Nr 2 do protokołu oraz opinię Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Narew, które stanowią załączniki Nr 3 i 4 do protokołu.
Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz przeczytała projekt uchwały.
Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
 
-        w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Narew absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.
Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz przeczytała wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Narew, który stanowi załącznik Nr 6 do protokołu i opinię RIO w Białymstoku o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Narew wniosku o udzielenie Wójtowi absolutorium za 2010 rok, która stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.
Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz przeczytała projekt uchwały.
Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
 
-        w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew.
Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz przeczytała projekt uchwały.
WójtAndrzej Pleskowicz powiedział: „Działki w Puchłach położone są za miejscowością. W Trześciance działka zlokalizowana jest przy drodze w stronę Puchłów.”
Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
 
-        w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznego przedszkola w Narwi.
Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz przeczytała projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Sekretarz Mariusz Żukowski powiedział: „Takie uchwały należy podjąć do końca sierpnia, ponieważ poprzednie uchwały wygasają z końcem sierpnia. Uchwała ustala opłatę stałą za przedszkole, która wynosi 5,42 minimalnego wynagrodzenia. Na dzień dzisiejszy jest to 75,12zł. Nie jest to duża kwota w porównaniu do innych gmin. Nie są tu wliczone koszty żywienia. Proszę o skreślenie w §6 słów „z mocą obowiązywania od 1 września 2011r.””
Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały wraz ze zmianą.
W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
 
-        w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz przeczytała projekt uchwały.
Radny Jerzy Sakowski zapytał: „Z czym jest związane zwiększenie w gospodarce komunalnej?”
Skarbnik Gminy Halina Niesteruk powiedziała: „Podpisaliśmy umowę i dostaliśmy dotację na zdjęcie azbestu na terenie Gminy Narew w kwocie 120 466zł. Jest to w stu procentach finansowane. Około 40 tys. zł dotacji wpłynie w 2012 roku, a fakturę będziemy musieli zapłacić w 2011 roku.”
Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
 
-        w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2011-2018.
Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz przeczytała projekt uchwały.
Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
 
Ad. 8. Interpelacje i zapytania radnych. Ad. 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. Ad. 10. Wolne wnioski, informacje.
 
Radna Bożena Pogorzelska powiedziała: „Pan Wójt nic nie powiedział o konkursie na dyrektora, czyli mamy rozumieć, że konkurs nie został rozstrzygnięty? Rozmawiałam z Panią Dyrektor i pewne sprawy trzeba na bieżąco rozwiązywać. Szkoła już wypadła z programu oceniania kształtującego ucznia, ponieważ już trwa szkolenie, a nauczyciele nie pojechali. Do 15 lipca trzeba podjąć następną decyzję w sprawie wniosku na uroczystość patrona szkoły.”
Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Z racji tego, że konkurs nie został rozstrzygnięty bezwzględną większością głosów, to dzisiaj na ręce Pani Dyrektor Aliny Ostaszewskiej trafi wniosek odnośnie zaopiniowania przez Radę Pedagogiczną osoby wskazanej przeze mnie. Ta opinia nie jest wiążąca, ale jest taki wymóg. Jest termin na wydanie opinii i wówczas będzie wskazanie osoby na stanowisko dyrektora.”
Radna Bożena Pogorzelska powiedziała: „Jak długo to jeszcze potrwa?”
Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Bardzo szybko.”
Radna Bożena Pogorzelska powiedziała: „Czekam na objazd dróg, ponieważ Wójt obiecał, a już pół roku minęło i nic nie objechaliśmy.”
Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Zapewniam, że objeżdżam te drogi minimum dwa razy w tygodniu.”
Radna Bożena Pogorzelska powiedziała: „Pan obiecał Radzie.”
Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Objazd dróg zorganizuje wówczas, gdy będzie plan inwestycyjny na 2012 rok.”
Radna Bożena Pogorzelska powiedziała: „My też chcemy zapoznać się z drogami, żeby mieć zdanie wyrobione, a nie Pan nam przedstawi.”
Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Bardzo ciężko zebrać jest komisje i wszystkich radnych. Jeżeli sprawa tak nagli, to proponuję, żeby każdy z Państwa wybrał się we własnym zakresie, a potem możemy zebrać się wszyscy razem.”
Radna Bożena Pogorzelska powiedziała: „Dla poprzedniej Rady nie było problemu, tylko robiło się sesję wyjazdową, wszyscy jechali i każdy mógł się zapoznać.”
Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Jeżeli będzie takie zapotrzebowanie, to zrobimy taką sesję. Jeszcze nie jestem przygotowany. Chcę przygotować dane ilu jest mieszkańców, jaki jest odcinek drogi, jaka to jest droga i wówczas Państwo zdecydujecie o kolejności naprawy dróg.”
Radna Bożena Pogorzelska powiedziała: „Tu nie chodzi o podjęcie decyzji, tylko o to, żebyśmy się zapoznali.”
Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Uważam, że ten moment nie jest stosowny, bo jest sucho i drogi wyglądają dość dobrze. Dobierzemy taki termin, żeby było widać jak wyglądają.”
Radna Bożena Pogorzelska powiedziała: „Słyszałam to już, ale nie ma realizacji.”
Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Proponuję, żeby Pani się pofatygowała.”
Radna Bożena Pogorzelska powiedziała: „Ja znam te drogi, tylko chodzi mi o innych. Ja jeździłam na sesje objazdowe i znam różne drogi.”
Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Jeżeli będzie takie zapotrzebowanie, to zrobimy to. Myślę, że nie musi to być sesja objazdowa. Po prostu zbierzemy się wszyscy i pojedziemy.”
Radny Mirosław Kozłow powiedział: „Proponuję zrobić to inaczej. Jeżeli będą zainteresowani niech zgłoszą swój akces. Ja gminę znam. Po co mam jechać.”
Radna Bożena Pogorzelska powiedziała: „Pan zna i ja znam, ale będąc pierwszy raz radną nie znałam wszystkich dróg. Łatwo zepchnąć odpowiedzialność na każdego z osobna, ale trzeba też pokazać.”
Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Społeczeństwo zaufało radnym nie po to, aby debatować przy stole, ale być też trochę zaangażowanym. Czy ktoś z Państwa nie jest zorientowany w kwestii dróg w naszej Gminie? Nie widzę.”
Radny Mirosław Gromotowicz powiedział: „Jeżdżę jako listonosz, zgłasza się problemy, które są rozwiązywane na bieżąco. Inwestycje to już inna sprawa.”
Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „W tym roku tak jest zorganizowane, że pracownicy gospodarki komunalnej wyjeżdżają w pewne okręgi i tam kumulują prace przez tydzień, czy dłużej i starają się zrobić pod nadzorem sołtysów i radnych z danego okręgu wszelkiego typu zgłoszone uwagi. Zostawiamy sprzęt na dłużej, nie przerzucamy go. W Socach sprzęt był dość długo. W Lachach szykują się większe roboty. Apelowałem do sołtysów i do radnych, żeby wskazali naszym ludziom wszelkiego typu drogi dojazdowe do pół, które można doraźnie poprawić.”
Radny Mirosław Kozłow powiedział: „Trzeba byłoby, żeby kierownik gospodarki komunalnej przywiązywał większą uwagę do tego, co robią pracownicy. Była taka sytuacja na drodze do Kaczał, że nie zostało to dopilnowane.”
Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „To na pewno musi się diametralnie zmienić. Już są postępy, to na pewno nie będzie się powtarzać.”
Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz powiedziała: „Padło stwierdzenie, że tracimy, ponieważ nauczyciele nie zostali oddelegowani na szkolenie. Chciałabym zapytać, dlaczego tak się stało?”
Radna Bożena Pogorzelska powiedziała: „No właśnie.”
Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz powiedziała: „Z czego to wynika? Chciałabym usłyszeć, jak konkurs wpłynął na to, że coś tracimy.”
Dyrektor Gimnazjum w Narwi Alina Kononiuk powiedziała: „To nie konkurs wpłynął na to. Szkoła przez rok realizowała program oceniania kształtującego. W tej chwili trzeba było pójść dalej. To jest bardzo poważna decyzja, ponieważ wiąże pracą wszystkich nauczycieli i dyrektora na dwa i pół roku. Dlatego nie mogłam, jako dyrektor odchodzący, podjąć takiej decyzji, ponieważ nie mogłam związać rąk komuś, kto o tym programie nie ma pojęcia. Stąd ta decyzja.”
Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz powiedziała: „Czyli straciły na tym dzieci? Żeby zamknąć temat szkoły przeczytam treść skargi, która wpłynęła do Wojewody Podlaskiego od Pani Bożeny Pogorzelskiej.”
Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz przeczytała skargę, które stanowi załącznik Nr 13 do protokołu.
Radny Dawid Kuczewski powiedział: „Ze swojej strony chciałem powiedzieć, że Pani Bożena Pogorzelska nigdy nie zgłaszało problemu, że zwołujemy posiedzenie komisji przed sesją, więc dziwię się, że teraz padły takie zarzuty. Wczoraj była zwołana komisja na godzinę 14.30 i Pani się nie pojawiła, więc nie wiem jaka pora Pani odpowiada. Odnośnie przebiegu komisji, to był ustalony porządek posiedzenia. Na początku zadałem pytanie, czy ktoś chce coś w nim zmienić. Tutaj też nie zgłosiła Pani żadnego wniosku o przedyskutowanie uchwały, ja także nie widziałem takiego powodu.”
Radna Bożena Pogorzelska powiedziała: „To było moje indywidualne zdanie. Otrzymałam zawiadomienie później, w związku z tym napisałam to tak jak uważałam. Jeśli chodzi o wcześniejsze przedyskutowanie, to uważałam, że jeżeli tego nie ma w porządku, to nie jesteśmy przygotowani. Nie było też wcześniejszej informacji od Pana Wójta, że coś takiego będzie. Uważałam, że każda osoba, której zależy na szkole musi to dłużej przemyśleć, ale to jest moje indywidualne zdanie i przy nim pozostanę.”
Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz przeczytała pismo z Nadleśnictwa Browsk w sprawie zaśmiecania lasów, które stanowi załącznik Nr 14 do protokołu.
Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz przeczytała pismo z SPZOZ w Hajnówce w sprawie promocji programu profilaktyki raka szyjki macicy, które stanowi załącznik Nr 15 do protokołu.
Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz udzieliła głosu Agnieszce Łęczyckiej w związku ze złożonym przez nią pismem.
Agnieszka Łęczycka powiedziała: „Po raz pierwszy w tym roku 1 marca obchodzony jest jako dzień żołnierzy wyklętych walczących przeciw sowieckiej okupacji Polski. Dzięki nieżyjącemu Prezydentowi Panu Lechowi Kaczyńskiemu. Wiemy jaki był los walczących o niepodległość. Jeszcze w 1955r. były wykonywane wyroki śmierci. Polska nagradza zasłużonych swoich synów i córki w różny sposób stawiając pamiątkowe tablice, nadając imienne nazwy ulicom. Poszczególne lata poświęcając ludziom zasłużonym. Np. rok 2011 jest poświecony pamięci o Maksymilianie Kolbe. Dzień 1 marca jest poświecony żołnierzom wyklętym, czyli egzekucji wielu z nich. A co się dzieje na naszym terenie? U nas hołd oddaje się tym, którzy byli oprawcami wyżej wymienionych. Pierwszym takim haniebnym przykładem jest patron Szkoły Podstawowej w Narwi Zygmunt Berling. Jak to możliwe, że jeszcze coś takiego się uchowało i to w tak znaczącym miejscu. To była wojna. Ludzie różnie postępowali. Postacie, które wywołują emocje już nie żyją i niech im ziemia lekką będzie, ale nie mogą być wynoszone na podesty, pokazywane jako wzory do naśladowania. Zdrajca, gorliwy współpracownik Stalina, kat narodu pod jego bokiem wykonywano wyroki śmierci na dezerterach i politycznie niedostosowanych żołnierzach w tym związanych z podziemiem wolnościowym. Pomagał sowietom w weryfikacji polskich oficerów. Później zamordowanych w Miednoje, w Katyniu i innych punktach kaźni, o których jeszcze nie wiemy. Doskonale wiedział jaki los czeka w 1939 roku. Zdezerterował z Armii Andersa. Sąd polowy Wojska Polskiego na zachodzie w 1943 roku skazał Zygmunta Berlinga na karę śmierci za zdradę. Zdrajca, współpracownik sowieckich kadr jest patronem Szkoły Podstawowej. Oto wzór do naśladowania. Nie ma tu miłości do ojczyzny. Nikt nie łamałby znaków, gdyby kochał swój kraj, nie zaśmiecałby lasów. Jakie szkoła przekazuje wartości dzieciom mając takiego patrona. Mamy w historii tylu wspaniałych ludzi oddających nawet życie za najwyższe wartości. To są przykłady do naśladowania. Patron szkoły powinien być postacią uniwersalną dla społeczeństwa. Drugim haniebnym przykładem, jakich bohaterów czci się w Narwi jest pomnik poświecony tym którzy budowali struktury walczące z Polską Niepodległą. Chodzi o pomnik w centrum Narwi, który został odsłonięty w 1985 roku, w tym czasie, gdy były największe strajki. Tak nie można. Chcemy żyć spokojnie. Po co wracać do tych strasznych rzeczy i pokazywać jak oddawać hołd władzy ludowej. W Strękowej Górze jest pomnik żołnierzy 1939 roku, kiedy kapitan Raginis nie chciał poddać się Niemcom ze względu na brak broni.”
Sołtys wsi Chrabostówka Ewa Poroc powiedziała: „Co to zmieni, że zmieni się patron?”
Agnieszka Łęczycka powiedziała: „Ja wiem, że jestem tu sama, ale nie jestem sama, ponieważ są ze mną ludzie nieżyjący, wymordowani i robię to w ich imieniu. Chodzi o to, żeby nie stawiać pomników ludziom, którzy przyczynili się do zamordowania największej elity Polski. Zwracam się do gospodarzy Gminy Narew, aby w końcu runęły te haniebne relikty przeszłości ukazujące katów jako bohaterów i nie grzebały prawdziwych wartości.”
Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz przeczytała odpowiedź Wójta, która stanowi załącznik Nr 16 do protokołu.
Agnieszka Łęczycka powiedziała: „Tu jest przekręcone. Ja nie występuję przeciwko językowi rosyjskiemu. Chodzi mi o wybór. Na przykład w liceum w Białymstoku jest i hiszpański, i angielski. Jak zaczynam o tym rozmawiać, to zaczyna mi się mówić, ze jestem przeciwko prawosławiu, a ja nie jestem. Mam prawosławne przyjaciółki. To wspaniałe, że jest tyle kultur. Tak samo nie występuję przeciw nauce języka rosyjskiego, ale chodzi, żeby mieć wybór.”
Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Sprawy przedstawiane przez Panią Agnieszkę Łęczycką są sprawami wyjątkowo trudnymi. Nie jestem kompetentny, żeby oceniać zdarzenia z historii naszego kraju. Są od tego historycy, którzy tym się zajmują i między nimi też są rozbieżności. To jest zbyt trudny temat, abyśmy podjęli decyzje. W kwestii pomnika są różne poglądy. Ani Wójt, ani Rada, ani też przedstawiciele szkoły nie są kompetentni do tego, żeby się wypowiedzieć. W kwestii oceny patrona proponuję, abyśmy wystąpili do IPN-u, czy do historyków Uniwersytetu w Białymstoku o opinię.”
Radna Anna Wawrzeniuk powiedziała: „Chcę Pani podziękować za zabranie głosu w kwestii dotyczącej naszych ojców i dziadków. Każdy osobno osądzi tę historię w swoim sercu. Nadanie imienia szkole nastąpiło wiele lat temu. Jeżeli okaże się, że jest to ważna kwestia dla naszego patriotyzmu, która będzie podejmowana w dyskusjach na temat wychowania naszych dzieci, to znając drogę załatwienia sprawy trzeba będzie ją puścić tym torem, czyli zwrócić się do Rady Pedagogicznej. Najlepiej nie stawiać żadnych pomników. Chciałabym wrócić jeszcze do pewnej sprawy. Radni zatwierdzili zmiany w budżecie na 2011 rok. Wójt w swojej wypowiedzi na temat działań w okresie międzysesyjnym nie powiedział o zakończeniu remontu świetlicy w Tyniewiczach. Czy Państwo przeczytali, że remont wzrósł o znaczną sumę prawie dwudziestu tysięcy złotych? Chciałabym żeby Wójt to skomentował, żebyśmy wiedzieli, ponieważ są to pieniądze nie tylko wsi, ale wszystkich mieszkańców. Proszę jeszcze odpowiedzieć na pytanie, ponieważ chciałabym, żeby informacja dotarła do wszystkich, dlaczego firma, która podjęła się remontu oddając budynek po terminie nie zapłaciła kary, która jest zapisana w umowie zawartej między Wójtem a firmą wykonawczą?”
Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Podobnie jak przy remoncie świetlicy w miejscowości Łosinka i Krzywiec tak i w Tyniewiczach wykonano roboty, które nie zostały zaplanowane. Była całkowicie zgnita podwalina, ganek po prostu się rozwalał, nie było fundamentów, płyta w środku była wypaczona, co wyglądało bardzo nieestetycznie. Trzeba było wzorem innych świetlic doprowadzić to do porządku. To zostało zrobione. Odbiór był około godz. 15, czyli wszystko było zgodnie z terminem, a perturbacje czasowe wynikły z powodu robót dodatkowych.”
Radna Anna Wawrzeniuk powiedziała: „Teren budowy prawie przez półtora miesiąca stał bez robotników. Firma wykonująca podpisała umowę jeszcze w zeszłym roku, czyli powinni sobie rozdysponować czas, żeby skończyć z remontem do 31 maja. Chcę tylko, żeby poinformował Pan Radę, że w związku z tym wykonawca powinien zapłacić karę w wysokości pół procenta od każdego dnia zwłoki za wykonanie od sumy 138 tysięcy. Jest to znacząca suma.”
Skarbnik Gminy Halina Niesteruk powiedziała: „Pani była przy odbiorze. Mam protokół odbioru końcowego bez żadnych uwag. To z jakiego powodu mamy naliczać kary umowne?”
Sołtys wsi Tyniewicze Duże Irena Pietryszyk powiedziała: „Jak by to wyglądało, żeby przy nowej szalówce dach był pokryty blachą ocynkowaną? Pokryli blacho dachówką i wygląda to o wiele ładniej.”
Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Jeżeli chodzi o przekrycie dachu, to wszystkie dokumenty są w księgowości. Na kwotę sześciu tysięcy zostały wykonane roboty zamienne. Wykonawca tej sumy nie żądał. Wstępnie kosztorys na roboty dodatkowe wynosił 20 tys. zł. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru budowlanego kwota wyniosła około 18 tys. zł. Uważam, że nie sposób było zostawić tego budynku na kamieniach. Został on podniesiony, wymienione podwaliny, zalany fundament, wstawione okna plastikowe w ganku i drzwi. Na sześć tysięcy zostały wykonane roboty zamienne, za które wykonawca nie wziął pieniędzy. Pod tym jest podpis inspektora nadzoru, który to wszystko sprawdził.”
Sołtys wsi Tyniewicze Duże Irena Pietryszyk powiedziała: „Jeśli trzeba dołożyć, to przecież był u nas sprzedany sklep. Jeśli jest więcej odremontowane, to trzeba od razu wnioski zgłaszać, że to nie tak? Właśnie że jest dobrze zrobione. A że firmie przeszkadzała i nie dawała pracować, to wszystko się przedłużyło, ponieważ codziennie przyjeżdżała i nauczała firmę, jak mają robić.”
Radna Anna Wawrzeniuk powiedziała: „Chciałam powiedzieć, żeby ta kwestia była podjęta tutaj, ponieważ Pan nie powiedział, że świetlica została oddana z czego się wszyscy cieszymy.”
Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Na wstępie wspomniałem o tym.”
Radny Mirosław Kozłow powiedział: „Kto personalnie za to odpowiada? Kto ma klucze?”
Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Na wstępie mówiąc o okresie międzysesyjnym mówiłem o oddaniu do użytku świetlic w Łosince i Tyniewiczach.”
Radna Anna Wawrzeniuk powiedziała: „Jeszcze wspominając pismo z Nadleśnictwa Browsk zwracam się do wszystkich sołtysów, aby w miarę możliwości objazdu po swoich wioskach zgłaszali do władz gminy nielegalne wysypiska śmieci. To jest obowiązek gminy, aby usunąć takie wysypisko. Bardzo proszę, aby zrobić porządek w naszym lesie. Zgłaszam nielegalne wysypisko za boiskiem szkolnym w Tyniewiczach. Zwracam się do wszystkich sołtysów, aby wskazali takie miejsca w swoich miejscowościach, aby nasza gmina była czysta.”
Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Proponuję wzorem Pani Lidii Długołęckiej zrobić czyn społeczny w Tyniewiczach.”
Radna Anna Wawrzeniuk powiedziała: „To jest obowiązek gminy, aby usunąć dzikie wysypiska.”
Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Przypominam, że głosowała Pani nad budżetem, w którym nie ma środków na likwidację wysypisk.”
Radna Anna Wawrzeniuk powiedziała: „Czyli zostawiamy sprawę otwartą.”
Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Tylko i wyłącznie ze względów finansowych.”
Sołtys wsi Tyniewicze Duże Irena Pietryszyk powiedziała: „Trzeba, żeby każdy miał kosze.”
Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „W ciągu roku budżetowego są kolejne nowe tematy, które są finansochłonne. Państwo głosujecie nad budżetem. To nie jest firma prywatna, że może podkręcić tempo i zarobić więcej pieniędzy. Wręcz przeciwnie. Proszę o przemyślane, rozważne wypowiedzi, bo robi się to niesmaczne. Odczułem te słowa jako podejrzenie o korupcję, o jakąś współpracę z firmą. Nie rozumiem takiego zachowania. Pan Mirosław Szelengowicz poruszył temat odbioru folii po sianokiszonce. Potwierdzam to i proszę o przygotowanie, a Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych odbierze ją nieodpłatnie.”
Przedstawicielka KRUS w Hajnówce Eugenia Malinowska powiedziała o zasadach bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych, a także poinformowała o planowanym konkursie KRUS-u dotyczącym tego tematu.
Radny Jerzy Sakowski powiedział: „Czy jest dzisiaj obecny kierownik gospodarki komunalnej, ponieważ powinien być obecny na sesji. Radni maja dużo spraw odnośnie dróg, ponieważ drogi są zarośnięte i są w złym stanie. Nie ma komu zgłosić. On powinien tutaj się przysłuchiwać, ponieważ zgodnie z wymogami powinien być obecny na każdej sesji, a ja go praktycznie nie widzę.”
Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Ja przyjmuję wszelkiego typu zapytania i zgłoszenia robót. Jest odkrzaczona droga do Waniewa i do Radziek. W tej chwili są na drodze z Ogrodnik do Sak. Pracownicy ci będą u nas bardzo długo. Nie płacimy tej firmie za wycinkę. Proszę o cierpliwość.”
Radny Jerzy Sakowski powiedział: „Chciałem poprzeć Panią Annę Wawrzeniuk, która interesowała się remontem i chciałbym, żeby wszyscy radni na swoim terenie interesowali się jak remont przebiega i jaki jest zakres robót. Na pewno to nie jest w kompetencji radnego i mogą go przegonić, ale trzeba się interesować.”
Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Pani Ania nie jest odosobniona. Pani sołtys z Krzywca interweniowała, radni z Łosinki, Pani Joanna Szafrańska. Ubolewam nad tym, że nie miałem wpływu ani dostępu na etapie projektowania jakie będą roboty. Przykład zwłoki w Tyniewiczach: nikt nie pomyślał o schodach. Stare betonowe schody były w fatalnym stanie. Firma potrzebowała na to dzień lub dwa więcej, żeby zrobić. Jeżeli jest zwłoka to zrozumiejmy to, że okres działalności firm budowlanych jest bardzo krótki. W przypadku Tyniewicz jeżeli chodzi o terminy, to wszystko było zachowane. Roboty dodatkowe były o dzień dłużej. Nie poszły za tym pieniądze. Nie były one ujęte w dokumentacji.”
Skarbnik Gminy Halina Niesteruk powiedziała: „Roboty dodatkowe nie są jeszcze płacone. Nie ma protokołu odbioru na roboty dodatkowe.”
Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Uważam, że tak jak w Krzywcu, Łosince, Tyniewiczach i Trześciance ze strony estetycznej będzie to dobrze zrobione. Wiadomo, że robi się kosztem innych inwestycji, które moim zdaniem są bardziej potrzebne, ale skoro zaczęliśmy, to dokończmy to tak, żeby do tego tematu nie wracać, że coś jeszcze trzeba zrobić.”
Radny Jerzy Sakowski powiedział: „Wielokrotnie była poruszana sprawa utworzenia posterunku Policji czy zakupu posterunku. Teraz wiemy, że został zakupiony przez firmę. Słyszeliśmy, co mówił dzielnicowy, że bezpieczeństwo jest najgorsze, ludzie boją się o swój majątek, a nieraz i o życie, ponieważ częste są rozróby i sprawy rodzinne też są na porządku dziennym, dużo jest znęcania się. Co w tej sprawie Wójt zadziałał i co zamierza dalej zrobić?”
Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Jestem po rozmowie z Zastępcą Komendanta Policji w Hajnówce. Przekazane zostały przez samorząd dwa tysiące złotych na paliwo, na częstsze patrole w nocy z sobót na niedziele. Kondycja finansowa naszego Państwa jest taka, że jest jeden dzielnicowy na dwie gminy, więc o czym mówimy? Nie możemy za własne pieniądze stworzyć posterunku policji, czy zatrudnić policjantów.”
Radny Jerzy Sakowski powiedział: „Trzeba podjąć jakieś działania, pisać pisma, jeździć do województwa. W takim marazmie, że nic nie możemy, że nic nie zdziałamy, to na pewno nic nie zrobimy.”
Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Co można poprawić? Mogą być częstsze patrole policyjne. Przekazaliśmy pieniądze dla Straży Granicznej. Na pewne sprawy nie mamy wpływu. Jeżeli samorządy muszą wspierać służby porządkowe, to nie chcę tego komentować.”
Radny Mirosław Gromotowicz powiedział: „Panie Wójcie, żeby doprowadzić do porządku przystanek na osiedlu. Tam nie można usiąść.”
Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Zaczekajmy jeszcze chwilę. Nie będziemy inwestować pieniędzy. Szanse są bardzo małe, ponieważ pula jest mała, a wszyscy wójtowie z całego województwa będą zabiegać o schetynówki. Jest zrobiona dokumentacja i nie inwestujmy pieniędzy w doraźne remonty skoro może się udać. Ławeczka wygląda fatalnie. Był podnoszony poziom ze względu na wodę i w tej chwili to raczej leży deska. Przystanek w tej chwili straszy. Podejmiemy decyzję o estetycznym, przeszkolonym przystanku. Będziemy apelować do młodzieży, żeby nie niszczyła, ponieważ znaki drogowe zniszczyła nasza młodzież.”
Radny Mirosław Gromotowicz powiedział: „A co w sprawie toalet?”
Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Jeszcze nie jest to do końca dopięte. Jest kwestia sumy i kwestia godzin otwarcia. To jest na posesji prywatnej i właściciel nie wyraża zgody, żeby było czynne z soboty na niedzielę. Przedyskutujemy to jeszcze raz, czy jest ona konieczna tam we wtorek, czy korzystają osoby, które stoją na przystanku. Wiadoma sprawa jak się zachowuje młodzież. Jeżeli będzie znak „szalet miejski”, to młodzież będzie chodzić. Jak młodzież zachowuje się na prywatnej posesji, jak jest jeżeli chodzi o bezpieczeństwo publiczne, to jest złożona sprawa.”
Radny Mirosław Kozłow powiedział: „Na pewno nie zgodzą się, żeby w sobotę chodzili po posesji.”
Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Już się nie zgadzają. Jaki jest sens wydawania pieniędzy?”
Emilia Plewa powiedziała: „Chciałabym na następnej sesji Rady przedłożyć sprawę swoją i kilku mieszkańców. Czy musze napisać wniosek do Pani Przewodniczącej, czy do Wójta, czy do Rady i w nim wszystko wyjaśnić?”
Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Może dzisiaj to wyjaśnimy. Jest taka sytuacja, że mieszkanka Gminy Narew zakupiła działki przy ul. Białowieskiej pod budownictwo mieszkaniowe wraz z możliwością wykonywania usług oraz handlu. Jest tam plan zagospodarowania przestrzennego, który dopuszcza budownictwo mieszkaniowe i budynki handlowe. Właściciele sąsiednich działek obawiają się, czy będzie cisza i porządek wokół sklepu. Sprawa zaszła bardzo wysoko. Oparła się nawet o Rząd RP. Jako urząd nie mamy na to żadnego wpływu, ponieważ mamy zatwierdzony plan zagospodarowania przestrzennego, który obowiązuje. W tej chwili interpretacja planu zależy od Referatu Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Hajnówce. Dzisiaj otrzymałem telefon, że w piątek będą u nas przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, którzy dostali wytyczne od Rządu w Warszawie. Nie wiem dokąd Państwo pisaliście, ale sprawa zaszła bardzo wysoko. Budynek handlowy typu sklep nie jest ujęty w rozporządzeniu jako budynek uciążliwy. Nie jesteśmy w tej chwili władni do rozstrzygnięcia tego tematu. Jest od tego właściwa komórka, która zdecyduje być może w oparciu o interpretację wyższych organów. Nie widziałem dokumentacji i nie wiem, czy jest tam ogródek piwny, ponieważ tego Państwo się obawiają. Jeżeli to będzie zależało ode mnie to nie wydam pozwolenia na ogródek piwny.”
Eugeniusz Suprun powiedział: „Czy możemy przyjść w piątek?”
Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Oczywiście.”
Emilia Plewa powiedziała: „Nie chodzi nam o to, żeby wcale się nie budowali, tylko jak kupowaliśmy, to chcieliśmy mieć spokój, a teraz dom już prawie stoi, obok będzie sklep. Jaki to jest autorytet dla mojego dziecka, gdy pijak będzie brzydkie rzeczy robił na płot.”
Eugeniusz Suprun powiedział: „Jest to następny sklep. Będą za i będą przeciw.”
Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Rozumiem Wasze obawy, ponieważ każdy chciałby mieć spokój i ciszę. Dla mnie jako Wójta taki sklep to są podatki i około osiem miejsc pracy dla kobiet.”
Eugeniusz Suprun powiedział: „Ale likwidacja innych sklepów.”
Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „W tej chwili jeżeli chodzi o kwestie prawne to nasz samorząd nie ma nic do powiedzenia.”
Emilia Plewa powiedziała: „Jeżeli tutaj powstanie sklep, to w centrum przez parę lat będzie, a potem zlikwiduje, ponieważ tam dzierżawi budynek.”
Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Trudno powiedzieć jakie będą w przyszłości poczynania właściciela. Jeżeli nie będzie ten, to będą inni. Firma z udziałem kapitału hiszpańskiego, czyli „Biedronka” ma wchodzić do miejscowości takich jak Narew. Dla nas konkurencja, jeżeli chodzi o zaopatrzenie sklepów, im jest większa tym lepiej.”
Emilia Plewa powiedziała: „Znam już stanowisko Starosty. Jeżeli już postawią ten sklep, to czy mogę wystąpić z wnioskiem, żeby na swój koszt postawili wysoki płot, dalej posadzili tuje i zachowali cztery metry pasu zieleni. Wiem, że mogę tego żądać, tylko w jaki sposób?”
Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Obiecuję, że jak będzie złożona dokumentacja techniczna to sprawdzę i poinformuję Panią.”
Radny Jan Ochrymiuk powiedział: „Mieszkańcy zgłaszali, więc dlaczego nie ma w zmianach w budżecie dokumentacji i uzupełnienia oświetlenia ulicznego w Krzywcu?”
Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „W tej chwili jest tego bardzo dużo, ponieważ jako samorząd jesteśmy zobowiązani wydając decyzję o warunkach zabudowy na przedłużenie ciągów dróg oświetlenia ulicznego oraz wodociągów. W tej chwili mamy dokumentację na znaczną sumę. Być może pozyskamy środki na to działanie, żeby zrobić to kompleksowo.”
Radny Jan Ochrymiuk powiedział: „Czy coś wiadomo o tablicach we wsiach?”
Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Jeszcze nie są zamawiane w związku z dopłatami do świetlic.”
Radny Jan Ochrymiuk powiedział: „Dokładaliśmy do świetlic. Teraz będziemy dokładać do kubeczków, a w nowych miejscowościach nic nie będzie się robiło.”
Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Są zapytania o kubeczki, ale podchodzę do tego bardzo wstrzemięźliwie. Świetlice wiejskie nie będą tak szybko wyposażane w taki sprzęt, ponieważ nie ma na to pieniędzy. Przygotowujemy dokumentację na dofinansowanie gospodarki wodno – ściekowej i na schetynówki w przyszłym roku. Nie będziemy wydawać pieniędzy na stoliki i kubeczki.”
Sołtys wsi Chrabostówka Ewa Poroc powiedziała: „Środek naszej wsi jest niezagospodarowany. Są właściciele. Telefonowałam do nich, prosiłam, żeby uporządkowali swoje podwórka i przed posesjami. Chciałabym, żeby właściciele dbali o posesje, kosili przynajmniej przed posesjami.”
Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Jest to problem nie tylko Chrabostówki. Powoli te problemy rozwiązujemy. We wsi Waśki, gdzie stoi duży wiąz musieliśmy dotrzeć do sześciu właścicieli w Gdańsku w związku ze zgodą na jego wycięcie. Jest ustawa o porządku publicznym. Trzeba to będzie egzekwować. Gdybyśmy mieli pieniądze na Straż Miejską, to nie byłoby problemu. Sypałyby się mandaty. Jeżeli jest możliwość, to proszę o kontakty do tych osób.”
Radny Mirosław Kozłow powiedział: „Proponuję wejść w kontakt z dzielnicowym, który pojedzie i wystawi mandaty.”
Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Jeszcze nie poruszyliśmy bardzo ważnej kwestii, czyli oczyszczalni przydomowych. Jesteśmy zorientowani, co się dzieje na rynku. Takie oczyszczalnie kosztują około 12-14 tys. zł. Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku będzie taniej. Analizowaliśmy przy wkładzie własnym oraz zainteresowanych, że maksymalnie ze strony podatnika będzie to suma trzech tysięcy złotych, ale ze względu na duże koszty będzie ograniczona ilość. Proponuję 20-30 osób w przyszłym roku. Musimy to jeszcze skonsultować z Panią Skarbnik odnośnie finansowania, ponieważ pójdą na to pieniądze z budżetu gminy.”
Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Zainteresowanie jest bardzo duże, ale ze względu na wkład gminy nie możemy wszystkiego zrealizować. Jest to trudna sprawa, ponieważ będzie to ostatni nabór wniosków na dofinansowanie. Mówiąc o kwocie trzech tysięcy ze strony podatnika biorę pod uwagę dofinansowanie unijne.”
Sołtys wsi Soce Lidia Długołęcka powiedziała: „Jakie będą kryteria wybierania? Komu będzie dotowane?”
Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Nie wiem jaka jest teraz sytuacja u producentów mleka. Trochę wstecz były wymogi, aby były oczyszczalnie.”
Radna Bożena Pogorzelska powiedziała: „Przy każdej produkcji są wymogi.”
Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Proponuję, aby w pierwszej kolejności załatwić naszych dużych producentów, dla których oczyszczalnia jest niezbędna do prowadzenia działalności rolniczej.”
Sołtys wsi Soce Lidia Długołęcka powiedziała: „Później jeżeli nie będzie dotacji, to czy gmina też będzie zajmowała się oczyszczalniami dla gospodarstw, czy nie? Jeżeli nie będzie dotacji, to jaki to będzie koszt? Jak to będzie wyglądało w stosunku jedni do drugich? Zaczną się duże dyskusje.”
Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Analizowaliśmy to i przy dotacji i przy przetargu, gdzie firma wchodzi z zewnątrz, a następnie jest możliwość, że gospodarz wykona wszystko sam, a my zakupimy niemal 90 % materiałów, to wkład gminy będzie ten sam. Przy przetargu jest aktualnie cena 12-14 tys. zł. Są symptomy spadania tej ceny. Odbiór eternitu w ubiegłym roku kosztował 690zł za tonę, a my w tym roku przetarg rozstrzygnęliśmy za 330 zł. Jeżeli będzie takie zapotrzebowanie i Rada Gminy podejmie uchwałę, to będziemy dofinansowywać. Generalnie nie wpłynie to znacząco na różnicę wkładu z budżetu gminy przy przetargu i dofinansowaniu unijnym.”
Sołtys wsi Soce Lidia Długołęcka powiedziała: „Ale będzie wyraźna różnica między rolnikami. Hodowcy bydła zapłaciliby w pierwszeństwie dużo mniej lub w ogóle.”
Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „W tej chwili maksymalnie trzy tysiące.”
Sołtys wsi Soce Lidia Długołęcka powiedziała: „Ale jeżeli nie będzie dotacji unijnych, to później ile zapłacą inni rolnicy?”
Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Analizowaliśmy, że za podobny wkład jak w przypadku rozstrzygnięcia przetargu ze strony gminy z tym, że gospodarz musi to sam wykonać. Nie będzie rozbieżności, jeżeli chodzi o dofinansowanie ze strony gminy w pierwszym naborze, czy też w latach, gdy nie będzie dofinansowania unijnego.”
Sołtys wsi Soce Lidia Długołęcka powiedziała: „To jaki będzie mniej więcej koszt dla rolnika jak nie będzie dotacji?”
Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Gmina za około dwa tysiące może zakupić sto procent materiałów, a wykonanie zostanie w gestii rolnika.”
Sołtys wsi Soce Lidia Długołęcka powiedziała: „Jaki jest koszt wykonania?”
Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „W miejscowości Planty Wójt Gminy Narewka dał folię, mieszkaniec wykorzystał istniejące szambo, wszystko sam wykonał i kosztowało go to 600zł.”
Sołtys wsi Waniewo Agnieszka Jarmocik powiedziała: „Kiedy planowana jest wycinka na drodze dojazdowej do Waniewa?”
Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Pracownik już wydał decyzję na odkrzaczenie. Trzeba było wystąpić z zapytaniem o możliwość wycięcia do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Już jest decyzja. Podobnie nagląca sprawa jest w Kowele i Nowinach. Rozmawiałem, żeby przyśpieszyć sprawę w związku z położeniem tam asfaltu. Bez odwiertów Zarząd Dróg Powiatowych nie zdecyduje się na jakiekolwiek działanie. Jeżeli tam jest aż tak gruba warstwa gliny, to wyłożone pieniądze przez gminę i powiat będą zmarnowane, bo zimą się to zniszczy. Wybranie około trzech metrów gliny to są ogromne koszty.”
Sołtys wsi Doratynka Witalis Selewoniuk powiedział: „Droga z Doratynki do Kaczał jest w takim stanie, że grozi wypadkami. Nie ma tam wcale widoczności.”
Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Proszę pojechać do Radziek i zobaczyć jak jest zrobiona tamta droga. Jeżeli pojawi się na naszym terenie firma i zechce to wykonać nieodpłatnie w zamian za zabranie ścinek, to zrobimy to szybciej. W tej chwili nie mamy pieniędzy.”
Sołtys wsi Doratynka Witalis Selewoniuk powiedział: „Zapraszam i przejedziemy się tą drogą.”
Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Znam tę drogę bardzo dobrze.”
Sołtys wsi Doratynka Witalis Selewoniuk powiedział: „Czy są dalej środki na świetlice, ponieważ słyszałem, że można pozyskać z Unii.”
Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Połowicznie został już rozpatrzony wniosek na wieś Waśki. Jest na liście dofinansowania i zobaczymy, czy dostaniemy. W kwestii świetlic wiejskich zadecyduje Rada Gminy, czy w przyszłym roku robimy drogi, czy świetlice. Na pewno Państwo zachęceni wizerunkiem wyremontowanych świetlic nie będziecie chcieli doraźnego remontu. Jestem przeciwny kolejnym wkładom kosztem dróg.”
Sołtys wsi Ogrodniki Mirosław Szelengowicz powiedział: „Boję się, czy firma dobrze wykona wycinkę krzaków, ponieważ było tak, że zaczyna się od wycinki grubszych drzewek a reszta zostaje.”
Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Zapewniam, że wszystko będzie wycięte równo z ziemią. Apeluję do osób związanych z produkcją rolną o zgłaszanie się i potwierdzenie chęci budowy oczyszczalni przydomowych. Prosimy sołtysów o przekazanie tej informacji.”
Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz powiedziała: „Na prośbę Pani Dyrektor NOK informuję, że w najbliższą niedzielę o godz. 15 odbędzie się podsumowanie pleneru malarskiego, a 23 lipca będą Dni Narwi. Wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy.”
 
Lista obecności sołtysów stanowi załącznik Nr 17do oryginału protokołu.
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik Nr 18 do oryginału protokołu.
 
Ad. 11. Zamknięcie obrad VIII Sesji Rady Gminy Narew.
            Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Ewa Urbanowicz zamknęła obrady o godz. 11.00.
 
 
Protokolant:
Joanna Majewska
Przewodnicząca obrad:
Ewa Urbanowicz
 
 

Załączniki: