Protokół Nr II/10

 

Ad. 1. Otwarcie II Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

II Sesja VI kadencji Rady Gminy Narew odbyła się 13 grudnia 2010 roku w dużej Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew przy ul. Mickiewicza 101.

Przewodniczący Rady Ewa Urbanowicz o godz. 10.00 otworzyła obrady II Sesji Rady Gminy Narew.

Przewodniczący Rady Ewa Urbanowicz powitała radnych, Wójta Elekta Gminy Narew Pana Andrzeja Pleskowicza, sołtysów, pracowników urzędu gminy, kierowników i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych oraz wszystkich zebranych.

Następnie Przewodniczący Rady Ewa Urbanowicz na podstawie listy obecności poinformowała, że na ustawowy stan Rady – 15 radnych – obecnych jest 13 radnych i stwierdziła prawomocność obrad. Nieobecni radni: Bożena Pogorzelska, Piotr Ostaszewski. Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do oryginału protokołu.

 

Ad. 2. Ustalenie porządku dziennego.

Przewodniczący Rady Ewa Urbanowicz zapytała, czy są uwagi i wnioski do zaproponowanego porządku obrad.

Uwag i wniosków nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Ewa Urbanowicz poddała pod głosowanie porządek obrad. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. Za przyjęciem porządku głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Rada zatwierdziła następujący porządek obrad:

1.      Otwarcie II Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Ustalenie porządku dziennego.

3.      Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Gminy.

4.      Złożenie ślubowania przez Wójta Elekta.

   5.      Podjęcie uchwał:

  • w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Narew.

6.      Interpelacje i zapytania radnych.

7.      Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

8.      Wolne wnioski, informacje.

9.      Zamknięcie obrad II Sesji Rady Gminy Narew.

 

Ad. 3. Przyjęcie protokołu.

Przewodniczący Rady Ewa Urbanowicz poinformowała, że protokół z I Sesji Rady Gminy był wyłożony do wglądu w biurze rady i dzisiaj jest wyłożony na stoliku protokolanta. Jeżeli do końca Sesji nie zostaną zgłoszone uwagi do protokołu, będzie to oznaczało, że protokół został przyjęty bez uwag.

Uwag do końca Sesji nie wniesiono.

 

Ad. 4. Złożenie ślubowania przez Wójta Elekta.

            Andrzej Pleskowicz złożył ślubowanie przed Radą Gminy i wszystkimi obecnymi. Fakt ten potwierdził własnoręcznym podpisem Roty Ślubowania, która stanowi załącznik Nr 2 do oryginału protokołu.

 

Ad. 5. Podjęcie uchwał:

–        w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Narew.

Przewodniczący Rady Ewa Urbanowicz powiedziała: „Musimy powołać Komisję Budżetu i Finansów oraz Komisję Rozwoju Gminy. Proszę o zgłaszanie kandydatur na przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.”

Zgłoszono kandydaturę Mirosława Predko, który wyraził zgodę.

Zgłoszono kandydaturę Dawida Kuczewskiego, który wyraził zgodę.

Przewodniczący Rady Ewa Urbanowicz poddała pod głosowanie kandydaturę Mirosława Predko na przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów. W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za głosowało 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymał się – 1.

Przewodniczący Rady Ewa Urbanowicz poprosiła o zgłaszanie kandydatur na członków Komisji Budżetu i Finansów.

Zgłoszono kandydaturę radnego Adama Ostaszewskiego, który wyraził zgodę.

Zgłoszono kandydaturę radnego Dawida Kuczewskiego, który nie wyraził zgody.

Zgłoszono kandydaturę radnego Piotra Benedyczuk, który wyraził zgodę.

Zgłoszono kandydaturę radnego Jana Ochrymiuk, który wyraził zgodę.

Zgłoszono kandydaturę radnego Sławomira Chodakowskiego, który nie wyraził zgody.

Przewodniczący Rady Ewa Urbanowicz zapytała Radcę Prawnego: „Czy to musi być skład pięcioosobowy.”

Radca Prawny Eugenia Ostapczuk powiedziała: „W Statucie nie ma nic napisanego na ten temat. Tak akurat się składało.”

Przewodniczący Rady Ewa Urbanowicz zapytała Radcę Prawnego: „Mamy jeszcze do wyłonienia Komisję Rozwoju Gminy i mam rozumieć, że nazwiska nie mogą się powtarzać?”

Radca Prawny Eugenia Ostapczuk powiedziała: „Tak. Radny może być członkiem jednej stałej komisji, czyli nie można łączyć tych funkcji.”

Radny Jerzy Sakowski zapytał: „Co będzie z osobami, które są nieobecne na sesji?”

Radca Prawny Eugenia Ostapczuk powiedziała: „Nie można ich wybrać ponieważ nie będzie ich zgody.”

Radny Mirosław Kozłow powiedział: „Ponieważ nie ma pełnego składu radnych, to może zostawić po jednym wolnym miejscu w każdej komisji. Czy można tak zrobić?”

Radca Prawny Eugenia Ostapczuk powiedziała: „Nie bardzo można tak zrobić, ponieważ komisja musi już pracować w powołanym składzie. Lepiej powołać mniejsze składy osobowe, ale pełne.”

Przewodniczący Rady Ewa Urbanowicz powiedziała: „Proponuję powołać mniejsze składy, ale pełne.”

Radny Jerzy Sakowski powiedział: „Zasada określona w ust.4, że przedstawiciele każdego z czterech okręgów wyborczych w składzie komisji dotyczy wszystkich pozostałych komisji stałych. Tutaj z mojego okręgu jest jeszcze Pani Szafrańska.”

Przewodniczący Rady Ewa Urbanowicz powiedziała: „W tej chwili nie będziemy mieli pełnej drugiej komisji.”

Zgłoszono kandydaturę radnej Joanny Szafrańskiej, która wyraziła zgodę.

Przewodniczący Rady Ewa Urbanowicz poddała pod głosowanie kandydatów na członków Komisji Budżetu i Finansów. W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za głosowało 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 1.

Przewodniczący Rady Ewa Urbanowicz poprosiła o zgłaszanie kandydatur na przewodniczącego Komisji Rozwoju Gminy.

Zgłoszono kandydaturę Dawida Kuczewskiego, który wyraził zgodę.

Przewodniczący Rady Ewa Urbanowicz poddała pod głosowanie kandydaturę Dawida Kuczewskiego na przewodniczącego Komisji Rozwoju Gminy. W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Przewodniczący Rady Ewa Urbanowicz poprosiła o zgłaszanie kandydatur na członków Komisji Rozwoju Gminy.

Zgłoszono kandydaturę radnego Sławomira Chodakowskiego, który wyraził zgodę.

Zgłoszono kandydaturę radnego Mirosława Kozłow, który wyraził zgodę.

Przewodniczący Rady Ewa Urbanowicz zapytała Radcę Prawnego: „Czy ta komisja może funkcjonować w składzie trzyosobowym? Czy to jest zgodne z przepisami? Pani Mecenas podpowiada, że osoby, które są w Komisji Rewizyjnej mogą połączyć funkcję członka Komisji Rozwoju Gminy z funkcją członka Komisji Rewizyjnej. Także może zgłośmy kogoś z Komisji Rewizyjnej.”

Radny Jerzy Sakowski powiedział: „Ale punkt drugi paragrafu 13 mówi, że radny może być członkiem najwyżej 1 komisji stałej.”

Radca Prawny Eugenia Ostapczuk powiedziała: „Tak jest przy komisjach zwykłych. Komisja Rewizyjna jest komisją nadzwyczajną.”

Radny Jerzy Sakowski powiedział: „Nie, nie, nie, nieprawda. Pani kłamie. W § 13 punkt 1 Rada powołuje następujące komisje stałe: Rewizyjna, Rozwoju Gminy, Budżetu i Finansów.”

Radca Prawny Eugenia Ostapczuk powiedziała: „Ma Pan rację.”

Przewodniczący Rady Ewa Urbanowicz powiedziała: „W tej sytuacji myślę, że powołamy trzy osoby, nie mamy innego wyjścia. Proponuję powołać Komisję Rozwoju Gminy w składzie niepełnym i w trakcie kolejnych sesji uzupełnić skład.”

Przewodniczący Rady Ewa Urbanowicz przeczytała uchwałę Nr II/4/10 Rady Gminy Narew z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Narew.

Przewodniczący Rady Ewa Urbanowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr II/4/10 Rady Gminy Narew z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Narew stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

 

Ad. 6. Interpelacje i zapytania radnych.

Nie zgłoszono.

 

Ad. 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

Nie było.

 

Ad. 8. Wolne wnioski, informacje.

Sołtys wsi Ogrodniki Mirosław Szelengowicz powiedział: „Szanowna Pani Przewodnicząca, Panie Wójcie, Radni, wszyscy zebrani goście. Dzisiejsza sesja jest drugą w Waszej kadencji, ale jako pierwsza sesja po ukonstytuowaniu się składu Rady  i z nowym szefem naszej gminy, czyli Panem Wójtem Andrzejem Pleskowiczem. Pragnę w tym miejscu pogratulować wyboru. Jest taka zasada, że przy wyborach nie musi być jednomyślność, ale po wyborach musimy się zgodzić z decyzją wyborców, także jeszcze raz serdecznie gratuluję wyboru i Pani Przewodniczącej i Radnym. W kilku słowach chcę dodać, iż osobiście starłem się z samorządem od ponad 30 lat. Muszę się przyzwyczajać, bo zawsze zwracało się „Panie Przewodniczący”, a od dzisiaj musimy się zwracać „Pani Przewodnicząca”. W ostatnich kadencjach, od wielu lat nie było kobiety na tym stanowisku. Tym bardziej to należy podkreślić i traktować jako zaszczyt, że kobiety mogą wchodzić na tych samych zasadach jak mężczyźni. Pozostaje tylko życzyć nowo wybranej Radzie samych sukcesów. Jest to praca zaszczytna, dotyczy to też Wójta, ale nie ma co się łudzić, niechlubna w społeczeństwie. Zasadniczą podstawą jest solidna, rzetelna współpraca i kompromis. Na pewno ile jest osób tyle będzie głosów podczas komisji przy podejmowaniu ważnych decyzji, ale na końcu musi być kompromis, trzeba dojść do porozumienia ogólnego, pójść na ustępstwo jedni drugim. Chciałbym tu skorzystać z okazji, że my sołtysi jesteśmy zapraszani na posiedzenia Rady, apeluję, aby nasze głosy były brane pod uwagę w jakiś bardziej doniosły sposób, dlatego że któż inny jak nie sołtys zna najbardziej swoje otoczenie, swoje środowisko, swoją wieś. Wiemy, że głosowanie, podejmowanie decyzji należy do Rady, ale żeby jakieś przebicie mogło być przez Was przyjmowane i traktowane. Wśród Was widzę sporo osób młodych, co świadczy o tym, że jest zainteresowanie osób w wieku młodszym. Zdajecie sobie sprawę z obowiązków jakie czekają przed Wami i, traktujcie to jako podpowiedź, już jesteście pełnoletni, macie swoje poczucie obowiązku i sami już możecie współdecydować o losach gminy, o losach Rady. Starajcie się po prostu nie być traktowani podmiotowo przez jakieś jednostki, czy inne osoby, a macie okazję wykazać się swoimi doświadczeniami i swoim rozumem. Dlatego, jeszcze raz, życzę dobrej współpracy i oby ta nowa Rada wykonała przynajmniej tyle ile wykonywały Rady ostatnich kadencji, a nawet więcej. Swoje słowa chciałbym zakończyć bardziej przykrym incydentem, a mianowicie odniosę się do wypowiedzi koleżanki Joanny z ostatniej sesji i chcę poprzeć jej słowa, dlatego że ta ostatnia szczególnie kampania w niektórych miejscowościach i przez niektórych ludzi, nawet zasiadających tu razem z Wami w Radzie, była prowadzona w sposób chamski i bezczelny. Osoby, które cokolwiek przedtem zrealizowały i zrobiły były deptane, niestety, traktowane jako podmiot, że ich ambicje, palny, zamierzenia nie były brane pod uwagę, a wręcz odwrotnie, krytykowane i to w sposób bardzo brzydki i niekulturalny, a to świadczy o tych osobach, które to czyniły. Chciałbym, aby więcej takie rzeczy nie miały miejsca w terenie, tylko i wyłącznie kultura osobista i zgodność może jednoczyć Was i podejmować naprawdę decyzje wiążące dla naszej gminy, czego wszystkim życzę.”

Sołtys wsi Krzywiec Krystyna Chodakowska powiedziała: „Mam prośbę do Pana Wójta. Będą już szybko wybory sołtysów, żeby wybory były organizowane wieczorem. Młodzi ludzie pracują i oni nie mogą być.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Nie ma problemu. Dostosujemy się, pracownicy, którzy będą obsługiwać będą robić to wieczorem.”

Przewodniczący Rady Ewa Urbanowicz powiedziała: „Przypomnę koleżankom i kolegom radnym o oświadczeniach majątkowych. Od złożenia ślubowania mamy 30 dni na ich złożenie. Proszę o składanie oświadczeń do Biura Obsługi Rady. Dodam też, że swoje dyżury planuję na wtorki od godz. 7.30 do godz. 10.00. Zapraszam wszystkich Państwa bardzo serdecznie do pokoju na I piętrze i tam będziemy rozmawiać o wszystkich sprawach, które Państwo by chcieli poruszyć, które Państwa nurtują. Zapraszam serdecznie. Czy są jeszcze wnioski, zapytania, czy tematy, które powinniśmy poruszyć na tej sesji.”

Radna Anna Wawrzeniuk powiedziała: „Mam zapytanie odnośnie odśnieżania. Na razie nie jest sytuacja bardzo zła. Mam pytanie odnośnie piaskarek, ponieważ nawierzchnia w ostatnich dniach jest bardzo śliska, czy te piaskarki wyjadą w teren, czy nie, bo na razie nie było żadnej?”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Wyjadą.”

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Stanisław Korobkiewicz powiedział: „Trzeba rozróżnić drogi, które są gminne, a które powiatowe.”

Radna Anna Wawrzeniuk powiedziała: „Tak , ja wiem. Dlatego jeszcze mam jedną prośbę, aby Biuro Rady przygotowało wykaz dla każdego z radnych, która jest powiatowa, a która gminna, dokładnie, może z jakimś planem.”

Radnym rozdano mapki z zaznaczonymi poszczególnymi drogami.

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Chcę dodać, że jeżeli będą nagłe, duże opady, to nasz sprzęt, który będzie przejeżdżał przez miejscowości, np. Rohozy-Iwanki nie podniesie pługa tylko odśnieży. Po tych drogach jeżdżą nasi podatnicy. Większe koszty spadną na samorząd, ale nie będą to aż takie duże koszty.”

Radna Anna Wawrzeniuk powiedziała: „Jeszcze raz zapytam odnośnie piaskarek, ponieważ odśnieżanie w miarę jako tako wygląda, tylko nawierzchnia jest śliska, rano wyjeżdżają autokary z dziećmi i te drogi są naprawdę niebezpieczne.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Piaskowanie będzie w miarę naszych możliwości. Mamy jedną piaskarkę i będziemy się starali. Piaskowanie będzie typowo na naszych drogach. Jest za mało sprzętu, aby pogodzić piaskowanie z odśnieżaniem.”

Sołtys wsi Waniewo Witalis Jarmocik powiedział: „U nas światło zaczyna się palić za dwadzieścia trzecia. To nic, że żarówki są energooszczędne. Kiedyś dawało się samemu to załatwić: dzwoniło się do posterunku energetycznego. Teraz nie wiem, gdzie dzwonić.”

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Szybko to załatwimy. Jest to elektronika. Działa to na pilot.”

Radny Jan Ochrymiuk powiedział: „Jest to nadawane z satelity. Sołtysi nie byli poinformowani, to nikt nie wie o co chodzi. W jednym miejscu pali się teraz, a zapala się w Narwi, czy gdzie indziej, bo to jest nadawane z satelity.”

Dyrektor GBP Anna Andrzejuk Sawicka powiedziała: „W imieniu Prezesa Lokalnej Grupy Działania chciałam poinformować, że 17 grudnia w piątek o godz. 17.00 w Bibliotece będzie spotkanie z Prezesem LGD na temat funduszy sołeckich. Serdecznie wszystkich zapraszam.”

Dyrektor NOK Tamara Juszkiewicz powiedziała: „Chciałabym wszystkich zaprosić na spotkanie przedwigilijne, które odbędzie się 17 grudnia o 16.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew. Serdecznie wszystkich zapraszam. Będą występować dzieci ze szkoły, kolędy będą śpiewać grupy działające przy NOK-u.”

Dyrektor GBP Anna Andrzejuk Sawicka powiedziała: „W takim razie przełożymy spotkanie na czwartek na godz. 17.00, żeby nie kolidowało ze spotkaniem przedwigilijnym.”

Radny Roman Paszko powiedział: „Mam propozycję, aby zaprosić Pana Dyrektora LGD tutaj do nas na sesję Rady, żeby nam przekazał informację na temat funduszy sołeckich, to nam jako radnym łatwiej będzie podjąć decyzję w sprawie funduszy sołeckich.”

Przewodniczący Rady Ewa Urbanowicz powiedziała: „Zaproponujemy Panu Stepaniukowi i ustalimy termin, kiedy można byłoby ten temat poruszyć na jednej z kolejnych sesji.”

Lista obecności sołtysów stanowi załącznik Nr 4 do oryginału protokołu.

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik Nr 5 do oryginału protokołu.

 

Ad. 9. Zamknięcie obrad II Sesji Rady Gminy Narew.

            Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Ewa Urbanowicz zamknęła obrady o godz. 10.30.

 

Protokolant:
Joanna Majewska

Przewodniczący obrad:
Ewa Urbanowicz