Protokół nr I/10

I Sesja VI kadencji Rady Gminy Narew odbyła się 2 grudnia 2010 roku w dużej Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew przy ul. Mickiewicza 101.

Wójt Jakub Sadowski powiedział: „Nie będę prowadził obrad, to nie jest rolą wójta. Chcę tylko poinformować tutaj obecnych, że z radnych najstarszym wiekiem jest Piotr Ostaszewski, któremu przypada zaszczyt rozpoczęcia obrad i poprowadzenia ich do czasu wyboru Przewodniczącego.”

Obrady I Sesji Rady Gminy Narew otworzył o godz. 11.00 Radny Senior Piotr Ostaszewski.

Następnie Przewodniczący obrad Radny Senior Piotr Ostaszewski na podstawie listy obecności poinformował, że na ustawowy stan Rady – 15 radnych – obecnych jest 15 radnych i stwierdził prawomocność obrad. Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do oryginału protokołu.

Przewodniczący obrad Radny Senior Piotr Ostaszewski powitał radnych nowej kadencji, Wójta Gminy Narew Pana Jakuba Sadowskiego, kandydatów na Wójta Pana Andrzeja Pleskowicza i Pana Jana Pleskowicza, sołtysów, pracowników urzędu gminy, kierowników i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych oraz wszystkich zebranych.

Przewodniczący obrad Radny Senior Piotr Ostaszewski udzielił głosu Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej w Narwi Annie Andrzejuk – Sawickiej, która wręczyła wszystkim radnym zaświadczenia o wyborze oraz złożyła im gratulacje i życzenia podejmowania mądrych, rozsądnych, przemyślanych decyzji i oby godnie reprezentowali naszą gminę.

 

Ad. 2

Przewodniczący obrad Radny Senior Piotr Ostaszewski wyjaśnił, że ślubowanie będzie przebiegało w ten sposób, że zostanie odczytana rota ślubowania, a następnie kolejno wyczytany radny wypowie słowo „ślubuję”. Po tym słowie można dodać zwrot „Tak mi dopomóż Bóg”. Poprosił wszystkich o powstanie. Przewodniczący obrad Radny Senior Piotr Ostaszewski odczytał Rotę Ślubowania, a kolejno wyczytywani przez najmłodszego wiekiem radnego Dawida Kuczewskiego radni wypowiadali słowo „Ślubuję”. Wszyscy Radni złożyli ślubowanie, a tym samym zostali zaprzysiężeni do wykonywania mandatu radnego przez okres czteroletniej kadencji. Fakt ten potwierdził każdy ze ślubujących własnoręcznym podpisem Roty Ślubowania. Roty Ślubowania stanowią załączniki Nr 2 - 16 do protokołu.

 

Ad. 3

Przewodniczący obrad Radny Senior Piotr Ostaszewski wyjaśnił, że wszyscy radni otrzymali projekt porządku obrad. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym został on zaproponowany przez Przewodniczącego Rady Gminy Narew poprzedniej kadencji. Następnie zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy mają uwagi i wnioski do zaproponowanego porządku obrad.

Radny Jerzy Sakowski powiedział: „Tak, mam. Chodzi mi o zmianę pkt 8, tj. o skreślenie z tego punktu „wybór przewodniczących komisji”, chodzi o Komisję Budżetu i Finansów i przeniesienie tego punktu na inną sesję, ponieważ § 69 Statutu został poprzednio naruszony, w związku z tym chciałbym ten punkt na razie odłożyć, żeby przewodniczącego Komisję Budżetu i Finansów i przewodniczącego Komisji Rozwoju Gminy nie wybierać na dzisiejszej sesji, tylko samych członków.”

Radna Joanna Szafrańska powiedziała: „Chciałabym zgłosić wniosek o prezentację kandydatów na Przewodniczącego Rady, żeby osoby, które wskażemy jako kandydatów na Przewodniczącego Rady mieli możność powiedzenia kilku słów o sobie, żebyśmy mogli zadać tym osobom pytania.”

Innych uwag i wniosków nie zgłoszono.

Przewodniczący obrad Radny Senior Piotr Ostaszewski poddał pod głosowanie porządek obrad wraz ze zmianami. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Za przyjęciem porządku głosowało 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Rada zatwierdziła następujący porządek obrad:

1.      Otwarcie I Sesji VI kadencji Rady Gminy Narew oraz stwierdzenie prawomocności obrad (dokona najstarszy wiekiem radny).

2.      Złożenie ślubowania przez Radnych.

3.      Przyjęcie porządku obrad.

4.      Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Narew.

–        zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy,

–        powołanie Komisji Skrutacyjnej,

–        przyjęcie Regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady Gminy,

–        prezentacja kandydatów,

–        przeprowadzenie tajnego głosowania,

–        podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.

5.      Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia sesji od Radnego Seniora.

6.      Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

–        zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy,

–        powołanie Komisji Skrutacyjnej,

–        przyjęcie Regulaminu wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy,

–        przeprowadzenie tajnego głosowania,

–        podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.

7.      Powołanie składu Komisji Rewizyjnej oraz wybór Przewodniczącego Komisji.

8.      Powołanie składu Komisji Rozwoju Gminy, składu Komisji Budżetu i Finansów.

9.      Informacja Wójta o stanie mienia gminy.

10.  Wolne wnioski, informacje, sprawy różne.

11.  Zamknięcie obrad I Sesji VI kadencji Rady Gminy Narew.

Przewodniczący obrad Radny Senior Piotr Ostaszewski powiedział: „Gdy dojdziemy do punktu, o którym powiedział radny Sakowski, wtedy będziemy jeszcze nad nim głosować.”

 

Ad. 4.

Przewodniczący obrad Radny Senior Piotr Ostaszewski wyjaśnił, że wybór Przewodniczącego Rady Gminy zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym odbywać się będzie w głosowaniu tajnym. Aby dokonać wyboru Radni muszą zgłosić kandydatów na Przewodniczącego Rady, powołać komisję skrutacyjną i przeprowadzić głosowanie. Wybór będzie odbywał się zgodnie z regulaminem stanowiącym załącznik do protokołu komisji skrutacyjnej.

Poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady.

Radny Mirosław Gromotowicz zgłosił kandydaturę Ewy Urbanowicz, która wyraziła zgodę.

Radna Joanna Szafrańska zgłosiła kandydaturę Bożeny Pogorzelskiej, która wyraziła zgodę.

Przewodniczący obrad Radny Senior Piotr Ostaszewski poprosił o podanie trzech kandydatów do komisji skrutacyjnej.

Radna Ewa Urbanowicz zgłosiła kandydaturę radnego Mirosława Kozłow.

Radna Joanna Szafrańska zgłosiła swoją kandydaturę.

Radny Dawid Kuczewski zgłosił kandydaturę radnego Piotra Benedyczuk.

Wszyscy wyrazili zgodę na uczestniczenie w pracach Komisji Skrutacyjnej.

Przewodniczący obrad Radny Senior Piotr Ostaszewski powiedział, że w materiałach sesyjnych radni otrzymali projekt regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady.

Przewodniczący obrad Radny Senior Piotr Ostaszewski poprosił Sekretarza Gminy Mariusza Żukowskiego o wyjaśnienie zasad głosowania.

Sekretarz Gminy Mariusz Żukowski powiedział: „Przekazaliśmy propozycję, jak powinno wyglądać głosowanie. Przypominam, że pewne zasady wynikają z ustawy i tych zasad nie można zmienić. To jest przede wszystkim to, że głosowanie jest tajne i to, że wybór odbywa się bezwzględną większością głosów, tzn. przy takim quorum musi paść osiem głosów na danego kandydata, aby został wybrany. To mówi ustawa i tylko tyle. Trzeba pewne rzeczy doprecyzować. Nie wiedzieliśmy, czy będzie jeden, czy dwóch kandydatów. Wysłaliśmy dwie propozycje zasad. Skoro jest dwóch kandydatów, to mamy też odpowiedni wzór karty. Chodziło o to, aby było jasne kiedy jest głos ważny, a kiedy nieważny. Oddając głos na kandydata należy postawić znak X lub znak + w kratce przy jego nazwisku. Analogicznie przyjęliśmy z ordynacji wyborczej, że muszą to być dwie linie przecinające się i mieszczące się w kratce. Natomiast wszelkie dopiski nie mają wpływu na ważność głosu. Aby głos był ważny trzeba postawić jeden krzyżyk przy jednym nazwisku. Więcej krzyżyków lub ich brak oznaczać będzie, że głos jest nieważny. Przesłaliśmy również protokół Komisji Skrutacyjnej. Czy są jakieś pytania?”

Radny Dawid Kuczewski zapytał: „Czy jest egzemplarz dodatkowy, ponieważ akurat zapomniałem.”

Przewodniczący obrad Radny Senior Piotr Ostaszewski powiedział: „Karty do głosowania musza być ostemplowane. Zaraz będą i zostaną rozdane radnym.”

Przewodniczący obrad Radny Senior Piotr Ostaszewski poddał pod głosowanie Regulamin głosowania dla przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Narew na I sesji w głosowaniu tajnym w dniu 2 grudnia 2010 roku. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Za przyjęciem regulaminu głosowało 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Wójt Jakub Sadowski powiedział: „Chciałbym organizacyjnie zabrać głos. Niech komisja wyłoni spośród siebie przewodniczącego, wypełni karty. Wtedy będzie czas, aby kandydaci na przewodniczących mogli zabrać głos.”

Przewodniczący obrad Radny Senior Piotr Ostaszewski poprosił Komisję Skrutacyjną o przygotowanie kart do głosowania i tym celu ogłosił pięć minut przerwy.

Następnie po wznowieniu obrad Przewodniczący obrad Radny Senior Piotr Ostaszewski poprosił kandydatki na Przewodniczącego Rady o zaprezentowanie się radnym.

Radna Ewa Urbanowicz powiedziała: „Mam 35 lat, wykształcenie wyższe, jestem mężatką mam dwoje dzieci: Marysia uczy się w zerówce, Ania w piątej klasie szkoły podstawowej. Praktycznie od urodzenia mieszkam w Gminie Narew, urodziłam się w Narwi, część swojego życia spędziłam w Waśkach, stamtąd pochodzę. Od sześciu lat mieszkam w Narwi, tutaj wybudowałam dom, tutaj mieszkam ze swoją rodziną. Czym zajmuję się zawodowo? Trzeci rok kieruję filią AVI w Bielsku Podlaskim. Jest to firma, która zajmuje się badaniami diagnostyki obrazowej z zakresu tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Jestem zadowolona, że to działa, funkcjonuje i z tego się bardzo cieszę. Mój mąż również mieszka w Narwi, pracuje w firmie FarmPasz. Jest kierownikiem mieszalni pasz. Jako Przewodnicząca Rady Gminy Narew, jeśli zostanę wybrana, jeśli udzielą mi Państwo kredytu zaufania, przede wszystkim skoncentruje się na tym, aby do wszystkich mieszkańców Gminy Narew docierało jak najwięcej rzetelnej informacji odnośnie tego, co się dzieje na sesjach. Będę optowała za tym, aby wszystkie protokoły z sesji były zamieszczane na stronie internetowej Gminy Narew, by w przyszłości za cztery lata każdy z wyborców wiedział dokładnie i precyzyjnie, jak każdy radny, któremu powierzył swój głos reprezentuje jego interesy. Oczywiście deklaruję ze swojej strony, że będę rzecznikiem zwykłych ludzkich spraw. Bardzo lubię ludzi, lubię kontakt z ludźmi, jestem otwarta na ludzi i będę to wdrażała w życie. Dziękuję bardzo.”

Radna Bożena Pogorzelska powiedziała: „Pozwólcie Państwo, żeby nie zapomnieć o ważnych sprawach przygotowałam notatkę, aby powiedzieć wszystko, co mam zamiar. Na początku chciałabym powitać wszystkich. Szanowny Panie Wójcie, szanowni kandydaci na Wójta, szanowny Radny Seniorze, Wysoka Rado, wielce szanowni sołtysi i pracownicy gminy szanowni zebrani. Kandydując na funkcję Przewodniczącego Rady mam pełną świadomość ogromnej odpowiedzialności, jaka będzie na mnie spoczywać za los gminy i jej mieszkańców. Zdaję sobie doskonale sprawę z ogromnych potrzeb mieszkańców gminy oraz ograniczonej możliwości finansowania ich realizacji. Na tym tle mogą występować różnice zdań u radnych, a nawet sytuacje konfliktowe. Będę się starała słuchać wszystkich radnych, sołtysów i Wójta, szukać kompromisów, aby praca w Radzie przebiegała ze wzajemnym zrozumieniem i szacunkiem, a tak będzie wtedy, gdy przestawimy swoje myślenie na problemy gminy jako całości. Chciałabym zwrócić uwagę, że Rada Gminy musi poruszać się w ramach prawnych: nie może uchwalać, czego chce i jak chce. Mówiąc o ramach prawnych mam na myśli ustawę o samorządzie gminnym, statut gminy, ustawę o finansach publicznych i inne przepisy prawa. Będąc Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej w kadencji 2002-2006 poznałam wyżej wymienione akty prawne i poznałam mechanizmy ich stosowania. Nauczyłam się gospodarskiego spojrzenia i dostrzegania priorytetów gminy i bezkonfliktowej współpracy z ludźmi, pomocy w rozwiązywaniu konfliktów, skuteczności i konsekwencji w działaniu. Na dzisiejszej sesji gościmy kandydatów na Wójta: Pana Andrzeja Pleskowicza i Pana Jana Pleskowicza. Nie wiemy, którego z Panów społeczeństwo gminy wskaże do pełnienia tej zaszczytnej funkcji Wójta. Osobiście jestem gotowa i otwarta na współpracę zarówno z Panem Andrzejem jak i z Panem Janem. Jeszcze kilka słów o sobie. Mieszkam tutaj od dwudziestu trzech lat, prowadzimy z mężem gospodarstwo rolne. Nie chcąc przedłużać proszę Państwa radnych o poparcie mojej kandydatury na Przewodniczącego Rady Gminy.”

Następnie przeprowadzono głosowanie tajne w ten sposób, że wyczytywany przez Komisję Skrutacyjną radny odbierał kartę do głosowania, oddawał głos i wrzucał kartę do urny.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Joanna Szafrańska odczytała Protokół z przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Narew w dniu 2 grudnia 2010r.

Komisja ustaliła, że na stan 15 radnych, w sesji uczestniczy 15 radnych, którym wydano karty do głosowania. W głosowaniu udział wzięło – 15 radnych. Z urny wyjęto 15 kart, w tym kart ważnych – 15. Głosów nieważnych oddano – 0. Głosów ważnych oddano – 15. Spośród ważnie oddanych głosów Pogorzelska Bożena otrzymała 2 głosów, Urbanowicz Ewa – głosów 13. Bezwzględna większość przy 15 głosach ważnych wynosi 8. Komisja stwierdziła, że wymaganą większość uzyskała Pani Ewa Urbanowicz, w związku z czym została wybrana na Przewodniczącego Rady Gminy Narew.

W związku z wyborem Pani Ewy Urbanowicz na funkcję Przewodniczącego Rady Przewodniczący obrad Piotr Ostaszewski odczytał uchwałę Nr I/1/10 Rady Gminy Narew z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Narew. Uchwała stanowi załącznik Nr 17 do oryginału protokołu.

 

Ad. 5.

Nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady Ewie Urbanowicz Przewodniczący obrad Radny Senior Piotr Ostaszewski przekazał dalsze prowadzenie obrad.

            Przewodniczący Rady Ewa Urbanowicz powiedziała: „Chciałabym Państwu Radnym serdecznie podziękować za dokonanie wyboru i ze swojej strony deklaruję, że swoje obowiązki Przewodniczącego Rady Gminy będę wykonywała najmądrzej i najsumienniej jak tylko potrafię. Dziękuję serdecznie. Zdaję sobie sprawę z tego, że obdarzyli mnie Państwo ogromnym kredytem zaufania i zrobię wszystko, aby tego zaufania nie stracić. Dziękuję pięknie.”

 

Ad. 6.

Przewodniczący Rady Ewa Urbanowiczpoprosiła o zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady.

Radny Jerzy Sakowski zgłosił kandydaturę Mirosława Predko, który wyraził zgodę.

Radna Joanna Szafrańska zgłosiła kandydaturę Mirosława Kozłow, który nie wyraził zgody.

Przewodniczący Rady Ewa Urbanowicz powiedziała: „W takim wypadku mamy jednego kandydata.”

Przewodniczący Rady Ewa Urbanowiczpoprosiła o zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej. Radni zaproponowali, aby była to ta sama komisja, która została powołana dla wyboru Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady Ewa Urbanowiczpoprosiła Komisję Skrutacyjną o przystąpienie do pracy.

Sekretarz Gminy Mariusz Żukowski powiedział: „Tutaj jest karta ‘Tak’ lub ‘Nie’.”

Przewodniczący Rady Ewa Urbanowiczprzeczytała Regulamin głosowania dla przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Narew na I sesji w głosowaniu tajnym w dniu 2 grudnia 2010 roku.

Przewodniczący Rady Ewa Urbanowicz poddała pod głosowanie Regulamin głosowania dla przeprowadzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Narew na I sesji w głosowaniu tajnym w dniu 2 grudnia 2010 roku. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Za przyjęciem regulaminu głosowało 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Następnie przeprowadzono głosowanie tajne w ten sposób, że wyczytywany przez Komisję Skrutacyjną radny odbierał kartę do głosowania, oddawał głos i wrzucał kartę do urny.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Joanna Szafrańska odczytała Protokół z przeprowadzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Narew w dniu 2 grudnia 2010r.

Komisja ustaliła, że na stan 15 radnych, w sesji uczestniczy 15 radnych, którym wydano karty do głosowania. W głosowaniu udział wzięło – 15 radnych. Z urny wyjęto 15 kart, w tym kart ważnych – 15. Głosów nieważnych oddano – 0. Głosów ważnych oddano – 15. Spośród ważnie oddanych głosów Predko Mirosław otrzymał 15 głosów. Bezwzględna większość przy 15 głosach ważnych wynosi 8. Komisja stwierdziła, że wymaganą większość uzyskał Pan Predko Mirosław, w związku z czym został wybrany na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Narew.

W związku z wyborem Pana Mirosława Predko na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Przewodniczący Rady Ewa Urbanowicz odczytała uchwałę Nr I/2/10 Rady Gminy Narew z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Narew. Uchwała stanowi załącznik Nr 18 do oryginału protokołu.

Przewodniczący Rady Ewa Urbanowicz powiedziała: „Gratuluję Panu Mirosławowi Predko i proszę o zajęcie miejsca obok.”

 

Ad. 7.

Przewodniczący Rady Ewa Urbanowicz poprosiła o zgłaszanie kandydatur na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Radny Mirosław Kozłow zgłosił kandydaturę radnego Jerzego Sakowskiego, który wyraził zgodę.

Radny Piotr Ostaszewski zgłosił kandydaturę radnej Bożeny Pogorzelskiej, która wyraziła zgodę.

Sekretarz Gminy Mariusz Żukowski powiedział: „Chciałbym Państwu powiedzieć, że w Statucie jest zapis, że w Komisji Rewizyjnej musi być radny pochodzący z każdego okręgu wyborczego. Proszę to wziąć pod uwagę.”

Radna Joanna Szafrańska powiedziała: „Z tego okręgu jest Pani Bożena Pogorzelska więc Pan Sakowski odpada.”

Wójt Jakub Sakowski powiedział: „Nie. Po wyborze Przewodniczącego Komisji z każdego okręgu dobierze się skład komisji. Na razie może być z jednego okręgu nawet trzech.”

Przewodniczący Rady Ewa Urbanowicz zgodnie z kolejnością zgłoszeń kandydatów poddała pod głosowanie kandydaturę Jerzego Sakowskiego na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. W głosowaniu jawnym głosowało 15 radnych. Za głosowało 12 radnych, przeciw – 1, wstrzymało się – 2.

Przewodniczący Rady Ewa Urbanowicz poddała pod głosowanie kandydaturę Bożeny Pogorzelskiej na przewodniczącą Komisji Rewizyjnej. W głosowaniu jawnym głosowało 15 radnych. Za głosowało 3 radnych, przeciw – 12, wstrzymało się – 0.

Przewodniczący Rady Ewa Urbanowicz poprosiła o zgłaszanie kandydatur na członków Komisji Rewizyjnej z każdego okręgu wyborczego.

Radny Jerzy Sakowski zgłosił kandydaturę Mirosława Gromotowicza, który wyraził zgodę.

Radny Jan Ochrymiuk zgłosił kandydaturę radnego Romana Paszko, który wyraził zgodę.

Radny Jerzy Sakowski zgłosił kandydaturę radnej Anny Wawrzeniuk, która wyraziła zgodę.

Przewodniczący Rady Ewa Urbanowicz poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej ze zgłoszonymi kandydatami. W głosowaniu jawnym głosowało 15 radnych. Za głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 2.

Przewodniczący Rady Ewa Urbanowicz odczytała uchwałę Nr I/3/10 Rady Gminy Narew z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. Uchwała stanowi załącznik Nr 19 do oryginału protokołu.

 

Ad. 8.

Radny Jerzy Sakowski powiedział: „Chciałby zgłosić wniosek formalny. Chodzi o skreślenie § 69 ze Statutu Rady Gminy Narew.”

Sekretarz Gminy Mariusz Żukowski powiedział: „Nie możemy zmieniać Statutu, ponieważ nie ma tego w porządku obrad. ”

Radny Jerzy Sakowski powiedział: „Był wniosek przed porządkiem obrad.”

Sekretarz Gminy Mariusz Żukowski powiedział: „Nie. Był wniosek dotyczący uchwały. Nie ma w porządku obrad zmiany Statutu i nie możemy zmieniać Statutu. Głosujemy na temat następnej uchwały, która jest w porządku obrad.”

Radny Jerzy Sakowski powiedział: „Możemy zmienić porządek obrad, wprowadzić do naszych obrad.”

Sekretarz Gminy Mariusz Żukowski powiedział: „Jeżeli Państwo sobie życzycie możecie w każdej chwili zmienić porządek obrad i wprowadzić na dzisiejsze obrady zmianę Statutu. To jest możliwe, ale musi to być przegłosowane i musi to być w porządku obrad i wówczas zmieniamy Statut.”

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz powiedziała: „Myślę, że jest to jakieś rozwiązanie.”

Radna Bożena Pogorzelska powiedziała: „Ponieważ nikt z nas nie ma w tej chwili Statutu, nie wiemy jaki to jest punkt, przedłuża nam to sesję. Czy nam o to chodzi? Proponuję, żeby przesunąć to na inny termin, żebyśmy mogli się zapoznać, szczególnie Ci, którzy są nowi.”

Przewodniczący Rady Ewa Urbanowicz powiedziała: „Proponuję to przegłosować.”

Wójt Jakub Sadowski powiedział: „Istotnie, skoro powstało zamieszanie, sugeruję jedną rzecz. Obowiązkiem radnych na pierwszej sesji jest wybór Przewodniczącego Rady Gminy i Komisji Rewizyjnej. W związku z tym wydaje mi się, że będzie najbardziej demokratycznie, jeżeli Pan Jerzy Sakowski formalnie złoży wniosek na piśmie Przewodniczącemu Rady. Ten wniosek zostanie rozesłany razem ze Statutem wszystkim radnym, żeby wiedzieli dokładnie, o co chodzi, co mają robić, a nie po prostu zgadywali. Dlatego proponuję przenieść to na następną sesję.”

Radna Bożena Pogorzelska powiedziała: „Pan Jerzy Sakowski złożył wniosek, ale wydaje mi się, że Radny Senior nie dał tego wniosku pod głosowanie i to nam umknęło. Ze względu na to, żeby był porządek, żebyśmy zakończyli tę sesje w normalnym czasie i trybie i żeby wszyscy zapoznali się ze Statutem, myślę, że jest to tylko kwestia organizacyjna, żeby to przenieść.”

Przewodniczący Rady Ewa Urbanowicz powiedziała: „Przegłosujmy to, czy wyrzucamy punkt ósmy z dzisiejszego porządku obrad i przenosimy na kolejne powiedzenie Rady Gminy.”

Przewodniczący Rady Ewa Urbanowicz poddała pod głosowanie wykreślenie punktu ósmego z dzisiejszego porządku obrad i przeniesienie go na kolejne posiedzenie Rady Gminy. W głosowaniu jawnym głosowało 15 radnych. Za głosowało 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Rada zatwierdziła zmianę porządku obrad polegająca na wykreśleniu punktu ósmego i przeniesieniu go na kolejne posiedzenie Rady Gminy

 

Ad. 9.

Wójt Jakub Sadowski przedstawił informację o stanie mienia gminy. Informacja stanowi załącznik Nr 20 do oryginału protokołu.

Wójt Jakub Sadowski powiedział: „Chciałbym przekazać wszystkim słowo dziękuję i życzyć, żeby tak, jak przez minione 12 lat, nie było anarchii, była zgoda i była praca. Weźcie to sobie do serca i pracujcie na rzecz gminy. Chciałbym, aby ten stan trwał. To nie ważne kto tutaj pracuje, ale przychodzi pracować na rzecz gminy. Ponieważ za mojej praktyki radni „wyczyniali różne numery”, to chcę dla moich kolegów kandydatów na Wójtów przetrzeć szlaki i powiedzieć coś w kilku prostych słowach. Otóż Rada rządzi Wójtem, natomiast radny nie ma prawa szperać u pracownika w dokumentach. To Wójt dobiera sobie urzędników, kieruje urzędnikami i rozlicza się wynikowo przed Radą. Rada ma organy kontrolne. Kontroluje Wójta przez Komisję Rewizyjną, która ma zaplanowane i zatwierdzone przez Radę kontrole. To pomoże Wam zrozumieć Waszą rolę i miejsce. Należy Wójtowi pozwolić organizować pracę i pracować.”

Radny Jerzy Sakowski powiedział: „Mam prośbę, żeby ten protokół odnośnie stanu mienia komunalnego nam dostarczyć. Może być na następną sesję.”

 

Ad. 10.

Radny Jerzy Sakowski powiedział: „Zbliżają się wybory. Chciałbym, żeby radni wypowiedzieli się, jak widzą dowożenie stosowane przy poprzednich wyborach, żeby było i teraz. Wiadomo są ludzie starsi, którzy mają problemy z samochodami.”

Sekretarz Gminy Mariusz Żukowski powiedział: „Oczywiście przy pierwszej turze było dowożenie i nietaktem byłoby gdyby tego dowożenia teraz nie było. Sołtysi dzisiaj dostali harmonogram, aby to wywiesić i poinformować mieszkańców. Autobusy będą według tych samych godzin, jak w pierwszej turze, żeby nie wprowadzać zamętu.”

Radna Joanna Szafrańska powiedziała: „Proszę Państwa, mam bardzo przykrą sprawę do poruszenia dzisiaj w nawiązaniu do tego, co powiedział Wójt, że zgoda buduje, a nie rujnuje. Chodzi o zachowanie kandydatów na radnych w przededniu wyborów. Jest to dla mnie bardzo bolesna sprawa, chodzi o Pana Sakowskiego, który niestety, ale w stosunku do mojej osoby, a wiecie Państwo, że kandydował z tego samego okręgu wyborczego, którego największą wsią jest Trześcianka, podzielił swoim działaniem wieś rzucając na mnie oszczerstwa, przekłamania, kłamstwa. Chodził po prostu od domu do domu, w ten sposób starał się zdobyć sobie głosy. Doszło do tego, że wieś została podzielona na dwa wrogie obozy pełne nienawiści i w związku z tym, że taka współpraca być nie może, bo to, co Pan Sakowski robił nie zbuduje, tylko zrujnowała naszą wieś, mam do Pana Sakowskiego pytanie tego typu, co Pan zrobił dla swoich wyborców, proszę to przy wszystkich sołtysach z tego okręgu powiedzieć, co Pan zrobił w stosunku do mojego dorobku?”

Radny Jerzy Sakowski powiedział: „Ja wam powiem. Pani kłamie w tej chwili, mówi teraz oszczerstwa w stosunku do mnie. Pani zawsze robiła wszystko poza plecami, nic nie było jawnie robione i tylko załatwiała  swoje prywatne sprawy i tą sprawę prywatną załatwia Pani gdzie indziej, a nie znowu próbuje Pani załatwić na sesji.”

Radna Joanna Szafrańska powiedziała: „Panie Jurku, myśmy do każdego pisma, jakie było wysyłane prosiliśmy Pana o przyjazd i szanowne złożenie podpisu. Pan się nie interesował żadną sprawą. Pan nie odpowiedział mi w tej chwili na pytanie, co Pan zrobił dla swoich wyborców z okręgu. Proszę. Słuchamy, co Pan zrobił? Konkretnie. Ja mogę powiedzieć, co zrobiłam. Tego jest naprawdę sporo, ale Pan to wszystko zdeprecjonował, moje wszelkie działania, swoją postawą. Naprawdę jest mi przykro, że mówię to na pierwszej inauguracyjnej sesji Rady, ale tak dalej być nie może. My się spotykamy tutaj, po to, …”

Radny Jerzy Sakowski powiedział: „Proszę Pani, jeżeli Pani chciała kosztem całej gminy zbudować sobie willę w Trześciance na mieniu gminnym, to jest trochę nie fair. Uważam, że to jest … Ja się z tym nie zgodziłem i dalej się nie zgadzam.”

Radna Joanna Szafrańska powiedziała: „No właśnie, to jest jedno z oszczerstw. Proszę mi wytłumaczyć, w jaki sposób ja buduję willę w Trześciance?”

Przewodniczący Rady Ewa Urbanowicz powiedziała: „Proszę Państwa, jeżeli Państwo pozwolą. Są organy do wyjaśnienia tego typu spraw. Jeśli Pani godność osobista, Pani dobra zostały naruszone, są organy, które wyjaśniają te sprawy, są do tego powołane. Myślę, że nie przedłużajmy obrad.”

Radna Joanna Szafrańska powiedziała: „Myślę, że sołtysi i radni chcieliby usłyszeć, na czym polegały te działania dobre. Zostawmy moją sprawę, że ja zostałam obrażona, ale chciałabym usłyszeć, jak Pan Sakowski dalej widzi współpracę i przede wszystkim niech wreszcie powie, co on takiego zrobił oprócz skłócania.”

Radny Jerzy Sakowski powiedział: „Ja dalej współpracuję z wsią, natomiast z Panią, to już zależy od Pani.”

Przewodniczący Rady Ewa Urbanowicz powiedziała: „Proponuję zorganizowanie spotkania z wyborcami w Trześciance i zachęcam do debaty. Jest to propozycja, która złagodzi te dwa obozy.”

Radna Joanna Szafrańska powiedziała: „Na pewno tak się stanie.”

Przewodniczący Rady Ewa Urbanowicz powiedziała: „Mam jeszcze sprawę odnośnie oświadczeń majątkowych. Wszyscy Państwo otrzymali wzory oświadczeń majątkowych i pozwolę sobie przedstawić pismo z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.” Przewodniczący Rady Ewa Urbanowicz przeczytała pismo, które stanowi załącznik Nr 21 do oryginału protokołu.

Radny Mirosław Gromotowicz powiedział: „Mam prośbę, żeby Panie i Panowie sołtysi też mogli brać udział w sesji, coś powiedzieć, oni są na bieżąco z problemami, ciągle mówimy „radni, radni”, a żeby oni też mogli coś powiedzieć.”

Przewodniczący Rady Ewa Urbanowicz powiedziała: „To wynika z ustawy. Sołtysi mogą jak najbardziej zabierać głos. Także bardzo proszę, czy ktoś z Państwa zechciałby zabrać głos, poruszyć jakiś temat, który byłby tutaj istotny do poruszenia w tej chwili. Bardzo proszę o zabieranie głosu. Nie ma chętnych? Nie widzę osób, które chciałyby zabrać głos. Czy Panie i Panowie Radni chcieliby poruszyć jakiś temat na dzisiejszym posiedzeniu sesji? Jeśli nie proponuję zamknięcie obrad I sesji VI kadencji Rady Gminy Narew.”

Lista obecności sołtysów stanowi załącznik Nr 22 do oryginału protokołu.

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik Nr 23 do oryginału protokołu.

 

Ad. 11.

            Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady o godz. 14.00.

 

Protokolant:
Joanna Majewska

Przewodniczący obrad:
Ewa Urbanowicz