ohp mck

CK OHP w Hajnówce
prowadzi
rekrutację młodzieży
do udziału w projekcie
"Od szkolenia do zatrudnienia"

w ramach programu
„Gwarancje dla Młodzieży”

Adresatami wsparcia będą osoby:

 • w wieku 18-24 lata, nieposiadające zatrudnienia, nie szkolące się
 • mile widziane osoby posiadające orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Zaplanowane formy wsparcia:

 • wsparcie opiekuńczo-wychowawcze,
 • grupowe treningi i warsztaty z psychologiem,
 • indywidualne wsparcie psychologiczne,
 • zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży,
 • indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym,
 • grupowe zajęcia z doradcą zawodowym,
 • warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
 • kursy językowe,
 • zajęcia z obsługi programów komputerowych,
 • kurs prawa jazdy kat. B,
 • warsztaty przygotowujące do usamodzielnienia się,
 • kursy zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym i refundacją kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną – kursy w kierunkach wskazywanych jako zawody deficytowe, wobec których istnieje zapotrzebowanie na rynku pracy,
 • pośrednictwo pracy oraz pośrednictwo w zakresie organizacji staży zawodowych
 • kreowanie wizerunku uczestników projektu – metamorfoza (połączone z usługą stylisty i zakupem stroju)
 • trzymiesięczne staże zawodowe u pracodawców ze stypendium stażowym i refundacją kosztów opieki na dzieckiem lub osobą zależną.

Dodatkowo zapewniamy m.in.:

 • ubezpieczenie NNW na cały okres realizacji projektu,
 • dofinansowanie kosztów dojazdu na zajęcia,
 • wyżywienie w trakcie dydaktycznych zajęć grupowych trwających co najmniej 6 x 45 min,
 • refundację kosztów opieki nad dzieckiem do 7 lat lub os. zależną.

Osoby zainteresowane zapraszamy do siedziby MCK OHP
ul. 11 Listopada 24, 17-200 Hajnówka (obok MOPS)
Z A P R A S Z A M Y !