Ogłoszenia

rock plakatWojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku serdecznie zaprasza zespoły grające muzykę z gatunku szeroko pojmowanego rocka do zgłoszenia udziału w Wojewódzkim przeglądzie zespołów rockowych "Rockowania 2017".

narew herbObwieszczenie Wójta Gminy Narew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

zdz logoZDZ Białystok serdecznie zaprasza do udziału w organizowanych przez Ośrodek ZDZ w Hajnówce programach aktywizacji bezrobotnych - "Od bierności do aktywności" i "Pomagamy zwalnianym".

logo pgeInformacja PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok o przerwach w dostawie energii elektrycznej w Gminie Narew w dniu 4 kwietnia 2017 roku.

hdk mihuraHajnowski Dom Kultury i Stowarzyszenie „Kreatywny Bielsk Podlaski” zapraszają 31 marca 2017r. o godz. 19.00 na spektakl „KOMEDIA, KTÓREJ MIHURA NIE NAPISAŁ”, w wykonaniu Grupy Teatralnej The M.A.S.K. z Bielska Podlaskiego.

buslowe lapy logoGminna Biblioteka Publiczna w Narwi, Narwiański Ośrodek Kultury i Polskie towarzystwo Ochrony Ptaków zapraszają na wspólne kultywowanie zapomnianej tradycji pieczenia bułek drożdżowych w kształcie bocianich łap 6 kwietnia 2017r. (czwartek) w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi, w godz. 13.00 - 16:00.

narew herbWójt Gminy Narew informuje o kryteriach postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2017/2018 do publicznego przedszkola i do publicznej szkoły podstawowej oraz niezbędnych dokumentach i liczbie punktów możliwych do uzyskania za poszczególne wymogi.

narew herbWójt Gminy Narew na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2015r, poz. 1774/ informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń listy nieruchomości na sprzedaż.

puw logoObwieszczenie nr 1/2017 Wojewody Podlaskiego z dnia 13 stycznia 2017 r. o kwalifikacji wojskowej w 2017 r.

narew herbOgłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane: przebudowa nawierzchni ulicy w istniejącym pasie drogowym w miejscowości Odrynki gmina Narew na odcinku od km 0+000 do km 0+456,5.

narew herbPrzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów informuje o zwołaniu posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów.

fundacja rozwoju regionalnegoPodlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zaprasza Państwa do uczestnictwa w seminarium informacyjnym: „Vademecum rynków zagranicznych - Estonia”

narew herbDnia 11 i 18 marca 2017r. Punkt Selektywnej Zbiórki odpadów będzie nieczynny. Samowolne pozostawienie odpadów podlega karze na podstawie art.10 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

narew herbZawiadomienie o wyborze najkorzystniwjszej oferty na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do uzyskania dofinansowania w ramach projektu: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V: Gospodarka Niskoemisyjna Poddziałanie 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

arr logoKomunikat Agencji Rynku Rolnego w sprawie nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i świń.

krusList Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w sprawie bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin.

muzeum rol ciechanMuzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu serdecznie zaprasza do udziału w XIII edycji Konkursu na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim.

logo lgdLokalna Grupa Działania "Puszcza Białowieska" serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjno-szkoleniowe w zakresie wsparcia usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami.

narew herbObwieszczenie Wójta Gminy Narew o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Programu Ochrony Środowiska dla gminy Narew.

narew herbZaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do uzyskania dofinansowania w ramach projektu: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V: Gospodarka Niskoemisyjna Poddziałanie 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.