Ogłoszenia Urzędu Gminy Narew

narew herbOgłoszenie o zamówieniu na sprzedaż i dostawę używanego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Trześciance.

narew herbOpróżnianie zbiorników bezodpływowych przy wykorzystaniu beczki asenizacyjnej należącej do Gminy Narew zostaje wstrzymane na okres 10 dni, tj. od 23 lipca do 3 sierpnia.

narew herbInformacja o przyjęciu przez Radę Miejską w Zabłudowie uchwały o zmianie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownia przestrzennego gminy Zabłudów.

narew herbZaproszenie do składania ofert na asfaltowanie drogi gminnej.

narew herbInformacja Wójta Gminy Narew o wywieszeniu wykazu nieruchomości.

logo recyclingNowy hamonogram odbioru odpadów komunalnych selektywnych i niesegregowanych na terenie Gminy Narew w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2018 roku.

logo pgwUrząd Gminy Narew informuje o nowej taryfie dla zbiorowego odprowadzania ścieków, na okres 3 lat, zatwierdzonej przez PGW Wody Polskie.

narew herbZaproszenie do składania ofert na zaprojektowanie i wykonanie wiat przystankowych.

narew herbInformujemy o możliwości przekazania odpadów w postaci folii rolniczej, tworzyw sztucznych oraz zużytych olejów.

narew herbZaproszenie do składania ofert na dostawę i montaż wyposażenia placu zabaw w Łosince.

narew herbOgłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew.

narew herbOgłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew.

narew herbOgłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew.

narew herbPublikujemy zestaw wniosków, jakie trzeba wypełnić, ubiegając się o oszacowanie szkód w uprawach powstawłych w wyniku suszy.

narew herbInformacja o pomocy ze środków krajowych dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w tym suszy.

logo pgwUrząd Gminy Narew informuje o nowej taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, zatwierdzonej przez PGW Wody Polskie.

narew herbW dniu 9 czerwca 2018r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów będzie nieczynny. Samowolne pozostawienie odpadów podlega karze na podstawie art.10 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

narew herbZaproszenie do składania ofert na remont drogi gminnej prowadzącej do zabudowań Wspólnoty Mieszkaniowej w Narwi.

narew herbZaproszenie do składania ofert na remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Janowo.

narew herbZaproszenie do składania ofert na remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Koweła.