KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO – ogólna sprawy urzędowe Urząd Gminy w Narwii

Szanowni Państwo,
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

1. Administratorem Danych Osobowych w Gminie Narew (siedziba: ul. Mickiewicza 101, 17-210 Narew, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) jest:
a. Wójt Gminy Narew– w sprawach dotyczących zakresu działań i zadań wynikających z ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), prowadzonych postępowań administracyjnych.
b. W stosunku do danych przetwarzanych przez Gminę Narew w ramach zadań zleconych przez administrację rządową – Wojt Gminy Narew występuje w roli współadministratora Państwa danych osobowych.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych–z którym może się Pan/Pani skontaktować się pod nr tel. 507944239 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. albo tradycyjnie adres Urzędu Gminy Narew ul. Mickiewicza 101, 17-210 Narew
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku ze składanymi podaniami/wnioskami o różnej treści i formie, a także w ramach wszczynanych z urzędu postępowań administracyjnych w celu realizacji przez Gminę jej zadań będą przetwarzane
w celu/celach
1) aby rozpatrzyć wniosek/podanie/prośbę, które złożyłeś;
2) zawiadomić Cię o sposobie załatwienia sprawy;
3) zarchiwizować sprawę (przekazać dokumenty sprawy do archiwum).
i na podstawach:
a) wypełnienia obowiązku prawnego, wynikającego z przepisów prawa, tj w szczególności: realizacji wniosków, podań i żądań złożonych przez osobę, której dane dotyczą - art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO lub art.9 ust. 2 pkt. g) RODO w procesie właściwej realizacji złożonego podania lub postępowania administracyjnego zgodnie ustawą tj. z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego albo innymi przepisami prawa (kliknij tutaj)
b) wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Gminę, jej organy i Urząd, a wynikających z przepisów szczególnych regulujących działalność (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
c) podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy z Urzędem, w tym profilowania pod kątem badania zdolności finansowej, analizy ryzyka, itp. (art. 6 ust. 1 lit. b i art. 6 ust 1 lit a RODO),
d) podjęcia działań o charakterze komunikacyjnym zmierzającym do sprawnego załatwienia sprawy (art. 6 ust 1 lit a RODO),
e) świadczenia na rzecz mieszkańców społecznie oczekiwanych usług dodatkowych (art. 6 ust 1 lit a RODO),

4. Dane osobowe są przechowywane przez czas rozpatrzenia wniosku/podania/sprawy w tym prowadzenia postępowania administracyjnego. W związku z obowiązkiem archiwizowania dane osobowe będą przechowywane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora. Co do zasady najpierw będą one przechowywane w naszym archiwum zakładowym, a po 25 latach będą przekazane do archiwum państwowego po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane
5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e. prawo do przenoszenia danych;
f. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
g. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce, tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO – szczególnie gdy podajesz swoje dane kontaktowe np. numer telefonu albo emial), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
7. Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest:
a. wymogiem ustawowym, w przypadku, kiedy cel, w jakim Pani/Pan je podaje, skutkuje koniecznością wypełnienia przez administratora obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub koniecznością wykonania przez administratora zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. W takim przypadku jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania, a ewentualne ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji Pani/Pana interesu prawnego;
b. nieobligatoryjne, w przypadku, kiedy cel, w jakim administrator je od Pani/Pana pozyskał, nie skutkuje koniecznością wypełnienia przez administratora żadnego obowiązku prawnego lub nie skutkuje koniecznością wykonania przez administratora żadnego zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
8. Odbiorcami danych osobowych są podmioty zajmujące się obsługą Administratora pod kątem wsparcia usług IT. W związku z przetwarzaniem danych odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być również:
a. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Narew przetwarzają dane osobowe.
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą poddawane profilowaniu.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO - Uczestnicy obrad sesji Rady Gminy w Narwii

Szanowni Państwo,
1. uprzejmie informuję, że obrady Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994) oraz art. 6 ust. 1 lit. c,e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r. - tzw. RODO.
2. Udział w obradach Sesji Rady Gminy w Narwii jest dobrowolny. Uczestnicząc w sesji Rady Gminy wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych również w postaci wizerunku.
3. Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Narew– (siedziba: ul. Mickiewicza 101, 17-210 Narew Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) – w sprawach dotyczących zakresu działań i zadań wynikających z ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym.
4. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych –z którym może się Pan/Pani skontaktować się pod nr tel. 507944239 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. albo tradycyjnie adres Urzędu Gminy Narew ul. Mickiewicza 101, 17-210 Narew
5. Cel przetwarzania danych: Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z art. 6 pkt. 1 lit. c RODO i będzie się odbywać w celu wykonywania przez Gminę Narew ustawowych zadań publicznych w szczególności wynikających z prawa obywateli do uzyskiwania informacji. Ponadto, działalność organów gminy jest jawna, w związku z czym Rada Gminy ma obowiązek sporządzania i udostępniania materiałów wizualnych i teleinformatycznych rejestrujących obrady sesji Rady.
6. Podstawa prawna: Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji jawności działania organów gminy zgodnie z art. 11b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym w związku z art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej, a także art. 6 ust. 1 lit. c RODO i ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. oprawie autorskim i prawach pokrewnych.
7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są:
• podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa;
• podmioty realizujące zadania publiczne na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych (wsparcie IT);
• osoby trzecie, w związku z tym, iż nagranie stanowi informację publiczną i jest udostępniane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Narwii,
• na stronie Urzędu Gminy Narew na www.youtube.com.
8. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie, przez okres wynikający z obowiązku archiwizacyjnego. Dane osobowe będą przechowywane stosownie do kryteriów określonych kolejno w załącznikach nr 1, nr 2 i nr 6 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Dane osobowe będą przechowywane wieczyście w archiwum.
9. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy RODO.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą uczestniczyć w zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, nie będą profilowane.
12. Pani/Pana dane osobowe, w związku z upublicznianiem nagrań za pośrednictwem serwisu www.youtube.com, mogą być przekazywane do państw trzecich w ramach korzystania z youtube.com tj. usług Google Ireland Limited („Google”), firmę zarejestrowaną i działającą zgodnie z prawem irlandzkim (numer rejestracyjny: 368047), z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, ale odbywa się to zgodnie z zasadami ochrony prywatności określonymi w zakładce prywatność na stronie youtube.com.

Klauzula informacyjna (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA
Administratorami są:
1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie 00-060 przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru PESEL,
2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie 02-591 przy
ul. Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie.
3. W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ ewidencji ludności administratorem jest Wójt Gminy Narew (siedziba: ul. Mickiewicza 101, 17-210 Narew .

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.
Z administratorem – Wójtem Gminy Narew można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora albo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych,
z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Wójt Gminy Narew wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. albo tradycyjnie adres Urzędu Gminy Narew ul. Mickiewicza 101, 17-210 Narew.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA
Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:
• zarejestrowania w związku z:
o nadaniem lub zmianą numeru PESEL,
o zmianą stanu cywilnego, imienia lub nazwiska, zgonem,
o zmianą obywatelstwa,
o wydaniem nowego dowodu osobistego lub paszportu,
o zmianą dokumentu podróży cudzoziemca,
• rejestracji obowiązku meldunkowego polegającego na:
o zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego,
o wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego,
o zgłoszeniu wyjazdu i powrotu z wyjazdu poza granice Polski
• uzyskania przez Panią/Pana zaświadczenia o danych własnych zgromadzonych w rejestrze PESEL;
• usunięcia niezgodności w danych;
Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie ustawy o ewidencji ludności.
ODBIORCY DANYCH
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z przepisami ustawy o ewidencji ludności podmiotom:
• służbom;
• organom administracji publicznej;
• sądom i prokuraturze;
• komornikom sądowym;
• państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych;
• osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny;
• jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą;
• innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny
w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą określonych w odrębnych przepisach.
Odbiorcą danych jest także Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA w zakresie realizacji zadania udostępnienia Pani / Pana danych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Dane w rejestrze PESEL będą przetwarzane bezterminowo.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH
Pani / Pana dane do rejestru PESEL wprowadzane są przez następujące organy:
 kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do tych aktów zmiany, a także wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska,
 organ gminy dokonujący rejestracji obowiązku meldunkowego,
 organ gminy wydający lub unieważniający dowód osobisty,
 wojewoda lub konsul RP wydający lub unieważniający paszport,
 wojewoda lub minister właściwy do spraw wewnętrznych dokonujący zmian w zakresie nabycia lub utraty obywatelstwa polskiego

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH
Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o ewidencji ludności

 

Klauzula informacyjna (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA
Administratorami są:
1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie 00-060 przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru;
2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie 02-591 przy
ul. Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie oraz personalizację dowodów osobistych;
3. W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ wydający dowód osobisty administratorem jest Wójt Gminy Narew (siedziba: ul. Mickiewicza 101, 17-210 Narew, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..).

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.
Z administratorem – Wójtem Gminy Narew można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora (siedziba: ul. Mickiewicza 101, 17-210 Narew, albo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych,
z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Wójt Gminy Narew wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. albo tradycyjnie adres Urzędu Gminy Narew ul. Mickiewicza 101, 17-210 Narew.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA
Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:
• wydania Pani/Panu dowodu osobistego.
• unieważnienia Pani/Pana dowodu osobistego z powodu:
o zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu,
o zmiany danych zawartych w dowodzie,
o upływu terminu ważności dowodu,
o utraty obywatelstwa polskiego lub zgonu.
• uzyskania przez Panią/Pana zaświadczenia o danych własnych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych
Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o dowodach osobistych.

ODBIORCY DANYCH
W celu sporządzenia dowodu osobistego Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA. Ponadto dane mogą być udostępniane zgodnie z przepisami ustawy
o dowodach osobistych służbom, organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ
Pani/Pana dane dotyczące utraconego dowodu osobistego (skradzionego lub zagubionego) będą przekazywane do Systemu Informacyjnego Schengen II na podstawie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym. Dane będą przekazywane za pośrednictwem Krajowego Systemu Informatycznego prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Dane w Rejestrze Dowodów Osobistych będą przetwarzane bezterminowo.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH
Pani/Pana dane do Rejestru Dowodów Osobistych wprowadzane są przez następujące organy:
 organ gminy, który wydaje lub unieważnia dowód osobisty,
 ministra właściwego do spraw wewnętrznych, który personalizuje dowód osobisty.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH
Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o dowodach osobistych.

Klauzula informacyjna dla osoby składającej skargę w trybie przepisów k.p.a.

1. Administrator danych osobowych w sprawach związanych ze skargami i wnioskami w trybie wynikającym z przepisów Działu VIII ustawy z 14.6.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, jest: Wójt Gminy Narew. Z administratorem – Wójtem Gminy Narew można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora siedziba: ul. Mickiewicza 101, 17-210 Narew, albo emailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych–z którym może się Pan/Pani skontaktować się pod nr tel. 507944239 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. albo tradycyjnie adres Urzędu Gminy Narew ul. Mickiewicza 101, 17-210 Narew
3. Dane osobowe będą przetwarzane, aby:
1) rozpatrzyć skargę, którą złożyłeś;
2) zawiadomić Cię o sposobie załatwienia sprawy;
3) zarchiwizować sprawę (przekazać dokumenty sprawy do archiwum).

4. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego na administratorze), w związku z obowiązkami prawnymi określonymi w prawie krajowym:
1) obowiązek prawny wynikający z przepisów Działu VIII ustawy z 14.6.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w szczególności art. 237-238 KPA oraz z przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z 8.1.2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków – na podstawie tych przepisów mamy obowiązek rozpatrzenia skargi i zawiadomienia Cię o sposobie jej załatwienia;
2) obowiązek prawny wynikający z art. 56 ustawy z 14.7.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – na podstawie tych przepisów mamy obowiązek zarchiwizowania sprawy.
5. W związku z obowiązkiem rozpatrzenia skargi (wniosku) i zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi, dane osobowe zawarte w skardze będą przetwarzane przez czas rozpatrywania skargi (wniosku). W związku z obowiązkiem archiwizowania dane osobowe zawarte w skardze będą przechowywane wieczyście. Najpierw będą one przechowywane w naszym archiwum zakładowym, a po 25 latach będą przekazane do archiwum państwowego.
6. Odbiorcą danych osobowych będą:
1) archiwum państwowe, zgodnie z przepisami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
2)dostawcy usług informatycznych, którym zlecamy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
7. Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1) prawo dostępu do danych osobowych,
2) prawo żądania sprostowania danych osobowych,
3) prawo żądania usunięcia danych osobowych,
4) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej.
8. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Przy składaniu skargi musisz podać swoje imię i nazwisko oraz adres. Bez podania tych danych Twoja skarga nie będzie rozpatrzona. Wynika to z § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 8.1.2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. Podanie innych danych jest dobrowolne – Ty decydujesz, które dane chcesz nam przekazać.