Narew dnia 23.10.2017r.

GK.6200.4.2017

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 KPA, w związku z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 poz. 1405) Wójt Gminy Narew zawiadamia, że na wniosek Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży, ul. Mostowa 25, 17- 230 Białowieża, dnia 23.11.2017R. zostało wydane postanowienie niestwierdzające potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:

  • budowie wodopojów poprzez odtworzenie zarastających starorzeczy w dolinie górnej Narwi w następującej lokalizacji: działki nr ew. 1038, 1073, 1074/1, 1075/1, 941, 927/1, 465/5, 1008/1, 896/1, 1151, 1152 w obw. ew. Trześcianka, działki nr ew. 54/1, 54/2, 54/3 w obw. ew. Koźliki, gmina Narew, powiat hajnowski.

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

 

Wójt Gminy Narew
mgr Andrzej Pleskowicz